Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Hronika

Utorak, 16. januar 2018.

SLUČAJ „RAMADA“:

Preinačena presuda direktoru Direkcije za željeznicu

Osumnjičeni za pokušaj ubistva Baranina saslušani kod sudije za istragu

Obradović osuđenuslovno

Duraj i Ličina upritvoru

zbog opasnosti od bjekstva

PODGORICA–

DirektorDi-

rekcije za željeznicuNeboj-

šaObradovićosuđen je tri

mjesecauslovnonadvije go-

dine jer je, prema stavu su-

da, zloupotrebompoložaja

oštetiobudžet za949,25 eu-

ra, kada jenovcemizdržav-

nekaseplatioodržavanje

dvapolitička skupaSocijal-

demokrata.

Obradović uslovnu kaznu ne-

će odslužiti ukoliko za dvije

godine ne počini krivično dje-

lo. To je odluka Apelacionog

suda koja je uslijedila nakon

razmatranjažalbi, pa jepresu-

da Višeg suda kojom je Obra-

dović osuđen na tri mjeseca

zatvora preinačena.

- U postupku donošenja pobi-

jane presude, a ni u samoj od-

luci nijesu počinjene povrede

procesnog i materijalnog za-

konika na čije postojanje dru-

gostepeni sud pazi. Sadržina

presude je u potpunosti sači-

njena u skladu sa odredbama

ZKP kojima je ona uređena -

piše u obrazloženju Apelacio-

nog suda.

Kako senavodi, ispitujući pre-

sudu u dijelu odluke o izreče-

noj kazni, drugostepeni sud je

našao da su žalbe optuženog i

njegovog branioca osnovane.

- S obzirom na propisanu ka-

znu zatvora za krivično djelo

za koje je optuženi oglašen

krivim, od šest mjeseci do pet

godina, djelo koje je optuženi

počinio predstavlja lakše kri-

vičnodjelo. Prvostepeni sud je

kao olakšavajuće okolnosti vi-

dio to da je optuženi porodič-

nan čovjek, otac dvoje malo-

ljetne djece i da ranije nije

osuđivan, što je odraz njego-

vog pozitivnog ponašanja i

vladanja u društvu - piše u

obrazloženjuodluke.

Prema navodima prvostepene

presude, okrivljeni Obradović

je kao uredne prihvatio dvije

fakture hotela „Ramada“ koji-

ma seobavezaodaplati iznose

od 560 i 389,25 eura za uslugu

održavanjadvaskupaukonfe-

rencijskoj Sali.

M.L.

Obradović ispredVišeg suda

Podnijete krivične prijave protiv Bjelopoljaca

Lažnimpapirima

oštetili budžet

BIJELOPOLJE-

Protiv

osnivača firme „Dera“Bijelo

PoljeB. K. (48) i V. S. (54) iz

BijelogPoljapolicija jepod-

nijelaprijave zbog sumnje

da su lažnimpapirimanani-

jeli 6.749eura štetedržav-

nombudžetu.

Kako su saopštili iz policije,

oni su, kako se sumnja, u dva

navrata ovjerili izjave kod no-

tara da nemaju neizmirenih

obaveza prema povjeriocima,

zaposlenima i Poreskoj upravi

Crne Gore, kao osnivači firme

„Dera“ d.o.o. BijeloPolje.

Oni su, kako se sumnja, 2. av-

gusta prošle godine tako pot-

pisanu dokumentaciju dosta-

vili Centralnom registru

privrednihsubjekatauPodgo-

rici, iako su znali da su podaci

u izjavama neistiniti.

Na osnovu ove dokumentaci-

je, Centralni registar privred-

nih subjekata je sproveo po-

stupakdobrovoljnelikvidacije

preduzeća u skraćenom po-

stupku, pri čemu je oštećen

budžet Crne Gore za 6.749

eura.

Da bi se sproveo postupak

dobrovoljne likvidacije kod

nadležnog organa, osnivači

preduzeća bili su u obavezi da

dostaveizjave,ovjereneodno-

tara ili nadležnog suda, da u

toku ovog postupka preduze-

ćenema neizmirenih obaveza

po osnovu poreza i drugih

obaveza prema povjeriocima.

Provjerama kod Poreske

uprave – Filijala Bijelo Po-

lje, utvrđeno je da preduzeće

„Dera“ u momentu podnoše-

nja zahtjeva za dobrovoljnu

likvidaciju u skraćenom po-

stupkunije izmirilo6.749eura

poreske obaveze.

Njima se na teret stavlja kri-

vično djelo navođenje na

ovjeravanje neistinitog sadr-

žaja.

C.H.

Policija reagovala na navodemedija

Čabarkapa nije prijavio

da je pucano na njega

PODGORICA–

Upravapoli-

cije reagovala jenanavode

pojedinihmedijada jeubar-

skomnaseljuHajNehaj na

ČedomiraČabarkapu ispa-

ljenakišametaka, ističući da

on tonijeprijavo.

Kako navode, Čabarkapa poli-

ciji nije prijavio da je pucano

na njega, već je to saznao poli-

cijski službenik i prijavio. Ta-

kođe, dodaju da nije zadobio

povrede od vatrenog oružja

već prilikompada.

- Građanin Č. Č. nije Centru

bezbjednosti Barprijavioda je

nepoznato lice u njegovom

pravcu ispalilo hice iz vatre-

nog oružja. Do tog saznanja je

došao policijski službenik. Č.

Č. uovomdogađajunijepovri-

jeđen. Konstatovano je da Č.

Č. ima povrede glave, ali koje

nijesu nastale od vatrenog

oružja već povrede koje je za-

dobio prilikom pada. Policija

je 14. januara oko 22:30 sata

obaviještena da je u pravcu Č.

Č. iz Bara nepoznato lice ispa-

lilo nekoliko hitaca i da je on

ostao nepovrijeđen - objasnili

su iz policije.

Izlaskomnamjestodogađaja i

nakon uviđaja, službenici CB

Bar su saznali da se ovaj doga-

đaj odigrao 40 minuta prije

vremena prijave.

- Službenici CB Bar preduzi-

majumjere i radnje za rasvjet-

ljavanje navedenog događaja

kao i razloga njegovog nepri-

javljivanja. Tokom obrade

ovog događaja utvrđeno je da

Č. Č. ima povrede, ali da te po-

vrede nisunanesene vatrenim

oružjem već da ih je zadobio

prilikompadaudarivšiglavom

odrveni predmet, nakon što je

nepoznati izvršilac navodno

pucao u njegovom pravcu -

objašnjeno je iz policije.

C.H.

Okončano suđenjeMašanu Čoguriću za ubistvo braće Ćulafić

Tužilaštvo traži

40 godina robije

PODGORICA–

TužilacMi-

loš Šoškić tražio je jučeuza-

vršnimriječimada seMašan

Čogurićosudi namaksimal-

nukaznuod40godina za-

tvora zbogubistvabraćeDa-

vorina (31) iDanijela

Ćulafića (24), u lokalu ,,Mo-

skva“prije četiri godine.

Sdruge strane, advokatDanilo

Mićović, koji zastupa Čoguri-

ća, tvrdi da se radilo o nužnoj

odbrani i da njegov klijent tre-

ba da se oslobodi krivice.

Čoguriću se u ponovljenom

postupku sudi zbog ubistva

braće Ćulafić pred vijećem

suktinjeVesneMoštrokol,koja

će novu presudu donijeti 26.

januara.

Otežavajućeokolnosti

Tužilac Šoškić je u završnom

izlaganju obrazložio zašto tra-

žikaznuod40godina,navode-

ći da je svim dokazima tokom

postupka utvrđena krivica op-

tuženog.

- Odbrana da je postupao u

nužnoj odbrani je opovrgnuta

tokompostupka.BraćaĆulafić

nijesu napala optuženog. Ni-

kakvog napada braće nije bilo,

aDavorinnije preduzeonijed-

nuradnjukojabi semoglaoka-

rakterisati kao napad. Nema

olakšavajuće okolnosti, a ne

može se cijeniti ni Čogurićeva

mladost, jer kao dvadesetjed-

nogodišnjak nosio pištolj na

javnommjestu - kazao je tuži-

lac Šoškić.

On je ocijenio da je otežavaju-

ća okolnost to što je optuženi

ubio dvije mlade osobe a nije

izrazio kajanje.

- Ne treba zanemariti ni tugu

porodice Ćulafić i da se ta pat-

nja ne može okončati. Jedina

kazna je 40 godina, a i treba

Čogurić:

Teškomi je

da živimsa

ovim teretom

Opuženi Čogurić pridružio

se završnim riječima svog

advokata, navodeći da se

kaje i da mu je teško zbog

tragedije.

- Radije bih da sam ja

mrtav, nego oni. Mnogomi

je teško da živim sa ovim

teretom, jakomi je teško -

dodao je Čogurić.

uzeti u obzir užas kroz koji su

prošli - dodao je Šoškić.

„Podmetanjedokaza“

Zastupnik porodice i otac ubi-

jene braće, Borislav Ćulafić,

naveo je u završnim riječima

da je ponovno suđenje farsa i

da „krunsku ulogu u montira-

nomsuđenjuimatužilacMiloš

Šoškić“. On je naveo i da je re-

konstrukcijaubistva bila ruga-

nje pravosuđu, fer i poštenom

suđenju.

-Ubistvommojihsinovaubije-

na je jedna porodica. Smatram

da jenekopodmetnuometalni

boks u lokalu prije početka re-

konstrukcije.Umomkrajusvi-

ma djeca dolaze, samo moje

nema - dodao jeĆulafić.

Onjezaključiodaoptuženi za-

služujemaksimalnukaznuza-

tvora od 40 godina, navodeći

da je Čogurić bio ,,dizač tego-

va“ i da se bavio bodi bildin-

gom, te i da je svakodnevno

išaou teretanu, i da jebio fizič-

ki jači odDanijela i Davorina.

Otac ubijene braće Ćulafić je

nakon davanja završnih riječi

napustio sudnicu, dodajući da

je ponovno suđenje za njega

predstava.

Međutim, odbrana je juče bila

stava da Čogurić treba da se

oslobodi krivice, jer je postu-

paounužnoj odbrani.

Stavodbrane

Branilac Čogurića, advokat

Danilo Mićović, kazao je da

njegov branjenik nije počinio

krivično djelo teško ubistvo, te

i da se branio, jer je bio napad-

nut.

- Nije Čogurić njega tražio po

Starom aerodromu, već Dani-

jel njega. Njih dvojica su došla

zajedno s ciljem da ga napad-

nu, što imnijebioprvi

put.Op

-

tuženi je imao još tri metka

koja nije ispalio i pucao je sa-

mo dok nije prestao napad na

njega - dodao jeMićović.

Prema njegovim riječima, op-

tuženi se više puta obratioDa-

vorinu Ćulafiću riječima:

,,Bježi od mene“ jer, kako je

dodao, niježelioda izazoveve-

će sukobe.

- Ovaj događaj je potresan ka-

kozaporodicuĆulafić, takoza

mog branjenika i njegovu fa-

miliju - dodao je Mićović, tra-

žeći da se njegovom klijentu

ukine pritvor.

Čogurić je prvostepenompre-

sudom Vladimira Novovića

osuđen na trinaest i po godina

zatvora za teško ubistvo u pre-

koračenju granica nužne od-

brane, u sticaju sa krivičnim

djelom-nedozvoljenodržanje

oružja. Apelacioni sud ukinuo

je presudu i naložio ponovno

suđenje.

M.L.

PODGORICA/BAR -

Držav-

ljaninu Kosova Valtonu Dura-

ju (21) i Baranki Sabihi Ličini,

koji se terete da su u petak po-

kušalidaubijunjenogsupruga

Nusreta Ličinu, juče je nakon

saslišanja određen protvor do

30dana.

Odluku je donio sudija za

istragu Višeg suda Vladimir

Novović.

Kako Pobjeda saznaje, Ličini i

Duraju je pritvor određen

zbog opasnosti od bjekstva i

mogućeg uticaja na svjedoke.

Ličina se prijavom tereti za

krivično djelo pokušaj ubistva

putempodstrekavanja.

Ličina i Duraj uhapšeni su u

petak zbog sumnje da su u po-

rodičnoj kući pokušali daubiju

NusretaLičinu.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

oni su pred barskim inspekto-

rimaprebacivaliodgovornosts

jednog na drugo.

Napadač je ispalio pet hitaca

od kojih su tri pogodila Ličinu

– jedan u obraz, drugi u lijevi

lakat,atrećiudesnušaku.

M.L.

ŽALIŠTOJEDOŠLODOTRAGEDIJE:

SaprivođenjaČogurića

SaprivođenjaDurajauTužilaštvo