Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 76 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 18. januar 2018.

Politika

PODGORICA

–Predsjednik

Skupštine IvanBrajovićna-

javio jeda ćeupetak raspisa-

ti predsjedničke izbore.

On je jučepovodompred-

sjedničkih izboraodržao

konsultacije sa liderimapar-

lamentarnih stranaka, koji-

manijesuprisustvovali pred-

stavnici opozicije.

Brajović jenovinarimauSkup-

štini kazao da su sastanku pri-

sustvovali svi relevantni poli-

tički subjekti, koji odgovorno

pristupaju obavezama i važ-

n im p i t an j ima druš t va .

– Razgovarali smo o predsjed-

ničkim izborima i o uslovima i

okolnostima pod kojima će se

oni održati – rekao je Brajović.

On jepodsjetioda je rokza ras-

pisivanje predsjedničkih izbo-

ra 20. januar.

– I ja ću u petak, 19. januara,

raspisati predsjedničke izbore

–dodao jeBrajović.

Prema njegovim riječima, svi

učesnici sastanka su potvrdili

da će voditi pozitivnu kampa-

nju i da ni na koji način neće

doprinijeti rastu tenzija.

– Sasvim je normalno da oče-

kujemo da se tenzije, možda,

pojačaju u kampanji, da bude

određenih podmetanja i sum-

njičenja, ali smo uvjereni da će

građani CrneGore, kao i do sa-

da, znati da razlikuju istinu od

laži – kazao je Brajović.

Kako jenaveo, odsustvoopozi-

cije sa jučerašnjeg sastanka

precizno pokazuje nedostatak

odgovornosti prema građani-

ma Crne Gore, posebno prema

onima koji su za njih glasali.

–Njihovoodsustvojasnopoka-

zuje i značajne probleme koje

imaju u međusobnoj komuni-

kaciji. Ako ne mogu da orga-

nizuju zajednički sastanak,

onda nije bilo realno očekivati

da dođu na konsultacije oko

predsjedničkih izbora i da se

suoče sa argumentima parla-

mentarne većine – ocijenio je

PODGORICA

-CrnaGora i

Srbijanjegujuprijateljske i

dobrosusjedskeodnose i

objedržavevideprostor za

daljeunapređenjeposebno

na ekonomskomplanu,

konstatovano je juče tokom

sastankapremijeraDuška

Markovića i prvogpotpred-

sjednikaVlade iministra

spoljnihposlovaRepublike

Srbije IviceDačića.

Sagovornici su istakli da me-

đusobnokvalitetnopoveziva-

nje autoputem kao i obnova

kompletnog željezničkog

pravca Beograd – Bar pred-

stavlja prioritet obje države

na infrastrukturnomplanu.

Zajednički je stav da se Crna

Gora i Republika Srbija me-

đusobno podržavaju u proce-

suevropskihintegracija,dase

zalažu za evropsku perspek-

tivuregionaZapadnogBalka-

na, alidasuobjedržavečvrsto

na stanovištu da je jedini

ispravan pristup evrointegra-

PODGORICA

-Gornji

dombritanskogparla-

mentaobjavio je izvještaj

o regionupodnaslovom

,,VelikaBritanija i buduć-

nostZapadnogBalkana“

ukojemupozoravadana-

predakkapunoj demokra-

tiji i posvećenosti vladavini

pravauregionu ili stagnira

ili nazaduje, dokbritanski

uticaj uregionu slabi.

Udijelu izvještaja, koji se bavi

Crnom Gorom, navodi se da

strateško prisustvo Rusije na

području Zapadnog Balkana

otvara prostor za štetni poli-

Izvještaj Gornjeg doma britanskog parlamenta „Velika Britanija i b

Moskva kontroliš

političke snage u

tički uticaj.

- Uprkos neuspjelom držav-

nomudaru uMakedoniji i Cr-

noj Gori koji je podržala Rusi-

ja, Moskva i dalje

kontroliše zna-

čajne političke

snage u ovim ze-

mljama - navodi

se udokumentu.

Crna Gora je, isti-

če se u izvještaju,

zapala u političku

krizukojajeproizvod

uličnih protesta Demo-

kratskog fronta iz 2015.

godine i velikih kontroverzi

oko parlamentarnih izbora

2016. godine, tokom kojih je,

kako navode, Demokratski

front potpomognut ruskim

službama bezbjednosti poku-

šao državnimudaromda sruši

aktuelnu vladu.

DPSdominiratridecenije

Autori izvještaja navode i da u

Crnoj Gori nikada nije došlo

do promjene vlasti putem iz-

bora, od kada su održani prvi

višestranački izbori 1990. go-

dine.

- DPS, stranka koja je nasljed-

nica Saveza komunista Crne

Gore, dominira skoro tri dece-

nije. Političke promjene u Cr-

noj Gori nastale su kao poslje-

dica unutrašnjih podjela u

DPS-u. Milo Đukanović je

skoro neprekidno (sa dvije

U dijelu

izvještaja, koji se

bavi CrnomGorom,

navodi se da strateško

prisustvo Rusije na

području Zapadnog

Balkana otvara prostor

za štetni politički

uticaj

Sastanak crnogorskog premijeraMarkovića i ministra spoljnih poslova Srbije Dačića

Predsjednik Skupštine održao konsultacije

sa liderima stranaka, opozicija bojkotovala

Brajović sjutra

raspisuje izbore

Ako opozicija nemože da organizuje

zajednički sastanak, onda nije bilo

realno očekivati da dođu na konsultacije

oko predsjedničkih izbora i da se suoče

sa argumentima parlamentarne većine

– ocijenio je Brajović

DF tvrdi da ambijent

za izbore nije povoljan

Poslanici DF-a su tokom razgovora koje su imali sa članovima

ODIHR-a ocijenili da ambijent uoči predstojećih predsjedničkih

izbora nije povoljan jer, kako su naveli, vladajuća partija nije

otklonila prepreke da oni budu fer i demokratski, već su poja-

čali partijsko prisustvo i uticaj u svimdržavnim strukturama sa

ciljem još jedne grube zloupotrebe državnih resursa.

Poslanici i potpredsjednici Demokrata Zdenka Popović, Momo

Koprivica i Mijomir Pejović takođe su se juče sastali sa pred-

stavnicima OEBS/ODIHR-a. Kako se navodi u saopštenju, oni su

istakli da je uslov za elementarnu stabilizaciju političkih prilika

smanjenje zloupotreba, minimalno relaksiranje društvene

atmosfere i ozbiljne inansijske uštede za održavanje predsjed-

ničkih i lokalnih izbora u istomdanu.

Brajović.

On je rekao da parlamentarna

većina, čiji su predstavnici bili

na sastanku, odgovorno radi

svoj posao za koji su ih građani

izabrali.

Brajović je kazao i da je Skup-

ština na posljednjoj sjednici u

prethodnoj godini usvajanjem

zakona implementirala prepo-

ruke ODIHR-a i dodatno una-

prijedila izborno zakonodav-

stvo.

Jedino,kakojerekao,nijeizmi-

jenjen Zakon o izboru odbor-

nika i poslanika, i to samo iz

jednog razloga.

–Atojeodsustvoželjeopozici-

je da učestvuje u unapređiva-

nju izbornog zakonodavstva –

dodao jeBrajović.

J.ĐURIŠIĆ

ODIHR će

ocijeniti

pripremu

izbora

Misija ODHIR-a baviće se

ocjenompredizbornog

ambijenta i pripreme pred-

stojećih predsjedničkih

izbora u Crnoj Gori, na

osnovu kojih će donijeti

odluku o sprovođenju

neophodnih aktivnosti u

posmatračkomprocesu, a

na poziv državnih organa

Crne Gore.

To je saopšteno nakon

sastanka predsjednika par-

lamenta Ivana Brajovića sa

predstavnicima Misije ODI-

HR-a, Ričardom Lapinom i

TamaromOtiašvili.

Brajović je, kako je saopšte-

no iz njegovog kabineta,

iskazao zahvalnost ODIHR-

u na kontinuirano dobroj

saradnji, pozitivnom izvje-

štaju i preporukama nakon

posljednjih parlamentarnih

izbora.

Crna Gora i Srbija njeguju

dobrosusjedske odnose

Dačić: Srpska kuća ne treba da bude politički faktor

Srpska kuća u Crnoj Gori treba

da služi jačanju kulturnog

identiteta, a ne da bude poli-

tički faktor koji će se baviti

politikom, rekao je prvi pot-

predsjednik Vlade i ministar

inostranih poslova Srbije Ivica

Dačić.

On je u emisiji „Argument

sa Ivanom Šebek“ na Pink M

televiziji kazao da očekuje da

Srpska kuća zaista bude u toj

funkciji jačanja kulturnog iden-

titeta, očuvanja, da tamo budu

promocije knjiga, predstave.

- Nekomora da se pobrine

o identitetu, kulturi, jeziku,

pismu. Uostalom, trebalo bi

time da se bavi država, a ne

političke stranke – rekao je

Dačić.

Kada je riječ o poruci mitro-

polita Am ilohija da se aktu-

elnompolitikompredsjednik

Aleksandar Vučić odriče Srbije

i Kosova, Dačić je rekao da

Srbiji nijesu potrebni sukobi na

takvim relacijama.

- Mislimda se time podstiče

otpor prema jednoj mirovnoj

politici koju vodi Beograd. To

nije dobro i zato se treba čuva-

ti toga – naveo je Dačić.

Đ. Ć.

cionimprocesima princip re-

gate, odnosno vrednovanja

rezultata svake države zaseb-

no.

Premijer Marković i vicepre-

mijer Dačić ocijenili su da će

predstojeća zvanična posjeta

predsjednice Vlade Republi-

ke Srbije Ane Brnabić Crnoj

Goripredstavljatidodatniim-

puls za unapređenje odnosa i

saradnje.

R.P.

Gornji dombritanskogparlamenta

IvicaDačić

DuškoMarković

Sa jučerašnjihkonsultacija