Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo

Utorak, 16. januar 2018.

PODGORICA

Opštinamana

sjeverukoje supogođene zemljo-

tresom4. januaraVladabi treba-

lodauplati novacnaredne sed-

mice, kada ćebiti precizirano i na

koji načinće se sanirati šteta

ugroženimdomaćinstvima - do-

govoreno je jučena sastankumi-

nistarkebezportfeljaMarijeVu-

činović sapredsjednicima

opštinaPlav, Berane, Gusinje i

Andrijevica.

Ovo je za Pobjedu potvrdila Vuči-

nović i kazala da rade sve kako bi

pomogli porodicama čije su kuće

znatno oštećene. Ona je juče posje-

tila opštine pogođene zemljotre-

som.

Sastanak

- Dogovoreno je da iduće sedmice

utvrdimometodologiju, na koji na-

čin će se isplatiti nadoknada štete i

tadaćemokonkretnomoćidakaže-

mo na koji način će se pristupiti sa-

naciji. Za sadanebihdapreciziram

ništa. Sjutra ću (danas) obavijestiti

premijeraDuškaMarkovićaodeta-

ljima sa sastanka - rekla je Vučino-

vić zaPobjedu.

Ona je podsjetila da je Vlada opre-

dijelila finansijsku pomoć od

190.000eurazasaniranještetekoju

je napravio zemljotres.

ANDRIJEVICA

Obrada zahtjeva

za obeštećenje porodicama čije je

domove oštetio zemljotres još je

u toku, ali je već sada jasno da će

njihov broj nadležnoj opštinskoj

komisiji znatno premašiti prvobitne

preliminarne procjene.

Računalo se, poslije prvih obilazaka

terena i razgovora sa dijelom andri-

jevičkih domaćina i rukovodstvima

mjesnih zajednica, da broj odštetnih

zahtjeva ne bi trebalo da pređe mak-

simalnih 250, ali…

Prijave o oštećenim stambenim,

pomoćnim, poljoprivrednim, privred-

nim i drugimobjektima uvećavale

su se, međutim, iz dana u dan, da

bi se došlo do blizu 500 zahtjeva.

Osim interventne, traži se pomoć za

rekonstrukciju i sanaciju kuća, pa čak

i kućišta koje je ruiniralo vrijeme, a

zemljotresom su dodatno oštećena.

Najveći dio takvih zahtjeva stiže sa

ruralnog područja opštine.

U lokalnoj samoupravi kažu da su

apsolutno spremni da svaku prijavu

analiziraju detaljno, odgovorno, bez

ikakvog protekcionizma i striktno

u skladu sa pozitivnimpropisima.

Ukoliko se ocijeni neophodnim, svi

vlasnici koji su prijavili oštećenja na

svojimobjektima biće ponovo obi-

đeni, sačiniće se dopune službenih

zabilješki a potom će se kompletna

dokumentacija naći pred ovlašćenim

stručnjacima.

Tek nakon toga, kako objašnjavaju

u andrijevičkoj opštini, nadležni

opštinski organi otvaraju propisane

procedure, a cijeli posaomogao bi

da bude završen najkasnije do sre-

dine narednogmjeseca. Tada će se,

makar u prvostepenompostupku,

tačno znati koliko je zahtjeva oprav-

dano; na koliku i koju vrstu pomoći

mogu računati vlasnici, kao i tačan

rok za realizaciju.

Povoljna je okolnost što nema ozbilj-

nijih oštećenja na komunalnoj i soci-

jalnoj infrastrukturi, pa će samim tim

biti više sredstava za pomoć ovdaš-

njimdomaćinstvima.

R. T.

Zapis iz Andrijevice

Kočanovićima

potrebna pomoć

Veselin Kočanović iz Murina,

čija je stara kuća znatno ošte-

ćena u nedavnom zemljotresu,

traži pomoć od ljudi dobre volje

kako bi što prije sanirao domu

kome živi sa suprugom, bebom

starommjesec dana, ocem i

bratom.

On je zamolio sve koji su ras-

položeni da mu pomognu

da novac uplate kod Prve

banke na žiro račun 535–

0400200941126 19.

- Vratio sam se kući, a žena i

dijete su kod tetke jer je kuća

uništena i nije bezbjedna da u

njoj boravi beba. Zahvalio bih

Deju Jeremiću koji nam je dao

namirnice i sredstva za higijenu

u vrijednosto od 50 eura, kao

i direktorici Centra za socijalni

rad u Plavu Branki Đukić koja

nam je obezbijedila namirnice

i sredstva za higijenu za bebu -

kazao je Kočanović.

Stiglo čak 3.500

zahtjeva zapomoć

- Urgentna pomoć najugroženijim

domaćinstvimazaopštinuPlaviznosi

70.000eura,Gusinje50.000,Andrije-

vicu40.000iBerane30.000eura.Ovo

je hitna pomoć, a čekamo i izvještaj

komisijezaprocjenuštetesalokalnog

nivoa - navela je ona.

Vučinović je kazala da na narednoj

sjedniciVlade trebadabudeverifiko-

van zapisnik sa prethodne sjednice i

nakon toga će četiri opštine sa sjevera

imati novac na računu.

Naša sagovornica je rekla da ju je

iznenadio broj zahtjeva od domaćin-

stava i da je očekivala da će ih biti

mnogo manje. Napomenula je da su

najveću štetu pretrpjele kuće koje su

bile stare više od40godina.

- Imam informaciju da je do sada sti-

glo 1.400 zahtjeva izPlava, 700 izGu-

sinja, a isto toliko izAdrijevice i Bera-

na.To

jeukupno3.500zahtjeva, što je

veliki broj, pa je nerealno da ćemo

moći svima da izađemo u susret. Ko-

misija će u najskorijem roku ocije-

niti da li su baš svi zahtjevi realni -

istakla jeVučinović.

Dogovor

I predsjednik plavske opštine Or-

han Šahmanović juče je za naš list

kazao da će Vladina komisija za

procjenušteteodelementarnihne-

pogoda pratiti na koji način će se

raspodijeliti i trošiti novac.

- Najbitnije je to što će komisije za

procjenuštetesa lokalnognivoabi-

ti podbudnimpatronatomVladine

komisije. Treba rangirati ljude u

nekolikokategorijakakobi senaju-

groženijima što hitnije pomoglo –

naveo je on.

Šahmanović senadada ćeVladana

sjednicizakazanojzačetvrtakveri-

fikovati zaključak, kako bi novčana

sredstvabilanaraspolaganjulokal-

nim samoupravama naredne sed-

mice.

Zemljotres jačine 5,1 stepenRihte-

rove skale pogodio je sjever naše

zemlje4.januarau11satii46minu-

ta, sa epicentromnaplanini Visitor

kod Plava. Oštećeno je više stotina

kuća i to onih koje su bile stare, pa

suimpopucalizidovi,plafoni,apo-

jedinima suuništeni krovovi i dim-

njaci. Sedam porodica iz Plava i

jedna iz Berana tada su iz bezbjed-

nosnih razloga iseljene iz svojih

domova.

K.JANKOVIĆ

Lokalne komisije za procjenu štete biće pod budnim

patronatomVladine komisije. Treba rangirati ljude u nekoliko

kategorija kako bi se najugroženijima što hitnije pomoglo - rekao

je predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović

MarijaVučinović juče tokomposjete sjevernimopštinama

MOSTNEBEZBJEDAN:

Gusinje

Pažin: Podržavamo rad

Komisije zamedije

PODGORICA

Vladapodr-

žava radKomisije zamedije

i spremna jedauvaži sve

preporukekoje su iznad-

ležnosti izvršnevlasti i u

skladu savažećimpropisi-

ma, saopštio jepotpredsjed-

nikVladeZoranPažin.

On je juče primio predsjedni-

ka Komisije za praćenje po-

stupanja nadležnih organa u

istragama slučajeva prijetnji i

nasilja nad novinarima, ubi-

stava novinara i napada na

imovinu medija NikoluMar-

kovića, koji ga je informisao o

problemima sa kojima se Ko-

misija suočava.

U saopštenju se navodi da je

Pažin poručio da je izvršna

vlast odlučna da zaštiti inte-

gritet ibezbjednostnovinara i

da je izrazio očekivanje da će

preporuke Komisije zamedi-

je dati značajan doprinos ak-

tivnostima nadležnih institu-

cija.

- Tužilaštvo, Uprava policije i

Agencija za nacionalnu be-

zbjednost, čiji predstavnici su

članovi Komisije, u kontinui-

tetu prate njen rad i preporu-

ke i ažurno joj dostavljaju po-

trebne informacije, dok se

izvještaji Komisije dostavlja-

ju na uvid i Vladi, a odnedav-

no su i javno dostupni, na in-

ternet straniciMUP-a–pišeu

saopštenju.

Pažinjekazaoidaćeradiuna-

pređenja komunikacije i efi-

kasnijeg praćenja realizacije

preporuka Komisije, njeni iz-

vještaji biti dodatno razma-

trani i na sjednicama Savjeta

za vladavinu prava, kojim on

predsjedava.

- Predsjednik Komisije za

medije je aktuelizovao i pita-

njenaknadazaraduKomisiji,

što će, kako je dogovoreno na

sastanku, biti riješeno u skla-

du sa važećim propisima koji

regulišu ovu oblast – saopšte-

no je nakon sastanka.

Ističe se da je razgovarano i o

zahtjevu Komisije da od

Uprave policije dobija opera-

tivnu policijsku dokumenta-

ciju bez zatamnjivanja ličnih

podataka osoba poput osum-

njičenih, zatim policijskih

službenika ili osoba od kojih

policija dobija operativne po-

datke.

-Dogovorenojedase,krozdi-

rektnu komunikaciju sa

Agencijom za zaštitu ličnih

podataka i Upravom policije,

a u okviru važećih zakonskih

rješenja, postigne optimalan

balans izmeđuprava na zašti-

tu podataka o ličnosti, kao

ustavne kategorije, interesa

tekućih istraga i potrebe Ko-

misijedadobije iscrpne infor-

macije–zaključeno jeusaop-

štenju.

R.D.

Pažin iMarković razgovarali ounapređenjusaradnje

Još se procjenjuje šteta od zemljotresa, Vlada bi novac trebalo da uplati naredne sedmice

Traže novčanu podršku i za davno ruinirana kućišta

Sanacija dijela pruge kod Kolašina nije okončana

Vozove prevlače

dizel lokomotivom

PODGORICA

Diopruge

kodKolašinani jučenije sa-

niran, nakon što jeunedjelju

teretni vozpokidaokontak-

tnumrežu, pa sevozovi od

TrebaljevadoKosa i obrnu-

toprevlačedizel vučom(lo-

komotivom).

Kako su saopštili Željeznički

prevoz i Željeznička infra-

struktura, ekipe su na terenu i

popravljajukontaktnumrežu.

- Kvar se dogodio u nedjelju u

17.50 sati kod stanice Kolašin,

a radnici iz Željezničkog pre-

voza organizovali su autobu-

skiprevozodKolašinadoBara

zaputnikemeđunarodnogvo-

za „Tara“ koji saobraća od Be-

ogradadoBara -navedeno jeu

saopštenju.

Teretni voz, podsjetili su, po-

kidao je620metarakontaktne

mreže na ulaznim skretnica-

ma stanice Kolašin od strane

ukrsniceKos.

-Željezničkiprevozorganizo-

vao je prevoz putnika autobu-

sima, odMojkovca do Podgo-

rice i Bara. Svi putnici su

uspješnoibezbjednopreveze-

ni do odredišta - naveli su u

saopštenju.

Na mjesto događaja izašla je

drugostepenakomisijazavan-

redne situacije Željezničke

infrastrukture, kao i ekipe za

održavanje kontaktne mreže

izMojkovca i Podgorice.

- Na potezu od Trebaljeva do

Kosa i obrnuto prevlačiće se

vozovi dizel vučom sve dok se

ne popravi kontaktna mreža i

uspostavi elektro vuča i redo-

van željeznički saobraćaj - za-

ključeno je u saopštenju.

K.J.

metara kontaktnemreže na

ulaznimskretnicama stanice

Kolašinod strane ukrsnice

Kos pokidao je teretni voz

620

Potpredsjednik Vlade poručio da su odlučni da zaštite novinare