Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 17. januar 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

USudučasti

UniverzitetaCrneGoreda-

nas će seodržati ročištepo-

vodomoptužbiUpravnog

odborada jeprofesorVladi-

mirPešićprekršioakadem-

skeprincipekada jeprošle

godine ,,iznosionegativne

stavove i kvalifikacijena ra-

čunorganaUniverziteta“,

saznajePobjeda.

Ranije je profesor Pešić, u

izjašnjenjukoje jeodnjegaza-

tražio Sud časti, odbacio op-

tužbe Upravnog odbora, te je

predložio da se odbaci prijed-

log za pokretanje postupka

protivnjega. NavodeUO, kako

je ranije istakao, doživljava

kao nastavak pritiska ne samo

na njega, već i na sve slobodne

intelektualce.

Upravni odbor zatražio je od-

govornost Pešića zbog kritič-

kih izjava koje je iznosio od

jula do novembra, odnosno u

periodu sukoba UCG i Vlade

okostatusaVisokemedicinske

škole uBeranama. Pešić je po-

državao rektorku Radmilu

Vojvodić, koja nije prihvatala

odluku Vlade da se ta škola ne

izmješta izBerana.

U optužbi su izdvojene poje-

dine profesorove sporne izja-

ve, među kojima je i ona kada

jenakonrazrješenjačlanstvau

Upravnom odboru i smjene

rektorke Vojvodić rekao: ,,Sit-

ne šićardžije na Univerzitetu

ostrašćeno sprovode staljini-

stičke čistke“, ,,sloboda je rop-

stvo,neznanjejesnaga“;„sreć-

ni robovi sunajljući protivnici

slobode“; „kafkijanski pro-

ces“; ,,komesari koji vode

UCG“; „erdoganizacija uni-

verziteta“.

Ovakvo,,ilustrovanje“uopšte-

ne inkriminacije proizvolj-

nomselekcijomriječi,naveoje

Pešić u izjašnjenju, bez bilo

kakve konteksne i semantičke

osnove, ne dokazuje inkrimi-

nacijuna bilo koji način.

Upravni odbor optužio ga je i

da je radio protiv interesa dr-

žave što je, profesor, takođe,

negirao. Pešić je, u odgovoru

na tužbu, predložioSudučasti

i da zatraži izjašnjenje odVla-

de na optužbe da je stvarao

,,negativno mnjenje prema

Vladinoj politici“.

- Treba Vlada da se izjasni o

tome da li su izjave profesora

Pešića dovele do „negativnog

javnog mnjenja prema Vladi-

noj politici“ u raznim sferama

„ukupnog društvenog razvo-

ja“CrneGore - istakao je on.

Predsjednik Suda časti je Bo-

risVukićević, jer je ranijeDra-

žen Cerović podnio ostavku

na tu funkciju.

N.Đ.

Suđenje dr Pešiću

zbog stavova koje

je javno saopštavao

PODGORICA

Služba zašti-

teNacionalnogparkaSka-

darsko jezero, u saradnji sa

nevladinomorganizacijom

Grupa za zaštitu šarana,

uhvatila jedvojicukrivolo-

vacaureonuKoraćice.

DirektorNPSkadarsko jezero

Nenad Ivanović kazao je da je

Služba zaštite oduzela nele-

galno ribolovno sredstvo osti,

plinsku lampu i plinskubocu.

-Teosobećebiti procesuirane

nadležnim organima, odno-

sno nadležnom inspektoru za

ribarstvo Ministarstva poljo-

privrede i ruralnog razvoja –

saopšteno je iz ove ustanove.

Ističe se da je od velikog zna-

čaja za očuvanje jezera sarad-

nja sa volonterima, pripadni-

cima granično-pomorske

policije, kao i ribolovnim

udruženjima imještanima.

- Radi očuvanja ukupnih vri-

jednosti, Nacionalni park po-

ziva sve ekološki odgovorne

građane i volontere da se pri-

družeakcijamasuzbijanjakri-

volovana jezeru i prijavenele-

galne aktivnosti na dežurni

telefon 067 310 454 – piše u

saopštenju.

R.D.

U Sudu časti danas ročište po tužbi Upravnog odbora UCG

Sjednica

zatvorena

za javnost

Predsjednik Suda časti

Boris Vukićević saopštio

je juče Pobjedi da ova

sjednica neće biti otvore-

na za javnost.

- Praksa je da se na

raspravu pozivaju samo

zainteresovane strane.

Sud će u konkretnom

slučaju donijeti rješenje

da radi zaštite integriteta

akademske zajednice

sjednica ne bude otvore-

na za javnost – rekao je

on i dodao da će javnost

biti obaviještena o odlu-

kama.

Uhvaćeni krivolovci

Skadarsko jezero

Vladimir Pešić

RektoratUniverzitetaCrneGore

,,KONSULTANTSKIUGOVORI“:

Okončana istraga pr

PODGORICA

Specijalno

državno tužilaštvookonča-

lo je istraguu slučajuA2A i

podiglooptužnicuprotiv

četvorice italijanskihdr-

žavljana, koji se terete za

krivičnodjelozloupotreba

službenogpoložajaupri-

vrednomposlovanju.

Optužnimaktomobuhvaćeni

su bivši izvršni direktor

EPCG Enrike Malerba, bivši

finansijski direktori Flavio

Bjanko i Masimo Sala i bivši

izvršni direktor A2A Renato

Ravaneli – potvrđeno je Po-

bjedi.

Istraga

Optužnica je dostavljena Vi-

šemsudunarazmatranje, ko-

ji će ispitati zakonitost akta.

Specijalno državno tužilaš-

tvo krajem decembra prošle

godine odustalo je od krivič-

nog gonjenja pravnog lica

A2Ai tri crnogorskadržavlja-

nina iz Elektroprivrede Crne

Gore koji su se takođe sum-

njičili zazloupotrebupoloža-

ja.

Istraga je obustavljena protiv

bivšeg koordinatora glavnog

finansijskog direktora Slobo-

dana Tanasijevića, rukovodi-

teljke Direkcije za finansije

Venke Janjušević i rukovodi-

teljke Direkcije za računo-

vodstvo i poreze Vojke Ćala-

san, jer je utvrđeno da nijesu

učestvovali u nezakonitim

radnjama.

Okončanje istrage uslijedilo

je nakon što je tužiteljki Sto-

janki Radović iz Italije do-

stavljena dokumentacija u

okviru izviđaja protiv osoba

koje su se teretile da su zlou-

potrijebile službeni položaj

prilikompotpisivanja ugovo-

ra o konsultantskim usluga-

ma i oštetile Elektroprivredu

Crne Gore za višemilionski

iznos u korist italijanskih

kompanija A2A, A2A Reti

Na optužnici

Sala, Malerba

Italijanska kompani-

jaA2A je prijedva

mjesecauokvirupo-

ravnanja vratila 4,34

miliona eura za kon-

sultanstke usluge

PODGORICA

EnisMemić iz

Brodareva juče jeupodgorič-

komVišemsudunegiraoda je

kaočlankriminalneorganiza-

cije izCrneGoreuBosnu i

Hercegovinuudvanavrata

prošvercovao 18kilograma

marihuane, zbog čega jeuod-

sustvuosuđenna godinurobi-

je.

Nakon što su odbrana i zastu-

pnik optužbe iznijeli završne

riječi, sutkinja Biljana Uskoko-

vićzakazalajeizricanjepresude

za 26. januar.

Branilac Memića, advokat

Zdravko Begović u završnoj ri-

ječi je naveo da nema dokaza

kojiMemićapovezujusadvade-

set šestočlanom kriminalnom

organizacijom koja je, prema

navodima optužnice, prošver-

covala ukupno 250 kilograma

droge.

- Nema dokaza koji bi mog bra-

njenika povezali sa djelima iza

koje stoji kriminalna organiza-

cija navedena u optužnici. Stva-

rati jednu takvu konstrukciju

koja nema uporište u dokazima

je nepojmljivo i iz tog razloga

tražimoslobađajućupresuduza

mogbranjenika–kazaojeadvo-

kat Begović.

Sa druge strane, tužiteljka Ta-

tjana Žižić ostala je pri navodi-

ma optužnice i tražila da seMe-

mić proglasi krivim i kazni po

zakonu. Memić se optužnicom

Specijalnog tužilaštva tereti da

je unovembru i decembru 2011.

godine na područjuCrneGore i

Bosne i Hercegovine kao član

kriminalneorganizaciješverco-

vao droguduži vremenski peri-

od.

-Memić jeudvanavratauTuzi-

ma preuzeo drogu koju je pret-

hodno Leonid Dušaj nabavio u

Albaniji. Prvi put on jeuBosnu i

Hercegovinuprevezaodevetki-

lograma marihuane. Drugi put,

Memić je u Tuzima preuzeo

9.125 kilograma marihuane, ali

je ubrzo uhapšen u Podgorici –

navodi se uoptužnici.

Memić je uhapšen krajem2011.

godineupolicijskojakciji,,Trio“

Uhapšeni u akciji ,,Trio“ negirao navode optužnice, presuda 26. ja

EnrikeMalerba

RenatoRavaneli

MasimoSala

Memić tvrdi da nije

švercer marihuane