Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 16. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Službenici

Sektorakriminalističkepo-

licijeOdsjeka zaborbupro-

tivdroga, u saradnji saPo-

sebnomjedinicompolicije,

pretresli su juče 18 lokacijau

Podgorici i uhapsili deset

osoba, osumnjičenihda su

diogrupekoja sebavilame-

đunarodnimšvercomdroge

i uličnomprodajom.

Uhapšeni su Podgoričani Ni-

kola Đokić (58), Mladen Đu-

kanović (49), Srđan Danilović

(56), Marjan Marašević (39),

Nikola Marašević (36), Igor

Kovačević (29), Toni Paljaj

(29),MarjanVuljaj(25),Žakli-

na Globarević (25) i Nikola

Đetja (65) iz Skadra.

Osumnjičeni susinoćprivede-

nispecijalnomdržavnomtuži-

ocu koji im je odredio zadrža-

vanje do 72 sata, nakon čega će

biti privedeni sudiji za istrage.

Kako se navodi u saopštenju

policije, osumnjičenima se na

teret stavljaju krivična djela

stvaranje kriminalne organi-

zacije i neovlašćenaproizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnihdroga.

Kakosedodaje,policijajeusa-

radnji i po nalogu specijalnog

državnog tužioca, realizovala

predmet kodnog naziva „Bar-

ba“, započet u julu 2016. godi-

ne.

Cilj je bio razotkrivanje orga-

nizovanih kriminalnih grupa

koje su se na međunarodnom

nivou bavile krijumčarenjem

većihkoličinamarihuane i he-

roina.

- Razbijena je kriminalna gru-

pa za koju se sumnjalo da je

međunarodno krijumčarila

narkotike na organizovani na-

čin. U jutarnjim časovima

uhapšeno jedevetosoba, a de-

seta je privedena u popodnev-

nim časovima, dok je krivič-

nom prijavom obuhvaćeno

ukupno 18 osoba – navodi se u

saopštenju.

Iz policije podsjećaju da su u

prethodnom periodu u akciji

„Barba“ uhapsili 14osoba.

Tokom trajanja akcije prona-

đeni su i oduzeti marihuana,

heroin i kokain, kao i puške i

pištolji među kojima i auto-

matsko oružje.

Kako se sumnja, ova grupana-

bavljala jemarihuanu i heroin

iz Albanije, a potom preko te-

ritorije naše države krijumča-

rila za Hrvatsku, Srbiju, Bo-

snuiHercegovinuiNjemačku.

- Sprovedenim pretresima

pronađen je veliki broj pred-

meta idrugihmaterijalnihdo-

kaza koji ukazuju na vršenje

krivičnih djela koja se ovim li-

cima stavljaju na teret – navo-

di se u saopštenju.

U ranijem periodu u sklopu

ovog predmeta – akcije „Bar-

ba“, uvišepojedinačnihakcija

sprovedenih u Crnoj Gori

uhapšeno je 14 osoba, protiv

kojih je podnijeto 11 krivičnih

prijavazbogosnovanesumnje

dasupočinila14krivičnihdje-

la neovlašćena proizvodnja,

držanje i stavljanje u promet

opojnih droga. Dvije osobe su

ranijeuhapšeneuHrvatskoj,a

četiri uNjemačkoj.

U predmetu „Barba“ ukupno

je zaplijenjeno 375 kgmarihu-

ane, 3,3 kg heroina, 10 grama

kokaina, dvije automatske

puške,dvijepuške,jedanauto-

matski pištolj –škorpion i tri

pištolja. Među uhapšenima u

predmetu „Barba“ sedam su

povratnici u krivičnom djelu

neovlašćena proizvodnja, dr-

žanje i stavljanje u promet

opojnihdroga.

A.G.

PODGORICA/CETINJE

–U

akciji policijenaCetinju juče

je kontrolisano28bezbjed-

nosno interesantnihosoba,

odkojih suoduzeta tri vozi-

la, dva elektrošokera, dvabi-

ber spreja i bejzbol palica,

dok suuPodgorici pretrese-

ne četiri osobe i kodnjih je

pronađenadroga.

Kako se navodi u saopštenju,

službenici OB Cetinje su u ra-

ciji pronašli dva biber spreja,

dva elektrošokera, bejzbol pa-

licu,metalnupalicuna razvla-

čenje i jednu metalnu šipku,

kod D. T. (32), L. V. (50), A. M.

(46), M. Š. (23), svi sa Cetinja,

D. L. (34) iz Budve i M. P. (22)

izPodgorice.

- U sklopu ove akcije oduzeta

su tri vozila i to „tojota lend

kruzer“, kolašinskih registar-

skihoznaka odM.P. (17) izCe-

tinja, „fiat punto“ ulcinjskih

registarskih oznaka od be-

zbjednosnointeresantnog lica

L.V. (50) i „lend rover“ kotor-

skih registarskih oznaka od

V.V. (23) izCetinja -kazali su iz

policije.

Podgoričkapolicijajeistogda-

napretreslačetirilokacijekoje

koriste četiri osobe i oduzela

putničko motorno vozilo, ko-

kain, praškastumateriju i mo-

bilne telefone.

Pretreseni su stanovi koje ko-

risteD. P, V. B, D. R. i F. U.

- Prilikom pretresa policijski

službenici supronašli i oduze-

li putničko motorno vozilo

džip marke „porše kaen“, iz-

vjesnu količinu praškaste ma-

terije bijele boje za koju se

sumnja da je opojna droga ko-

kain, 30 grama praškaste ma-

terije čije će se svojstvo na-

knadnoutvrditi vještačenjem,

kao i dva mobilna telefona –

saopšteno je.

Kakododaju, pretresi suobav-

ljeni u sklopu aktivnosti

usmjerene na rasvjetljavanje

najtežih krivičnih djela, raz-

bojništva i namjernogpaljenja

vozila, kao i rješavanje krivič-

nihdjelanastalihkaoposljedi-

ca sukoba organizovanih kri-

minalnihgrupa.

Oduzete stvari ćebiti predmet

vještačenja. ProtivD. P. će biti

podnijeta prekršajna prijava

zbogprekršajaizoblastiZako-

na o sprečavanju zloupotrebe

droga.

C.H.

PODGORICA

- V. V. (50) iz

Podgorice uhapšen je i protiv

njega će biti podnijeta prijava

zanedozvoljenodržanjeoruž-

ja i eksplozivnihmaterija.

Kako su kazali iz policije, oni

su u mjestuMoračica kontro-

lisali vozilo „nisan terano“

podgoričkih registarskih

oznaka, koje jeu tomtrenutku

skrenulo sa puta i nastavilo

kretanje lokalnimmakadam-

skimputem.

Tada je, kako su naveli, kre-

nula potjera za vozilom. Na-

kon što su ga stigli, utvrđeno

jedajevozilomupravljaoV.V.

koji je pokušaoda pobjegne.

- Pregledom V.V. pronađena

su i oduzeta četiri komada lo-

vačke municije, a pretragom

terena u neposrednoj blizini

pronađena je puška marke

IŽ,ruskeproizvodnje,kalibra

12mm- kazali su iz policije.

C.H.

DANILOVGRAD-

P. J. (35)

izDanilovgradauhapšen je

juče i protivnjega ćebiti

podnijetaprijava zbog

sumnjeda jepočiniokri-

vičnodjelonedozvoljeno

držanjeoružja i eksploziv-

nihmaterija.

Danilovgradska policija je

postupajući po prijavi gra-

đana da je u mjestu Kujava

nepoznata osoba pucala iz

vatrenog oružja u vazduh,

nakon prikupljenih sazna-

nja, identifikovalaP. J.

-R.J.izDanilovgradajeodP.

J. oduzeo pištolj iz kojeg je

pucao. Pištolj „M57“ kalibra

7,62milimetarapredatjepo-

liciji - piše u saopštenju.

O događaju je obaviješten

tužilac u Osnovnom držav-

nomtužilaštvuuPodgorici.

C.H.

PODGORICA

-Novljanin

VladimirRoganović saslu-

šan je jučeuOsnovnomdr-

žavnomtužilaštvuuPod-

gorici zbog sumnjeda je

prošle godineprijavljivao

da supostavljenebombeu

diskoteci „Bigl“.

On jenegiraobilokakvupove-

zanost sa krivičnim djelom

kojemusestavljanateret i tra-

žio vještačenje glasa, kojimbi,

kako tvrdi, bilo jasno da nije

njegov.

Roganović je prije deset dana

iz Beograda isporučen Crnoj

Gori.Onjeuhapšenpočetkom

majauBeogradu, aubrzoga je

Prvi osnovni sud osudio na

osam mjeseci zatvora zbog

falsifikovanja isprava. Crna

Gora je za njim raspisala po-

tjernicu jer je osumnjičen za

dojavuonavodnopostavljenoj

bombi u diskoteci, a treba da

odsluži i kaznu zbog nelegal-

nogoružja.Kaorazlogzapod-

nošenje zahtjeva da kaznu

služi u Crnoj Gori, Roganović

je navodio želju da iznese od-

branu o dojavama o lažnim

bombama.

Prema evidencijama crnogor-

ske policije, Roganović je član

„kavačkog klana“.

A.G.

AKCIJA„BARBA“:

Za godinu i po oduzeto 375 kilogramamarihuane

Presječen lanac šverca droge,

uhapšeno deset osoba

Policijapretreslaosumnjičene

AKCIJEPOLICIJEUPODGORICI I NACETINJU:

Kontrolisane 32 osobe

Zaplijenjena droga, tri vozila, dva

elektrošokera, bejzbol palica...

Sa jedneod ranijihakcijapolicije

Nakon potjere uhapšen Podgoričanin

Iz vozila izbacio pušku

Uhapšen zbog nedozvoljenog držanja oružja

Danilovgrađanin

pucao u vazduh

UOsnovnom tužilaštvu saslušan Novljanin

Roganović tvrdi

da nije prijavljivao

bombe u „Biglu“

VladimirRoganović

Osumnjičeni

su sinoć privedeni

specijalnomdržavnom

tužiocu koji im je odredio

zadržavanje do 72 sata,

nakon čega će biti

privedeni sudiji za

istrage

CETINJE

-Hrvatskadr-

žavljanka saprebivali-

štemnaCetinjuMirjana

Martinović (70) povrije-

đena jedok sekretalaBu-

levaromcrnogorskih ju-

naka. Nju je automobilom

udarioRadovanTomić

(70).

Martinović je pomoć uka-

zana u Domu zdravlja na

Cetinju, a nakon toga, zbog

dodatnih pregleda preve-

zena je uKlinički centar.

Uviđaj je obavila cetinjska

policija i tužiteljka Sanja

Radunović koja će se, kako

je saopšteno, naknadno

izjasniti o eventualnoj kva-

lifikaciji djela.

J.Đ.

Saobraćajni udes na Cetinju

Povrijeđena starica