Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 17. januar 2018.

CrnomGorom

MOJKOVAC

–Na „ImanjuRako-

čevića–Hotel rizortGacka“proš-

le godine registrovano je 2.860no-

ćenja. DirektorNovakRakočević

kažeda subili uglavnomstranci, iz

49zemalja.

- To je 50 odsto više nego u prethod-

noj godini, tako da smo izuzetno za-

dovoljni sezonom - rekao je Rakoče-

vić.

Foto-bilješka sa Cetinja

Zabijeljela Ivanova Korita

CETINJE

- Na IvanovimKoritima

juče jebilookopolametra snijega,

pa 100mališana izDanilovgrada,

HercegNovog, Nikšića, Tivta i

Podgorice, koji boraveuOdmarali-

štu„Lovćen–Bečići“ mogudauži-

vajuu igramana snijegu.

Za djecu koja borave u odmaralištu

organizovana je škola skijanja, a

obezbijeđena je ioprema–skije i san-

ke.

PutdoIvanovihKorita jeprohodan, a

snabdijevanje električnom energi-

jomuredno.

J.Đ.

MOJKOVAC:

U rizortu „Gacka“ zadovoljni poslovanjemu 2017. godini

Na „Imanju“ noćilo 2.860

turista iz čak 49 zemalja

Opština Bijelo Polje ispunila dio obaveza predviđenih Zakonomo gradnji i planiranju

Komunalije za objekat od

100kvadrata do 4.400 eura

BIJELOPOLJE

– Vlasnici

,,divljih“ objekatauBijelom

Poljunaknaduzakomunal-

noopremanje građevinskog

zemljištaupostupku legali-

zacijeplaćaćeod 13do44

eurapokvadratu, uzavi-

snosti odzone.

Obaveze

Tojepredviđenonacrtomod-

luke o naknadi za komunalno

opremanje građevinskog ze-

mljišta koja je od juče do 30.

januaranajavnojraspravi.Se-

kretarkazauređenjeprostora

Aleksandra Bošković kazala

je Pobjedi da je donošenjem

tog dokumenta lokalna upra-

va ispunila jednu od obaveza

predviđenih Zakonom o pla-

niranjuiizgradnjikakobimo-

gao da se sprovede postupak

legalizacije.

Građani

koji rješavaju

stambeno pitanje

naknadu za komunalno

opremanjemogu da isplate

za deset godina. Za objekat

do 200 kvadrata iznos

naknade se umanjuje

30 odsto

U BijelomPolju više od 5.000 ,,divljih“

Prema podacima Uprave za

nekretnine i komisije za iden-

ti ikaciju nelegalnih objekata

opštine, u BijelomPolju ima

više od 5.000 ,,divljih“ obje-

kata.

- Za sada je podnijeto osam

zahtjeva za legalizaciju. Za

pet je prekinut postupak jer

nijesu izgrađeni u prostorima

predviđenimdetaljnimurba-

nističkimplanom, te će se za

njihovu legalizaciju čekati

donošenje generalnog urba-

nističkog rješenja. Preostala

tri se mogu legalizovati u

ovoj fazi – naglasila je Alek-

sandra Bošković.

Ona ocjenjuje da je razlog za

mali broj podnijetih zahtjeva

procedura.

- Kako bi stekao uslove da

preda zahtjev za legalizaciju,

vlasnik objekta je dužan prvo

da uradi elaborat izvedenog

stanja u geodetskoj agenciji,

zatimda ga ovjeri u Upravi

za nekretnine i upiše objekat.

Konačno, sa zahtjevom za

legalizacijumora da dostavi

list nepokretnosti sa zabilješ-

kompostojanja objekta na

toj parceli – kaže Bošković,

podsjetivši da se zahtjev

može podnijeti do 14. jula ove

godine.

Predstoji

izbor glavnog

arhitekte

Sekretarka za uređenje pro-

stora Aleksandra Bošković

ističe da je opština Bijelo

Polje jedna od rijetkih koje

su donijele nacrt odluke

o naknadi za komunalno

opremanje građevinskog

zemljišta.

- To je jedna od obaveza

svake opštine koju propisuje

Zakon o planiranju i izgrad-

nji. Osim toga, dužni smo

da imenujemo i glavnog

gradskog arhitektu, kao i da

donesemo odluke o naknadi

za korišćenje prostora i o

obezbjeđenju alternativnog

smještaja, što ćemo učiniti

uskoro – najavila je Bošković.

-Visinanaknadeutvrđujeseu

zavisnosti od stepena opre-

mljenosti građevinskog ze-

mljišta i prosječnih troškova

komunalnog opremanja. In-

vestitor odnosno vlasnik

objektajedužandauzzahtjev

za utvrđivanje naknade do-

stavi nadležnom organu i

izjavurevidentasapotrebnim

podacima zaobračun–preci-

ziraBošković.

Premavisininaknade,vlasnik

objektaod100kvadrataplati-

će komunalije u iznosu od

1.320euraukolikojeobjekatu

petoj zoni, odnosno4.400eu-

ra koliko ti troškovi iznose za

objekat iste površine u prvoj

zoni. Komunalno opremanje

zemljišta (kvadrat) u drugoj

zoni iznosi 35,20 eura, trećoj

26,40 i četvrtoj 22 eura. Pro-

sječna naknada iznosi 26,50

eura.

Naknada se može platiti

odjednomiliuratama.Jedno-

kratno podrazumijeva plaća-

njecjelokupnogiznosauroku

od sedam dana od prijema

rješenja. U tom slučaju iznos

se umanjuje 15 odsto.

Smanjenjenaknade

-Ujednakimmjesečnimrata-

ma na period do deset godina

može se platiti komunalna

naknada za objekat kojim in-

vestitor rješava stambeno pi-

tanje. Objekat površine do

500 kvadratnihmetara otpla-

ćuje se do pet godina, a veće

kvadrature do tri godine –

objašnjavaBošković.

Za određene vrste objekata

iznos naknade za komunalno

opremanje može biti uma-

njen do 80 procenata. Vla-

snik, da bi ostvario to pravo,

moradostavitiizjavureviden-

ta.

- Iznos se smanjuje za nadze-

mnuipodzemnugaražuza80

odsto. Smanjenje od 70 odsto

važi i za objekte namijenjene

za proizvodnju, preradu i

skladištenje, kao i za objekte

koji se iz privremenihpretva-

rajuutrajne.Naknadazavjer-

ske objekte biće umanjena za

60 odsto. Za otvoreni prostor

na parceli za obavljanje dje-

latnosti, kao i za pretvaranje

tavanau stambeni ili poslovni

prostror, umanjuje se za pola

koliko i zaapart, kondo i garni

hotel. Građani koji legalizuju

objekat kojimrješavaju stam-

beno pitanje plaćaju 30 odsto

manju naknadu – objašnjava

ona.

Garancija ihipoteka

Plaćanje naknade u ratama

možeda seostvari uzodgova-

rajuća obezbjeđenja. Pravna

lica moraju imati neopozivu

bankarskugarancijuvrijednu

12 mjesečnih rata ugovorene

naknade, a fizička hipoteku

nanepokretnostčija jevrijed-

nost 30 odsto veća od ugovo-

rene vrijednosti naknade.

Plaćanje naknade u ratama

podrazumijeva obračunava-

nje redovne i zateznekamate,

shodno Zakonu o poreskoj

administraciji.

I.TERZIĆ

Komože biti oslobođen

plaćanja naknade

Prema nacrtu odluke o naknadi za komunalno opremanje,

vlasnici pojedinih kategorija objekata biće oslobođeni plaća-

nja te dažbine. To će se desiti u slučaju kada se radi rekon-

strukcija ili rušenje objekta radi izgradnje novog u postoje-

ćimgabaritima, a ne stvara se nova površina, što ne zahtijeva

dodatno komunalno opremanje lokacije, pod uslovomda su

objekti izgrađeni u skladu sa zakonom.

- Objekti koji se nalaze na seoskompodručju, odnosno u

šestoj zoni, ne plaćaju naknadu za komunalno opremanje, a

uslov da se legalizuju jeste da sadrže parametre koji su propi-

sani planskimdokumentom – kazala je Aleksandra Bošković.

Onjedodaodaovegodine,posebnou

vrijeme ljetnje turističke sezone,

očekuje još boljuposjetu.

- Već sada imamo 900 rezervacija,

uglavnom preko „Kompasa“, ,,Guli-

vera“iagencijeizSkadrakojadovodi

visokoplatežne turiste iz skandinav-

skih zemalja. Pocjenjujemo da ćemo

ove godine, u odnosu na prethodnu,

imati barem 20 odsto više gostiju –

kažeRakočević.

Hotel rizort „Gacka“, ili „Imanje Ra-

kočevića“, jedina je mojkovačka de-

stinacija elitnog turizma. Otvoren je

2011. godine sa50 ležajeva.Vrlobrzo

zagazio jeuvodeelitnog turizma, što

na sjeveru naše zemlje nikom dru-

gomnije uspjelo. Bazen, teniski i ko-

šarkaški teren, sauna, teretana i čitav

niz drugihdetalja garantuju gostima

potpunuudobnost i rekreaciju, što je

sve ozvaničeno oznakom „četiri

plus“ zvjezdica.

R.Ć.

,,DIVLJIH“OBJEKATAIMANEKOLIKOHILJADA:

BijeloPolje

OVAGODINABIĆEJOŠ

BOLJA:

„ImanjeRakočević“