Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 76 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 18. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

DRI jedalanegativno

mišljenjena finansijski izvještajDemo-

kratske stranke jedinstva za 2016. zbog

nizanepravilnosti i kršenja zakona, na-

končega je izvještaj dostavljenparla-

mentarnimodborima za ekonomiju i za

politički sistem.

U izvještaju koji su sačinili senatori Nikola

N. Kovačević i drMilan Dabović se navodi

da je revizijomustanovljeno da finansijski

izvještaj ove stranke nije u svim bitno ma-

terijalnim aspektima sastavljen i prezen-

tovanna fer i objektivannačin.

Potraživanja

DSJ je u bilansu stanja, kako navode

državni revizori, iskazala spornapo-

traživanja od 91.197 eura za koja nije

prezentirao adekvatnudokumentaciju.

- Revizijom je utvrđeno da se ova potraži-

vanja odnose na prenešena sporna iz 2015.

od68.496eura(isplatasažiroračunastran-

keod1.juna2015.dokrajategodinekadaje

stranku zastupao Nebojša Jušković) i po-

traživanja od 22.700 eura iz 2016. po osno-

vu odliva sredstava sa žiro računa usljed

prinudnenaplate javnih izvršitelja, za koje

osimbančinog izvoda nijesu prezentovani

drugi dokazi na osnovu kojih bi se utvrdio

osnov prinudne naplate- nijesu prezento-

vana rješenja o izvršenju, sporazumi, ugo-

vori, sudska dokumenta – navedeno je u

izvještaju državne revizije. Uz to stranka

nije iskazala ni oba-

veze po osnovu

ugovorenih nakna-

da od 9.900 eura. U

bilansu uspjeha

iskazani su troškovi od 14.636 eura koji ni-

jesu adekvatno dokumentovani, a odnose

se na pomoć od 10.200 eura, naknade po

ugovorima o djelu 1.000, stručno usavrša-

vanje 2.400 eura… - navodi se u izvještaju.

Zakoni

Stranka je gotovinski i sa žiro računa ispla-

tila 20,2hiljade euranaknada funkcioneri-

mapartijezaobavljanjeorganizaciono-po-

litičkih poslova. To su radili po ugovoru o

djelu, štonijeu skladu sa zakonompa imje

revizija naložila da sa funkcionerima sklo-

pe ugovor o radu.

- Gotovinski su isplatili 42.718 eura, odno-

sno61,6odstoukupnih troškova, aDRI

preporučujeda se to radi sa žiro raču-

na – ističe se u izvještaju.

Strankanijepopisalaimovinu,ugovori

o zakupu nijesu ovjereni, porez na na-

knade fizičkimlicimanijeuplaćen, troško-

vi upotrebe sopstvenog vozila u službene

svrhe nijesu dokumentovani računima za

gorivo. Iz izvještajasevidi dagotovodane-

ma zakona koji se tiče njenog rada da ova

stranka nije prekršila - o radu, o računo-

vodstvu, o finansiranjupolitičkihsubjeka-

ta, o obligacionim odnosima, o porezu na

dohodak fizičkih lica, o računovodstvu,

pravilnik o načinu i rokovima za vršenje

popisa i usklađivanja knjigovodstvenog

stanja sa stvarnim stanjem. Od osam pre-

poruka realizovana je samo jedna - eviden-

tiranje svih prihoda bez obzira što je dio

njih preusmjeren na izmirivanje obaveza

shodnozaključenomugovoruoasignaciji i

nije direktno uplaćen na žiro račun stran-

ke.

M.P.M.

DRI dala negativnomišljenje na finansijski izvještaj Demokratske stranke jedinstva za 2016.

Prekršili sve zakone

Zbog brojnih nepravilnosti i kršenja zakona DRI

proslijedio izvještaj skupštinskimodborima za

ekonomiju i za politički sistem

mi do 2020.

a koštalo

liona eura

U EU od 235

do 1.990 eura

Većina ili 22 od 28 zemalja

EU ima de inisanuminimal-

nu zaradu. Najmanji bruto

minimalac je u Bugarskoj

235, a najveći u Luksembur-

gu 1.990 eura. Podsjetimo

da u Crnoj Gori minimalna

bruto zarada iznosi 288, a

neto 193 eura i da se nije

mijenjala od 2013.

U Bugarskoj je 235, Rumu-

niji 275, Letoniji i Litvaniji po

380, Češkoj 407, Mađarskoj

412, Hrvatskoj 433, Slovač-

koj 435, Poljskoj 453, Estoni-

ji 470 eura. Portugalija ima

650 eura, Grčka 684 eura,

Malta 736, Slovenija 805 i

Španija 826 eura, u Velikoj

Britaniji 1,39 hiljada, Francu-

skoj 1,48 hiljada, Njemačkoj

1,49 hiljada, Belgiji 1,53

hiljada, Holandiji 1,55 hiljada,

Irskoj 1,56 hiljada i Luksem-

burgu 1,99 hiljada eura.

sto poreza na plate

na sekretarka u Ministarstvu inansija

dr Nina Vujošević i dodala da Crna Gora

ništa od toga nije prihvatila.

Podsjetimo da je porez na zarade do 751

euro bruto devet, a iznad toga 11 odsto.

van ekonomski rast, koji će

doprinijeti smanjenju ra-

zvojnog jazazemljeuodnosu

na prosjekEU.

- Rast će se bazirati na snaž-

noj investicionoj aktivnosti

koje prati postepeni rast

izvoza, naročito usluga. Pro-

sječna stopa rasta planirana

jena 2,8odsto. Osnovni cilj je

konsolidacijajavnihfinansija

kakobi se stvorili uslovi sma-

njenja deficita javne potroš-

nje i obaranja javnog duga -

saopšteno je na sastanku.

Odbor jepodržaopetpredlo-

ga zakona - o dobrovoljnim

penzionim fondovima, o in-

vesticionim fondovima, kon-

troli državne pomoći, zaštiti

konkurencije i o opštoj be-

zbjednosti proizvoda.

M.P.M.

PODGORICA

Delegacijaameričke

bankeJ. P.Morgandolazi danas u

CrnuGoru, kakobi sapredstavnici-

maVladeobavili još jednurundu

pregovoraoeventualnompreuzi-

manju41,7odstoakcija italijanske

kompanijeA2AuElektroprivredi,

saznajeportal AntenaM.

Iz Ministarstva ekonomije nijesu ni

potvrdili, ni demanovali ovu vijest,

objašnjavajućidapregovarajusamno-

gima, a da će javnost obavijestiti kad

postignu sporazum sa nekom od fi-

nansijskih institucija.

-Ministarstvojevišeputapotvrdiloda

pregovara sa nekoliko kompanija i fi-

nansijskih institucija o najpovoljni-

jem načinu otkupa akcija A2A u

EPCG, ali nikad nije potvrdilo medij-

ske spekulacije o tome s kimpregova-

raju – rekli su izMinistarstva i kazali

da ne žele da fazu razgovora kojamo-

že, anemora imati konkretan rezultat

uzdižu ni nivo koji bi donio više štete

nego koristi.

- Kad postignemo željeni rezultat u

tim razgovorima o detaljima odluke

ćemoobavijestiti javnost –naveli su iz

Ministarstva idodalida jenekolikore-

nomiranih kompanija zainteresova-

no. Podsjetili su da je sa ugovorom sa

A2A iz avgusta 2016. u slučaju put op-

cijeugovorena isplata250milionaeu-

ra za njihove akcije u sedamgodišnjih

rata.Ministarstvotvrdidapregovarao

mogućnosti smanjenja ugovorene su-

me u slučaju jednokratne isplate.

Ministarka ekonomije Dragica Seku-

lić je početkom godine saopštila Po-

bjedi da jecilj pregovorada seEPCGu

kraćem roku vrati u državno vlasniš-

tvo, s tim što bi isti rok otplate ostao

isti, ali sadapremafinansijskoj institu-

ciji koja u ime države otkupi akcije. U

tombi slučajuudioA2Aodmahpostao

državni, a ne proporcionalno otplaće-

nimakcijama.

J. P.MorganČejs jenajvećaamerička i

šesta u svijetu banka i finansijska kor-

poracija sa sjedištemuNjujorku. Me-

diji su krajemprošle godine saopštili i

da Vlada pregovara sa mađarskom

elektroenergetskom kompanijom

MVM.

S.P.

Nastavljaju se pregovori sa finansijskim institucijama o preuzimanju dionica u EPCG

J. P. Morgan danas sa

Vladomo akcijama A2A

PODGORICA

Menad-

žmentŽeljezničkogpre-

voza (ŽPCG) svjesnona-

nosi štetupreduzećune

poštujući zakone, saopštio

je radnik tekompanije

DragomirMinić.

On tvrdi da kriju odluke od-

bora direktora i nezakonito

primaju visoke zarade.

-Visinu tihzarada određuje

odbor direktora, ali se one

nikada ne objave na ogla-

snoj tabli - rekao je Minić i

dodaje da zakon krši sekre-

tarkaŽPCGLjubicaMarko-

vić, koja jepozakonudužna

da sve odluke odbora direk-

tora objavi na oglasnoj tabli.

S.P.

Dragomir Minić tvrdi damenadžment ŽPCG ne poštuje zakone

Kriju odluke o platama direktora

PODGORICA

Unija poslodavaca organizuje dodjelu nagra-

da za najmenadžerke u privredi, javnom sektoru, nevladinim

organizacijama i medijima.

Konkurs je otvoren do 2. februara.

Cilj je promocija uspješnih poslovnih žena koje svojim

radom, profesionalnimpristupomposlu i rezultatima potvr-

đuju snagu ženskog liderstva i značaj većeg učešća žena

na rukovodećimpozicijama. Informacije su dostupne na

vebsajtu UPCG. Konkurs je dio projekta UPCG, koji je podrža-

la Međunarodna organizacija rada, a inansira ga Austrijska

razvojna agencija.

S. P.

Konkurs Unije poslodavaca

Nagrade za najmenadžerke

USD 1.22030

JPY 135.21000

Kursna lista

GBP 0.88568

CHF

1.17740

AUD

1.53140

CAD

1.51850

Sa sjednice