Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 17. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA/VAŠIN

GTON

Svjetskubankupo-

tresaveliki skandal - isposta-

vilo seda sunjeni analitičari

manipulisali podacimapri

sastavljanjurang-listekon-

kurentnostiDuingbiznis,

pri čemu jebilo i političkih

motiva.

Glavni ekonomista Svjetske

banke Pol Romer naveo je za

Vol strit žurnala da je ta insti-

tucija čestomijenjalametodo-

logiju pri izradi ove liste, kao i

da će učiniti sve da bi se ispra-

vili i objavili tačni podaci za

najmanje četiri godine una-

zad. Ta informacija izazvala je

šok među ekonomistima i u

naučnoj zajednici širom svije-

ta, jer se države takmiče u što

boljem pozicioniranju na toj

rang-listi.

RevizijaDuingbiznisabićepo-

sebno važna za Čile, čija je po-

zicija tokomposljednjih godi-

na bila veoma nesređena, a

razlozi subili politički. Pol Ro-

mer se izvinio Čileu i drugim

zemljama kod kojih su ostavili

„pogrešanutisak“. PozicijaČi-

lea na Duing biznisu od 2006.

godine kretala se od 25. do 57.

mjesta, a razlozi su bili politič-

ki. Tokomtogperiodana vlasti

su se smjenjivali socijalisti i

konzervativci, a rejting Čilea

bi se na rang listi Svjetske ban-

ke rušio za vrijeme vlasti soci-

jalista, dokbiuzkonzervativce

stalno rastao. Čileanski mini-

star vanjskih poslova Heraldo

Munoz, reagujući na izjavu

glavnog ekonomiste Svjetske

banke Paula Romera, poručio

jenaTviteruda su„“lažnevije-

sti postale lažne statistike“.Či-

le trenutnozauzima55.mjesto

od 190 zemalja na godišnjoj

ljestviciDuingbiznis, akada je

socijalistička predsjedni-

caMichele Bachelet 2014. go-

dine preuzela dužnost, bio je

na 34.mjestu.

-Vrlo jezabrinjavajućeono što

se dogodilo s istraživanjem

Svjetske banke o lakoći poslo-

vanja. Istraživanja rejtinga ko-

japrovodemeđunarodneorga-

nizacije moraju biti pouzdana,

budući da utiču na ulaganja i

razvoj zemlje – rekla je Bache-

let,čijičetvorogodišnjimandat

ističe u martu, te zatražila po-

kretanje istrage. Na predsjed-

ničkim izborima u Čileu proš-

log mjeseca pobjedu je odnio

konzervativnimilijarderSeba-

stian Pinera, a glavni protiv-

kandidat mu je bio Alejan-

droGuilier,kojegjepodržavala

i Bachelet, jer se nije mogla

ponovno kandidovati zbog

ograničenjabrojamandata. Pi-

nera je podršku birača dijelom

dobio upravo na obećanjima o

rezanjubirokratije i povećanju

ulaganja. Izvještaj Svjetske

bankeDuingbiznisoregulativi

poslovanja razmatra faktore

kao što su lakoća pokretanja

poslovanja, dobijanje kredita,

plaćanje poreza i dobijanje

građevinskihdozvola.

J.R.

Skandal u Svjetskoj banci, čileanska predsjednica traži istragu

Priznali da su „namještali“

izvještaje Duing biznis

Ministar održivog razvoja i t

PODGORICA

Opštinama

je, premapodacimadobije-

nimuponedjeljak, podnije-

to450zahtjeva za legaliza-

cijubespravnihobjekata.

Najveći broj zahtjeva, 71,

dostavljen jeuPodgorici, u

Baru66,HercegNovom73 i

Pljevljima66 - kazao jePo-

bjediministar održivog ra-

zvoja i turizmaPavleRadu-

lović.

Planovi

Poručio je građanima da se

mogu biti legalizovani samo

objekti koje planprepoznaje.

- Mora se imati u vidu da za

značajan broj objekata koje

treba legalizovati prethodi

postupak upisivanja u kata-

star nepokretnosti, koji po-

drazumijeva izradu elaborata

premjera izvedenog stanja

bespravnog objekta, a te rad-

nje zahtijevaju vrijeme – re-

kao je Radulović i istakao da,

osim resornog ministarstva,

opštine treba da počnu sa

sprovođenjem kampanje, čiji

je cilj da upoznaju građane sa

pravima i obavezama u po-

stupku legalizacije. Osim to-

ga, opštine su dužne da, u

skladu sa odredbama Zakona

oplaniranjuprostora i izgrad-

nji objekata, treba da donesu

podzakonska akta, konkretno

odlukeonaknadizakomunal-

no opremanje građevinskog

zemljišta za bespravne objek-

te.

- Samo su tri opštine - Rožaje,

Petnjica i Gusinje, dostavile

prijedlog tog akta na sagla-

snost Ministarstvu. Važno je

objasniti građanima da ne

mogu svi objekti biti legalizo-

vani, već samo oni koje plan

prepoznaje. Oni koje plan ne

prepoznaje nemogubiti lega-

lizovani.Objekti koji susagra-

đenimimoplanskedokumen-

tacije, a nalaze se recimo u

koridorima puteva, željeznič-

ke pruge, zaštićenih zona, vo-

doizvorišta, zonadalekovoda,

auto-puta,nemogubitilegali-

zovani - poručio je naš sago-

vornik i naglašava da će, za

objekte čija je legalizacija pri-

javljena, a nijesu izgrađeni u

skladu sa planom, postupak

biti prekinut do donošenja

plana generalne regulacije,

koji će, kako kaže, finalno da

sagleda stanje uprostoru.

-Ukolikoihtajplanprepozna,

biće ih moguće legalizovati,

ukoliko ne, neće - poručuje

Radulović.

Ortofotosnimak

Orto foto snimanje teritorije

Podni

za

leg

Samo su opštine

Rožaje, Petnjica

i Gusinje

dostavile

Ministarstvu

održivog razvoja

prijedloge

odluka o visini

komunalne

naknade za

legalizaciju, kaže

Pavle Radulović

PODGORICA

Banke će sa-

damorati daprocjenjujuza-

loženu imovinuklijenatane

samoumomentu odobrava-

njakreditanego i kasnije, što

jepredviđenoMeđunarod-

nimstandardima finansij-

skog izvještavanja9 (MSFI

9), čijaprimjena jepočela

prije 16dana. Očekuje se

obezvređivanje imovine, ali

i eliminacijaopasnosti da se

mogući gubici osjetekasno.

Podsjetimo da je u kreditima

sada2,7milijardi eura, ali sene

zna kolika je ukupna vrijed-

nost založene imovine. Po-

sljednji zvanični podatakda je

njena vrijednost 5,1 milijardu

eura star je godinu.

Novametodologija

Iz Centralne banke Pobjedi

su kazali da se obaveze po

MSFI 9 prvenstveno ogleda-

ju u primjeni metodologija i

mehanizama kojima se imo-

vina procjenjuje i umanjuje

ili obezvređuje sa aspekta

očekivanih budućih gubita-

ka.

- To znači da su banke u oba-

vezi da procjenjuju vrijed-

nost imovine ne samo u tre-

nutku njenog sticanja ili

uspostavljanja kreditnog od-

nosa, kakojetodosadapropi-

sivaoMRS 39. Obezvređenje

te imovine mora se vršiti u

skladu sa mogućim tržišnim

uticajima u budućnosti. Ban-

ke su dužne da vrše ispravku

vrijednosti imovine i obe-

zbjeđuju rezerve u svojimbi-

lansima.Natajnačinseelimi-

nišemogućnost da semogući

gubicikojinastajupomodeli-

maMRS39uočekasno sapo-

tencijalno ozbiljnijim utica-

jem na ukupan rizični profil

banke-objašnjavajuuCBCG.

Filter

Centralna banka zadržava tzv.

,,prudencioni filter“, što znači

da su banke obavezne i da iz-

dvajajurezervacijeuskladusa

klasifikacijom kredita koje

propisuje CBCG odlukom o

minimalnim standardima za

upravljanje kreditnim rizi-

kom.

- Očekuje se da primjena

MSFI 9 prouzrokuje veći

iznos obezvređenja imovine

od dosadašnje izračunate pri-

mjenomMRS 39, potrebno je

da se banke osiguraju od sla-

bljenja svoje finansijske pozi-

cije. Polazeći od mogućih ne-

gativnih efekata na bilanse

banaka, zbog prelaska sa

MRS-a 39 naMSFI 9, odluče-

no je da se predloži postepeno

prilagođavanje zahtjeva za

sopstvenimsredstvimauperi-

odu od 2018. do 2022. Dopu-

nom odluke o adekvatnosti

kapitala usvojena su rješenja

po osnovu kojih će se negativ-

ni efekti valorizovati postu-

pno, a puni nivo kapitalnih

zahtjeva koji proizilazi iz pri-

mjene MSFI 9 ostvariti 2023

–objasnili su izCBCG.

Ova rješenja su, kako navode,

usklađena sa standardima i

uputstvimaEvropskeagencije

za banke.

-CBCGjevršilasveobuhvatne

analize efekata povećanja

ispravki vrijednosti kod bana-

ka koje nastaju primjenom

ovog standarda. Utvrđeno je

da banke u Crnoj Gori neće

imati negativnih posljedica

koje bi mogle uticati na sla-

bljenje njihovog rizičnog pro-

fila, niti uticaja na njihovu sta-

bilnost i sigurnost.

M.P.M.

Počela primjenaMeđunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9

Očekuje se obezvređenje

založene imovine

Banke treba da

vrše ispravku

vrijednosti

založene imovine

i adekvatno

tome obezbijede

rezerve, čime

se eliminiše

opasnost da se

mogući gubici

uoče kasno,

objašnjavaju u

CBCG

PODGORICA

Crno-

gorski elektroprenosni

sistem(CGES) uputio je

Ministarstvuodrživog

razvoja zahtjevza izda-

vanje građevinskedo-

zvole za izgradnjudale-

kovodaod 110kilovolti

(kV)Tivat - Budva (si-

temulaz-izlaz) u tra-

fostanicuLastvaGrbalj-

ska.

Navodi se da je zahtjev

upućen saglasno detalj-

nomprostornomplanuza

koridor dalekovoda sa op-

tičkim kablom od crno-

gorske obale do Pljevalja i

podmorskim kablom od

Italije doCrneGore.

Izgradnja dalekovoda i

trafostanice jediopoveza-

ne infrastrukture kojom

će se povezati elektroe-

nergetski sistemi Crne

Gore i Italije.Procijenjena

vrijednost trafostanice je

30 mliona eura. CGES

gradi trafostanicuLastva i

dalekovode Lastva –Čevo

– Pljevlja i Pljevlja – Baji-

naBašta.

Kompanija Terna Crna

Gora je krajem prošle go-

dine završila polaganje

podzemnog dijela ener-

getskog kabla između Cr-

ne Gore i Italije, na crno-

gor skom kopnu ko j i

povezuje podmorski kabl

sa trafostanicomuLastvi.

Kada kompletan projekat

bude gotov, Crna Gora će

biti u središtuenergetskih

tokova povezujući se sa

energetskim sistemom

Italije i Zapadne Evrope,

čimećepostatienergetska

spona Zapadnog Balkana

saEvropskomunijom.

S.P.

PODGORICA

Odbor direktora

Montenegroberze skinuo je juče cje-

novno ograničenje za akcijeUniverzal

kapitalbankekojećevažitiod18.do22.

januara ove godine.

Trenutna cijena akcije ove banke, čiji

simbol jeFFBN, je 2,9 eura a prosječna

2,88 eura. U prošloj godini akcijama

ove banke nije se trgovalo. Ko i koliko

planira da kupi akcija ove banke, nije-

smo uspjeli da saznamo. Iz berze su

samo objasnili da je odbor direktora

donio odluku postupajući po zahtjevu

ovlašćenog učesnika na tržištu.

-Odbordirektorajeocijenioneophod-

nost ukidanja cjenovnog ograničenja

na period od tri radna dana, počev od

četvrtka, 18. januara, u cilju omoguća-

vanja sklapanja transakcija sa akcija-

ma emitenta Univerzal kapital banke

Podgorica - navode iz berze.

M.P.M.

CGES uputio zahtjevMinistarstvu

održivog razvoja

Traže dozvolu za

izgradnju ,,ulaza“ u

trafostanicu Lastva

Odbor direktoraMontene-

groberze stvorio uslove

za kupovinu akcija FFBN

Ukinuto

cjenovno

ograničenje

Univerzal

banke