Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 17. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

HamidBeha-

rović izUlcinja juče jeupod-

goričkomVišemsuduosu-

đennapola godine zatvora

jer jeodaprila 2015. domaja

2016. godineučestvovaou

stranimoružanimformacija-

ma, odnosnou sukobimau

Siriji na strani Islamskedrža-

ve Iraka i Levanta (ISIL).

Presudu je izrekla sutkinja

BiljanaUskoković.

Beharović je na početku suđe-

nja negirao navode optužnice,

ali se na prethodnom ročištu

izjasnio krivim.

– Izjašnjavam se da sam kriv i

priznajem izvršenje krivičnog

djela koje mi se optužnicom

stavljana teret–kazao jeBeha-

rović.

On je pojasnio da je u početku

negirao krivicu jer je mislio da

je krivično djelo učešće u stra-

nim formacijama, koje mu se

stavljanateret,istoštoiratova-

nje u stranimformacijama.

Beharović juče nije imao ko-

mentar na presudu, podsjeća-

jući da je priznao odlazak na

teritoriju Islamske države i da

je spreman da snosi posljedice

svojihodluka i djela.

Međutim, želio je da pojasni

javnosti ,,da odlazakuSirijune

znači automatski i ratovanje“.

Utisci

–Primaranrazlogodlaskaveli-

kog broja ljudi iz cijelog svijeta

u ID jeste Hidžra, vjerski pro-

pis koji znači preseljenje iz ne-

islamskog u islamsko društvo.

Muslimani širomsvijeta suveć

dugo diskriminisani u islamo-

fobičnimdruštvima, tako da se

ne treba čuditi što su neki od

njih formiranje hilafeta u Siriji

i Iraku vidjeli kao ostvarenje

sna o životu u okrilju pravde

božijeg zakona – kazao je Be-

harović zaPobjedu.

Ne spori da je jedanbrojmusli-

mana na teritoriju Islamske

države došao da učestvuje u

ratnim dejstvima, ali ističe da

jemnogimapovododlaskabila

mogućnost da žive u sistemu

gdje će moći slobodno i u pot-

punosti da praktikuju vjerske

propise.

Beharović navodi da je sa su-

prugom i maloljetnim djete-

tomotišao u Siriju da bi živio u

muslimanskomokruženju i po

islamskimzakonima.

Međutim,nekolikomjesecina-

kondolaska uSiriju, kako tvrdi

Beharović, počeli su svakod-

nevni vazdušni napadi u koji-

ma je stradao veliki broj civila.

–Životmi je tada postaopakao

na zemlji. Najveći broj doselje-

nika nije ni stigao da formira

utisak „je li to to“ što su očeki-

vali. Mnogi su uspjeli izaći u

Tursku, što sam i ja pokušavao

sasvojomporodicom,alisunas

snajperski hici turskih vojnika

vratili nazad. Naposljetku smo

riješili ići na sve ili ništa i dali

sav novac koji smo imali kri-

jumčaru koji nas je kroz min-

skopoljeizveouTursku–priča

Beharović.

On je sa porodicom u Turskoj

proveo dva i po mjeseca u pri-

tvoru, nakon čega su deporto-

vani uCrnuGoru.

–Uhapšen samodmahnapod-

goričkom aerodromu i proveo

mjesec dana u istražnom za-

tvoru nakon čega sam pušten

da se branim sa slobode. Godi-

nusamčekaosuđenje,umeđu-

vremenu sam izgubio majku,

najvoljeniju osobu i najveću

podrškuu životu – pričaBeha-

rović.

Poslije životne drame, koja ga

je zadesilauSiriji anastavila se

i nakon povratka u Crnu Goru,

Beharović navodi da mu je je-

dina želja da poruči društvu u

cjelini da pokuša razumjeti

muslimane i pronaći zajednič-

ki jezik sa njima.

– Medijske hajke samo raspi-

ruju mržnju. Živimo u više-

vjerskom društvu i posljednje

što nam treba jeste dolivanje

ulja na vatru. Ako želimoda ži-

vimojednisadrugimamoramo

se dobro upoznati, potomuva-

žiti naše međusobne razlike,

umjesto što često u startu mr-

zimo i smatramo lošim sve što

je drugačije i nama nepoznato

–poručio jeBeharović.

Optužnica

Prema navodima optužnice,

Behirović je sa nevjenčanom

suprugomEminom i kćerkom,

koja je tada imala godinu i šest

mjeseci, otputovao iz Podgori-

ce u Istanbul u Turskoj, gdje je

stupioukontaktsa,zasada,ne-

identifikovanim članovima te-

rorističke organizacije ISIL.

Dodaje se da su ga oni iz Tur-

ske, preko ilegalnog graničnog

prelaza, prebacili u Siriju, na

teritorijupodkontrolomISIL-

a.

Prema optužnici, data mu je

kućaukojojjeugošćavaoborce

ISIL-a Adema Mustafića,

Omara Redžepagića, Džemala

Canovića, Damira Slakovića,

Damira Muratovića i druge

pripadniketerorističkeorgani-

zacije ISIL...

Beharović je sa njima, prema

navodima optužnice, učestvo-

vao u oružanim formacijama

ISIL-a tako što je sa Canovi-

ćem i Redžepagićem obilazio

stražarska mjesta terorističke

organizacije na granici sa Tur-

skom i više puta upotrebljavao

oružje koje je odnjihdobio.

B.R.

Priča Ulcinjanina osuđenog zbog učešća u oružanim formacijama ISIL-a

Beharović: Život u Siriji

bio je pakao na zemlji

Ne spori da

je jedan broj

muslimana

na teritoriju

Islamske

države došao

da učestvuje u

ratnimdejstvima,

ali ističe da

jemnogima

povod odlaska

bilo vjerovanje

da će živjeti u

sistemu gdje će

moći slobodno

i u potpunosti

da praktikuju

vjerske propise

Beharović sa suprugom

ispredVišeg suda

tiv četvorice italijanskih državljana

Okončanje

istrage uslijedilo

je nakon što je

tužiteljki Stojanki

Radović iz Italije

dostavljena

dokumentacija

u okviru izviđaja

protiv osoba koje

su se teretile da

su zloupotrijebile

službeni položaj

prilikom

potpisivanja

ugovora o

konsultantskim

uslugama

i oštetile

Elektroprivredu

Crne Gore za

višemilionski

iznos

avaneli,

i Bjanko

eletrika i BAIN–Milano.

Italijanska kompanija A2A je

prije skoro dva mjeseca u

okviru poravnanja vratila

4,34 miliona eura za konsul-

tantske usluge.

Dokumentacija

Istragauovomslučajupokre-

nuta je na osnovu dokumen-

tacije koju je u oktobru 2014.

godine Vrhovnomdržavnom

tužilaštvu dostavio skupštin-

ski Odbor za ekonomiju, na-

kon kontrolnog saslušanja o

konsultantskim ugovorima

Elektroprivrede.

Prema toj dokumentaciji,

ugovori o konsultantskim

uslugama koje je EPCG pot-

pisala sa A2A, A2A Reti ele-

trika i BAINMilano skloplje-

n i su bez sprovođen j a

postupka javnih nabavki i

obaveznih odluka odbora di-

rektora. Kontrolno sasluša-

nje je održano na inicijativu

poslanikaMladenaBojanića.

Sporne ugovore potpisao je

tadašnji izvršni direktor

EPCG EnrikoMalerba, a Fa-

bioBjanko jenamjesto finan-

sijskog direktora došao 2010.

godine. Prethodno je na toj

funkciji bio Masimo Sala.

Prema informacijama iz

istrage, Malerba i Sala nijesu

pravovremeno obavijestili

odbor direktora i akcionare

EPCG o sklopljenom ugovo-

ru. Kad je odbor direktora

EPCG za to saznao, crnogor-

ska strana jezatražilaobusta-

vuplaćanja.

B.R.

uara

NIKŠIĆ

MiškoVilotijević

(25) izNikšića lakše je

povrijeđenu saobraćajnom

udesukoji seoko 15 sati do-

godionapružnomprelazuu

naseljuKličevo.

Vilotijević je bio u „renou

klio“podgoričkihregistarskih

oznaka HA 787, kada se na

pružnom prelazu, na Buleva-

ru 13. jul, sudario sa lokomoti-

vomkojomjeupravljaoVlatko

Popović (50).

Vilotijević je nakon ukazane

ljekarske pomoći u nikšićkoj

bolnicipuštennakućnoliječe-

nje.

Sudar se dogodio na pruzi ko-

jom se kreću samo teretni vo-

zovi, kodmalogmosta.

Lokomotiva bez vagona, kako

saznajemo, kretala seodželje-

zničke stanice ka utovarnoj

rampi nekadašnjegpreduzeća

Rudnici boksita, a Vilotijević

od naselja Kličevo ka gradu i

pukom srećom zadobio je sa-

mo lakše povrede.

Očevici kažu da se mašinovo-

đa, uobičajeno, oglasio sire-

nomna tomprelazu, a u suda-

ru je potpuno uništena lijeva

strana automobila.

Nadležni tužilac se izjasnioda

nema elemenata krivičnog

djela.

Ovaj, kao i prelaz kod Željeza-

re, koji takođe koristi samo te-

retni voz, nijesu obezbijeđeni

rampama. Duž asfaltnog puta

postoji signalizacija koja upo-

zorava da je u blizini pružni

prelaz, neposredno prije šina

je i znak „stop“, ali u Nikšiću

se, zbog loše riješenog obe-

zbjeđenja i nemarnosti često

vide slični prizori, a minulih

godina brojni udesi imali su i

smrtne ishode. Ništa bolja si-

tuacijanijeni naprelazuupri-

gradskom naselju Straševina,

kuda saobraća putnički voz

Nikšić - Podgorica, iako tamo

postoje rampe. Žitelji tog na-

selja tvrde da se često mogu

vidjeti podignute rampe dok

prolazi kompozicija, što znači

da nijesu sigurni ni vozači ni

pješaci.

Ra.P.

Tereti se i za ubistvo

policajca Kujovića

Enis Memić je krajemdecem-

bra prošle godine ekstradiran

iz Bosne i Hercegovine Crnoj

Gori, zbog ubistva policajca

Irfana Kujovića u julu 2015.

godine koji je pokušao da ga

zaustavi.

Nakon ubistva Kujovića, za

njim je raspisana međuna-

rodna potjernica, ali je Crnoj

Gori izručen tek nakon što je

u Bosni i Hercegovini odslužio

dvogodišnju kaznu zatvora

zbog šverca 15 i po kilograma

droge. Memić je u BiH uhap-

šen sasvim slučajno. Krajem

2015. godine, policija BiH je

pokušala da zaustavi Memića

koji je vozio ,,pasat“, ali se on

oglušio o naredbu policije.

Uslijedila je potjera tokom koje

je bjegunac sletio s puta u pro-

valiju. Policija je tada u ,,pasa-

tu“ pronašla drogu, a Memić

se lažno predstavio tvrdeći da

je iz Hrvatske i da je zaboravio

dokumente. Ipak, tamošnji

policajci ubrzo su ustanovili

da je za Memićem raspisana

međunarodna potjernica zbog

sumnje da je usmrtio saobra-

ćajnog policajca.

UNikšiću juče došlo do sudara lokomotive i putničkog vozila

Mladić lakše povrijeđen na

pružnomprelazu u Kličevu

BUDVA

– Četrdesetjedno-

godišnji taksista Darko Čulj-

ković ranjen je sinoć oko 22

sata kod restorana ,,Vivaldi“

u Budvi dok je bio u svom

vozilu.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, maskirani napadač

prišao je vozilu i zapucao na

taksistu.

Čujković je zadobio

povrede noge i nije mu život

ugrožen. Do zaključenja

broja našeg lista budvanska

policija je tragala za napada-

čem.

A.G.

Pucnjava u Budvi, policija traga za napadačem

Taksista ranjen u nogu

Sauviđaja

FlavioBjanko

na osnovu dokaza koji su priku-

pljeni umeđunarodnoj saradnji

satužilaštvimaAlbanije,Bosnei

Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

Osim njega, uhapšeni su Sla-

vo Brajović, Adrijan Krstović,

Predrag Radulović, Novica Jo-

vanović, Boris Durutović, Pre-

dragDubljević,DraganGačević,

Stevo Nikolić, Dušan Nikolić,

Luka Ćorović, Radovan Bulato-

vić, Vladimir Blečić, Gligor Pe-

jović, SlobodanPejović,Vojislav

Marković, Mirko Andrijašević,

DarkoPantović,NebojšaPanto-

vić, Vladica Bojović, Milan Se-

kulić, Darko Kodžulović i Mila-

dinKijanović.

B.R.