Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 76 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 18. januar 2018.

CrnomGorom

BAR

-Do sadanajveći komu-

nalno-infrastrukturni proje-

kat izoblasti vodosnabdije-

vanja i tretmanaotpadnih

voda, vrijedan8,3miliona eu-

ra, uzavršnoj je fazi - navodi

sekretar Sekretarijata za

imovinu i investicijeVidoDa-

banović.

Riječ jeoprojektukoji se finan-

sira sredstvima državnih insti-

tucija, te međunarodnih finan-

sijskih fondova (IPA fondova).

Podrazumijeva izgradnju 19,2

kmfekalne kanalizacije, 5,8 km

vodovodne mreže, 1,1 km

atmosferske kanalizacije i iz-

gradnju rezervoara Šušanj, ka-

paciteta 1.200kubnihmetara.

Urađeno

Do sada je u okviru tog kom-

pleksnog posla završena

izgradnjapodmorskogispusta

u Sutomoru sa havarijskim

ispustom (963.448 eura),

pumpnestaniceBotunsapoti-

snim cjevovodom (840.235),

fekalnog obalnog kolektora

duž Šetalište Iva Novakovića

sa sekundarnom mrežom

(999.644), sekundarnih kana-

lizacionihkolektoraucentral-

n om d i j e l u S u t omo r a

(519.833), sekundarne kanali-

zacionemreže u naselje Pobr-

đe-Rutke-Gorelac (307.551),

kanalizacionog kolektora Bje-

liši uBaru (380.000), rezervo-

araŠušanj IIzaII i IIIvisinsku

zonu kapaciteta 1.200 kubika

(356.242), kanalizacionog

kolektora u Čanju (78.655),

kao i izgradnja kanalizacionih

kolektora u užem gradskom

jezgru (1.040.453 eura).

- U završoj fazi su radovi na

kanalizacionom kolektoru na

Žukotrlici - u ulicama Nikole

Lekića, Omladinskoj i Zele-

nompojasu, ukupnevrijedno-

sti 336.000 eura, kanalizacio-

nog kolektora prema Staroj

raskrsnici vrijednosti 174.000

eura, kanalizacionog kolekto-

ra u Polju 724.460 eura i

atmosferskoj, vodovodnoj i

kanalizacionoj mreži u ulica-

ma Rista Lekića i Makedon-

skoj - ističeDabanović.

Bar: Sekretar za imovinu i investicije Vido Dabanović o najvažnijimprojektima

ZAVRŠNAFAZAVIŠEMILIONSKOG

PROJEKTA:

Radovi uBaru

Sveti Ivandobiće

vodu, Bjeliši novi

nadvožnjak

U budžetu opštine predviđen je novac za poboljšanje

vodosnabdijevanja u naseljima Polje, Zaljevo, Sveti Ivan,

Veliki pijesak. Pri kraju su i radovi na odlagalištu „Ćafe“

vrijedni više od tri miliona eura - objašnjava Dabanović

Tokomizvođenjaradova,kaže

on, vodilo se računa i opobolj-

šanjuputne infrastrukture.

- U svih 12 mjesnih zajednica

izvedeni su radovi vrijedni vi-

še od 700.000 eura, a izgrađe-

na je i nova saobraćajnica u

naselju Ilino sa kompletnom

infrastrukturom vrijednosti

300.000eura. Osimtoga, radi-

lo se i na uređenju trgova, po-

stavljanjunove javnerasvjete i

svemu onome što stvara bolje

uslove za život i grad čini ko-

munalno uređenijim - zado-

voljanjesekretarzainvesticije

i imovinu.

PrekoDirekcije za javne rado-

ve završen je projekat podvo-

žnjaka u Sutomoru za naselje

Rutke, sa dvije saobraćajnice

(1.500.000 eura), a posred-

stvom međunarodnih IPA

fondova okončana je i rekon-

strukcija željezničke pruge od

Gradiće

hotele u

Sutomoru i

na Velikom

pijesku

Kada je riječ o stranim inve-

stitorima, Vido Dabanović

kaže da je interesovanje

veliko.

- Planirana je izgradnja

hotela u Sutomoru i na

Velikompijesku, dok su

u užemgradskom jezgru

u fazi gradnje značajni

poslovno-stambeni objekti,

40.000 kvadrata, gdje

ćemo imati nove poslovne

objekte, nova radna mjesta,

a samim time i nove pore-

ske obveznike... U 2017.

godini imali smo trend rasta

broja investitora koji ulažu

u Bar, što se ogleda i u

iznosu sredstava uplaćenih

za komunalno opremanje

prostora. U prilog toj tvrdnji

jasno govori podatak da je

u tom segmentu zabilježen

rast za više od 40 odsto

u odnosu na prethodnu

godinu. Sve ovo ukazuje

da je opština Bar pouzdan

partner za investitore i da

lokalna samouprava ulaže

značajna sredstva u komu-

nalnu opremljenost i pobolj-

šanje uslova života građana

- zaključuje Dabanović.

staniceCrmnica do Sutomora

(4.000.000)…Pri kraju su i ra-

dovinaodlagalištu„Ćafe“,vri-

jedni više od 3.000.000 eura.

Planovi

Dabanovićkažedaćeovegodi-

ne nastaviti istimtempom.

- Budžetom opštine za 2018.

godinupredviđenojepoboljša-

nje vodosnabdijevanja u nase-

ljima Polje, Zaljevo, Sveti Ivan,

Veliki pijesak, dok je u oblasti

putne infrastruktureplanirana

izgradnja novog nadvožnjaka

za naselje Bjeliši, kao i drugih

saobraćajnica na prostoru To-

police, Ilina... Planiranadužina

nadvožnjaka prema Bjelišima

je 260 metara, sa dvije saobra-

ćajne trake širine po 3,5 m, a

imaćešestnosećihstubovaras-

pona po 20 metara. U toku je

priprema tendera za ovu inve-

sticiju,čijajepredračunskavri-

jednost više od milion eura -

objašnjavaDabanović.

Projekti iz oblasti vodosnabdi-

jevanjazanaseljaZaljevo,Polje

i Sveti Ivan su urađeni i u po-

stupku su revizije, a projek-

tantskavrijednostteinvesticije

je 957.411 eura.

V.KNEŽEVIĆ VUČIĆEVIĆ

miliona eura vrijedan je

projekat uoblasti vodosnab-

dijevanja i tretmana otpad-

nihvoda čija je realizacija u

završnoj fazi

8,3

HERCEGNOVI

–Ovogodiš-

nji „Praznikmimoze“biće

najavljenugradovimaSrbije

i Bosne iHercegovinekroz

koje ćeproći ,,mimozin“ ka-

ravan.Hercegnovskemažo-

retke, Gradskamuzika i

klovnovi, duhMediterana

donijećenaZlatibor, uBeo-

grad, Jagodinu, Bijeljinu i

Banjaluku.

Karavan startuje defileom na

Zlatiboru22. januara, od 11 sa-

ti.Dankasnije, 23. januara, na-

stupiće u Jagodini, od 11 sati, i

u Beogradu, u Knez Mihailo-

voj ulici, od 17 sati. Potompu-

tuje u Bijeljinu, gdje će defilo-

vati 24. januara, u 11, odnosno

17 sati. Šesto odredište je Ba-

njaluka, gdjeKaravannastupa

25. januara od 12 sati.

- Karavanmimoze tradicija je

ovogpraznikakoja izazivapo-

zitivne reakcije, učesnici u

svim gradovima naiđu na to-

plu dobrodošlicu i odličnu

atmosferu velikog broja oku-

pljenihgrađana,štoseočekuje

i ovegodine - poručuju izJUK

Herceg fest.

Karavan će stići i u Trebinje,

16. februara, u okviru progra-

ma samog „Praznika mimo-

ze“.

Karavan mimoze realizuju

Opština Herceg Novi, Turi-

stička organizacija Herceg

Novi, Javna ustanova kulture

Herceg fest, Gradskamuzika i

mažoretke iNVOMaškare, au

saradnji sa upravama i lokal-

nim turističkim organizacija-

ma gradova koje će obići.

„Praznikmimoze“počeće tra-

dicionalno, prvog vikenda u

februaru,araznovrsniprogra-

mi će trajati tokom cijelog

mjeseca.

Festival će otvoriti karneval-

ska povorka od Igala do Trga

Nikole Đurkovića i koncert

regionalne muzičke zvijezde

NineBadrićupetak, 2. februa-

ra.Dankasnijeslijeditradicio-

nalna Fešta od mimoze, ribe i

vina na novskoj rivijeri, od

Kumbora do Baošića, kao i

maskenbal u Institutu „Dr Si-

mo Milošević“, na kojem će

gostezabavljatiTijanaDapče-

vić.

Ž.K.

Herceg Novi: Karavan ,,Praznikamimoze“ proći će kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovinu

Poziv na feštu žutog cvijeta

KARAVANKREĆESA

ZLATIBORA:

,,Mimoza“ u Baošićima

PODGORICA

– Crnogor-

ski elektrodistributivni

sistemdanas nastavlja

radove za kvalitetnije

i sigurnije napajanje

električnom energijomu

više opština. Zbog toga

potrošači u pojedinim

naseljima po nekoliko sati

neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 9 do

14:30 sati Trešnjevo; od 9

do 14:30 sati Zgrada Pošte

do Pilane Bojovića; od 9

do 14:30 sati Bojovići.

BAR:

od 9 do 16 sati

povremena isključenja

- dio potrošača Zelenog

pojasa i Šušanja u okolini

bazena.

BIJELOPOLJE:

od 9 do

15 sati - Sutivan.

CETINJE:

od 9 do 15 sati

Zagrablje, Romi, Kasomi,

Konak, Očinići, Ugnji,

Vrela, Obzovica, Pačara-

đe, Gluhi Do i Prekornica,

Brestovi, Ožegovica,

Trnjine, Dolovsko Kopito,

Meoce, Bijelo Polje, Ubli,

Prisoje Bijele Poljane.

HERCEGNOVI:

od

10:30 do 14 sati Zelenika

u okolini Tehnoservisa;

od 10 do 10:30 sati dio

korisnika Zelenike prema

Kumboru: od 8 do 18 sati

Đenovići – zbog ugradnje

novih brojila.

Kolašin: od 8:30 do 14:30

sati Plana i Uljari.

MOJKOVAC:

od 11 do 13

sati Osredine.

NIKŠIĆ:

od 9 do 15 sati

Vitalac; od 8 do 11 sati

Zagrad; od 11 do 14 sati

Vasiljevići; od 10 do 13 sati

Crnodoli.

PETNJICA:

od 9 do 14:30

sati Laze.

PLAV:

od 8 do 14:30 sati

Mašnica (ogranak za Gar-

čeviće); od 8 do 14:30 sati

Komarača – Meteh.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30

sati Bandžovo brdo; od 9

do 14:30 sati Ulica 30. sep-

tembar (izvod Šušteri)

ULCINJ:

od 8:30 do

14:30 sati Kruče prema

džamiji; od 9:30 do 13:30

sati - Kruče prema objek-

tu Idee; od 12:00 do 14:45

sati - Gač prema Pepđo-

novićima.

I.T.

Dio Cetinja

bez struje

šest sati

VidoDabanović