Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 16. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Jasno jeda

ćeMoskvauraditi sve što

možedaporemeti demokra-

tiju i diskreditujenjene

predstavnikeu svimzemlja-

ma članicamaNATOuklju-

čujući SADi CrnuGoru - re-

kao je zaPobjeduekspert za

jugoistočnuEvropu, profe-

sorDanijel Server, komen-

tarišući najnoviji dokument

Komiteta za spoljneposlove

SenataSAD.

Članovi Senata iz Demokrat-

ske strankezatražili suusrije-

du, 10. januara,

od admini-

stracijepred-

sjednika Donalda Trampa da

stranomiješanje u izbore tre-

tira kao nacionalnu krizu, da

formira agenciju za koordini-

sanjeodgovoraiuspostavino-

vu vrstu sankcija za brzo ka-

žnjavanje odgovornih.

U izvještaju pod nazivom

„Putinov asimetrični napad

na demokratiju u Rusiji i

Evropi: posljedice po nacio-

nalnu bezbjednost SAD“, na-

vodi se da bi Crna Gora treba-

lo da posluži kao ,,poziv za

buđenje svimostalimzemlja-

ma Balkana koje žele da budu

dioNATO i EU“.

Server smatra da bi, zbog ja-

snogpritiskaRusije,američ-

ka administracijamoralada

ponudi Balkanu mnogo

više od izvještaja.

- Crna Gora je mala i

slaba zbog glasnih

protivnika nezavi-

snosti i onih koji su

protivNATO,akoji

su manjina u ze-

mlji. Zato se na-

dam da će ame-

rička administracija ponuditi

Zapadnom Balkanu više od

izvještaja kongresne manji-

ne, kako bi se region sačuvao

od ruskih pritisaka i miješa-

nja - poručio je Server.

Ekspert za jugoistočnu

Evropu smatra i da su

SADshvatiledaRusija

,,djeluje mnogo šire

nego što se čini“.

- Sjedinjene Ame-

ričke Države shva-

tajudaRusijimora-

ju da se usprotive

na mnogo mjesta i na mnogo

različitihnačina.BalkaniCrna

Gorasunekaodtihmjesta-za-

ključio je Server.

Uanalizi se navodi da jemali-

gni, štetni uticaj Rusije dugo

prisutanuCrnojGori, ali da je

intenziviran sredinom 2016.

godine, u namjeri da se, po

svaku cijenu, ometu ,,napori

zemljedapostanečlanicaNA-

TO“.

- Obnovljeni fokus na Crnoj

Gori, koji je obuhvatao propa-

gandu, podršku nevladinim

organizacijama i političkim

strankama, kulminirao je ru-

skim naporom da zbaci vladu

poslije parlamentarnih izbora

2016. godine, ističe se u izvje-

štaju.

Navodi se da je prijetnja silom

došla u vidu „zavjere za izvo-

đenje državnog udara, skova-

ne sredinom 2016. godine“, u

kojoj su učestvovali ,,bivši ru-

ski obavještajni agenti Šišma-

kov (alijas Širokov) i Popov,

srpski nacionalisti, a čiji cilj je

bio da se poremete planovi

Crne Gore da se pri-

druži NATO-u.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

–Bivši zvaničnikStejt departmentaHojtBra-

janJi pozdravio je jučeodlukuda seuagendupolugodišnjeg

bugarskogpredsjedavanjaEvropskomunijomuvrsti pitanje

ZapadnogBalkana.

Hojt Brajan Ji boravio je juče u zvaničnoj posjeti Bugarskoj, to-

komkojesesastaosapremijeromBojkomBorisovim.Tomprili-

kom je izjavio kako su stabilnost Balkana i razvoj od izuzetnog

značaja za regiju, ali i za cijeluEvropu.

Izjavio je, takođe, da će Sjedinjene Američke Države ostati pri-

sutne naBalkanu i biti važanpartner regiona.

Đ.Ć.

PODGORICA

-Evropskako-

misija jeza februarnaredne

godinenajavilastrategijuza

uspješanprijemCrneGore i

SrbijeuEvropskuunijudo

2025. godine, navodi seudo-

kumentimakoji suobjavljeni

nasajtuizvršnogtijelaEU.

U Pismu o namjerama u okvi-

ru izvještaja „Stanje unije

2017“ navodi se da će u strate-

giji za dvije države, koje su vo-

deći kandidati na Zapadnom

Balkanu, poseban naglasak

bitina„vladaviniprava, funda-

mentalnim pravima i borbi

protiv korupcije i na ukupnoj

stabilnosti regiona“.

- Ako želimo više stabilnosti u

našemsusjedstvu, moramo za-

držati kredibilnu perspektivu

proširenja za Zapadni Balkan,

kazao je u srijedu predsjednik

EK Žan Klod Junker o godiš-

njem izlaganju o stanjuUnije u

Evropskom parlamentu, pre-

nosiRadioSlobodnaEvropa.

KakojepredviđenodaBritanija

napusti EU 2019. godine, Jun-

kerjerekaodanevidinovopro-

širenjeblokaprije2020.godine.

-Ali nakon toga, EUće imati vi-

šeod27državačlanica, kazao je

Junker.

R.P.

PRIŠTINA

-Odbor za spolj-

neposlove, dijasporu i stra-

teške investicijekosovskog

parlamentaproslijedio je

Skupštini nacrt zakonaode-

markaciji saCrnomGorom,

bez ikakvepreporuke za gla-

sanje, prenose albanskime-

diji.

Prištinski dnevnik Koha piše

da će predsjedništvo kosov-

skog parlamenta odlučiti o da-

tumu sjednice na kojoj će rati-

fikacija demarkacije sa Crnom

Gorombiti na dnevnomredu.

List navodi daprijedlogpokre-

ta Samoopredjeljenje, AAK i

Inicijative - članova komisije

da se zakon proslijedi Skupšti-

nisapreporukomdaseneglasa

za ovaj sporazum nije prošao

na sjednici Odbora za spoljne

poslove.

PredsjedavajućaVjosaOsmani

je predlažila da dokument koji

je proslijedila Vlada Odbor

uputi Predsjedništvu na raz-

matranje, ali bez davanja bilo

kakve preporuke da se glasa za

ili protiv. Nacrt zakona ostajeu

volji poslanika da odluče kako

će da glasaju, rekla jeOsmani.

PotvrđivanjesporazumasaCr-

nomGorom je ključni uslov za

viznu liberalizaciju za građane

Kosova.

Najžešći protivnikSporazuma

o demarkaciji je kosovski pre-

mijerRamušHaradinaj. Sdru-

ge strane, EU i SAD snažno

podržavaju sporazum o raz-

graničenju Kosova sa Crnom

Gorom, pa su više puta upozo-

rile kosovske funkcionere da

taj dokument mora biti usvo-

jen.

Ipak, teško je očekivati da će u

ovommomentu biti obezbije-

đena dvotrećinska većina, po-

trebna da bi ovaj dokumenat

potvrdila Skupština Kosova.

To je našemlistupotvrdio i ko-

sovski analitičar Azem Vlasi

jer su, kako kaže nekadašnji

političar, o tompitanju još uvi-

jekpodijeljenamišljenjameđu

parlamentarnimgrupama.

Kako je Pobjeda pisala, više od

15.000 građana Kosova potpi-

salo je do sada onlajn peticiju

kojom se kosovske vlasti pozi-

vaju da usvoje sporazum o de-

markaciji saCrnomGorom.

U peticiji se navodi da kosov-

skimgrađanimaprijeti izolaci-

ja ukoliko se međudržavni

ugovor postignut sa Crnom

Gorom ne usvoji. Ovu peticiju

pokrenuojeprištinskiaktivista

inovinarBeratBužalja,apored

podrške sSporazumuo razgra-

ničenju, njeni potpisnici podr-

žavaju i drugi uslov koji je EU

postavila kosovskim vlastima

za ukidanje viza za građane

Kosova – da se ne ukine Speci-

jalni sud za ratne zločine. Oče-

kuje se da će peticija uskoro

biti predata predsjedniku

Skupštine Kosova Kadriju Ve-

seljiju.

Za razliku od premijera Hara-

dinaja, kosovski predsjednik

HašimTači podržava ratifika-

ciju sporazuma sa CrnomGo-

rom i zalaže se da parlament

potvrdi dokumenat koji su

predstavniciobjedržavepotpi-

sali u Beču avgusta 2015. godi-

ne, gdje su bili prisutni pred-

sjednik Crne Gore Filip

Vujanović, premijer Kosova

IsaMustafaitadašnjiaustrijski

šef diplomatije Sebastijan

Kurc.

Podsjetimo, Skupština Crne

Gore je 28. decembra 2015. go-

dine donijela zakon o potvrđi-

vanjuovogsporazuma.Nezavi-

sna međunarodna ekspertska

komisija, sastavljena od pred-

stavnika Sjedinjenih Američ-

kih Država, Velike Britanije i

Njemačke, koju je angažovala

tadašnja predsjednica Kosova

daocijeni proces razgraničenja

sa Crnom Gorom, 29. marta

2016. godine konstatovala je da

nijesu pronašli nepravilnosti u

procesu razgraničenja.

Crnogorskizvaničnicisuuviše

navrata ponovili da je demar-

kacija sa Kosovom za našu dr-

žavu završena stvar.

Z.D.

SADda pomognu

Balkanu i ponude

više oddokumenta

Crna Gora jemala i slaba zbog glasnih protivnika nezavisnosti i onih koji su protiv

NATO, a koji sumanjina u zemlji. Zato se nadamda će američka administracija

ponuditi ZapadnomBalkanu više od izvještaja kongresnemanjine, kako bi se

region sačuvao od ruskih pritisaka i miješanja - poručio je Server

Profesor Danijel Server o izvještaju Komiteta za

spoljne poslove Senata o ruskomuticaju u Evropi

Nacrt zakona o demarkaciji sa CrnomGoromproslijeđen Skupštini Kosova

Teško do dvotrećinske većine

Poruka bivšeg zvaničnika Stejt departmenta

Hojt Brajana Jia o proširenju EU

Dobro što jeBalkanu fokusu

bugarskog predsjedavanja

Plan Evropske unije za proširenje

U februaru strategija

za prijemCrne Gore

Vašington

ParlamentKosova

Danijel Server