Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Utorak, 16. januar 2018.

Lactalis grupa povukla 12miliona kutija dohrane za novorođenčad

Kodnas nemamlijeka zaraženog salmonelom

PODGORICA–

Na tržištu

Crne Gore nema spornog

mlijeka u prahu za bebe pro-

izvođača Lactalis u kojem je

pronađena opasna bakterija

salmonela, saopšteno je

Pobjedi iz Uprave za bezbjed-

nost hrane.

Kako su objavili mediji u regi-

onu, više od 12 miliona kutija

mlijeka u prahu za bebe proi-

zvođača Lactalis, povučeno je

iz prodaje u 83 zemlje svijeta,

zbog toga što je u njima još

u decembru pronađena sal-

monela.

Lactalis grupa je treća po veli-

čini mliječna grupacija u svije-

tu i vodeći francuski proizvo-

đač sireva, a sporni proizvodi

se prodaju kao brendovi

Milumel, Picot i Celi.

Tužbe protiv Lactalisa pod-

nijeli su roditelji čija su se

djeca razboljela nakon što su

pila njihovomlijeko. Kako je

objavljeno na potalu vijesti.

hrt.hr,

u Francuskoj je prijav-

ljeno 35 slučajeva trovanja

beba salmonelom, jedan slu-

Stavljena tačka na izbor čelnika Ljekarske komore

Ministarstvo priznalo

AleksandraMugošu

PODGORICA–

DrAleksan-

darMugoša i zvanično je

predsjednikLjekarskeko-

more, jer jenjegov izborpri-

znalo iMinistarstvozdrav-

lja.

Potvrda

Oni su izdali uvjerenje kojim

se potvrđuje da je Skupština

Ljekarske komore izabrala dr

Mugošu za čelnika tog tijela.

Na osnovu ovog dokumenta

Mugoša će biti upisan u Cen-

tralni registar privrednih su-

bjekata i moći da obavlja funk-

cijupredsjednika.

Ministarstvo zdravlja juče je

saopštilo da su sada stvoreni

uslovi za nesmetano funkcio-

nisanje Ljekarske komore i

uputiloobavještenjedirektori-

masvihzdravstvenihustanova

da zahtjeve za izdavanje licen-

ce za rad ljekari podnose Ko-

mori. Rok za podnešenje za-

htjeva je 18. januar.

- Kroz priložene dokaze utvr-

đeno jeda jeSkupštinaLjekar-

ske komore postupila po nalo-

gu iz rješenja Ministarstva

zdravlja od 14. marta 2017. go-

dine, kada je upravnimnadzo-

rom konstatovano da pred-

sjednik i potpredsjednik ove

strukovne organizacije nijesu

izabrani u skladu sa Statutom

komore, na sjednici održanoj

31. januara 2017 - piše u saop-

štenju.

Sveovo,kakosunaglasiliizmi-

nistarstva, potvrđuje da su ne-

pravilnosti u prethodnom iz-

bornom procesu mogle biti

otklonjene i mnogo ranije, na

što sukažu, ,,ukazivali više pu-

ta članovima Ljekarske komo-

re, a od strane istih bili prozi-

vani za opstrukcije“.

- Ministarstvo zdravlja, kao i

dosada,izražavaspremnostza

punu saradnju i partnerski od-

nos sa Ljekarskom komorom,

u interesu što boljeg funkcio-

nisanja zdravstvenog sistema i

položaja zdravstvenih radnika

–naveli su iz ovog resora.

Saradnja

Mugoša je ponovo za pred-

sjednika Komore izabran po-

četkomovogmjeseca.

Ministar zdravlja Kenan Hra-

pović je umartu prošle godine

poništio njegov izbor tvrdeći

da nije izabran po statutu. A

spornojebilotoštojestatutom

Komore propisano da izvršni

odborpredlažeskupštiniizbor

i razrješenje predsjednika Ko-

moreinjegovogzamjenika,što

31. januara prošle godine nije

urađeno.

Nakon toga drMugoša podnio

je tužbuUpravnomsudu o ko-

joj još nije odlučeno. Umeđu-

vremenu rad Komore je sus-

pendovan , a i zdavan j e

uvjerenjazaradbilojepreuze-

loMinistarstvozdravlja.UKo-

mori subili podijeljeni u struje

za i protivMugoše.

Sl.R.

AleksandarMugoša

Nalaz obducenta o uzroku smrti dvogodišnjakinje biće gotov do kraja

Medojević: Majka j

pomoć za injekcije

PODGORICA–

Predsjedni-

caBankehraneMarinaMe-

dojevićkazala je juče zaPo-

bjedu, nakon što jemajka

dvogodišnjedjevojčicekoja

jeprošle sedmicepronađe-

namrtvademantovala tvrd-

njeda jedijetebilona insuli-

nu i gladno, da imje

MarijanaBogavac tražila

pomoć jer suona i njenadje-

cabili gladni i da imje rekla

kakonjenanajmlađakćer

bolujeod šećerakoji jena-

slijedilaodoca.

Medojević je naglasila i da su

Bancihrane,ljudikojisuponu-

dili pomoć porodici Bogavac,

ispričali kako im je Marijana

tražila novac za injekcije za

svojunajmlađukćerku.

Djevojčicajepronađenamrtva

u srijedu, u podstanarskom

stanu u Podgorici kojem je ži-

vjela sa majkom i sestrama, a

nalaz obdukcije, koji će dati

odgovorouzrokusmrti, treba-

lo bi da bude gotov do kraja

sedmice.

Nadležni se još nijesu zvanič-

no oglasili da li je djevojčica

imala dijabetes, iako je nakon

njene smrti naloženo i podgo-

ričkom Domu zdravlja i Kli-

ničkom centru da prikupe svu

dokumentaciju kojom raspo-

lažuuovomslučaju.

Medojević je kazala Vijestima

da je djevojčica jela kada ima

hrane koju su dobijali iz Na-

rodne kuhinje, te da je njena

majka skupljala novac za insu-

lin jer je dijete rođeno sa dija-

betesom. Predsjednica Banke

hrane, međutim, juče je za Po-

bjedukazaladatakvuinforma-

ciju ovommediju nikada nije

saopštila.

- Nikakav insulin mi nijesmo

pominjali – naglasila jeMedo-

jević.

Smrt djevojčice, nakon saop-

štenjaBanke hrane, izazvala je

burnu reakciju javnosti, orga-

nizovan je i protest, a zatraže-

na je i ostavka ministra rada i

socijalnog staranja Kemala

Purišića, zbog togaštoresorna

čijem je čelu nije pomogao sa-

mohranojmajci.

Ispostavilose,kakosusaopštili

iz podgoričkog centra za soci-

jalnirad,daotackojiradiuino-

stranstvušaljenovacdjeci,ada

socijalnu pomoć nijesu mogli

ostvariti zbog zakonskih ogra-

ničenja. Osimtoga, istakli su iz

oveustanove,useptembru,ka-

da jeMarijanaBogavac (majka

djevojčice) zatražila pomoć

odobrena joj je, ali ona novac

nikadanijepodigla sa blagajne

centra.

Centarjeipakpodlupomistra-

žitelja (tužilaštvo i inspekcija),

kako bi se utvrdilo da li je bilo

propusta, odnosno da li je po

službenoj dužnosti trebalo da

reaguju nakon više apela za

pomoć koje je Banka hrane

prošle godine uputila javnosti

u slučajuove porodice.

Majka

Medojević je ispričala Pobjedi

daihjeMarijanaBogavacrani-

je, kada je od njih tražila po-

moć, informisala da je djevoj-

čica imala dijabetes, ali da se

oni nijesu bavili tom bolešću.

Medojević jenaglasila i da suu

višenavratatražilipomoćzatu

porodicuupravozatoštojeBo-

gavac otvoreno govorila da su

Marijana Bogavac je pričala: ,,Pomažite, Marina, dijete

mi je bolesno“. Stalno su išli kod njih ljudi koji su željeli

da pomognu i pričali su da je skupljala novac za neke

injekcije za J. – rekla jeMarinaMedojević iz Banke hrane

MarijanaBogavac

MarinaMedojević

Izvještaj o zaraznimbolestima za prošli mjesec

Šarlah imalo

30osoba

PODGORICA-

Odzaraznih

bolesti koje seobaveznopri-

javljuju, uključujući akutne

respiratorne infekcije i grip,

prošlogmjesecaoboljelo je

20.945osoba, što je zaoko22

odstovećavrijednost uod-

nosunanovembar.

Tokomdecembraregistrovana

su 103 slučaja, kako su naveli,

diferenciranog i nediferenci-

ranog oblika gripa. Prema po-

dacima Instituta za javno

zdravlje, prošlog mjeseca nije

prijavljen nijedan smrtni slu-

čaj.

- Najveći broj oboljelih regi-

strovan je od akutnih respira-

tornih infekcija, 20.053, od

zaraznih bolesti oboljelo je

759 osoba, od čega je varičelu

dobilo 502, diferencirani i ne-

diferencirani oblik gripa 103,

šugu 47, šarlah (angina praće-

na osipompo koži) 30, rotavi-

rusnog enteritisa i akutnog

enterokolitisa po 16. Bolest

poljupca ili mononukleuzu

imalo je 11 osoba – navodi se u

izvještaju.

Kako se dodaje, u decembru je

zabilježeno i devet slučajeva

polno prenosivih bolesti. Od

crijevnihzaraznihbolesti regi-

strovano je 60 slučajeva.

Sl.R.

Koalicija NVO Saradnjomdo cilja reagovala na Vladinu Strategiju

Ne žele razvijen civilni sektor

PODGORICA-

Strategija

unapređenjapodsticajnog

okruženja zadjelovanjene-

vladinihorganizacija 2018-

2020. nijeodrazpotrebane-

vladinog sektorauCrnoj

Gori - ocijenjeno je izkoalici-

jeNVOSaradnjomdocilja.

Predsjednica Upravnog odbo-

ra Koalicije Ana Novaković re-

kla je da je riječ o još jednom

dokumentu ,,koji je Vlada oči-

gledno kreirala samo za sebe, i

za potrebe štrikiranja svojih

obavezauprocesuevropskein-

tegracije“.

Ona jekazaladaStrategijakoja

treba da podrži razvoj nevladi-

nog sektora ne sadrži ni jednu

mjeru osnaživanja kapaciteta

nevladinihorganizacija.

- To je jasan odgovor Vlade da

njoj nijesu potrebne razvijene

NVO- ocijenila jeNovaković.

Ona je ukazala da je od najma-

nje pet ključnih segmenata i

prijedloga koje su tokom javne

rasprave o nacrtu strategije

uputileNVOkakobidokument

IzMinistarstva tvrde da su sugestije prihvaćene

U pripremi Strategije una-

pređenja podsticajnog okru-

ženja za djelovanje nevladi-

nih organizacija (NVO) 2018-

2020. poštovani su svi for-

malni i neformalni standardi

participacije zainteresovane

javnosti i u najvećoj mjeri

usvojene sugestije nevladi-

nog sektora, saopšteno je iz

Ministarstva javne uprave.

Iz Ministarstva su kazali da

Vlada prepoznaje NVO kao

važnog partnera u kreiranju

i implementaciji strateških

javnih politika.

Rješenja iz Strategije, kako

ističu, zasnovana su na anali-

tičkimnalazima relevantnih

nacionalnih i međunarodnih

dokumenata u ovoj oblasti.

Oni su ukazali da se Stra-

tegija bavi svim ključnim

temama od značaja za razvoj

civilnog društva u Crnoj Gori

i realno bira prioritete i fokus

budućih aktivnosti usmje-

rava na pitanja koja su od

suštinskog značaja za dalji

razvoj NVO sektora.

bio poboljšan, prihvaćen samo

jedan-daSavjet zarazvojNVO

ne bude integrisan u Savjet za

reformu javne uprave.

NovakovićjenaveladajeVlada

izbjegla da definiše politiku

dodjele prostora i zemljišta u

vlasništvu na korišćenje civil-

nom drušvu. Kako je rekla, u

Strategiji se samo ostavlja mo-

gućnost da se topitanje uredi.

- Nedostatak transparentnih

procedura u ovoj oblasti i dalje

ostavlja otvoren prostor Vladi

za diskreciono odlučivanje o

tome kojoj ćeNVOustupiti ze-

mljište ili prostor, svakako u

AnaNovaković