Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 17. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Metodolo-

gija zaoptimizacijubroja

zaposlenih jeupripremi,

nakončega slijedi izrada

planaoptimizacijekoji bi

trebalodabude završendo

drugogkvartalakada ćebiti

napravljen i presjek stanja i

stvorena jasna slikakoji bi

tobiooptimalanbroj zapo-

slenihu javnoj upravi, kaza-

la jeu intervjuuPobjedimi-

nistarka javneuprave

SuzanaPribilović.

POBJEDA:

Uposljednje

vrijeme sepominjeproce-

nat od 10odstoviškau jav-

noj upravi. Postoji limo-

gućnost dabude i višeod

toga?

PRIBILOVIĆ:

Tosuspekula-

cijekojenebihkomentarisa-

la, jer se tačne cifre ne mogu

znati dok ne završimo plani-

rane aktivnosti. Upravo će-

mo sva ova pitanja koja se

otvaraju u javnosti riješiti

kroz aktivnosti koje je po-

krenulo Ministarstvo javne

uprave, a koje ćemo, prema

planu, realizovati unarednoj

godini. Tek nakon izrade

metodologijezaodređivanje

optimalnog broja zaposle-

nih, te plana optimizacije

znaćemo kakvo je stanje na

nivou svake institucije poje-

dinačno i odrediti da li po-

stoji višak/manjak zaposle-

nih. Od najvećeg je značaja

da svi resori naprave realne

procjene stanja, posebno lo-

kalne samouprave, gdje sada

već znamo da su to djelovi

sistema u kojima postoji vi-

šakzaposlenih.Cilj svihovih

aktivnosti jedakreiramoop-

timalan upravni sistem koji

će efikasno funkcionisati u

interesu građanaCrneGore.

POBJEDA:

Kakoće se raci-

onalizacijaovogplana

uskladiti sa zahtjevimakoji

našuzemljučekajunaputu

integracijeuEvropsku

uniju?

PRIBILOVIĆ:

Cilj svih ovih

aktivnosti je servisno orjen-

tisana uprava u kojoj građa-

nin treba da bude na prvom

mjestu, ali i uprave koja će

odgovoriti posebno zahtjev-

nim zadacima u skladu sa

procesom pristupanja Crne

Gore EU. U tom smislu, biće

veoma značajni nalazi me-

đusektorskog stručnog tima

koji treba da izradi metodo-

logiju i plan optimizacije

brojazaposlenih,nakončega

će se odrediti na koji način

treba rasporediti postojeći

kadrovski potencijal da bi se

odgovoriloovimobavezama.

POBJEDA:

Toznači da će

biti reorganizacijeunutar

javne administracije?

PRIBILOVIĆ:

Svakako da

sve aktivnosti na planu opti-

mizacije broja zaposlenih

imaju cilj stvaranje efikasne,

ekonomične,transparentnei

servisno orijentisane javne

uprave. Uporedo sa proce-

somoptimizacijeunarednoj

godini bićemo posvećeni i

reorganizaciji državneupra-

ve kroz donošenje novog za-

kona o državnoj upravi, te

implementaciji plana opti-

mizacije broja zaposlenih,

kako bi ostvarili ove ciljeve.

POBJEDA:

Koje su tone-

pravilnosti koje je lani

utvrdilaupravna inspekci-

ja i što seuradilopo tompi-

tanju?

PRIBILOVIĆ:

Samostalan i

pouzdan inspekcijski nad-

zor od strateške je važnosti

za ostvarivanje interesa dr-

žave Crne Gore u daljem

procesu evropske integraci-

je, pa je jačanje samostalno-

sti inspekcijskog nadzora

postavljen kao jedan od

ključnih ciljeva reforme jav-

ne uprave. Donošenjem Za-

kona o upravnoj inspekciji

postojala je intencija da se

odgovorno, stručno i kvali-

tetnoodgovorinasvezahtje-

ve koji se nameću u dijelu

prilagođavanja zakonodav-

stva direktivama Evropske

unije i njihovom sprovođe-

nju.

Inspekcijski nadzor obavlja

osamupravnih inspektora, a

do polovine septembra proš-

le godine taj posao radilo je

pet inspektora. Od 1. januara

do 31. novembra ukupno je

bilo514 inspekcijskihnadzo-

ra, od čega 62 redovna (pre-

ma planu nadzora), 410 van-

rednih (prema inicijativama

fizičkih i pravnih lica) i 42

kontrolna nadzora, kod 200

subjekata nadzora. U istom

periodu izdato je 192 naloga

za otklanjanje nepravilnosti,

od čega 162 zapisnika sa pre-

ventivnommjerom - ukazi-

vanje za otklanjanje nepra-

vilnosti,20rješenjaonaredbi

zaotklanjanjenepravilnosti i

10 zaključaka o novčanoj ka-

zni, koji sudonijeti upostup-

cima administrativnog izvr-

šenja rješenja upravnih

inspektora o naredbi za ot-

klanjanje nepravilnosti.

Osim po planu, inspekcijski

nadzori rade se i po inicijati-

vama. Znatanbroj inicijativa

pokrenut je od nevladinih

organizacija, kojesuseunaj-

većem broju odnosile na

kontrolu primjene Zakona o

slobodnom pristupu infor-

macijama i na kontrolu za-

pošljavanjadržavnihslužbe-

nika. Podnosioci ostalih

inicijativazahtijevali sukon-

trolu primjene Zakona o dr-

žavnim službenicima i na-

mještenicima i Zakona o

upravnom postupku, odno-

sno predmet pažnje građana

i drugih podnosilaca inicija-

tiva bio je usmjeren na služ-

beničke odnose, zapošljava-

nje i upravno rješavanje.

Inspekcijskinadzoripoplanu

su sveobuhvatni, što podra-

zumijeva kontrolu zapošlja-

vanja i raspoređivanja svih

zaposlenih državnih službe-

nika i namještenika i druge

obasti iz službeničkih odno-

sa, zatim transparentnost ra-

da državnih organa i organa

lokalneuprave i primjenuZa-

kona o slobodnom pristupu

informacijama, postupanje u

rokovima i po pravilima

upravnog postupka, odnosno

upravno rješavanje i primje-

nu drugih zakonskih propisa

iz nadležnosti upravne in-

spekcije. Izuzetak je nadzor

koji je izvršen u područnim

jedinicama i filijalama Direk-

torata za građanska stanja i

lične isprave Ministarstva

unutrašnjih poslova, gdje je

rađenakontrolaprimjeneZa-

kona o biračkomspisku.

Kada su u pitanju utvrđene

nepravilnosti iz oblasti služ-

beničkih odnosa regulisanih

Zakonom o državnim služ-

benicima i namještenicima,

uglavnom se odnose na ne-

pravilnosti kod zasnivanja i

prestanka radnog odnosa.

Nepravilnosti u odnosu na

primjenu Zakona o uprav-

nom postupku i posebnim

upravnim postupcima regu-

lisanimmaterijalnim propi-

sima, kao i u odnosu na pri-

mjenu Zakona o slobodnom

pristupu informacijama

uglavnomseodnosenaćuta-

nje administracije, odnosno

neodlučivanje po zahtjevi-

ma ili u odnosu na nepostu-

panje poponištavajućimrje-

šenjima drugostepenih

organa, zatim nepropisno

vođenjeslužbeneevidencije,

odnosno neuredno kancela-

rijskoposlovanje,neispunja-

vanje uslova u pogledu

stručnihispita(opštiiposeb-

ni), neposjedovanje odgova-

rajućih licenci, sertifikata,

nepravilnosti u odnosu na

troškove postupka.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

- Predsjednica Upravnog odbora koalicije NVO

SaradnjomdociljaAnaNovakovićsaopštilajejučedapredstavni-

ci ove organizacije nijesu učestvovali u izradi Strategije unapre-

đenja podsticajnog okruženja za djelovanjeNVO2018-2020.

- Podsjećamo javnost da su predstavnici NVO, koji su prvobitno

bili izabrani da učestvujuu raduu ovog tijela napustili ovu radnu

grupu, a da se nakon toga nije raspisivao poziv za NVO. Dakle,

izrada dokumenta je samo počela uz učešćeNVO, ali je postupak

završen bez njihovog učešća. Dokument je u vrijeme napuštanja

predstavnikaNVObio samo u inicijalnoj fazi, a sva ključna rješe-

nja donešena su nakon toga. Ukoliko je neka NVO učestvovala u

ovom procesu do kraja, pozivamoMinistarstvo javne uprave da

javno saopšti o kojoj organizaciji je riječ - navela jeNovaković.

Ona je reagovala na saopštenjeMinistarstva kako su u pripremi

Strategije poštovani svi formalni i neformalni standardi partici-

pacijezainteresovanejavnostiiunajvećojmjeriusvojenesugesti-

je nevladinog sektora.

Novaković je naglasila i da je Koalicija pravovremeno, a u istinskoj

željidaseovajdokumentzaistaunaprijediposlalakomentaretokom

javne rasprave, sa prijedlozima formulisanja konkretnihmjera.

-UkolikonasVladazaistadoživljavakaopartnere, zaštoseprema

nevladinom sektoru ne odnosi kao i prema ostalim partnerima

važnimzarazvoj crnogorskogdruštva–pitala jeNovaković.

N.K.

sudskomvještaku

t nije

ana

Centar za socijalni raduPodgorici

osnovu ishoda ovog postupka

Ministarstvo preduzeti odgo-

varajućemjere.

Inspekcijskim nadzorom

utvrđeno je i daseBogavacne-

kolikaputaobraćalaCentruza

socijalni rad i da je bila kori-

snicaprava iuslugauskladusa

Zakonomo socijalnoj i dječjoj

zaštiti do juna 2017. godine.

Inspekcija je u svom nalazu,

takođe, konstatovala i da Cen-

tar u slučaju Bogavac nije po-

kretao postupak po službenoj

dužnosti.

Saopšteno je i to da Centar nije

dobijaoprijaveprotivMarijane

Bogavac, niti su imali saznanja

o eventualnom zanemarivanju

i zlostavljanjudjece.

- Samim tim, nije bilo osnova

za pokretanje postupaka za

zaštitu djece – saopštili su iz

Ministarstva rada.

Priča o siromaštvu u kojem je

živjelaporodicaBogavac,maj-

ka sa trojedjece, uvišenavrata

jeprošle godineobjavljivanau

medijima, uz podršku Banke

hrane koja im je pomagala od

2015. godine, ali ni Centar za

socijalni rad niti Ministarstvo

rada i socijalnog staranja nije-

su reagovali.

K.K./N.Đ.

Mediji

obazrivo da

izvještavaju

Ministarstvo rada ukazalo

je ,,medijima da smo svi

dužnidaupripremičlanaka

i priloga koji govore o djeci

treba da budemo posebno

pažljivi vodeći računaonaj-

boljem interesudjeteta kao

i pravu djece i porodice na

dostojanstvenživot“.

- Pozivamo, takođe, civilni

sektor na saradnju kako bi

zajednički pružali pomoć

onima kojima je potrebna,

jer čak i kada imamonajbo-

lje namjere nesmotrenim

postupanjima možemo

prouzrokovatištetuporodi-

ci – istakli suoni.

Dobar rezultat u razvoju e-uprave

POBJEDA:

Kakvi suplanovi uoblasti portala

eUprave?

PRIBILOVIĆ:

U kontinuitetu unapređujemo

sisteme-uprave, pa sada imamo 241. elektron-

skuusluguunadležnosti30institucija,štojeza

49višeuodnosuna2016. godinu. CrnaGora je

proteklih godina ostvarila veoma dobar rezul-

tat u razvoju eUprave i pripadajućih servisa i u

globalnomporetkuzauzimamo47.mjestome-

đu194zemljesvijeta,štopredstavljaboljirezul-

tat od većine zemalja u regionu. Portal e-upra-

vetrabadaolakšanašimgrađanaimadobijanje

usluga,danečekajuuredovima,većdaveoma

jednostavnoelektronskimputemdobijuodre-

đenuuslugu.Utestniradstavilismoinformaci-

oni sistemza povezivanje registara i razmjenu

podataka između organa uprave, a paralelno

seradinaimplementacijidvaservisakojićepo-

vezati pet od sedam ključnih registara - elek-

tronski upisdjeceusvenivoeobrazovnih insti-

tucijaiobjedinjenoprikupljanjedokumentacije

za tenderskepostupke.

Inspekcija tokom

kontrole podgoričkog

Centra za socijalni rad

ustanovila daMarijani Bogavac

u septembru nije dostavljeno na

vrijeme rješenje o odobravanju

jednokratne pomoći zbog čega će

podnijeti zahtjev za pokretanje

prekršajnog postupka

protiv pravnog i

odgovornog lica

Koalicija NVO odgovorilaMinistarstvu javne uprave

Dokument završen bez

učešća civilnog društva

AnaNovaković

INTERVJU:

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović

Do kraja godine

znaće se koliko je

zaposlenih višak

Od najvećeg značaja je da svi resori naprave realne

procjene stanja, posebno lokalne samouprave, jer

sada već znamo da su to djelovi sistema u kojima

postoji višak zaposlenih - kazala je Pribilović

Znatanbroj inicijativapokrenut je odnevladi-

nihorganizacija, koje su se unajvećembroju

odnosile na kontroluprimjene Zakonao slo-

bodnompristupu informacijama

Cilj svihaktivnosti je

da kreiramooptima-

lanupravni sistemkoji

će efikasno funkcioni-

sati u interesugrađa-

na CrneGore

SuzanaPribilović