Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 16. januar 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Samone-

kolikomjeseci nakon što je

saniran lokalni putRatiše-

vina -Mojdeždošlo jedo

njegovogurušavanja. Lo-

kalnauprava će, najavio je

predsjednikopštineStevan

Katić, pokrenuti postupak

preispitivanjaodgovorno-

sti.

- Opština će pokrenuti postu-

pakpreistipivanjakakosamog

projekta, tako i kvaliteta izve-

denih radova. Angažovaćemo

građevinsko-projektantsku

firmu koja će utvrditi stanje i

definisati odgovornost, jer je

nedopustivo da se nakon tri

mjeseca put uruši - kazao je

Katić.

Kakoističe,sanacijadijelaputa

lokalnu upravu je koštala oko

550.000eura,štojeskorotreći-

na prošlogodišnjeg budžeta

utrošenog za kapitalne investi-

cije. Radovi na sanaciji počeli

su u februaru 2017. godine, za-

vršeni ljetos, a u decembru su

se pojavile pukotine.

-Imajućisvetouvidu,ključno

je da opština kao investitor

preispitaodgovornostučesni-

ka u realizaciji ovog projekta.

Lokalna uprava će ubuduće

preispitivati svaki projekat

koji se bude finansirao iz

budžeta, odnosno od novca

građana, da bismo jasno utvr-

diliodgovornostzasvepropu-

steikakoseovakvemanjkavo-

sti ne bi ponavljale - rekao je

Katić.

Onobjašnjavada jeugovorom

koji su sklopili opština i izvo-

đač radova na sanaciji dijela

puta Ratiševina - Mojdež,

određen garantni rok od dvije

godine.

RadovenaputuSušćepan-Ra-

tiševina-Mojdež izvodila je

firma ,,Krušo“ iz Herceg No-

vog.

Ž.K.

Herceg Novi: Opština traži odgovornost za loše odrađenu trasu od Ratiševine doMojdeža

Urušio se put čija je sanacija koštala 550.000 eura

Radovi na

sanaciji počeli

su u februaru

2017. godine,

završeni su

ljetos, a u

decembru su

se pojavile

pukotine.

Ugovorom

je određen

garantni

rok od dvije

godine

JEDVA

IZDRŽAO

TRIMJESECA:

Pukotinena

putu

PETNJICA

–Dosadašnji

predsjednikopštinePetnji-

caSamirAgovićobavljaće

tu funkciju i naredne četiri

godine, odlučeno jena sjed-

nici lokalnogparlamenta

koja jeodržana juče. Zapri-

jedlogDPSglasalo je 19od-

bornika, dok sudvaodbor-

nikabilauzdržana. SO

Petnjicadobila je i sekreta-

ra, a tu funkcijuobavlja-

ćeAdisDuraković.

Na jučerašnjoj sjednici verifi-

kovani su mandati novim od-

bornicima u petnjičkom par-

lamentu, Irmi Osmanović iz

SD i Mijazu Muratoviću iz

SDP. Osim imenovanja pred-

sjednikaisekretara,odbornici

suusvojili i prijedlog odluke o

obrazovanju radnih tijela SO

Petnjica, imenovali odbor za

društvene djelatnosti, odbor

za planiranje i uređenje pro-

stora i komunalno-stambenu

djelatnost. Takođe, data je sa-

glasnost za osnivaanjenekoli-

kosavjeta:zasaradnjusaNVO

sektorom, davanje prijedloga

o imenima ulica, mostova, na-

selja, zarodnuravnopravnost,

zatimzameđuopštinsku, me-

đunarodnuisaradnjusadijas-

porom, te savjet za zaštitu ži-

votne sredine i turizma.

Odbornici Bošnjačke stranke,

Demokrata i Socijademokrat-

skepartijenapustili susjednicu

nakonpauze.Onisuobjasnilida

su se za taj potez odlučili zbog,

kako su kazali, nepoštovanja

Skupštineiodbornikainaknad-

nog ubacivanja tri tačke koje su

nadanodržavanjasjedniceuvr-

šteneudnevni red.

Na lokalnim izborima u Pet-

njici održanim 26. novembra

DPS jeod31 osvojio20odbor-

ničkih mandata i mogućnost

da samostalno formira lokal-

nu vlast. Bošnjačka stranka

osvojila je pet mandata, Soci-

jaldemokratepredstavljajutri

odbornika, SDPima jednood-

borničko mjesto, kao i BDZ i

DemokratskaCrnaGora.

Nedavno je na konstitutivnoj

sjednici lokalnog parlamenta

za predsjednika SO Petnjica

izabranMehmedMeša Adro-

vić.

V.J.

Skupština Petnjice izabrala

predsjednika opštine

Agoviću

drugi

mandat

SamirAgović

TIVAT

–Na sjednici lokalnog

Parlamenta, zakazanoj za

srijedu, jednaod tačaka

dnevnog redabiće i prijedlog

ugovora izmeđuopštine i

kompanijeAdriatikmarinas

onačinu ispunjenjadijela

obavezapoosnovunaknade

zakomunalnoopremanje

građevinskog zemljišta. Tim

povodomsaopštenjemse

oglasioBokeški forum, na-

glašavajući danjihovpred-

stavnikuSkupštini, drAn-

drijaPetković, nećepodržati

odlukuoporavnanju.

- Odlukomo poravnanju Porto

Montenegru se navodno opra-

šta više od 5.500.000 eura du-

ga. Navodno, jer je republička

vlast sklapajući ugovor sa ta-

dašnjimvlasnikomPortoMon-

tenegra PiteromMankom, sa-

stavila dokument koji mu daje

tolika prava da ga ni samMank

nebibolje,usvojukorist,sasta-

vio.ItakvuOdlukupredstavni-

ci vladajuće tivatske koalicije

aminovaće bez pogovora na

narednoj sjednici Skupštine.

Bokeški forum neće podržati

ovu odluku, već insistira na to-

me da se krivci za ogromnu

materijalnu štetu nanijetu

Tivćanima kazne. Ti krivci sje-

deuPodgorici,aovdašnjipred-

stavnici lokalne vlasti njihovi

su saučesnici. Pljačka Boke i

Tivta dobija nastavak. Jedino

pitanje koje se postavlja je: što

nas čekausledećoj epizodi i či-

juraskalašnostmoramodapla-

timo - navodi se u saopštenju

Bokeškog foruma.

S.K.

SOTivat sjutra o ugovoru sa PortoMontenegrom

Bokeški forumprotiv oprosta duga

Nedavno je na

konstitutivnoj

sjednici lokalnog

parlamenta za

predsjednika SO

Petnjica izabran

MehmedMeša

Adrović

Odlazakmladih veliki problem

Samir Agović kazao je da će raditi na rješavanju infrastruktur-

nih problema i podizanju standarda stanovništaa.

- Nastojaćemo da riješimo infrastrukturni problem, poveza-

nost sa Beranama, kao i put Petnjica - Bioče i radićemo na

uređenju centra Petnjice, kako bi i ova opština ličila na urba-

nu cjelinu - kazao je on.

Govoreći omigracijama predsjednik opštine ocijenio je da je

odlazak mladih ljudi problem koji će teško riješiti.

KOTOR

-Mali admiral za

ovugodinu jeLukaKovače-

vić izHercegNovog, odličan

učenikosnovne škole ,,Dašo

Pavičić“.

Odluka jedonijetanasvečanoj

sjednici Admiralata i Uprav-

nog odbora Bokeljske morna-

rice, 13. januara.

Iz Bokeljske mornarice saop-

šteno je da je Luka naročito

vezanzaBokuimore,posebno

za Kotor. Aktivno se bavi pli-

vanjemod trećegodine i već je

dobijaopriznanja.Odproljeća

ovegodinepreći ćeu juniorski

timVaterpolo kluba ,,Jadran“.

Mali admiral pohađa prvi ra-

zredMuzičke škole u Herceg

Novomi svira gitaru.

Lukina želja je da postane Po-

morski kapetan i nastavi tra-

diciju porodice, gdje ima do-

voljnomotivacijedaučiinauči

sve omoru i pomorstvu.

Mali admiral zvanično će se

predstaviti 27. januara, kadaće

sa lođe Katedrale Svetog Tri-

puna u Kotoru govoriti lode,

pohvale svecu-zaštitniku gra-

da.Togdanatradicionalnopo-

činju Tripundanske svečano-

sti.

Prošlegodinemaliadmiralbio

jeAntonioLjubaGrandis,dva-

naestogodišnjiučenikizTivta.

Mali admiral bira se 13. janua-

ranadankada sumornari bra-

tovštine iz Kotora 809. godine

donijeli u grad mošti Sv. Tri-

puna.

S.MANDIĆ

Odluka Admiralata i UO Bokeljskemornarice

LukaKovačević

LukaKovačević

jeMali admiral

KOLAŠIN

- Prvi Božićni bazar ispunio je očekivanja. Završen je

juče, a trajao je od 22. decembra prošle godine. Nešto više od

tri nedjelje, centar Kolašina je izgledao drugačije, atraktivnije,

poslovnije. Nudio je i davao više.

Ideja i projekat Jasmine Salihović, poslovne žene iz Švajcarske

koja će i mjestom življenja i poslovnim aktivnostima, biti sve

više vezana za Kolašin, donio je novu energiju i ponudu turi-

stičkomokviru zimske sezone. Sa druge strane bila je to prilika

za preduzimljive i kreativne da na pravi način iskoriste prodaj-

ne štandove koje su imobezbijedili organizatori.

Od pletenih džempera, šalova, kapa, rukavica, preko simpatič-

nih zimski i turističkih suvenira, do poljoprivrednih proizvoda,

zdrave hrane, nacionalnih specijaliteta pa do kuvanog vina,

„girica“, kuvane šljive. Bili su zanimljivi i štandovi koje su orga-

nizovali kolašinski „osnovci“ ali i najmlađi iz dječjeg vrtića. U

centar Kolašina pristigli su i proizvođači i iz drugih sjevernih

opština.

Dr.D.

DOVIĐENJADODECEMBRA:

JučeuKolašinu

Kuvalo se vino i bilo je fino

KOLAŠIN:

Završen prvi Božićni bazar

Odbornici BS, Demokrata i SDnapustili

suzasijedanje. Oni suobjasnili da su se

za taj potez odlučili zbognepoštovanja

Skupštine i odbornika i naknadnog

ubacivanja tri tačke koje sunadan

održavanja sjedniceuvršteneudnevni red