Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 17. januar 2018.

Politika

PODGORICA

–Svedržave

regionanaputukaEvropskoj

uniji trebadanapreduju sraz-

mjernoobavezamakoje su is-

punile, poručio je jučemini-

star inostranihposlovaSrbije

IvicaDačić, uzporukudapo-

zdravlja izjavuprvog čovjeka

EvropskekomisijeŽanKlod

Junkerada suCrnaGora i Sr-

bija lideri uprocesu integra-

cija i da ćeubliskoj budućno-

sti postati članiceUnije.

Ministar vanjskih poslova Cr-

ne Gore Srđan Darmanović je

nakon susreta sa prvim pot-

predsjednikom Vlade i mini-

strom vanjskih poslova Srbije

IvicomDačićem, koji boravi u

zvaničnoj posjeti Crnoj Gori,

na zajedničkoj konferenciji za

novinare, pohvalio napredak

Srbije na evropskomputu i če-

stitao nedavno otvaranje dva

pregovaračka poglavlja.

-Ponoviosamispremnostcrno-

gorske Vlade da stečena isku-

stva iz pregovaračkog procesa

podijeli sa našim prijateljima u

Srbiji i naglasioda ćeCrnaGora

i u narednom periodu biti kon-

struktivan partner u ostvariva-

njuovogzajedničkogevropskog

cilja – rekao jeDarmanović.

Kako jenaveo, saglasni suda je

proces evropske integracije

strateški cilj zemalja regiona.

- Radi održavanja dobre di-

namike tog procesa i indivi-

dualnog napretka i snažnijeg

ukupnog razvoja, države Za-

padnog Balkana treba da ge-

nerišu integraciju snažnijom

međusobnom saradnjom na

tomi drugimpoljima–kazao

jeDarmanović.

Ministar vanjskih poslova Cr-

ne Gore je istakao da su zado-

voljni porukama iz Brisela da

će ova godina biti ključna za

Zapadni Balkan u smislu kon-

solidovanja reformskog puta i

opredjeljenjemBugarskedaće

tokom predsjedavanja EU in-

tegracija Balkana biti jedan od

ključnihprioriteta.

– Radujemo se što je redosljed

predsjedavanja povoljan po

nas,jernakonBugarskedolaze

Austrija, Rumunija, Hrvatska,

kojepodržavajuproširenjeEU

na Zapadni Balkan – dodao je

Darmanović.

Prvi potpredsjednik Vlade i

ministar vanjskih poslova Sr-

bijeIvicaDačićpodržavaprin-

cipregateismatradaonajkoje

najvišenapredovaotrebaprvii

da stigne uEvropskuuniju.

–AkosuSrbijaiCrnaGoranaj-

više napredovale, onda očeku-

jemo da ćemo u tom nekom

periodu, koji je Junker naveo,

postati članice Unije – saop-

štio jeDačić.

Šef srpske diplomatije je do-

dao i da je u posljednjih šest

godina došlo do velikih poma-

kauodnosimadvijedržave, ali

i naglasio da su Srbija i Crna

Gora sestrinskedržave, aSrbi i

Crnogorci bratski i prijateljski

narodi.

Dačić je najavio i da će premi-

jerkaSrbijeAnaBrnabićusko-

ro doći u zvaničnu posjetu

Podgorici.

Ministar vanjskih poslova Cr-

ne Gore Srđan Darmanović je

kazao da su Srbija i Crna Gora

posvećene razvoju najboljih

mogućihmeđusobnihodnosa,

koji su dodatno osnaženi za-

jedničkim evropskim ciljem,

odnosno stabilnosti regiona.

– Sa pažnjom pratimo i podr-

žavamo dijalog Beograda i

Prištine. Vjerujemo da će

napori obje strane biti

valorizovani kroz na-

stavak procesa evrop-

ske integracije i da ih

tragični događaji ka-

kav se desio jutros

(ubistvo Olivera Iva-

novića) neće omesti

– rekao je Darmano-

vić.

Urazgovorusasrpskim

kolegom, kako je rekao

Darmanović,ocijenjenoje,

takođe,daćeidentitetskaipi-

tanjamanjina ostati teme koje

će sa pažnjompratiti.

– S obzirom da su Crnogorci

koji živeuSrbiji i Srbi koji žive

u Crnoj Gori jedna od najzna-

čajnijih spona između dvije

države, saglasili smo se da na-

pori vlada treba i daljedabudu

usmjereni ka poboljšanju nji-

hovog položaja – zaključio je

Darmanović.

Šef srpske diplomatije razgo-

varao je i sa predsjednikom

Crne Gore FilipomVujanovi-

ćem i predsjednikom parla-

menta IvanomBrajovićem.

Dačić je juče u prostorijama

Srpske kuće u Podgorici raz-

govarao sa iderimaFrontaAn-

drijomMandićem, Milanom

Kneževićem, Predragom Bu-

latovićemi direktoromSrpske

kućeEmilomLabudovićem.

Đ.Ć.

Ministar inostranih poslova Srbije u zvaničnoj posjeti Podgorici

Dačić: UEUpo

principu regate

Srbija zainteresovana za prava Srba u Crnoj Gori

Srbija je zainteresovana za prava i položaj

srpskog naroda uCrnoj Gori, ali bez potre-

be zamiješanjemu unutrašnja pitanja ze-

mlje,poručioješefsrpskediplomatijeIvica

Dačić.

-Mi podržavamoda se razgovaraopitanji-

ma jezika, kulturnog identiteta, pisma, za-

stupljenostiudržavniminstitucijama,alina

način koji nema nikakve veze sa unutraš-

njimustrojstvomCrne Gore. Kojimće pu-

temCrnaGora ići i koćeuCrnojGori vlada-

ti pitanja su na koja odgovor treba da daju

građaniCrneGore.Mićemoiubudućnosti

sarađivati sa CrnomGorom kao sa nama

najbližom državom. Da budem potpuno

precizan i jasan, želimodaSrbinuPodgori-

ci isto kao i Crnogorac u Beogradu uživa

najvećaprava–objasnio jeDačić.

Šef srpske

diplomatije je kazao

da je u posljednjih šest

godina došlo do velikih

pomaka u odnosima dvije

države, ali i naglasio da su

Srbija i Crna Gora sestrinske

države, a Srbi i Crnogorci

bratski i prijateljski

narodi

IvicaDačić i SrđanDarmanović

PODGORICA

-Crnogorskim

poslanicima isplaćeno je 133

hiljade eura zanetozarade

zadecembar, odčega je za 18

opozicionihposlanikakoji i

daljebojkotujuradparla-

menta isplaćeno24.103 eura,

pokazujupodaci objavljeni

na sajtuSkupštine.

Demokratski front i poslanici

Aleksandar Damjanović i Go-

ran Danilović vratili su se u

Skupštinu, abojkot sunastavili

poslanici Socijaldemokratske

partije, Građanskog pokreta

Ura, Demosa i Demokrata.

Decembarske zarade pojedi-

nim poslanicima bile su veće

nego novembarske. Najveću

poslaničku platu za posljednji

mjesec, protekle godine, pri-

mila jeposlanicaDemokratske

partije socijalistaMarija Ćato-

vić i to 2.386 eura. Njena no-

vembarska plata iznosila je

1.762 eura. Slijedi predsjednik

Skupštine Ivan Brajović sa za-

radom od 2.287 eura. Nakon

njega najviše je zaradio posla-

nik DPS Branko Čavor, koji je

za decembar imao platu 2.212

eura, te poslanik iste partije

Miodrag Vuković koji je zara-

dio 2.172 eura.

Od opozicionih poslanika naj-

veću decembarsku platu imao

je poslanik Demokratskog

frontaBrankoRadulovićkojije

primio 1.811 eura, a zatim lider

DemosaMiodrag Lekić, čija je

decembarska zarada 1.732 eu-

ra. Lider Pokreta za promjene

NebojšaMedojević je za prošli

mjesecprimio1.601euro,pred-

sjednik Nove srpske demokra-

tijeAndrijaMandić 1.588 eura,

a prvi čovjek Demokratske na-

rodne partije Milan Knežević

1.433 eura. Ranko Krivokapić,

predsjednik SDP, zaradio je

1.680 eura, a lider Ure Dritan

Abazović 1.394 eura.

Većini bivših poslanika isteklo

je pravo na naknadu s obzirom

jer je proteklo godinu od pre-

stanka funkcije, pa sada njih

šestoro prima nadoknadu na

osnovu prestanka radnog od-

nosa. Punu naknadu za prošli

mjesecprimilisuRadojicaŽiv-

ković 1.796 eura, Vuk Roćen

1.744, Velizar Kaluđerović i

Veljko Zarubica po 1.731, kao i

HusnijaŠabović iMaidaBešlić

po 1.691 euro.

Plata generalnog sekretara

Aleksandra Jovićevića za de-

cembar iznosi 1.966 eura, nje-

govog zamjenika Mersudina

Gredića 1.647, dok je druga za-

mjenica generalnog sekretara

Marija Mirjačić za prošli mje-

sec dobila 1.635 eura.

Dva pomoćnika generalnog se-

kretaraJelenaRadonjićiNataša

Komnenić zaradile su 1.437, od-

nosno 1.430 eura.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

-CrnaGora će,

kaonova članicaNATO-a,

predano raditi na realizaciji

ključnihzadatakaAlijanseu

ciljuefikasnogodgovorana

savremenebezbjednosne

izazove i prijetnje, poručio je

vršilacdužnosti načelnika

GeneralštabaVojskeCrne

Gore IlijaDaković.

Kako je saopšteno izMinistar-

stvaodbrane,Dakovićučestvu-

je na dvodnevnoj sjednici NA-

TO Vojnog komiteta u Briselu,

u formatu načelnika general-

štabova.

Navodi seda jepredsjedavajući

NATO Vojnog komiteta Petr

Pavel dao uvod u najznačajnije

temesastanka,kojeobuhvataju

adaptaciju NATO komandne

strukture, angažovanje NATO

na svojim južnim granicama,

projektovanje stabilnosti i bor-

bu protiv terorizma, aktivnosti

Alijanse uAvganistanu i Iraku i

saradnju sa partnerskim naci-

jama.

– Pavel je naročito pozdravio

Dakovića, čestitajući mu ime-

novanje na funkciju vršioca

dužnostinačelnikaGeneralšta-

baVCG–kaže se u saopštenju.

Generalni sekretar NATO-a

Jens Stoltenberg je naglasio

značaj sastanka u cilju pripre-

mazapredstojeći SamitNATO,

saposebnimakcentomnateme

koje su vezane za jačanje od-

vraćanja i odbrane, projektova-

nje stabilnosti, saradnjuNATO

–EU imodernizacijuAlijanse.

On je, kako je saopšteno, pored

obavezeispunjavanjaodlukasa

Samita u Varšavi, podsjetio na

obavezu povećanja izdvajanja

za odbrambeni budžet, čiji je

krajnji cilj povećanje kapacite-

ta, sposobnosti i spremnosti

Alijanse da odgovori svim sa-

vremenimbezbjednosnim iza-

zovima.

R.P.

Načelnik Generalštaba VCG Ilija Daković

na sjednici Vojnog komiteta NATO-a

Crna Gora posvećena

realizaciji ključnih

zadataka Alijanse

Skupštinski podaci o poslaničkimplatama

Bojkotašima više od 24 hiljade eura

Za zarade savjetnicima 12.825 eura

Za zarade savjetnika predsjed-

nika parlamenta za decembar

je izdvojeno 12.825 eura, a naj-

bolje plaćena je Tatjana Krivo-

kapić,kojajezaradila1.695eura.

Četiri savjetnika potpredsjedni-

kaparlamentakoštalisudržavu

5.456eura.

Bivšimsavjetnicimapredsjed-

nika i potpredsjednika Skup-

štine koji ostvaruju pravo na

naknadu na osnovu prestan-

ka funkcije isplaćeno je 1.189

eura za period od 1. do 5. de-

cembra.