Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 16. januar 2018.

Politika

PODGORICA

–CrnaGorau

potpunosti jeposvećenada

uprocesupristupanjaEU

nastavi poziciju liderakoju

jeobezbijediladosadašnjim

uspjehom. Vjerujemda će to

biti dobar podstrekzaostale

države i šansada svi zajedno

budemobliži EU- poručio je

FilipVujanović, predsjednik

CrneGore, nakonrazgovora

sapredsjednikomBugarske

RumenomRadevim.

- Ovo je prvi radni dan Bugar-

ske kao predsjedavajuće u Sa-

vjetu Evrope, u kojem se Bu-

garskaopredijelilaza jedanod

važnih prioriteta - evropsku

perspektivnost i povezanost

Zapadnog Balkana. To je za

CrnuGoru i države regiona ja-

san poziv da maksimalno in-

tenziviraju aktivnost u pristu-

panjaEU- kazao jeVujanović.

On smatra da zemlje Zapad-

nogBalkanamorajurazumjeti

da je proces proširenja „jedan

od istinskihprioriteta koji tre-

ba poštovati“.

- Treba ga poštovati i zbog

osjetljivostiBalkanakojijepo-

kazaodazahtijevaosjetljivod-

nos EU, i da je kao dio Unije

puna garancija daljeg razvija-

nja i stabilnostiZapadnogBal-

kana. U tom smislu raduje me

dajeBugarskauspjeladaisho-

duje u komunikaciji sa Brise-

lom i sa članicama EU vrlo ja-

sne ciljeve predsjedavanja.

Cilj predsjedavanja je da se

ojača,ubrzaiučinikrajnjevid-

ljivom evropska integracija

Zapadnog Balkana – rekao je

Vujanović, navodeći daproces

izlaska Velike Britanije iz EU

neće usporiti kalendar pristu-

panja.

Vujanović je kazao da to znači

da ćeBrisel i državeEUnasta-

viti budžetsku podršku ovom

regionuuoblasti infrastruktu-

re, saobraćajne i energetske.

- Vrlo je važno da se tokom fe-

bruara saopšti strategija pri-

stupanja država Zapadnog

Balkana. CrnaGora se, baškao

iBugarska, zalažezapristupa-

njekrozprincip individualnih

zasluga. Svaka država treba

kroz proces pristupanja da

ostvaridostignućakojajeinte-

graciono zaslužila. Mora se

znati da ono što se obezbijedi-

lo u procesu pristupanja ima

adekvatnureakcijuunutarEU

– istakao jeVujanović.

Predsjednik Bugarske Rumen

Radev kazao je da je Bugarska

spremna da radi zajedno sa

CrnomGorom, da joj prenese

iskustva i pomogne joj.

- Crna Gora je dobar primjer

za cijeli Zapadni Balkan kako

jedna država može da predu-

zima duboke i ozbiljne refor-

me i kako može da ostvaruje

bolju budućnost i za sebe i su-

sjede – rekao jeRadev.

On je saopštioda je saVujano-

vićem saglasan da prosperitet

može postojati kada postoji

bezbjednostistabilnosturegi-

onu.

- Važno je da imamo aktivan

dijalog na najvišemmogućem

političkomnivou.Nijesmoza-

dovoljni nivoom bilateralne

robne i turističke razmjene, i

zato ćemo raditi na boljoj sao-

braćajnoj, energetskoj i digi-

talnojpovezanostiregiona.Od

izuzetne je važnosti da naši

građani mogu putovati bolje,

češće i slobodnije. Najvažnija

je komunikacija između naših

državljana. Time će se ojačati

sviostalikontaktikojiseodno-

senaulaganja, poslovanja, po-

slovneveze,obrazovanjeikul-

turu–dodao jeRadev.

I.K.

PODGORICA

–Lideri opozi-

cionihpartijaneće se

odazvati pozivuprvog čovje-

kaSkupštine IvanaBrajovi-

ćanakonsultacijepovodom

raspisivanja izbora zapred-

sjednikaCrneGore– rečeno

jePobjedi izvrhagotovo svih

stranakaopozicije. Brajović

je jučeuputiopozivnakon-

sultacijepredsjednicima

parlamentarnih stranaka.

- Nijedna partija koja čini De-

mokratski front neće otići na

sastanak kod Brajovića – re-

kao je za PobjeduMilan Kne-

žević, predsjednik DNP i je-

danod lideraDF-a.

On kaže da nijesu promijenili

mišljenjenioparlamentu, nio

aktuelnoj vladiDuškaMarko-

vića.

- Smatramo da se radi samo o

formalnoj farsi i da jedinoMi-

lo Đukanović zna datum odr-

žavanja predsjedničkih izbo-

ra,idaćetosaopštitiBrajoviću

15 minuta prije isteka roka za

raspisivanje tih izbora – ista-

kao jeKnežević.

Predsjednik SNP-a Vladimir

JokovićrekaojezaPobjeduda

neće ići na konsultacije kod

Brajovića.

- Znamo da našim odaziva-

njemnećemoništapostići i da

će Brajović odlučiti onako ka-

ko oni sa kojima je u koaliciji

budu željeli. Prema tome, ta-

mo gdje ne možemo da utiče-

mo i gdjenašglasništanezna-

či,nećemodaidemo–rekaoje

Joković.

Lider SDP-a Ranko Krivoka-

pić, kakonezvanično saznaje-

mo iz njegove partije, neće

učestvovati u konsultacijama

kod Brajovića. Građanski po-

kret Ura neće se, kako je Po-

bjedi rečeno iz te partije,

odazvati pozivu šefa parla-

menta.

FunkcioneriDemosanijesuse

javljali na telefonski poziv, ali

nezvanično saznajemo da ni

ta partija nije zainteresovana

zakonsultacijesaBrajovićem.

Poziv šefa parlamenta, kako

saznajemo, odbiće i Demo-

krate.

Ustav Crne Gore predviđa da

izbore za predsjednika raspi-

sujeprvi čovjekSkupštineCr-

ne Gore, najkasnije 120 dana

prije isteka mandata šefu dr-

žave. Odlukom o raspisivanju

izbora određuje se danodrža-

vanja izbora. Od raspisivanja

doodržavanja izboranemože

protećimanjeod60, ni višeod

90dana, takoda je izvjesnoda

će se oni održati od 20. marta

do 20. aprila ove godine.

I.K.

BIJELOPOLJE

– Pred-

sjedništvoPokreta za

promjene isključilo je ju-

če izpartijepredsjednika

OpštinskogodboraBije-

logPoljaRadomiraJoki-

ća zbog toga što jeune-

djelju izjavioda se

,,ograđujeod izjavaNe-

bojšeMedojevića“.

Jokić je potvrdio Pobjedi da

je isključen i dodao kako je

očekivao takvu reakciju.

- Kroz saopštenje koje sam

poslao medijima očekivao

sam da ću biti isključen iz

partije. Ja nijesam htio da

budemdiopartije idapreću-

tim da se moja partija bavi

intrigama, blaćenjem i svim

stvarimakojimasebavioNe-

bojša Medojević – kaže Jo-

kić.

Lider Pokreta za promjene

NebojšaMedojević, na kon-

ferenciji za medije održanoj

12. januara nakon davanja

izjavepredSpecijalnimpoli-

cijskim timom, izjavio je da

je navodno bliska poveza-

nost specijalnog tužiocaMi-

livojaKatnića sa bezbjedno-

sno interesantnim osobama

razlog zbog kog sa specijal-

nim tužilaštvomne treba di-

jeliti povjerljive informacije.

Medojević je kazao da je bio

pozvan da se izjasni o kon-

statacijikojuje javnoizrekao

prije godinu dana, da su ,,u

organizaciji ANB-a, visoki

operativci ANB-a Zoran La-

zović i Duško Golubović or-

ganizovali šverc kokaina za

Italiju“.

Jokić je u nedjelju saopštio

da takve izjave i konstatacije

nijesu svojstvene konceptu

političke borbe zbog koje je

pristupio PZP-u, te da se

ograđuje od intriga o dvojici

uglednih bjelopoljskih gra-

đana.

- Te intrige vi možete da

iznositeu svoje ime, ali ne i u

ime partije, jer ima dosta

Bjelopoljaca koji su negodo-

vali – poručio je Jokić Ne-

bojšiMedojeviću.

V.Šb

.

Konsultacije o predsjedničkim izborima šef parlamenta obaviće

samo sa vladajućimstrankama

Opozicija hoće

na izbore, ali neće

kodBrajovića

Poziv na razmjenumišljenja

Sastanak kod šefa parlamen-

ta, kojemće prisustvovati sa-

mo predsjednici vladajućih

partija,trebalobidabudeodr-

žan u srijedu u podne. Brajo-

vić jeupismupredsjednicima

parlamentarnih stranaka, ka-

ko se navodi u saopštenju iz

njegovog kabineta, iskazao

namjeru da prije raspisivanja

predsjedničkih izbora, „u du-

hudobrepolitičkeprakse,raz-

mijeni mišljenja sa izabranim

predstavnicimagrađana“.

Predsjednik Skupštine, kako

je saopšteno, „i na ovaj način

želi da konstruktivnimrazgo-

vorom sa svim parlamentar-

nim strankama omogući da

stavovima i prijedlozima za-

jedničkidajudoprinosferide-

mokratskom izbornomambi-

jentu“.

Saopšteno je da će Brajović

predsjednike partija obavije-

stiti i o dolasku Misije ODIHR

za procjenu stanja, koja će na

poziv državnih organa Crne

Goreboraviti unašoj zemlji.

- Cilj misije je procjena prediz-

bornog ambijenta i pripreme

izbora, na osnovu kojih će

ODIHR donijeti odluku o pro-

vođenju aktivnosti u posma-

tračkomprocesu–dodajeseu

saopštenju.

Predsjedništvo PzP smijenilo predsjednika OO Bijelo Polje

Jokić: Kažnjen sam jer neću da

prećutimMedojevićeve intrige

Predsjednik Filip Vujanović u posjeti Bugarskoj

Radev: Crna Gora

primjer za cijeli

Zapadni Balkan

FilipVujanović i RumenRadev

Od raspisivanja do održavanja izbora nemože proteći

manje od 60, ni više od 90 dana, tako da je izvjesno da

će se oni održati od 20. marta do 20. aprila ove godine

Sa sastanka tzv. građanskeopozicije

Radomir Jokić

PODGORICA

- SocijaldemokratskapartijaRankaKrivokapi-

ća iDemosMiodragaLekića saopštili su jučeda surazočarani

zbognovogodgađanja sastanka stranaka tzv. građanskeopo-

zicije. Sastanak je, kako jePobjeda jučepisala, trebalodabude

održanna inicijativuMiodragaLekićau sjedištuGPURA, ali

jeotkazannakon stava lideraDemokrataAlekseBečićada

nemapotrebe za žurbomi da se sastanakmožeodžati nakon

lokalnih izborauUlcinju i Beranama.

Član Predsjedništva SDP-a Ivan Vujović kazao je da su na sceni

tajni dogovori koji suupereni protiv dijela opozicije.

-Imamonasceniparcijalne,abojimseitajnedogovoreizascene

pojedinih konstituenata koji, nažalost, ne vode neophodnim

političkimpromjenama već imaju pogrešnumetu, a to su druge

opozicione partije, da bi se njima nanijela politička šteta, rekao

jeVujović zaTVVijesti.

Razočaran je bio i predsjednik Demosa Miodrag Lekić koji je

kazaoda ponestaje vremena, ali da još uvijek imaju strpljenja.

- Nije dobro da se sastanci odgađaju, jer moramo intenzivirati

rad, kazao jeLekić.

N.Z.

SDP i Demos razočarani zbog novog otkazivanja

sastanka tzv. građanske opozicije

Vujović: Na sceni tajni

dogovori upereni

protiv dijela opozicije