Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 17. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

-UCentruza

medicinskumikrobiologiju

Instituta za javnozdravlje

prošle sedmicepotvrđeno je

10 slučajeva sezonskoggripa

- u šest se radi o infekciji vi-

rusomgripa tipB, aučetiri

tipaA.

Iz Instituta navode da je od

početka sezone laboratorijski

potvrđeno 19 slučajeva gripa.

- Uvidom u elektronsku bazu

podataka uCrnoj Gori uovom

izvještajnom periodu prijav-

ljenesu84osobesasimptomi-

ma nalik gripu – naveli su iz

Instituta.

Prema podacima Evropskog

centra za kontrolu i prevenci-

ju bolesti (ECDC), aktivnost

gripaširomevropskogregiona

(od 1. do 7. januara) je niskog

intenziteta u 28 zemalja. Ak-

tivnost gripa srednjeg intenzi-

teta jeprijavljenau15zemalja,

a tri zemlje su izvijestile o ak-

tivnosti gripa visokog intenzi-

teta (Irska, Italija i Ujedinjeno

Kraljevstvo - Sjeverna Irska)

–piše u saopštenju.

Iz Instituta podsjećaju da je

vakcinacija najefektivnija

mjera prevencije, pri čemu se

zaštita stvara nakon dvije do

tri nedjeljeoddobijanjavakci-

ne.

-Vakcine sepreporučujusvim

osobama starijimod šest mje-

seci sa hroničnimoboljenjima

respiratornogsistema,kardio-

vaskularnog sistema i bubre-

ga, onima koji se liječe odme-

taboličkih poremećaja i

osobama sa smanjenom funk-

cijom imunološkog sistema

uključujući i osobe sa HIV/

AIDS om, kao i osobe koje

imaju transplantirane organe

i/ili ćelije. Preporukazavakci-

naciju je i za starije od 65, a

SZOpreporučujeivakcinaciju

trudnicakao i djeceuzrastaod

šest mjeseci do pet godina –

naveli su iz Instituta.

Takođe je bitno redovno pro-

vjetravanje prostorija, izbje-

gavanje bliskih kontakata sa

oboljelim osobama, prekriva-

nje usta i nosa papirnomma-

ramicom (ne dlanom!) prili-

kom kijanja ili kašlja, a zatim

odlaganje maramice u kantu

zaotpatke.Važnojeizbjegava-

njeboravkauzatvorenimpro-

storima gdje se nalazi veliki

broj ljudi kao i redovno pranje

ruku i izbjegavanje dodiriva-

nja očiju, nosa i usta nečistim

rukama.

Sl.R.

PODGORICA

–Kompletna

medicinskadokumentacija

dvogodišnjedjevojčice iz

Podgorice, koja jeprošle sri-

jedeumrlapod još neutvrđe-

nimokolnostima, kakoPobje-

da saznaje, dostavljena je

medicinskomvještaku i unjoj

nemadijagnozedijabetes.

Vijest o smrti djevojčice saop-

štila je NVO Banka hrane, na-

vodeći da je dijete živjelo sa

majkom i dvije sestre, u bijedi,

u podstanarskom stanu, te da

je bolovalo od šećerne bolesti,

zbog čega se u javnosti naga-

đalo da je dijete umrlo od po-

sljedica dijabetesa.

Kartoni

Obdukcioni nalaz, prema na-

šim saznanjima, trebalo bi da

bude gotov danas ili sjutra, a

sudski vještak o uzroku smrti

izjasniće se do kraja sedmice.

Kako saznajemo, u medicin-

skoj dokumentaciji djevojčice

navodi se da je dijete uredno

vakcinisano i da nigdje nije

konstatovana dijagnoza dija-

betesa.

Predsjednica Banke hrane

MarinaMedojević ispričala je

ranije za Pobjedu da je njima

majkadjevojčiceMarijanaBo-

gavac rekla da ona boluje od

dijabetesa, ali da oni nijesu

istraživali da li je to tačno ili

nije.Reklajeidasujojljudiko-

ji su pomagali ovoj porodici

ispričali da im je Bogavac tra-

žilanovaczainjekcijekojepri-

ma djevojčica.

I Marijana Bogavac saopštila

je medijima da njena kćerka

nije primala insulin, kao i da

nije bila gladna, ne obrazlažu-

ći otkuda informacijada jebo-

lovala oddijabetesa.

Inspekcija

U međuvremenu, inspekcija

je završila posao u Centru za

socijalni radgdjesu, ponalogu

ministra rada i socijalnog sta-

ranja Kemala Purišića, uradili

detaljnu istragu o postupanju

socijalnih radnika u slučaju

Marijane Bogavac i utvrđeno

je da je propusta bilo.

Kako je Pobjedi saopšteno iz

Upraveza inspekcijskeposlo-

ve, zaključeno je da je poči-

njen prekršaj zato što u sep-

t emb r u p r o š l e g od i ne

Bogavacnijeurokudostavlje-

norješenjeodobijanjujedno-

kratne pomoći zbog čega će

bitipodnijetzahtjevzapokre-

tanje prekršajnog postupka

protiv pravnog i odgovornog

lica.

- Utvrđeno je da je Marijana

Bogavac 20. septembra 2017.

godine podnijela zahtjev za

ostvarivanje prava iz socijalne

i dječje zaštite, te da je Centar

za socijalni rad u zakonskom

rokuizčlana82Zakonaosoci-

jalnoj i dječjoj zaštiti donio

rješenje. Uvidom u raspoloži-

vu dokumentaciju, utvrđeno

jedarješenjekojimjepriznato

pravo iz socijalne i dječje za-

štitenijeurokuod15, odnosno

30 dana dostavljeno korisnici,

štojeprotivnoodredbamačla-

na 82 Zakona o socijalnoj i

dječjoj zaštiti. Zbog počinje-

nog prekršaja iz člana 167 stav

1 tačka 4 istog zakona biće

podnijetzahtjevzapokretanje

prekršajnog postupka protiv

pravnog i odgovornog lica –

rekli su za naš list izUprave za

inspekcijske poslove.

Odgovornost

Povodom ovog slučaja juče se

oglasio i ministar Purišić isti-

čući da je Bogavac u septem-

bru tražila jednokratnu po-

moć radi rješavanja problema

,,iz domena stanovanja“.

- Nalaz inspekcije je pokazao

da to rješenjenijeuručenoko-

risnici u zakonskom roku.

Centarzasocijalni rad ispituje

razloge neblagovremenog

uručivanjatogrješenja–saop-

štio je on i najavio da će na

Institut za javno zdravlje

Prošle sedmice

potvrđeno deset

slučajeva gripa

PODGORICA

–Popravljen jekvarnakontaktnojmreži

kodKolašina, a željeznički saobraćaj jenormalizovan

jučeu8.40 sati - saopšteno jePobjedi izŽeljezničkog

prevoza.

Havarijanapruzi kodKolašina, koja jenastalakad je teret-

ni voz u nedjelju u popodnevnim satima pokidao 620me-

tarakontaktnemreže,izazvalajevišesatnakašnjenjavozo-

va. U mjestu gdje je pokidana kontaktna mreža, vozove

koji saobraćajuprevlačila je dizel lokomotiva.

-Na dionici premaBijelomPoljubilo je određenihkašnje-

nja zbog havarije koja se desila na kontaktnoj mreži, a sa

druge strane vozovi premaNikšiću i Baru saobraćaju pre-

maustaljenomreduvožnje.Radovinakontaktnojmrežisu

završeni i saobraćaj je normalizovan - naveli su iz Želje-

zničkog prevoza.

Onisuseizviniliputnicimazbogkašnjenjakojejeposljedi-

ca vanrednog događaja na pruzi i poručili da oni u svakom

trenutkubrinuo bezbjednosti saobraćaja i putnika.

K.J.

PODGORICA

–Sigurna žen-

skakuća raspisala jekon-

kurs zanajbolje idejno rješe-

nje loga i sloganakampanje

„Krenimozajedno“, koji će

trajati do 15. februara.

Najbolje idejno rješenje dobiće

novčanunagraduod200 eura.

- Poruka kampanje treba da

budepozivsvimadaseuključe

u rješavanje problema nasilja

nad ženama, uključujući i po-

ziv građanima da prijave nasi-

lje ako znaju da ga neko trpi.

Poruka za institucije sistema

je da je žrtvi neophodno pru-

žiti sveobuhvatnuzaštitu i po-

dršku - navedeno je u saopšte-

nju. Iz Sigurne ženske kuće

pozvali su zainteresovane da

prijave za konkurs šalju na e-

mail

[email protected]

Konkurs je dio projekta „Kre-

nimo zajedno“ koji Sigurna

ženska kuća realizuje zavalju-

jući Programu za podršku an-

tidiskriminacionim i politika-

ma rodne ravnopravnosti, koji

partnerski sprovodeMinistar-

stvo za ljudska i manjinska

prava i UNDP, a finansira ga

Delegacija Evropske unije u

Crnoj Gori.

K.J.

PODGORICA

-CrnaGora

spadaureddjelimično slo-

bodnihzemalja, navodi seu

jučeobjavljenomizvještaju

organizacijeFridomhaus,

kojaupozoravada sudemo-

kratskevrijednosti globalno

uopadanju.

Kada je riječozemljama regio-

na, u djelimično slobodne ze-

mlje spadaju iAlbanija, Bosna i

Hercegovina, Makedonija i

Kosovo, dok su Slovenija, Hr-

vatska i Srbija svrstane u kate-

goriju slobodnih, prenijele su

agencije.

Iako u kategoriji „slobodnih“,

Srbija je jedina zemlja regiona

koja bilježi silazni trendna po-

ljudemokratije.

U izvještaju se navodi da je

2017. bila 12. uzastopnog opa-

danja sloboda i demokratskih

vrijednosti u svijetu - prava na

slobodneiferizbore,pravama-

njina, slobode štampe i vlada-

vine prava.

Ukazuje se da je ubrzani pad

političkih prava i građanskih

sloboda konstatovan u Sjedi-

njenimAmeričkimDržavama

(SAD).

U izvještaju je ocijenjeno da se

demokratija suočava sa jed-

nomodnajozbiljnijihkrizapo-

sljednjihdecenija.

Odukupno 195 zemalja za koje

je rađena procjena, 88 je ozna-

čeno kao slobodno, 58 kao dje-

limično slobodno, a49zemalja

nije slobodno.

-Dok su seSADi drugedemo-

kratske snage suočavale s pro-

blemima unutrašnje politike i

raspravljale o spoljnopolitič-

kim prioritetima, vodeće

svjetske autokratije Rusija i

Kina nastavile su da napredu-

ju - piše u izvještaju „Slobode

u svijetu2018“.

Moskva i Peking, navodi se,

istrajni su u identifikaciji de-

mokratije kao prijetnje svojim

represivnim režimima i neu-

morno rade na podrivanju in-

stitucija.

Od49neslobodnihzemaljanaj-

gorasituacijajeuSiriji,Južnom

Sudanu, Eritreji, Sjevernoj Ko-

reji, Turkmenistanu, Ekvatori-

jalnojGvineji,SaudijskojArabi-

ji, Somaliji, Uzbekistanu,

Sudanu, Centralnoj Afričkoj

Republici i Libiji. U izvještaju

se navodi da su događaji na Za-

padnom Balkanu pokazali po-

trebu da se tu stalno angažuju

velike demokratije.

R.D.

Svevišeoboljelihodgripa

Sa simptomima nalik gripu prethodne sedmice

prijavljene su 84 osobe – naveli su iz Instituta

Željeznički saobraćaj normalizovan

Kvar na pruzi

otklonjen

slučajeva gripa laboratorijski je

potvrđeno odpočetka sezone,

saopštili su iz Instituta

19

Medicinska dokumentacija preminule djevojčice dostavljena

Šećerna bole

dijagnostiko

Kemal Purišić

MarijanaBogavac

Fridomhaus upozorava da su demokratske vrijednosti globalno u opadanju

Crna Gora i dalje u grupi

djelimično slobodnih država

Konkurs Sigurne

ženske kuće

Za najbolji

logo i slogan

200 eura

ILUSTRACIJA