Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 16. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Banke imi-

krokreditne finansijske in-

stitucijene sarađuju sa fizič-

kimlicima, niti entitetima

koji suoznačeni kao terori-

sti ili terorističkeorganiza-

cije, rečeno jePobjedi iz

Centralnebanke.

CBCG je nedavno usvojila

Smjernice za primjenu među-

narodnih restriktivnih mjera

odbanakaifinansijskihinstitu-

cija kojima se realizuje prepo-

ruka FATF-a (Financial Action

Task Force), međunarodnog

tijela zaduženog za uspostav-

ljanje standarda u oblasti spre-

čavanja pranja novca i finansi-

ranja terorizma.

Kontrola

- Tokom kontrola banaka i fi-

nansijskih institucija utvrđe-

no je da nemaju poslovne od-

nose sa fizičkim licima, niti

entitetima koji su odmeđuna-

rodnih organizacija označeni

kao teroristi ili terorističke

organizacija. Zato nije bilo

slučajeva ukojima bi se izvrši-

lo ograničenje raspolaganja

sredstvima ili imovinom na

osnovuZakona omeđunarod-

nim restriktivnimmjerama –

objasnili su izCBCG.

Uprošloj godini (zaključno sa

novembrom), CBCG je kon-

trolisala deset banaka i jednu

mikrokreditnu finansijsku in-

stituciju.

- Nalazi kontrola ukazuju da

banke i finansijske institucije

u velikoj mjeri sprovode pro-

piseizoblastisprečavanjapra-

nja novca i finansiranja tero-

rizma. Nije bilo osnova za

preduzimanje mjera, osim što

su upućene određene prepo-

ruke za poboljšanje sistema

pojedinimbankama-kazali su

iz CBCG, ali nijesu naveli ni

banke nimjere.

Podsjetimo da Centralna ban-

ka nadzire sprovođenje Zako-

na o sprečavanjupranja novca

i finansiranja terorizma kod

banaka iMFI i platnih institu-

cija i redovno, planirano i van-

redno sprovodi kontrole.

Ograničenje

BankaiMFImoguuokvirure-

striktivnih mjera ograničiti

raspolaganje sredstvima i

imovinom fizičkog ili pravnog

lica. Nakon toga su dužne da

provjeravaju identifikacione

podatke svih klijenata, odno-

sno korisnika usluga i upore-

đuju ih sa podacima osobe

prema kojoj su uvedene re-

striktivnemjere.

-Uslučajupodudarnostiiden-

tifikacionih podataka klijenta

i lica prema kojemsuuvedene

restriktivne mjere, banka i fi-

nansijska institucija bez odla-

ganja zamrzavaju sredstva i/

ili imovinu lica prema kojem

suuvedenerestriktivnemjere.

Ukoliko je u odluci Vlade, od-

nosnorješenjuministra finan-

sija, utvrđeno vrijeme primje-

ne restriktivne mjere, banka i

finansijska institucija je pri-

mjenjuju, a ako rok nije utvr-

đen, primjenjuju jedok jeVla-

da, odnosno ministar ne

ukinu. Nakon blokade obavje-

štava seMinistarstvo vanjskih

poslova–objasnili su izCBCG

u odgovoru na pitanje šta je

novo u nedavno usvojenim

smjernicama.

Procjenarizika

Na pitanje koje su redovne

obaveze banaka, MFI i finan-

sijskih institucija u ovomdije-

lu, iz CBCG kažu da treba da

identifikuju, procijene rizik i

preduzimaju radnje za njego-

voumanjenje odpranjanovca

i finansiranja terorizma.

- One utvrđuju identitet i pro-

vjeru identiteta klijenta na

osnovu vjerodostojnih, neza-

visnih i objektivnih izvora i

prate njihovo poslovanje, do-

stavljaju informacije, podatke

i dokumentaciju organuupra-

ve nadležnom za sprečavanje

pranja novca i finansiranja te-

rorizma. Imenuju ovlašćeno

lice za sprovođenje mjera ot-

krivanja i sprečavanja pranja

novca i finansiranja teroriz-

ma, organizujuredovnostruč-

no osposobljavanje i usavrša-

vanje zaposlenih. Moraju

redovno da inoviraju listu in-

dikatora za prepoznavanje

sumnjivih klijenata i transak-

cija, vode evidenciju i obezbi-

jedezaštituičuvanjepodataka

i dokumentacije, kao i uspo-

stavljaju i prate sistem koji

omogućava da u potpunosti i

blagovremeno odgovore na

zahtjeve organa uprave i nad-

ležnihdržavnihorgana–poja-

snili su izCBCG.

Podsjetili sudaCrnaGora, kao

članica Ujedinjenih nacija,

sprovodi restriktivne mjere s

ciljem uspostavljanja i očuva-

nja međunarodnog mira i be-

zbjednosti, poštovanja ljud-

skih prava i osnovnih sloboda,

borbeprotivterorizma,razvo-

ja i jačanjademokratije iposti-

zanja drugih ciljeva u skladu

sa međunarodnim pravom.

Sprovođenje ovih restriktiv-

nih mjera uređeno je Zako-

nom o međunarodnim re-

striktivnimmjerama.

M.P.M.

PODGORICA

- I poredpo-

zitivnog trendauelimini-

sanjubiznis barijera, ima

dostaprostora zaunapre-

đenjeposlovnog ambijen-

ta, kakona lokalnom, tako

i nadržavnomnivou, sa-

opšteno je izMontenegro

biznis alijanse.

- To je proces koji traži kon-

tinuirane aktivnosti, jer ma

koliko biznis barijera bilo

uklonjeno, uvijek ima onih

koje opstaju, ili se tek javlja-

ju. Svi relevantni subjekti

moraju pažljivo pratiti sta-

njeu toj oblasti, kakobi svo-

jim aktivnostima uticali na

stvaranje što kvalitetnijih

uslova za razvoj biznisa u

Crnoj Gori - saopštili su iz

MBA.

PredstavniciMBAsmatraju

da javni sektor i poslovne

asocijacije, koje predstav-

ljaju privatni, trebalo bi da

intenzivirajuaktivnostiradi

stvaranja što podsticajnijeg

poslovnog ambijenta na dr-

žavnom i lokalnom ni-

vou. Ističu da je neophodno

ne samo nastaviti, nego oja-

čati i osnažiti saradnju pri-

vatnog i javnog sektora, što

bi bez sumnje imalo poziti-

van efekat na ostvarenje za-

crtanih ciljeva.

-MBA će i u ovoj godini na-

staviti aktivnosti u tom

pravcu, svjesna da nam sa-

mo razvijeni biznis može

obezbijediti ekonomski i

svaki drugi prosperitet - na-

vodi se u saopštenju te po-

slovne asocijacije.

S.P.

PODGORICA

– NaMontenegroberzi je juče zabilježen „skok“

akcija JadranPerasta za 104 odsto - na jedan euro po akciji. Isti-

na, prodat je simboličan broj akcija od 3.748 koji ne iznosi ni je-

dan odsto ukupnog broja. Akcijama ove kompanije nije se trgo-

valo od februara prošle godine kada je takođe prodat simbolični

paket akcija, ali tada cijena nije rasla.

Najveći vlasnik akcija je Imobilija koja ima 74,97 odsto, a ostalo

supojedinci sa ponepunih jedanodsto akcija ove kompanije.

M.P.M.

odsto

eKrnovo

liderom u oblasti obnovljivih

izvora energije - rekao jeMo-

hamed Jameel Al Ramahi, iz-

vršni direktor Masdara i ista-

kao da „komercijalna rješenja

za obnovljivu energiju imaju

ključnu ulogu u energetskoj

budućnosti Crne Gore, a Mo-

sdar i AkuoEnergyželedapo-

drže tranzicije zemlje prema

čistijimizvorima energije“.

Projekat na Krnovu vrijedan

je 140milionaeura, a realizuju

ga austrijska firma Ivicom

Consulting i francuska kom-

panija Akuo energy. Ugovo-

rom je državno zemljište dato

u zakup na 20 godina, sa mo-

gućnošćuproduženjadomak-

simalno pet godina. Gradnja

vjetroelektranenaKrnovupo-

čela je u maju prošle godine.

Vjetrogeneratori su postavlje-

ni na nadmorskoj visini od

1.500 metara gdje je, prema

procjenama, prosječna brzina

vjetra 5,5 do 6,5 metara u se-

kundi. Crna Gora je lider u

oblasti obnovljivih izvora

energijeuEvropi,savišeod40

odsto domaće potrošnje elek-

trične energije iz čistih izvora.

U toku je izgradnja vjetroelek-

tranenaMožuri,drugeuCrnoj

Gori. Početkom decembra

prošle godine izliven je temelj

za prvi od 23 vjetrogeneratora,

koje gradi kineska kompanija

Šangaj pauer elektroniks. Na-

javljeno je da će kompletna in-

frasruktura biti završena do

polovine ove godine. Vlada jeu

septembru prošle godine dala

saglasnost za prenošenje 90

odstoudjelauzavisnoj kompa-

niji ,,Možura Wind Park“ sa

firme“Enemalta”nakompani-

ju “Malta Montenegro Wind

Power”. I za ovu vjetroelektra-

nu, snage 46 megavata, držav-

no zemljište je dato u zakup na

20godina.

J.R.

Komercijalna

rješenja za obnovljivu

energiju imaju ključnu ulogu

u energetskoj budućnosti Crne

Gore, aMosdar i Akuo Energy

žele da podrže tranzicije zemlje

prema čistijim izvorima energije,

izjavio jeMohamed Jameel Al

Ramahi, izvršni direktor

Masdara

rovizije

je Lopez na službenomputu u

Panami, te da postoji moguć-

nost da, ukoliko ne dođe na

iduće ročište, iskaz da putem

video linka. Sutkinja jenaloži-

la da svjedoci budu ponovo

pozvani na iduće ročište, koje

je zakazala za kraj februara.

Advokat Veselin Kovačević

potvrdio je da je prošlog ljeta

ovajpostupakbioprekinut,jer

su spise preuzeli iz Specijal-

nogdržavnog tužilaštva, ali da

njegovi klijenti nijesu bili po-

zvani da daju iskaz.

NasajtuVladestojidajeFersa,

nakon izdavanja građevinske

dozvole, „iskazala zaintereso-

vanost za prenos prava i oba-

veza iz ugovora na kompaniju

„Enemalta corporation“ sa

Malte, uz preuzimanje svih

obaveza. Vlada Crne Gore je

dalasaglasnostnaprenosugo-

vora o zakupu zemljišta i iz-

gradnji vjetroelektrane lokali-

tet Možura na sjednici od 3.

septembra 2015. godine.“ Pre-

ma podacima Ministarstva

ekonomije, projekat izgradnje

vjetroelektrane, označen kao

jedna od ključnih investicija u

Crnoj Gori, trebalo je da bude

završen do kraja prošle godi-

ne, ali je izgradnja još uvijek u

toku. Vrijednost ove investici-

je je oko 80miliona eura.

M.Lk.

CBCG sprovela kontrolu deset banaka i jednemikro finansijske organizacije

Nijesu otkrili veze sa teroristima

Kontrolom je utvrđeno da nema poslovnih odnosa sa zičkim

licima, ni entitetima koje sumeđunarodne organizacije označile

kao teroriste ili terorističke organizacije, tvrde iz CBCG

Montenegroberza

Jadran Perast

skočio 104 posto

USD

1.22770

JPY 135.81000

GBP 0.89043

Kursna lista

CHF

1.17990

AUD

1.54340

CAD

1.52630

IzMBA upozoravaju na stalnu budnost

Poslovne barijere

treba držati na oku

Na listi Stejt departmenta

61 teroristička organizacija

Na listi Stejtdepartmentanalazi se61 terorističkaorganizacijau

svijetu. Stejt department je sa liste skinuo 13 koje su zamrle ili

prestale da postoje.

Među aktivnim terorističkim organizacijama su Al Kaida, Isil,

ETA, Hamas, Hizbul, Talibani, BokoHaram...

Vjetroparkmožura