Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 16. januar 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA

– Iz zdravstveno-

sanitarne inspekcije saopšteno

je da je voda sa vodovoda Jugo-

štica,BreznicaiPliješhigijenski

ispravna i može da se koristi za

piće.

- Na osnovu rezultata analize

vodezapićegradskihvodovoda

u Pljevljima, dostavljenih juče

zdravstveno-sanitarnoj inspek-

ciji i vrijednosti mutnoće, saop-

šteno je da je voda sa vodovoda

higijenski ispravna i može da se

koristi za piće – navedeno je u

saopštenju.

VodasavodovodaPliješnijebila

higijenski ispravnaod1. decem-

braprošlegodine.

A.S.

Breznica

PLJEVLJA

Voda ispravna

za piće poslije

mjesec i po

KOTOR

–Lokalnaupravaobja-

vilajejavnipozivzapredlaganje

kandidata za pet članova lokal-

nogjavnogemiteraRadioKotor.

Kako je objavljeno na sajtu op-

štine,onisebirajuizredovaafir-

misanih stručnjaka iz oblasti

kulture, obrazovanja, sporta,

privrede i turizma, te nevladi-

nogsektora,objavljenojenasaj-

tuopštine.

Mandat članovima je pet godi-

na, a imenuje ih i razrješava

Skupština opštine, na prijedlog

ovlašćenih predlagača iz nave-

denihoblasti.

-ČlanoviSavjetanemogudabu-

du poslanici, odbornici, zapo-

sleni u Radiju Kotor, lica koja

bira, imenuje ili postavlja pred-

sjednik države, Skupština ili

Vlada, kao ni lica zaposlena u

lokalnoj samoupravi. Funkcio-

neripolitičkihpartija,takođene

mogu da budu kandidati za čla-

na, kao ni vlasnici, akcionari ili

zaposleni uRadijuKotor, te lica

koja se bave sličnom djelatno-

šću.Člansavjetanemožedabu-

de ni lice osuđeno za neko kri-

vičnodjelozakojejekaznaduža

od šest mjeseci, kao ni bračni

drugovi svih navedenih lica –

navodi seu javnompozivu.

Kandidati mogu da se predlože

do12. februara.

I.T.

SOKOTOR

Traže pet

kandidata za

Savjet Radija

HERCEGNOVI

–Takmičenjeu

piciginu igri koja je prošle godi-

neuvrštenauprogramPraznika

mimoze biće održano 10. febru-

ara na Staroj banji, saopštili su

organizatori. Prijaveekipapoči-

njudanas, a trajaćedo8. februa-

ra, uprostorijamaHerceg festa.

Tradicija igranjapiciginauHer-

ceg Novomduga je više od pola

vijeka, a prošle godine je obnov-

ljenausklopuPraznikamimoze.

Kažudajepiciginigrakojanema

čvrsta pravila i u potpunosti po-

štuje olimpijsko načelo – važno

jeučestvovati.

Uprkos tome, zna se da je u naj-

češćepetočlanojekipipraviloda

dvojica igrača budu u dubini,

dvojica u plićaku, a jedan je pi-

vot. Dobacuju laganu loptu, ne

veću od dlana, a jedini cilj je da

onanepadneumore.

Ž.K.

Picigin 10.

februara

HERCEGNOVI

ULCINJ

–Radovi unaseljuNovaMahalaodvijaju seprema

planu, saopšteno je izkabinetapredsjednikaopštine. Kako

jenavedeno, on je jučeobišaogradilišteudvijeulice „Ymer

Prizreni“ i „KadiHyseinMujali“.

- Projekat obuhvata izgradnju trotoara, ozelenjavanje nekih

površina i postavljanje moderne led rasvjete. Tako će se tom

naselju vratiti tradicionalni ali i urbani izgled. Radovi koštaju

150.000 eura, a sredstva su obezbijeđena iz budžeta opštine –

piše u saopštenju.

I.T.

ULCINJ

Novoj Mahali vratiće

tradicionalni izgled

KOLAŠIN

-Dioprigradskog

naseljaBrezaskorotrinedje-

ljesaobraćajno jeblokiran

zbogtogaštoseodronilobrdo

ispodasfaltnogputa.Katom

dijelugradamožesesamo

pješke, akokreneautomobi-

lom morada„kruži“pored

Autobuskestanice, „Vatroga-

snog“ inekadašnjegpazarišta.

StanovnikBrezeMomčiloBula-

tovićkažedaseodrondesiosed-

micu uoči novogodišnjih pra-

znika, a da lokalna uprava nije

preduzela ništa kako bi riješila

problem. Nije postavljeno ni

obilježjedaputne funkcioniše.

–Očekivalismodaćenadležniu

lokalnojupravineštopreduzeti,

makardapropisnoividljivoobi-

lježe da je put van funkcije. Do-

datni problem je što u blizini

suženog puta ne rade i dvije

svjetiljke javne rasvjete, pa je

prava sreća kako do sada neko

ko ne zna za suženje puta nije

sletio u Svinjaču – kaže Bulato-

vićinačeodbornikukolašinskoj

Skupštini.

On kaže da sumještani godina-

maupozoravalidasetajdioputa

potkopava i da se može desiti

odron koji će blokirati saobra-

ćaj.

- Ako se ovako nastavi, mi ćemo

sa Breze ka Kolašinu morati

preko Trebaljeva - upozorio je

Bulatović.

Dr.D

Mještanin naselja Breza negoduje zbog blokade puta

,,Moramo li doKolašina

ići prekoTrebaljeva“

ŽABLJAK

–Sekretarijatu

zauređenjeprostoraopšti-

neŽabljakdo sada supristi-

gla četiri zahtjeva za legali-

zacijunelegalnihobjekata,

odkojih jedan ispunjava

uslove za to - kazao jePobje-

di sekretar tog sekretarijata

SavaZeković.

On objašnjava da preostala tri

objekta ne mogu sad da se le-

galizujujersuizgrađeninapo-

dručjimakojanijesuupisanau

postojeći detaljno urbanistič-

ki plan.

Odziv

Zeković precizira da će iz tog

razloga, njihovi vlasnici čekati

donošenjeplanageneralnere-

gularizacije koji se po pravilu

donositrigodinenakonstupa-

njanasnaguZakonaoplanira-

njuprostora.

-Dosadašnji odzivza legaliza-

cijujeveomaslab,alinadamse

daćebitiboljijerjeopštinane-

davnoobjavila javni pozivgra-

đanima da započnu postupak

legalizacije–kazaojeZeković.

Prema njegovim riječima, po-

sljednji popis objekata iz

2008. pokazuje da postoji

1.050 nelegalnih objekata, ali

smatra da se taj broj do sada

znatno povećao. Izvještaj o

stanju uređenja prostora op-

štine Žabljak iz 2015. godine

pokazuje da je 1.047 objekata

bez građevinske dozvole, dok

je 1.592 bez upotrebne dozvo-

le.

Naknada

Zakon o planiranju i izgradnji

važi od 16. oktobra prošle go-

dine. Vlasnici bespravnih

objekata treba da podnesu za-

htjev za legalizaciju u roku od

devet mjeseci od stupanja za-

kona na snagu, odnosno za-

ključnosa17. julom2018. godi-

n e . A k o t o n e u r a d e ,

predviđeno jeplaćanjenakna-

de za korišćenje prostora op-

štini, uvećanog poreza za be-

spravni objekat i konačno

uklanjanje objekta. Troškovi

legalizacijeobuhvatajukomu-

nalnu naknadu, koju utvrđuju

opštine, a koja zavisi od povr-

šine, lokacije i namjene objek-

ta. U opštini Žabljak u toku je

postupak izrade odluke o na-

knadi za komunalno oprema-

nje za nelegalne objekte koja

će prije usvajanja ići na javnu

raspravu.Bezodluke,kažeZe-

ković, nije moguće znati koli-

ko opština može prihodovati

odlegalizacije jer bi to ,,bilo

samonagađanje“.

- Cijena komunalnog oprema-

njabićeutvrđenapremazona-

ma za objekte za koje je izda-

vata građevinska dozvola.

Razmišljamo da cijenu sma-

njimo kako bi stimulativno

djelovali na građane. Postoje

značajne razlike od zone do

zone, a gotovo svi objekti su

izgrađeni na privatnom ze-

mljištu, tako da je uzurpacija

državnog zemljišta kod iz-

gradnje objekata gotovo ne-

znatna –objašnjavaZeković.

Poslove oko legalitzacije vrše

službenici Sekrertarijata za

uređenjeprostora i nije formi-

ranposebanodsjeksamozato.

- Glavni arhitekta nije izabran

jer opština nema stručnog ka-

dra u toj oblasti, a nijesu stvo-

reninidrugipotrebniusloviza

rad urbaniste. U nedostatku

stručnogkadra, postoji zakon-

skamogućnost da se angažuje

jedanurbanistazavišesusjed-

nih opština, što ćemožda biti i

neophodno–ocijeniojeZeko-

vić.

NPDurmitor

Unadležnosti opštine su, kaže

on, i nelegalni objekti podi-

gnuti u Nacionalnom parku

Durmitor. Iz tog zaštićenog

područja 2014. godine isklju-

čena su, zbog divljih objekata,

naselja Motički gaj, Virak,

Razvršje, Pošćenski kraj i Po-

ljane, odnosno oko 1.199 kva-

dratnihmetara površine.

-Graniceparkatadasupomje-

rene tako da se najveći dio tih

objekatanalazi vanzaštićenog

područja. Međutim, treba na-

pomenutida iuokvirugranica

postoji znatan broj objekata.

Koliko ih je ne znamo tačno,

jer ti objekti nijesu bili obu-

hvaćeni popisom iz 2008. go-

dine –preciziraZeković.

I.TERZIĆ

ŽABLJAK:

Sekretar za uređenje prostora o primjeni Zakona o planiranju i izgradnji

Stigla samo četiri zahtjeva

za legalizaciju objekata

NEMAPRECIZNIHPODATAKA

O,,DIVLJOJ“GRADNJI:

Žabljak

Po popisu iz 2008. na području opštine ima 1.050 nelegalnih objekata, ali

smatra da se taj broj do sada znatno povećao. U toku je postupak izrade

odluke o naknadi za komunalno opremanje - kaže Sava Zeković

Procedura

Sekretariju za uređenje

prostora Sava Zeković kaže

da se o zahtjevu za legaliza-

ciju, odluka donosi u roku

od 15 dana.

- Nakon 15 dana od slanja

zahtjeva, Skretarijat za

urbanizam šalje podnosi-

ocu informaciju da li može

da legalizuje svoj objekat ili

ne. Kad se utvrdi da objekat

ne može da se legalizuje,

donosi se rješenje o preki-

du postupka do donošenja

plana generalne regulariza-

cije, nakon čega će se znati

konačna sudbina objekta,

da li se i pod kojimokolno-

stima može legalizovati, ili

se mora ukloniti – objasnio

je Savo Zeković.

PUTSUŽEN:

Ispucali asfalt nadSvinjačom