Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 76 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 18. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Od41,5mili-

ona euradržavnihzapisa,

koliko jeprodatouprvoj

ovogodišnjoj aukciji 12. ja-

nuara, 17,5miliona ćebiti

iskorišćenozaplaćanjedo-

spjelihobavezadržave, od-

nosno likvidnosti budžeta, a

24,45miliona eura za refi-

nansiranjedospjelihhartija

odvrijednosti, kazali suPo-

bjedi izMinistarstva finan-

sija.

Prije šest dana emitovano je

24,4milionaeuravrijednihdr-

žavnih zapisa, ali je tražnja bi-

la 60 miliona, pa je prodato

41,5miliona, što je najveći po-

jedinačni iznos računajući i

prošlu godinu. Lani je najveći

iznos prodatih zapisa bio u fe-

bruaru32,59milionaeura. Za-

pisi nedavnoprodati nanapla-

tu dospijevaju 16. jula tekuće

godine.

Uslovi

Iz Ministarstva finansija su

objasnili da je zaduživanje po

osnovudržavnihzapisaucilju

prevazilaženja tekuće likvid-

nosti najpovoljnije, uzimajući

uobzir niske kamatne stope.

- Prosječna ponderisana ka-

matna stopa na ovoj aukciji

bila je 0,41 odsto – kažu uMi-

nistarstvu i dodaju da se krat-

koročnomogu zaduživati ne-

zavisno od granice godišnjeg

porasta duga utvrđene zako-

nom o budžetu. Ukupan dug

po osnovu zapisa na kraju

prošlegodine bio je77,5milio-

na, a trenutno je 94,5 miliona

eura.

Banke

Na pitanje koliko se u tekućoj

godini planira vrijednost emi-

sija državnih hartija, u Mini-

starstvu finansija kažu da će

nastojati da smanjuju iznos.

-Uovoj godini je izvjesnorefi-

nansiranjedugapoosnovudr-

žavnih zapisa iz prethodnog

perioda, ali sa tendencijom

smanjenja. Po potrebi biće

emitovani novi i vraćani do-

spjeli zapisi, uskladusapotre-

bama za održavanje likvidno-

sti – ističu izMinistarstva.

Na pitanje da li velika tražnja

za kupovinu zapisa znači da

banke radije rade sa državom

nego sa privredom i građani-

ma iz Ministarstva finansija

kažuda tonije slučaj.

- Imamo veliku zainteresova-

nost banaka za kupovinu dr-

žavnihzapisajerseradiokrat-

koročnimhartijama, sa rokom

dospjećaod 182dana– tvrdeu

Ministarstvu.

M.P.M.

Tragomprve ovogodišnje aukcije državnih

zapisa vrijednih 41,5miliona eura

Za budžet

17,5miliona

Na posljednjoj aukciji državnih zapisa

prosječna kamatna stopa je bila 0,41 odsto

Odbor za ekonomiju raspravljao o Nacrtu programa ekonomskih refo

PODGORICA

Ukolikobi se

minimalna zaradapovećala

sa sadašnjih 193na 250eura,

koliko traži sindikat, tobi

poslodavcekoštalo40milio-

na eura. Zatomoramodavi-

dimokakoda se tokompen-

zuje - kazala jedržavna

sekretarkauMinistarstvu

finansijadrNinaVujošević

na sjednici skupštinskogOd-

bora za ekonomiju, koji je

raspravljaooNacrtuprogra-

ma ekonomskihreformi do

2020.

Ovaj dokument do kraja janu-

ara treba da bude dostavljen

Evropskoj komisiji na uvid, a

prethodno će biti sagledane

sve primjedbe i prijedlozi.

Minimalac

- Minimalna zarada je i dalje

otvoreno pitanje. Činjenica je

da je minimalna zarada u od-

nosu na prosječnu zaradu u

Crnoj Gori na nivou prosjeka

EU. Zajednički moramo da

suzbijamo sivu ekonomiju i

povećavamo prihode budžeta

-kazala jeVujoševićkomenta-

rišući stav koji je prenio pred-

stavnikUnije slobodnih sindi-

kata Vukašin Zogović o

neophodnom povećanju mi-

nimalne zarade. Podsjetila je

da Nacrtom ekonomskih re-

formi nije predviđeno zamr-

zavanje plata i penzija.

Predsjednik Odbora dr Pre-

drag Sekulić je kazao da je u

kontekstu politike bilo koje

vlade jedno od najvažnijih pi-

tanja standard, ali je upozorio

na oprez.

- Pitanje minimalne zarade je

važno, ali je bitno da ne dono-

simo ishitrene odluke. Neke

ishitrene odluke parlamenta

skupo su koštale budžet. Vje-

rujem da će Ministarstvo fi-

nansija, nakonanaliza, izaći sa

novim prijedlogom - rekao je

Sekulić i podsjetio da je pro-

sječna plata u BiH 439 eura,

Srbiji 412, Makedoniji 375, Al-

baniji 427 eura, Bugarskoj

406, Rumuniji 515 eura.

Sindikat

Unija slobodnih sindikata je

dostavila prijedlog na nacrt

dokumentaukojemtraži po-

većanjeporezanadobit, uvo-

đenje poreza na finansijske

transakcijeprivrednihsubje-

kata koje prelaze određeni

limit, ukidanje poreskih i

drugih olakšica povlašćenim

firmama.

-Predložili smoporezna luk-

suz, konfiskovanjenezakoni-

to stečene imovine, ukidanje

privilegije javnimfunkcione-

rima da godinu nakon isteka

mandata primaju plate iz

budžeta, legalizaciju 40 hi-

ljada radnika na crno - kazao

je Zogović i zamjerio što u

dokumentu ,,nema građana i

preduzeća“ koji najviše trpe

teret reformi i konsolidacije.

Nacrtomprograma ekonom-

skihreformi, izmeđuostalog,

predviđa se održiv i inkluzi-

Povećanjeminimal

bi poslodavce 40m

Unija

slobodnih

sindikata

predložila veći

porez na dobit,

uvođenje

poreza na

luksuz,

prevođenje

u legalne

kanale 40.000

radnika

na ,,crno“ i

oduzimanje

nezakonito

stečene

imovine

MMF i SB tražili 15 o

- Svjetska banka i MMF su, u okviru

donošenja mjera iskalne konsolidacije,

tražili da povećamo porez na zarade

na 15 odsto, da povećamo doprinose,

oporezujemo penzije - kazala je držav-

PODGORICA

Sutkinja

BorjankaZogovićodbila je

zahtjevzanovo finansijsko

vještačenjekao i prijedlog

advokataKataro investmen-

tada saslušanekadašnjegdi-

rektorabrokerskekuće

MonteadriaDamjanaHostu

u sporupo tužbi CKB-a. Da

li ovakompanija i drugotu-

ženaMontenegroSPA imaju

obavezudavrate 1,5miliona

eurabićepoznato sredinom

februara.

Riječ je o ponovljenom po-

stupku, jer jeprvobitnupresu-

du kojomje sud odbio tužbeni

zahtjevCKB-adaKataro vrati

ovaj iznos, koji je, prema tvrd-

nji tužioca, utrošilanakupovi-

nu akcijaHLT fonda, Apelaci-

oni sud je ukinuo i vratio na

ponovno suđenje. Tada je na-

vedeno da je za presuđenje u

ovojstvariključnainformacija

od kojih je sredstava Kataro

kupio akcijaHLT-a.

U tužbi navode da je CKB za-

ključila ugovor o kreditu sa

kompanijom Kataro inves-

tmentuvrijednostiod1,5mili-

ona eura i prema usmenom

nalogu tadašnjeg menad-

žmentabanke,novacprenijela

direktno na račun brokerske

kućeMonteadria broker diler,

kojim su kupljene akcije HLT

fonda. Kataro je, nakon tri go-

dine od uzimanja kredita, na-

pravio vansudski sporazum o

prenosu ovih akcija na ćerku

firmuMontenegroSPAItalija,

kako bi, prema riječima advo-

kata CKB-a Vladimira Bojića,

izbjegao vraćanje kredita. Ad-

vokatKataraDejanTerzić tvr-

di da sporne akcije nijesu ku-

pljene od tog novca, već da je

Kataro na računu imao sred-

stva od ranije.

Ugovor o kreditu između

CKB-aiKataroinvestmentaiz

Luksemburga bio je jedan od

spornih ugovora zbog kojih se

protiv nekadašnjeg menad-

žmenta CKB-a vodio sudski

postupak u kojem su oslobo-

đeni optužbi da su zloupotre-

bomslužbenogpoložajabanci

nanijeli štetu od sedammilio-

na eura.

M.Lk.

Zaključen spor CKB-a i Kataro investmenta

Sporan kredit

od 1,5miliona

PODGORICA

AkcionarElek-

troprivredeVasilijeMiličković

dopunio jekrivičnuprijavu

protiv članovauprave i direk-

toraEPCGzbog cijeneugljaod

24eurapo toni unarednihpet

godina za rudu izPljevalja, od-

nosnodeset godina zaberan-

sku. Tvrdi da sucijena i dužina

ugovora štetni zaEPCG i drža-

vu.

On je početkom godine podnio

krivičnu prijavu zato što nije

objavljen tender za nabavku

uglja.Tokodnjega,kakojekazao,

izaziva opravdanu sumnju da se

radi o visoko koruptivnomposlu

i organizovanomkriminalu.

Navodi se da sumanjinski akcio-

nari EPCG upozorili odbor di-

rektora EPCG da sa investicijom

od 13miliona eura unovi Rudnik

uglja u Pljevljima, gdje bi cijena

koštanja bila oko 12 eura po toni

(u Stanarima, BiH ta cijena je 10

eura/t), EPCG bi prve godine

uštedjela 20 miliona eura u od-

nosu na predloženu cijenu i tako

svake godine dok traje rad TE

Pljevlja.

-EPCGicijeladomaćaimeđuna-

rodnajavnostjeupoznatasacije-

nomuglja u Rudniku od 18 eura,

dok se menadžment u državnoj

EPCG krije iza skupštine akcio-

nara za štetni ugovor po državu

gdjejecijenazaugaljpreko6.280

KJ/kg 24 eura plus PDV. Cijena

je skandalozna jer se na nju ura-

čunava PDV, čak i za ugalj preko

6.280 KJ/kg od 24 eura, a pri to-

me štetni ugovor ne sadrži skalu

u zavisnosti od toplotne moći i

odgovarajući novčani iznos. Ci-

jela odredba je na štetu države -

poručio jeMiličković.

On je upozorio da se ugovorom

cijena uglja direktno vezuje za

cijenu električne energije na

HUPX berzi, što je ,,suludo i na

štetuTE“.

S.P.

Miličković dopunio krivičnu prijavu protiv rukovodstva EPCG zbog cijene uglja

Tvrdi da je 24 eura preskupo

PODGORICA

Centar za za-

štitu i proučavanjeptica i

društvo „DoktorMartinŠnaj-

der Jakobi“pokrenuli supeti-

cijuza rješavanjepitanjavla-

sništvaSolane „BajoSekulić“,

uciljuopstankabogatstvabio-

diverziteta i proizvodnje soli.

- Shvatajući da se zaštita ulcinj-

skeSolanenećedogoditi, kaošto

se ni investitori koji bi pokrenuli

proizvodnjunećemagičnopoja-

viti, dok god se polemiše o nje-

nom vlasništvu, pokrenuta je

peticija za rješavanje togproble-

ma - navodi se u saopštenju.

Peticija je upućena premijeru

Dušku Markoviću, kao jedinoj

osobi uCrnoj Gori koja konačno

može riješiti to pitanje, jer je na

čeluSavjetazaprivatizaciju. Ini-

cijatori traže od Savjeta da, na-

kon četiri godine ignorisanja za-

htjeva Privrednog suda, dostavi

traženomišljenje, kako bi se ko-

načno utvrdilo da li je zemljište

Solane državno ili privatno vla-

sništvo.

- Apelujemo na sve građane, na-

ročito Ulcinjane, da podrže ovu

inicijativu, kako bi Vladi poslali

jasnu i glasnu poruku da zaslu-

žujemo nekadašnji brend - ul-

cinjsku so - zaključuje se u saop-

štenju.

N.K.

Peticija Centra za zaštitu ptica i društva „Dr Martin Šnajder Jakobi“

Pitaju premijera čije je zemljište Solane

Solana