Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 76 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 18. januar 2018.

CrnomGorom

TIVAT

Odbornici su izgla-

sali odlukuoporavnanju

obaveza izmeđuopštine i

kompanijeAdriatikmari-

nas, kojomkompanijanema

obavezudaplati naknade za

komunalijeu iznosuod

5.500.000eura.

Za dokument je glasalo 17 od-

bornikaDPS, protiv osamod-

bornika iz redova BF, DSS,

TA, SNP, Arsenala za Tivat i

SDP. Uzdržani su bili odbor-

niciHGI i SD.

Potpisnici

Duže od tri sata trajala je ra-

sprava o prijedlogu ugovo-

ra o međusobnim obave-

zama opštine Tivat i

kompanije Adriatik

marinas.Ugovoromje

precizirano da se

kompaniji ne naplati

5.500.000 eura od

kojih je 440.000 za

sanaciju zemljišta,

820.000 za rušenje

objekata i 4.200.000

eura komunalija za

objekte podignute prije

1945. godine. Te stavke

proistekle su iz ugovora o

prodaji nekadašnjegMorna-

ričko-tehničkog remontnog

zavoda „SavaKovačević“, ko-

ji su 2006. godine potpisali

Vlada i kanadski milijarder

Piter Mank, koji je bio prvi

većinski vlasnik kompanije.

Iznos stavki preciziran je na-

kon procjena sudskog vješta-

ka i saglasnosti radne grupeu

kojoj su bila po dva predstav-

nika lokalne uprave i kompa-

nijeAdriatikmarinas.

Kako opština nije bila potpi-

snica tog ugovora, opozicija

je kategorična i jedinstvena u

stavu da ne postoji pravni

osnov po kome lokalna upra-

va treba da preuzme obaveze

iz, kako su ocijenili, po Tivat

štetnog ugovora.

Po riječima drMiomira Abo-

vića iz Tivatske akcije, ugo-

vor je nastavak pustošenja

Tivta.

- Poklonili ste

2.000.000 eura

,,Građevinaru“, ni-

je vraćeno 250.000

eura za vrtić, niste na-

platili 130.000eurazakaš-

njenje izgradnje rive - kazao

je Abović. Njegov stranački

kolega Mirko Kovačević je

jučerašnje zasijedanje na-

zvao ,,komemorativnom

sjednicom, na kojoj se sahra-

njuje još komadgrada“. On je

saglasan sa ocjenom kolega

opozicijeda je ,,oprostkomu-

nalija zahtjev Podgorice i da

je tivatska vlast samo njihov

poslušnik“.

Po mišljenju odbornika Bo-

keškog foruma, Andrije Pet-

kovića, DPS zastupa interese

tajkuna, a ne svojih građana,

dok je Dejan Risančić iz DSS

naglasioda je posao sumnjiv.

Za odbornicu Darinku Ka-

šćelan (SNP) odluka o porav-

nanjuobaveza je pravnoneu-

t eme l j eno o t iman j e i z

džepova građana Tivta, a Bu-

dimir Cupara sa Građanske

liste „Arsenal za Tivat“ je

ustvrdiodasupotpisniciugo-

vora na pogrešnimstranama.

- Treba da zamijene mjesta,

jer je ispalo da smo mi kupci,

a Porto prodavac - kazao je

Cupara.

Utemeljenost

Glavna administratorka op-

štineMarijaSijerković izjavi-

la je da je ugovor zakonski

utemeljen, ali i da je politička

odluka. Potpredsjednik op-

štine, Siniša Kusovac, i pred-

sjednikSkupštineIvanNovo-

sel, govorili suoopravdanosti

ugovora i koristima koje je

PortodonioTivtu.

-Odluka jepolitička samoza-

to što je stavljena na dnevni

red sjednice SO. Mogla je iz-

vršna vlast sama da to uradi i

otpiše, pa da tek naknadno o

tome obavijesti javnost - ista-

kao je Novosel. U nastavku

sjedniceodbornici suinformi-

sani o radu Zelenog tima u

prošloj godini, usvojili su Sta-

tut JUMuzeji i galerije ineko-

liko odluka o imovinsko-prav-

nimodnosima.

S.KRSTOVIĆ

TIVAT:

Skupština usvojila odluku o poravnanju obaveza opštine i Adriatikmarinas

Porto po ugovorunemora

da plati 5,5miliona eura

Poravnanje

je proisteklo

iz ugovora o prodaji

nekadašnjeg Mornari čko-

tehničkog remontnog zavoda

„Sava Kovačević“, koji su 2006.

godine potpisali Vlada i kanadski

milijarder Piter Mank. Iznos

stavki preciziran je nakon

procjena sudskog vještaka

i saglasnosti radne

grupe

Matijević:

Moramo

izaći u susret

investitoru

Predsjednica opštine Sne-

žana Matijević pitala je da li

to što opština nije potpisnik

ugovora znači da opština ne

treba da poštuje dokumente

Vlade, odluke koje donosi

država Crna Gora.

- Sa kojimobjašnjenjem

uskratiti investitoru prava

po osnovu potpisanog

ugovora? Opština, iako nije

formalni potpisnik ugovora,

bila je uključena u pregovo-

re i ima obavezu da pitanje

obračuna komunalija posta-

ne predmetomposebnog

ugovora opštine i Porta, a da

se vodi računa o dosadaš-

njimulaganjima investitora.

Pričali smo sa predstavnici-

ma Vlade o ugovoru, ali od

njih nijesmo dobili nikakvo

naređenje. Moramo izaći u

susret investitoru, radimo sa

Portomu zajedničkom inte-

resu, ali ne na račun građana

- kazala je Matijević.

Ona je naglasila da je u pro-

jekat Porto Montenegro, koji

zapošljava između 800 do

1.000 ljudi, do sada uloženo

479.000.000 eura i da će

se u njega investirati još

100.000.000 eura.

RASPRAVATRAJALADUŽEOD

TRISATA:

Sa sjedniceSOTivat

DANILOVGRAD

Lokalna

uprava, FondPIOiUdruže-

njepenzioneranastavićedo-

bru saradnjukoja za rezultat

imabriguonajstarijoj popu-

laciji ugradunaZeti. To je

istaknutona sastankukod

predsjednikaopštineBrani-

slavaĐuranovića, kojemsu

prisustvovali direktorFon-

daDušanPerović i predsjed-

nikUdružanjapenzionera

BrankoVešović.

Saopštavajući rezultate ostva-

rene uminuloj godini, Perović

jenaglasiodasunajvažnijeak-

tivnosti fonda bile usmjerene

naredovno izmirivanjepenzi-

jaipoboljšanjestandardapen-

zionera.

- Zahvaljujući podršci Vlade

nastavljamo realizaciju utvr-

đenihprioritetakoji seodnose

na aktuelne programe stam-

bene izgradnje za one članove

organizacije koji nijesu riješili

pitanje krova nad glavom, za-

tim obezbjeđivanje sredstava

za zimnicu, odmor i rekreaci-

ju, nabavku i kupovinu pre-

hrambenihidrugihartikalana

odloženoplaćanje i slično- re-

kao jePerović.

Branko Vešović (Udruženje

penzionera) ocijenio je da je

opština Danilovgrad primjer

dobre prakse, te da je uvijek

imala razumijevanja za njiho-

ve potrebe.

Prvi čovjek ove opštine Brani-

slav Đuranović je izrazio za-

hvalnost državnim subjekti-

ma na praćenju rada lokalnog

Udruženja penzionera kao

važnog društvenog činioca

društvene zajednice. Takođe,

podsjetio je na podršku koju

lokalna uprava pružaUdruže-

nju penzionera, te naglasio

značaj ove populacije za sveu-

kupni razvoj ove sredine. Đu-

ranovićseosvrnuoinabuduće

projekte u infrastrukturi vri-

jedne oko 40 miliona eura, te

tekuće privredne investicije

vrijedne više desetinamiliona

eura, čime sedodatnounapre-

đujekvalitetživotasvihgrađa-

na, pa time i penzionera.

Predsjednik SO dr Miodrag

Đurović se u svom obraćanju

osvrnuo na značaj kadrovskih

kapaciteta koji se izgrađuju

putem afirmacije znanja i

iskustava predstavnika stari-

jih generacija koji savjetima

pomažu mlađe. Posebno je

istakao značaj i uspješnost ra-

da Udruženja penzionera Da-

nilovgrad, kakouprethodnom

periodu, tako i sada.

B.K.

Penzioneri kod predsjednika opštine Danilovgrad

NASTAVIĆEDOBRUSARADNJU:

SastanakkodĐuranovića

NIKŠIĆ

Ekološki pokret

Ozonpodnijeće žalbuna rje-

šenjeopštinedanijepotreb-

no raditi elaborat procjene

uticajana životnu sredinu

za adaptaciju i rekonstrukci-

juDoma revolucije.

Kako se navodi u saopštenju

Ozona, procjena uticaja na ži-

votnu sredinu je međunarod-

na obaveza opštine iMinistar-

stva održ i vog razvo j a i

turizma, prije svega, jer se

objekat nalazi u lošemstanju.

- Imajući uvidusadašnjekata-

strofalno stanje tog nezavrše-

nog objekta, koji se nalazi u

samomurbanom jezgru, kao i

činjenicu da će radovi na

adaptaciji i rekonstrukciji, ali i

najavljena sadržajna rješenja

nespornouticatinakvalitetži-

votne sredine, kako tokom

izvođenja radova, tako i nakon

privođenjanamjeni toggrađe-

vinskog monstruma u čijim

„raljama“ je tragično izbubilo

život više naših sugrađana,

smatramo da je od izuzetne

važnosti kroz proceduru pro-

cjene uticaja na životnu sredi-

nu i javnu raspravu omogućiti

zainteresovanoj javnosti da

učestvuje – navodi se u saop-

štenjuOzona.

Iz te NVO podsjećaju da uče-

šće javnosti u odlukama koje

se tiču životne sredine garan-

tuje Ustav Crne Gore, niz za-

kona i potvrđenih međuna-

rodnih ugovora kao što je

Arhuska konvencija.

Društvo mladih ekologa Nik-

šićanajavilo jeda će sepridru-

žiti žalbi.

Domrevolucije je nedovršeno

zdanje od 24.000kvadrata, či-

jagradnjajezaustavljena1989.

godine. Rekonstrukcija će se,

kako su najavili iz lokalne

uprave, odvijati u nekoliko fa-

za. Prva faza vrijedna je oko

500.000 eura, a odnosi se naj-

većim dijelom na uređenje

platoa idijelaprekoputahote-

la ,,Onogošt“.

S.D.

Ekološki pokret o rekonstrukciji Doma revolucije

Ozon: Treba raditi procjenu

uticaja na životnu sredinu

PREDSTOJISANACIJA:

Domrevolucije

Podršku imaju sa svih strana