Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 76 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 18. januar 2018.

Politika

Demokrate i Ura: Krivokapić

da ne svađa opoziciju

Demokratska Crna Gora i GP Ura pozvale su juče javno pred-

sjednika SDP-a Ranka Krivokapića da ne svađa opoziciju.

– Ako nekomisli, a mi ne mislimo, da je bliža saradnja ili pre-

dizborni aranžman ,,zakulisna radnja“, onda je jasno koja je

adresa za takvo postupanje. Tako da je naša molba gospo-

dinu Krivokapiću, za njegovo dobro, da ne svađa opoziciju,

da ne udara na mlade ljude iz Demokrata i Ure. Akomu je

stalo do pobjede nad svim strujama u DPS-u i ako je privržen

demokratskimprincipima, onda sa nama nikada ne može

imati problema – navodi se u zajedničkom saopštenju te dvije

stranke.

Navodi se da imnije jasno zašto Krivokapić želi „da se u pred-

večerju izbora u Beranama i Ulcinju loptica bez ikakve potre-

be seli u dvorište opozicije, nepotrebnimprepucavanjima“.

– Nadamo se da je samo slučajnost u pitanju, a dani pred

nama vjerovatno će dati odgovor i na ovo pitanje – zaključuje

se u zajedničkom saopštenju.

PODGORICA

-Demokrat-

skapartija socijalistanije

iznenađenanesuglasicama

unutar takozvane građan-

skeopozicije jer tapolitička

grupacijanemaniti viziju,

niti strategijubudućegdje-

lovanja. To jeu izjavi zaPo-

bjedu saopštio funkcioner

Demokratskepartije socija-

listaNikolaGegaj, navodeći

da će se taj dioopozicije teš-

kodogovoriti i okopotenci-

jalnog zajedničkogpred-

sjedničkogkandidata.

–Oni očiglednonemoguni da

održe sastanak koji su najavili

BERANE

-Opštinska izbor-

nakomisijaobavila je juče

žrijebanje za lokalne izbore,

koji ćeuBeranamabiti odr-

žani 4. februara.

Prema riječima predsjednika

OIK Vladimira Obradovića,

žrijebanju su prisustvovali

članovi Opštinske izborne ko-

misije u proširenom sastavu i

predstavnici političkih subje-

kata koji će učestvovali na iz-

borima. Obradović je istakao

da ježrijebanjeproteklounaj-

boljem redu i da nije bilo pri-

govora.

Broj jedan na zbirnom birač-

kom listiću ima Stranka prav-

de i pomirenja – Berane za

pravdu.

Na rednombroju dva je izbor-

nalistakoalicijeBeranepobje-

đuje - Milo Đukanović - DPS-

SD-BS, čiji je nosilac Bogdan

Fatić.

TrećeporedusuDemokrate,a

PODGORICA

- Članstvo

Crne Gore u NATO predstav-

lja dodatni motiv i drugim

zemljama u okruženju, koje

strijeme članstvu u NATO, da

istraju u svojimnamjerama

i da sprovode neophodne

reforme na putu integracija,

kazao je generalni direktor

Direktorata za politiku odbra-

ne Ivica Ivanović tokom

sastanka sa direktorom

NATO Direktorata za planira-

nje odbrane Polom Severom.

Ivanović se zahvalio Severu

na posjeti i izuzetnoj podršci

koju NATO kontinuirano

pruža Crnoj Gori.

Sastanak je bio prilika da

direktor Ivanović upozna

sagovornika sa dosadašnjim

preduzetim koracima u

ostvarenju zadatih ciljeva

i sa ostvarenim rezultatima

u planiranju odbrambenih

sposobnosti Crne Gore.

Direktor Severo je pohvalio

napredak koji je Crna Gora

ostvarila, što je doprinijelo

formalizovanju članstva u

NATO, kao i doprinosu koji

pruža u ostvarenju zajednič-

kih ciljeva kolektivnog siste-

ma bezbjednosti.

Istovremeno je naglasio da

Crna Gora može računati na

podršku NATO pri ostvarenju

potpune integracije.

Na kraju sastanka, sagovor-

nici su razmotrili dosadašnju

saradnju i dogovorili detalje

o nastavku u oblasti plani-

ranja odbrambenih sposob-

nosti. Razgovarano je i o

mogućnostima i izazovima

koji Crnu Goru očekuju u

narednomperiodu.

R. P.

PODGORICA

-DržaveZa-

padnogBalkana zaslužuju

stvarnuevropskuperspekti-

vu, poručio jepredsjednik

EvropskekomisijeŽanKlod

Junkerna sjednici Evrop-

skogparlamenta.

-Ciljmorada se jasnopostavi i

tojeulazakZapadnogBalkana

u Evropsku uniju. Do toga će

doćikadaseispuneuslovi-po-

ručio je Junker uStrazburu.

Junker je evropskim parla-

mentarcima poručio da ze-

mlje Zapadnog Balkana imaju

„stvarnu evropsku perspekti-

vu“, ali i da ona „neće pasti sa

neba“.

- Putovaću na Zapadni Balkan

u februaru i martu i želim da

čujemnjihove pozicije. Želim

na licu mjesta reći državama

na Balkanu što od njih očeku-

jemo. PridruživanjeEUnepa-

da s neba, to nije jednostvana

stvar - rekao je Junker.

On je naveo da svi granični

konflikti među zemljama Za-

padnog Balkana moraju biti

riješeniprijenjihovogulaskau

EU i za to dobio aplauz evrop-

skihposlanika.

- Svi granični sukobi koji po-

stoje između zemalja Zapad-

nogBalkanamorajuda se rije-

šeprijeulaska, aneda ih, kaou

slučaju Hrvatske i Slovenije,

rješavamo godinama nakon

što su ušle u EU - upozorio je

Junker.

Drugi uslov za ulazak u EU,

prema riječima predsjednika

EK, jeste vladavina prava.

- Imamo zajedničke projekte

(sa zemljama Zapad- nog

Balkana) od be-

z b j e dno s t i ,

transporta,

mi grac i j a ,

digitalizaci-

je, energeti-

ke. Sve su to

naši zajed-

nički intere-

si, a vladavina prava je jedan

od važnih projekata. To je os-

nova na kojoj je izgrađena na-

šaUnija - rekao je Junker.

Prema njegovim riječima, to

je fundamentalna vrijednost i

bez vladavine prava zemlje ne

moguda uđuuEU.

- Isto se odnosi i na period po-

slije pristupanja - poručio je

Junker.

Predsjednik EK je tokom

predstavljanja prioriteta bu-

garskog predsjedavanja Uni-

jomuEPnaglasiodajeBugar-

ska „uspješna priča“ koja

služi kao inspiracija ze-

mljama Zapadnog Bal-

kana rekavši da ja dobro

što jezvaničnaSofijapri-

stupanje Zapadnog Bal-

kana stavila za jedan od

svojihprioriteta.

R.P.

dućnost Zapadnog Balkana“

značajne

rnoj Gori

kratkepauze)uperiodu izme-

đu 1991. i 2016. godine bio

predsjednik Vlade. Mandat

aktuelnom predsjedniku Fili-

puVujanoviću ističe ove godi-

ne,aĐukanovićsemoždaopet

kandiduje za predsjednika -

navedeno jeudokumentuDo-

ma lordova.

KakozapažaprofesorJaroslav

Višnievski, lideri Zapadnog

Balkana često potcjenjuju ru-

ski uticaj na ovom području.

Dodaje, ipak, da Rusiju ne tre-

ba ni precjenjivati.

-Moskva želi da vjerujemo da

jenjenoučešćeu regionuveće

nego što je u stvari. Postoji do-

bra ravnoteža između onoga

štozapravoradiRusija, štami-

slimo da radi i projekcije koje

imauregionu - navodi seudo-

kumentuDoma lordova.

Opasnostodtrećihdržava

U izvještaju se dodaje da regi-

on Zapadnog Balkana karak-

teriše politička nestabilnost,

međuetničke tenzije i rivalski

uticaji koji su, kako se navodi,

usporili napredakka regional-

nompomirenjuivećojharmo-

niji sa ostatkomEvrope.

- Region trpi zbog autoritar-

nog načina vladanja, slabih

demokratskih institucija i oz-

biljnih izazovaodorganizova-

nogkriminala i korupcije.Ovu

situaciju pojačava neizvje-

snost oko evropske integraci-

je, odlaska mladih i obrazova-

nihljudiiporastaekstremizma

i antidemokratskog naciona-

lizma-pišeuizvještajubritan-

skog parlamenta.

Dom lordova britanskog par-

lamenta takođe upozorava da

„regionalnustabilnostnaruša-

va i uticaj trećih zemalja, kao

što su Rusija, Kina, pa i druge

zemlje.

- Jedini cilj Rusije je da pore-

meti i spriječi približavanje

regiona Zapadu. Kina sa svoje

strane vrši investicije, što neki

pozdravljaju kao izvor od vi-

talne važnosti za finansiranje

infrastrukture i industrije u

regionu. Međutim, potrebno

je voditi računa da ovaj već si-

romašan region ne zapadne

dublje u dugove. Zemlje kao

što su Turska, Ujedinjeni

Arapski Emirati, takođe suza-

interesovane za ovaj region,

što bi potencijalno moglo da

poremeti ionako osjetljive od-

nose između pojedinih zema-

lja i zajednica u regionu Za-

padnogBalkana.

Regionalanpristup

Svaki pristup, kada jeupitanju

Zapadni Balkan, mora biti re-

gionalan, smatra nekadašnji

visoki predstavnik u BiH, lord

Pedi Ešdaun.

- Ako u Bosni krene po zlu, po

zlu će krenuti i u ostatku Bal-

kana-rekaojeEšdaun,prenosi

se u izvještaju.

Navodi se i to da su reakcije na

prvostepenupresudugenerala

bosanskih Srba RatkaMladića

za ratne zločine i samoubistvo

generala bosanskih Hrvata

Slobodana Praljka „primjeri

nastavkanasljeđaratova iz ’90.

godina“.

-Našaopreznaprocjenajedaje

regionpostigao spor napredak.

Iakojeneposrednaopasnostod

sveobuhvatnog sukoba daleka,

nedostatakpolitičkognapretka

i duboki problemi nacionaliz-

ma, neuspjeh u suočavanju s

prošlošću i endemska korupci-

jačineregijusklonunesigurno-

sti - zaključuje se u izvještaju.

J.ĐURIŠIĆ

Poruka predsjednika EK na sjednici Evropskog parlamenta

Junker: Cilj je ulazak

Zapadnog Balkana u EU

Članstvo Crne Gore u NATO

motiv drugimdržavama

Demokratska partija socijalista nije iznenađena nesuglasicamameđu oponentima

Gegaj: ,,Građanska

opozicija“ bez

vizije i strategije

joškrajemnovembra,akamoli

da izlaze sa jedinstvenim sta-

vovimaokoodređenihpitanja.

Očigledno da nemaju viziju

političkog djelovanja – rekao

jeGegaj zaPobjedu.

Podsjetimo, takozvana gra-

đanska opozicija još od no-

vembra nije održala sastanak.

U posljednje vrijeme među-

sobno se optužuju ko je odgo-

voran za nedostatak jedinstva

i otkazivaje sastanka. U napa-

dima na ostatak opozicije

prednjači SDP, koji upire pr-

stom u Demokrate i Uru da

prave tajne dogovore na štetu

ostatka opozicije.

Gegaj navodi da se teškomo-

že očekivati rezultat u bilo

čemu ako ne postoji izrađe-

na strategija.

– Evidentno je da oni to

nemaju. Tu ima previše

vođa, a stranke u toj gru-

paciji, na zadnjimlokal-

nim izborima, u većini

opština nijesu prešle ni

cenzus –kazao jeGegaj.

Prema njegovim riječima,

,,građanskaopozicija“ je imala

niz pogrešnih poteza, od boj-

kotaparlamenta, pa svedone-

jedinstva oko predsjedničkog

kandidata.

–Zbog togasadaplaćajuceh, a

birači, ukontinuitetu, od izbo-

ra do izbora okrenu im leđa.

To je bilo za očekivati. Ništa

novo. Isto će im se desiti i na

izborima u Ulcinju i Berana-

ma – zaključio jeGegaj.

N.Z.

OIK Berane objavila redosljed na zbirnom izbornom listiću za lokalne izbore

Koalicija DPS SD BS broj

dva, a Zdravo Berane devet

četvrta je Nezavisna ista gra-

đana ,,Riječ“ – Velimir Bato

Đurišić, dok je broj pet pripao

listi Zorka Brakočević – Na-

prednoBerane, a šest listiGlas

naroda zaBerane.

Broj sedamima koalicijaSDP-

Demos, a osam lista GP Ura.

Na posljednjem, devetom

mjestu na glasačkom listiću,

voljomžrijeba, nalazi sekoali-

cija Zdravo Berane, koja tre-

nutno vrši vlast uovomgradu.

Izbori u Beranama održaće se

4. februara.

V.J.

Pol Sever

Ivica Ivanović

ŽanKlod

Junker

Nikola

Gegaj