Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Društvo

Utorak, 16. januar 2018.

Pobjeda

PODGORICA

Crnogorska

pravoslavna crkva (CPC)

podržava elektronskupeti-

cijugrupevjernika i pošto-

valacaove crkve zaukidanje

vlasništvaSrpskepravoslav-

ne crkve (SPC) nadcrnogor-

skimmanastirima i crkva-

ma.

- Cetinjska mitropolija CPC

daje punu podršku navedenoj

inicijativi kao jednom od sa-

vremenih demokratskih me-

toda rješavanja pitanja od

društvenog značaja – piše u

saopštenju.

Ističu da im se obratio veliki

broj građanadapitada li podr-

žavajupeticijui kakoda jepot-

pišu ako nijesu u Crnoj Gori i

nijesu pravoslavni Crnogorci,

kao i na koji način može da se

potpišepeticijaosimelektron-

ski, jerželedapodrže inicijati-

vu, „svjesni važnosti i istorij-

skog momenta za rješavanje

ovog crnogorskog pravoslav-

nog pitanja i vraćanja Crnoj

Gori okupiranih svetinja koje

supostale busija za negiranje i

napade na našu državu i njen

nacionalni i kulturni identi-

tet“.

Navodi se da svi kojima je na

srcu Crna Gora, bez obzira na

nacionalno i vjersko opredje-

ljenje,mogudapotpisujupeti-

ciju, jer je toparekselansdrža-

votvorno pitanje, od kojeg

zavisi naš mir, stabilnost i sve-

koliki prosperitet.

- Razmatramo modele proši-

renja ove akcije potpisivanja,

kao i pravne i formalne aspek-

tenjenogdaljegprocesuiranja

i narednih dana izaći ćemo

pred javnost sa prijedlozima i

određenim rješenjima – ističe

se u saopštenju.

Iz CPC su naglasili da su uvje-

reni da je došlo vrijeme da se

Crna Gora suoči sa ovim pita-

njem i da izvojuje još jednu

istorijskupobjedu.

- Nama basta za državu boriti

se i pobjeđivati - poručili su iz

CPC.

R.D.

čaj je bio u Španiji, a u Grčkoj

se čekaju nalazi o potencijal-

noj zarazi novorođenčeta.

- Direktor Lactalisa Emma-

nuel Besnier obećao je

odštetu porodicama i ista-

kao da će uraditi detaljnu

istragu. Iz Hrvatske agencije

za hranu kažu kako nijesu

primili obavještenje da je

sporni proizvod na tržištu.

Članica Evropskog parla-

menta iz Hrvatske Biljana

Borzan rekla je da je bilo slu-

čajeva da se kontaminirana

hrana u nekimdržavama

EU prodavala i nakon što je

otkrivena salmonela - naveli

su na portalu

vijesti.hrt.hr.

K. J.

edmice

skupljala

a kćerku

gladni. O siromaštvu u kojem

su živjeli Bogavac je, podsjeća

Medojević, pričala imedijima.

- Sve što je Marijana govorila

mi smo prenosili… Ljudi su se

mogli uvjeriti kako žive - da

hrane nema, da su djeca neo-

buvena, neobučena. Mi i hu-

mani ljudi nosili smo im po-

moć,anekojedoniraoinovac…

Pomažemo joj skoro tri godine

–podsjetila jeMedojević.

Bogavacse javnozahvalilaMa-

riniMedojevićzapodrškukoju

je pružala njoj i njenim kćeri-

ma.Zahvalilaseipodgoričkom

centru za socijalni rad. Medo-

jević pretpostavlja da Bogavac

sadanegovori otomedasuona

i kćerke bile gladne zbog boja-

zni da je javnost ,,ne etiketira

da je loša majka, i boli je da se

kaže da je njeno dijete umrlo

od gladi“.

Ovu porodicu, ističe Medoje-

vić, Banka hrane pomagala je i

dok je suprugMarijane Boga-

vac živio sa njima.

Pomoć

- Ona nas je ranije zvala i rekla

je da joj dijete ima dijabetes.

Imamo i poruke od nje. Rekla

je da je bolest naslijedila od

oca. Ne znamo kakva je bila

njenaterapija,daliprimainsu-

lin…U taj zdravstveni dio nije-

smoulazili, jer joj nismomogli

pomoći –kažeMedojević.

Ovoj porodici je nakon apela

Bankehrane, premanjenimri-

ječima, pristizala pomoć u vi-

du dostavljanja osnovnih ži-

votnih namirnica, a pojedinci

sudonirali i novac.

- Marijana je govorila: ,,Poma-

žite, Marina, dijete mi je bole-

sno“. Stalno su išli kodnjih lju-

di koji su željeli da pomognu i

pričali su da je skupljala novac

za neke injekcije, te su pretpo-

stavljali da je vjerovatno insu-

lin. Pričali su da su davali Ma-

rijani novac za injekcije za

Jelenu– rekla jeMedojević.

Dodala je da stoji iza svake iz-

govoreneriječi, teda imasaču-

vanesveporukekojejojjeslala

Marijana.

- Rekla je da će (J.) biti dobro

akosebudepridržavalaterapi-

je – rekla je ona.

Posljednjih mjeseci se, prema

riječimaMedojević, odigrava-

la drama uovoj porodici.

- Gazda im je tražio da izmire

dug za struju. Pa su ljudi upla-

ćivali novac na žiro račun. Bili

subezstruje.Ondajeopetusli-

jedio apel da se kupe drva, jer

ih nema. Molila sam ljude da

sakupimo novca za sve to.

Stvarikojeimaukućidonirane

su preko Banke hrane. Trudili

smo se da pomognemo – rekla

jeMedojević.

Iz ovog slučaja, kako dodaje,

treba izvućipoukudasenedo-

zvolisamohranimmajkamada

ostanubez zaštite.

DirektoricaCentrazasocijalni

radAnaStijepovićjučenijeod-

govaralananašepozive iporu-

ke, ali su ranije iz ove ustanove

odbacili bilo kakvu odgovor-

nost da su napravili propust u

postupanju prema porodici

Bogavac.

N.ĐURĐEVAC

Otvoreni kulturni forum izdao knjigu ,,U odbranu autonomije Univerziteta Crne Gore“

Sukob rektorke i Vlade

pretočenupublikaciju

PODGORICA

Nakonšto je

na inicijativupredstavnika

VladeuUpravnomodboru

UniverzitetaCrneGoreu

oktobruprošle godine smi-

jenjena rektorkaRadmila

Vojvodić, ona je zajedno sa

profesorimaŽivkomAndri-

jaševićem, PredragomSta-

nišićemi VladimiromPeši-

ćempriredilaknjigu ,,U

odbranuautonomijeUni-

verzitetaCrneGore (93da-

naborbe. Zašto?)“, auskoro

će senaći uprodaji.

Izdavač knjige je Otvoreni

kulturni forum sa Cetinja, a

urednik je Milorad Popović.

Publikacija je već juče stigla

na neke od ,,više od četiri sto-

tine relevantnih adresa u Cr-

noj Gori i regionu“ kojima je

upućena, a verzija na engle-

skom jeziku poslata je i aka-

demskim institucijama u ze-

mljama Evropske unije.

Knjiga ima skoro četiri stoti-

ne stranica.

- Sadrži detaljan pregled svih

dešavanja u sukobu Vlade i

rukovodstvaUniverzitetaoko

sjedišta Visoke medicinske

škole. Na osnovu zvaničnih

dokumenataobjašnjavaseka-

ko je do sukoba došlo, kako je

sukob tekao i kako je izvršena

smjena rektorke Vojvodić.

Poseban odjeljak knjige čini

66 dokumenata o ovomsuko-

bu i razrješenju rekorke, od

kojihsevećinaprviput stavlja

na uvid javnosti – saopšteno

je iz Otvorenog kulturnog fo-

ruma.

Dokumenta, kakododaju, ne-

posredno svjedoče o čitavom

procesu i uvjerljivo pokazuju

što je uzrok sukoba i kako je

izvršena ,,politička egzekuci-

ja rektorkeVojvodić“.

- Na osnovu dokumenata ja-

sno se prepoznajumotivi, na-

logodavci i izvršioci oveegze-

kucije. I što je jednako važno,

pokazuje se kako je rukovod-

stvoUniverziteta, uzpodršku

dijela stručne javnosti, brani-

lo autonomiju ove institucije.

Tako su u okviru jedne knjige

prikazanisvidogađaji,akterii

relevantni dokumenti o „slu-

čaju“ koji predstavlja prese-

dan u modernoj istoriji Crne

Gore – istaknuto je u saopšte-

nju.

Istoriografska rekonstrukcija

ovog višemjesečnog sukoba,

koja je u knjizi objašnjena de-

taljno, uzzvaničnadokumen-

ta, kako dodaju, ne ostavlja

mnogo prostora za dvojbe i

nepoznanice, pa ni za druga-

čija tumačenja.

- Sadruge strane, knjiga sa sa-

znajnog stanovišta predstav-

lja cjelovito svjedočanstvo o

borbi rukovodstava UCG za

zaštitu zakonitosti i akadem-

skih principa, ali i svjedočan-

stvo o onima koji su zakoni-

tost i akademske principe

ugrožavali – saopštio je izda-

vač.

IzVlade se jučenijesuoglaša-

vali povodompublikacijebiv-

šerektorke injenatri saradni-

ka.

RadmilaVojvodićsukobljava-

la se se Vladom pet mjeseci

povodom statusa Visoke me-

dicinskeškole, jernijeprihva-

tala odluku Vlade da škola

ostane u Beranama. Takva

odluka, kako je smatrala Voj-

vodić, nije u skladu sa akredi-

tacionim programom prema

kojem je nastava za brucoše

trebalo da se odvija u Podgo-

rici, naMedicinskomfakulte-

tu i uKliničkomcentru.

Vojvodić je prva smijenjena

rektorkauistorijiUCG, anjen

drugi mandat trebalo je da

traje do 2020. godine.

N.Đ.

Publikacija koja će se uskoro naći u prodaji

već je poslata na više od četiri stotine

relevantnih adresa u Crnoj Gori i regionu, a

njena verzija na engleskom jeziku upućena

je akademskim institucijama u zemljama

EU - saopšteno je iz OKF

RadmilaVojvodić

DuškoMarković

Pronađeni izgubljeni lovci

CETINJE

Lovci N. L. i V. V iz Budve, koji su se u nedjelju

uveče izgubili na padinama Lovćena, uspješno su, nakon troi-

počasovne portage, pronađeni na lokaciji Hum. Za lovcima,

koji su pucnjevima iz pušaka signalizirali gdje se nalaze, kre-

nulo je nekoliko vatrogasaca sa Cetinja. Potragu je otežavala

sniježna mećava i magla, a loši vremenski uslovi, kako se pret-

postavlja, bili su razlog što su se izgubili.

J.Đ.

Nagrade za najbolje

učenike i profesore

PODGORICA

Kroz rad

Fonda za talenteove godine

ćeuobrazovnimustanova-

ma fokus biti nauspostav-

ljanju sistemanagrađivanja

najboljihučenika i profeso-

ra, poručio jeministarpro-

svjeteDamir Šehović.

UMinistarstvuprosvjetejuče

je organizovan još jedan dan

otvorenih vrata, a ministar se

susreo sa građanima koji su

tražili odgovore od njega iz

raznih oblasti. Šehović je go-

vorio o zakonskim procedu-

ramauzapošljavanju, zatimo

promjeni ugovora, premje-

štaju iz jedne ustanove u dru-

gu, ali i mogućnostima za

mlade talente.

- Govoreći o talentima, Šeho-

vić je obrazložio planove u

vezi sa Fondom za kvalitet i

talente koji će, kako je rekao,

postati funkcionalan ove go-

dine, a kojimse prvi put na si-

stemski način uvodi briga o

nadarenim učenicima i po-

svećenim nastavnicima – na-

vodi se u saopštenju.

Šehovićjeocijenioidasudani

otvorenihvrata, koji ćeposta-

tipraksauovomresoru, jedan

od mehanizama kontrole ra-

da obrazovnihustanova.

-Ne vidimovakve susretekao

kuriozitet, već kao svoju oba-

vezu. Budući da sam na čelu

resora prosvjete, cijenimpri-

rodnimpotrebu da tu funkci-

juobavljamna odgovoranna-

čin. Izolacija od građana i

njihovog mišljenja o sistemu

obrazovanja, ma kakvo ono

bilo, je luksuz i lošapraksako-

ji sebi nećemo dozvoliti dok

sam ja na čelu resora – rekao

je Šehović.

Cilj dana otvorenih vrata je,

kako se navodi u saopštenju,

da se u direktnoj komunika-

ciji sa građanima odgovori

na nedoumice ili usmjeri na

načine njihovog rješavanja,

ali idasedaljepoboljšakvali-

tet rada Ministarstva pro-

svjete.

R.D.

Damir Šehović

Inicijativa za ukidanje vlasništva SPC nad našimmanastirima

CPCpodržava peticiju

Iz Ministarstva su kazali

da Strategija prepoznaje

potrebu da se razmotri

normativno uređenje

postupka dodjele državne

imovine na korišćenje

NVO.

Kako su kazali, navodi iz

saopštenja Koalicije uka-

zuju na nerazumijevanje

uloge države kada je u pita-

nju razvoj NVO sektora.

odnosu na njihovu političku

podobnost-smatraNovaković.

Ona je podsjetila da je Vlada

odbila prijedlogNVOo podsti-

canju razvoja socijalnog pre-

duzetništva.

Odnos Vlade prema razvoju

nevladinogsektora,kakonavo-

di Novaković, jasno se vidi i

kroz finansijski segmentdoku-

menta.

Od ukupno 34 aktivnosti koje

su predviđene Akcionim pla-

nom, iz budžeta će biti finansi-

rana realizacija 12 aktivnosti, u

iznosuod 12.000 eura.

- Suštinski, ovaj dokument će

se realizovati uz finansijsku

podršku EU projekta tehničke

podrške, koji čak i nijeprojekat

koji je obezbijedila Vlada -

objasnila jeNovaković.

N.K.

Dan otvorenih vrata saministromŠehovićem

MitropolitMihailo