Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 17. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Turski Global

ports, većinski vlasnikkom-

panijePort ofAdria, jeupret-

hodne četiri godine realizo-

vao86odstoplaniranih

investicijaubarskukompa-

niju, naveo je izvršni direktor

Port ofAdrieSedatKara. On

smatrada jeprethodnapo-

slovna godinabilaodlična,

jer jepretovaruvećanza47

odsto, aprihod 14,5odstou

odnosuna 2016. godinu, dok

jeoperativni profit kompani-

jebio 1,6miliona eura.

- Ovih dana počela je priprema

sanacijeiojačanjakonstrukcije

južne obale gata 1. To je ujedno

posljednja stavka iz investicio-

nog programa na koji se obave-

zao Global ports prilikom pot-

pisivanja kupoprodajnog

ugovora. Vrijednost ove inve-

sticije je 2,1 milion eura, čime

ćeukupnaulaganjabiti 13,8mi-

liona - kazao jeKaraPobjedi.

Prema njegovim ri-

ječima, u pot-

punosti je

realizovan

socijalni

program

za koji je

izdvoje-

no 6,5 miliona eura. Kara je

podsjetiodajeprethodnugodi-

nuobilježilopuštanjeu radno-

vog kontejnerskog krana vri-

jednosti 6,4miliona.

- Zahvaljujući tome, ali i rani-

jim ulaganjima, utrostručili

smo produktivnost kontejner-

skog pretovara. Sa opremom

kojom smo ranije raspolagali

mogli smo pretovariti 15 kon-

tejnera za sat, a sada 50, što je

blizu kapaciteta konkurentnih

luka u regionu - naglasio jeKa-

ra i podsjetioda suuodnosuna

2016. godinu povećali pretovar

kontejnera 18 odsto, a general-

nih tereta 160posto.

-Akorezultate izprošlegodine

uporedimo sa posljednjom go-

dinomprije privatizacije, bilje-

žimo rast kontejnerskogpreto-

varaod44odsto - rekao jeKara

i dodao da su uspjeli da smanje

troškove za 16,3 odsto, a prihod

povećaju 14,5 odsto u odnosu

na 2016. godinu. U odnosu na

periodprije privatizacije, zara-

de su uvećane 35 odsto, a svi

porezi i doprinosi plaćaju se na

vrijeme. Port of Adria trenutno

ima310zaposlenih, što je iznad

optimalno planiranirog broja

od260.

-Prosječnastarostje48godina,

a prosječna zarada je 623 eura,

uključujući ,,trinaestu platu“

koja je isplaćena zbog dobrog

poslovanja.Toje22odstoiznad

nacionalnogprosjeka - rekao je

Kara i istakao da su zahvaljuju-

ći boljem kvalitetu usluge i

konkurentnimcijenamauspje-

li da privuku nove klijente koji

su ranije koristili luke Ploče i

Rijeka. On očekuju još bolju

2018. godinu, zato što su, kako

kaže, sada klijenti i tržište upo-

znati sanastalimpromjenama i

novim mogućnostima barske

kompanije.

-Barjenekadabioglavnalukau

regionu, ali ta je pozicija izgu-

bljena. Sada smo posvećeni da

vratimo ranije klijente, a rezul-

tati tihnapora suvidljivi sudeći

po rastu pretovara i novim

kompanijamakojedolazeuBar

-zaključio jeKara.

S.POPOVIĆ

Direktor Port of Adrie smatra da je 2017. godina bila odlična za barsku kompaniju

Pretovar uvećan 47

odsto, profit 1,6miliona

Zahvaljujući boljemkvalitetu usluge i konkurentnim cijenama,

uspjeli smo da privučemo nove klijente koji su ranije koristili luku

Ploče i Rijeku, naveo je izvršni direktor Port of Adrie Sedat Kara

Ugovorili 16 kruzera sa 25,5 hiljada putnika

Kara smatra da Bar ima sve

predispozicije da postane

prestižna kruzing destinacija

i dodaje da u Global portsu

intenzivno rade na tome.

-

Obezbijedili smo sve uslove

da opslužimo kruzere na

nivoumeđunarodnih stan-

darda i da putnici budu sigur-

no i bezbjedno prihvaćeni

- kazao je Kara i podsjetio da

su u 2016. godini imali sedam

brodova i 8.700 turista, a u

2017. devet brodova i 11.000

putnika.

- Prema do sada izvršenim

rezervacijama, Bar će u ovoj

godini posjetiti 16 brodova tri

različite kruzing kompanije,

koji će dovesti 25.500 put-

nika. Ovu godinu obilježiće

dolazak Pulmantur grupe,

koja po prvi put svoje kruzere

šalje u Bar - poručio je Kara.

rizma Pavle Radulović

eto 450

tjeva za

lizaciju

bjekata

CrneGore, kaže, jenaznačaj-

nom dijelu teritorije završe-

no, što je jedanodpreduslova

za pravilno sprovođenje pro-

cesa.

- Taj snimak, između ostalog,

predstavlja dokumentacionu

osnovu za izradu plana gene-

ralne regulacije. Do sada su

snimljene sve opštine na Pri-

morju, Podgorica, Nikšić, Da-

nilovgrad i Cetinje. Dakle, svi

koji sada grade suprotno pro-

pisanoj proceduri, neće moći

da legalizuju objekte, jer nije-

su evdentirani na orto foto

snimku, te samim tim neće

biti u planskom dokumentu -

kazao je Radulović i dodao da

je važno naglasiti da svi vla-

snici bespravnihobjekata, bez

obzira na to da li su objekti

predviđeni planom, treba da

podnesuzahtjevzalegalizaci-

ju u roku od devet mjeseci od

dana stupanja zakona na sna-

guzakona,odnosnozaključno

sa 15. julomove godine.

- U slučaju da to ne urade,

predviđene su prekršajne

sankcije, plaćanjenaknadeza

korišćenje prostora opštini,

uvećanog poreza za besprav-

ni objekak, i konačno ukla-

njanje objekta u skladu sa za-

konom. Rok za podnošenje

zahtjeva za legalizaciju je

prekluzivan,štoznačidaiste-

kom tog roka ne postoji mo-

gućnost legalizacije - obja-

snio je Radulović, koji je

ranije procijenio da se u ovoj

godiniočekuje40milionaeu-

raprihodaodlegalizacijediv-

ljih objekata, ukoliko opštine

budu radile svoj dio posla,

odnosno ukoliko donesu od-

luke o visini komunalne na-

knade.

Do sada je urbanističko-gra-

đevinska inspekcija organi-

zovanau tri regije, sa sjedišti-

mauBijelomPolju,Podgorici

i Baru, kao i kancelarije u

Budvi i Herceg Novom. Oni

obilaze teren i vrše kontrolu

po prispjelim prijavama za

građenje, te evidentiraju

objekte koji se nelegalno gra-

de. Početkom godine plani-

ran je prijemnovih inspekto-

ra, kako bi se kapaciteti

popunili poplanu.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

Crnogorska delegacija, koju na konferenciji Euro-

money u Beču predvodi ministar inansija Darko Radunović, razgo-

varaće o zaduženju za inansiranje budžeta u tekućoj godini.

- Planirani su sastanci sa predstavnicima Erste, Unikredit, Sosijete

ženeral, Banka Intesa, Dojče i OTP banke, investicionih fondova i

drugih subjekata inansiranja tržišta, kako bi pregovarali omoguć-

nostima obezbjeđivanja dijela sredstava za re inansiranje po što

povoljnijimuslovima - najavljeno je iz Ministarstva inansija.

Konferencija okuplja 1,1 hiljadu investitora, emitenata i inansijskih

posrednika i predstavlja forum za diskusije, rasprave i analize

ključnih pitanja sa kojima se suočava ekonomija centralne i istočne

Evrope.

M.P.M.

Crnogorska delegacija na konferenciji u Beču

Pregovaraju o kreditu

za refinansiranje duga

PODGORICA

Prošle sedmice

suuokvirukampanje ,,Budi

odgovoran“ evidentirane 22

primjedbe i izrečena jedna

novčanakaznaod200eura

kompaniji R&AGlas izUlcinja.

Prilikom kontrole objekta u

vlasništvu S. D. iz Pljevalja, pri-

javljenog za neevidentiranje

prometa prilikom izdavanja

stana, inspektori su obračunali

porez. Nepravilnosti nijesu

utvrđene prilikom kontrole

tehničkog servisa Lovćen auto

iz Tivta, Voli i Idea marketa u

Podgorici, podgoričkog hotela

,,Centre Ville“ i Domaće kuhi-

nje ,,Mama“, pekare ,,Jaz“ i ho-

tela ,,Slovenska plaža“ uBudvi,

kao i NNosobe izNikšića – na-

vodi se u saopštenju. Od 22 pri-

tužbe polovina nije dobila od-

govor, a odnosile su se na

neizdavanje fiskalnih računa,

bespravnugradnju, radnacrno

i bez dozvole, prodaju robe bez

deklaracije, sanitarneusloveza

pripremanjehrane, smeće i pa-

ljenje nedozvoljenih vrsta ot-

pada. Kampanju ,,Budi odgo-

voran“ krajem decembra 2013.

godine pokrenuli su Ministar-

stvo finansija i UNDP.

M.P.M.

Kampanja „Budi odgovoran“

Stigle 22 primjedbe,

izrečena jedna kazna

Kursna

lista

USD

1.05940

JPY

120.91000

GBP

0.87808

CHF

1.07090

AUD

1.41720

CAD

1.39270

PODGORICA

Guverner dr

Radoje Žugić saopštio je juče

na sastanku sa ambasadorima

EU da će unapređenje regu-

latornog okvira doprinijeti

očuvanju zdravlja bankarskog

sistema i e ikasnijem sprovo-

đenju iskalne konsolidacije,

koju CBCG podržava i ocjenjuje

neophodnom. Novom regulati-

vomusaglašava se nacionalno

zakonodavstvo sa direktivama

EU, uvodi najbolja bankarska

praksa i snaže supervizorske

funkcije.

M.P.M.

Guverner na sastanku sa

ambasadorima EU

Nova

regulativa

SedatKara

Novi kranukompaniji Port ofAdria