Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 16. januar 2018.

Ekonomija

ABUDABI/PODGORICA

-

KompanijaMasdar izAbu

Dabijapotpisala je spora-

zumsa francuskomkompa-

nijomAkuoEnergyokupo-

vini 49odstoakcija

vjetroelektraneKrnovo.

SporazumsupotpisaliNiall

Hannigan, finansijski direk-

torMasdara i EricScotto, iz-

vršni direktorAkuoEnergy

prvogdanaNedjelje ener-

getskeodrživosti, koja seu

AbuDabijuodržavaod 14.

do20. januara.

Na Krnovu je izgrađena prva

vjetroelektrana u Crnoj Gori,

koja ima 26 vjetrogeneratora,

snage 72megavata. Finansira-

nje projekta obezbijeđeno je

kreditima Evropske banke za

obnovu i razvoj, Njemačke ra-

zvojnebankeKfWIPEX-Bank

i francuske razvojne finansij-

ske institucijeProparko.

Kompanija Krnovo green

energy jepočetkomnovembra

prošlegodine stekla statuspo-

vlašćenog proizvođača. Taj

status joj omogućava podsti-

cajnu cijenu za prodaju proi-

zvedene električne energije

odnajmanje95,99eurapome-

gavat-satu. Osim firme Krno-

vo green energy, povlašćeni

status za sada imaju četiri fir-

me koje su vlasnici deset mini

hidroelektrana.

Krnovo je Masdarova treća

vjetroelektrana, jer su pret-

hodno izgradili vjetrogenera-

tore na Sejšelima i uSamoi.

- Uzbuđeni smo što smo ula-

skom u Krnovo ojačali svoje

prisustvo u Evropi i stupili u

partnerstvo sa Akuo Energy,

PODGORICA

-Neformalna

ekonomijapredstavljaveliki

problemkakozaCrnuGoru

tako i za zemlje regiona, ali i

zamnoge ekonomijeu svije-

tu. Teško jeboriti seprotiv

neformalne ekonomije i to

trebadabudeprioritetVla-

de - kazala je zaPobjeduge-

neralna sekretarkaUnije

poslodavacaSuzanaRadulo-

vić i dodalada jeuslovza efi-

kasnuborbupoznavanjeko-

rijenaproblema.

- U našoj studiji „Neformalna

ekonomija u Crnoj Gori“, koja

je urađena uz podrškuMeđu-

narodneorganizacijerada,kao

ključne uzroke postojanja ne-

formalne ekonomije navodi-

moslabuvladavinuprava,nea-

dekvatan regulatorni okvir,

nedovoljno efikasno i efektiv-

nosprovođenjepolitikaizako-

na, relativno visoke troškove

poslovanja. Samo postojanje

neformalne ekonomije znači

nelojalnu konkurenciju, koja

narušava stabilnost poslovnog

ambijenta - kaže Radulović i

naglašava damjere za suzbija-

nje neformalne ekonomije

moraju početi kreiranjem po-

voljnog poslovnog ambijenta,

što obuhvata usklađenost, pri-

mjenjivostineselektivnospro-

vođenje zakona, uz efektivan

rad inspekcijskih službi i sma-

njenje troškova rada.

- Tek onda treba jačati kazne-

nu politiku - kazala je Radulo-

vić i naglasila da ćenovi zakon

o radu u velikoj mjeri uticati

na poslovni ambijent i na trži-

šte rada.

- Nacrt zakona o radu je proi-

zvod dijaloga socijalnih par-

tnera, što znači da nijedna

strana nije potpuno zadovolj-

na ponuđenim rješenjima -

kazala jeRadulović i istaklada

će konačan stav imati tek na-

kon usvajanja zakona u parla-

mentu, navodeći da postoji

bojazan da će se amandman-

skim djelovanjem poslanika

mijenjati dogovoreni stavovi

socijalnih partnera, što se i ra-

nije dešavalo.

Kao pozitivne pomake u no-

vom zakonu, ona navodi po-

jednostavljenje disciplinskog

postupka, produžetaktrajanja

ugovora o radu na određeno

vrijeme na tri godine, uvođe-

nje dodatnih mehanizama

kontrole bolovanja, zastarije-

vanje duga iz radnog odnosa

za četiri godine, te isključiva-

nje mogućnosti naknade štete

za neiskorišćeni godišnji od-

mor ( jer se mora obezbijediti

njegovo korišćenje), osim u

slučaju prestanka radnog od-

nosa.

Sporno rješenje za UPCG je

produženje ugovora o radu na

određeno vrijeme trudnica-

ma, jer bi to značilo da može

da se produži i za 20 mjeseci.

Radulović smatra da nije na-

pravljena ozbiljna analiza

troškova koje će poslodavci i

država plaćati po ovom osno-

vu. Problematično je, navodi, i

rješenjedaseteretuplatepen-

zijskog doprinosa prebaci na

Fond rada, bez obzira na to da

li je zaposleni prijavio da mu

nije plaćen pri otvaranju ste-

čaja i bez obzira na to da li je

stečaj okončan.Ona tvrdi da je

tou suprotnosti saZakonomo

stečaju.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

- Budvanin

VladimirPopović, koji za-

jedno saŠpancemCarles

ColluPalouodkompanija

BWPEuropeConsulting i

FersaEnergiasRenovables

traži provizijuza angažova-

njenaprojektu izgradnje

vjetroelektraneMožura, ka-

zao jeda jeodobećanih

800.000eura samoondobio

20.000na ruke i toodkćerke

DanilaPopovića,Milene.

Ostatakga je, kakomu je re-

kla, čekaonakon sklapanja

ugovora saVladom.

-MilenaPopovićjebilazaduže-

na za dio posla koji se odnosio

na projekat sa Fersom, jer nam

je njen otac, koji je u to vrijeme

bio predsjednik Sindikata, po-

mogao da stupimo u kontakt sa

ljudimaizVladedabismomogli

da im predstavimo Fersu kao

potencijalnog investitora - ka-

zao je Vladimir Popović na ju-

čerašnjem ročištu pred sutki-

n j om Os novno g s ud a u

Podgorici JelenomVulović.

Pred sudom je prezentovana i

šema plaćanja prema kojoj je,

tvrdi Vladimir Popović, pred-

sjednikFersetrebalodadobije

dva miliona eura, dok je iznos

od četiri miliona bio predvi-

đen za osobu pod oznakom

„Milena P“. Na pitanje svog

advokata, Veselina Kovačevi-

ća, Vladimir je izjavio da se u

šemi pominju „Milena“ i „P

Milena“ te razjasnioda je riječ

oMileni i o „Padre deMilena“

odnosno njenomocu. Kako to

nije bio prvobitni dogovor,

Vladimirje,kakokaže,odlučio

da izađe iz ovog posla, što je,

svjedočeći,potvrdioidrugitu-

žilacCarlesColluPalou. Palou

je kazao da je tražio objašnje-

nje za ovakav raspored provi-

zije i očekivao da usmeni do-

govor bude formalizovan kod

notara, ali do toga nije došlo.

Za razlikuodVladimiraPopo-

vića, koji je dobio dvadeset hi-

ljada eura, on, kako tvrdi, nije

dobioni euro.

Iako je poziv za svjedočenje

upućen i zastupnicima kom-

panija BWP i Fersa Alexu

Requenses Palleroli i Anabeli

Lopez, oni se nijesu pojavili.

Advokatica Ferse kazala je da

PODGORICA

-Ukupnakoli-

činaotkupljenogkravljeg

mlijekaunovembru iznosila

je 2,23milionakilograma,

11,9odstovišenegou istom

periodu2016. godine, saop-

šteno je izMonstata.

U poređenju sa oktobrom, ot-

kupljena količina je manja 1,8

odsto. Sadržaj mlječnemasti u

novembru, u odnosu na isti

mjesec lani, veći je 1,9 odsto, a

proteina 2,4 odsto. U poređe-

njusaoktobromsadržajmlječ-

nemasti jemanji 1,6odsto, dok

je sadržaj proteina nepromije-

njen. Na godišnjem nivou za-

bilježeno je povećanje proi-

zvodnje konzumnog mlijeka

3,7odsto,fermentisanihmlječ-

nih proizvoda 19,1 odsto i sira

10,9 odsto. Smanjena je proi-

zvodnjapavlake3,4odsto i kaj-

maka 14,2 odsto. Na mjeseč-

nom nivou zabilježeno je

povećanjeproizvodnjekonzu-

mnogmlijeka12,7odsto, dok je

proizvodnje pavlake pala 3,2

odsto, fermentisanihmlječnih

proizvoda 14,6 odsto, kajmaka

4,8 odsto i sira 4,7 odsto.

S.P.

PODGORICA

–Guverner dr

RadojeŽugićocijenio je juče

na sastanku sa ambasado-

romNjemačkeuCrnoj Gori

HansomGinteromMater-

nomdaCentralnabanka

održavakvalitetnu saradnju

saDojčeBundesbankom.

-Očekujemododatno intenzi-

viranje kroz produbljivanje

programabilateralnesaradnje

Njemačke i Crne Gore - kazao

je Žugić i istakao da je crno-

gorski bankarski sektor stabi-

lan i visokoprofitabilan.

Govoreći o ekonomskoj situa-

ciji u Crnoj Gori Žugić je na-

veo da je, prema preliminar-

nim podacima, u prvih devet

mjeseci prošle godine ostva-

renrastod4,5odsto i dodaoda

je uvjeren da će trend biti na-

stavljen i uovoj godini.

Ambasador je konstatovao da

se bilateralni odnosi dvije ze-

mlje dobro razvijaju, što se

odražava i na uspješnu sarad-

nju njihovih centralnih bana-

ka.

-Spremni smodadalje jačamo

saradnju sa CBCG - kazao je

ambasador.

M.P.M.

Novembarski podaci

Monstata

Otkupmlijeka

veći 11,9 odsto

Guverner se sastao sa ambasadoromNjemačke

Očekuju jačanje saradnje

Generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović smatra da

suzbijanje sive ekonomijemora da bude Vladin prioritet

Strahuje da će

poslanici izmijeniti

novi zakon o radu

Kontrola objekata

Radulović je zadovoljna rješenjempo kojem inspektori mogu

ući i kontrolisati da li se posluje u kućama i u objektima koji

nijesu prijavljeni.

- To je krupan korak u borbi protiv neregistrovanih predu-

zeća, čime se stvaraju uslovi za širenje poreskog obuhvata i

rasterećenje svih subjekata koji redovno izmiruju svoje oba-

veze - naglašava naša sagovornica.

Tokomnedjelje energetske održivosti u Abu Dabiju

Arapi kupili 4

vjetroelektra

Nastavljen spor zbog vjetroelektraneMožura

Dobio 40. dio obećane

SuzanaRadulović

Sa sastanka

Mohamed

Jameel Al

Ramahi