Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Društvo

Ponedjeljak, 15. januar 2018.

Profesorica Filološkog fakulteta u Beogradu kaže da političari

jedni druge ne treba da doživljavaju kao neprijatelje

Tomić: Ako nema

uvažavanja, nema

ni kulturedijaloga

Politički dijalog treba da bude korak ka renoviranju

scene u kojoj bi se političari nadmetali argumentima, ili

šarmom, ili dosjetkom… Uvredljiv rječnik apsolutno je

neprimjeren za javnost – kaže prof. Zorica Tomić

PODGORICA

Parlamenta-

rackoji prvi izrazi duboko

uvažavanjepremapolitič-

komprotivniku, doživljava-

jući gakao takmacaumjesto

kaoneprijatelja, postaviobi

temeljenovompristupuu

parlamentarnoj komunika-

ciji –kaže zaPobjeduZorica

Tomić, profesoricaFilološ-

kog fakultetauBeogradu.

Parlamenti su često poprište

ne samo političke borbe, već

žestokih verbalnih sukoba, ne-

rijetko i fizičkih obračuna. Po-

slaniciželedaihjavnostnepre-

kidno sluša, pa i gleda, i zato se

bore za direktne televizijske

prenoseskupštinskihzasijeda-

nja. Ne vode računa, međutim,

da njihova međusobna komu-

nikacijanepređe,,granicu“ine

pokazuju zabrinutost što nji-

hova,,takvariječ“ideujavnost,

već ih isključivo zanima da je

čuje njihov politički protivnik.

U crnogorskom parlamentu,

barem u posljednjem sazivu,

glavni akter sličnih dešavanja

bio je Demokratski front, koji

je nekoliko puta izazvao inci-

dente u Skupštini, zbog čega je

uvedeno novčano kažnjavanje

za neprimjereno ponašanje.

Desilo se dva puta tokom nji-

hovog bojkota Skupštine da

Sjednice Skupštine

ne prenositi direktno

Profesorica Zorica Tomić kategorična je da skupštinska zasi-

jedanja ne treba direktno prenositi na televiziji.

- Parlamentarci misle da je važno da postanu poznati putem

medija i zato žele da budu viđeni na televiziji. Mislimda jako

mali broj građana gleda prenose sjednica Skupštine. Mnogo

veći značaj bi njihovi nastupi imali, a i oni bi imali veći integri-

tet, kada bi išli direktno kod birača, nego što žele da se slikaju

– kaže Tomić.

Požar na objektu HalilaMujevića u Rožajama

Izgorio restoran

ROŽAJE

Restoran „Duga“,

vlasnikaHalilaMujevića, znat-

no je oštećen u požaru, koji je

izbio juče ujutro oko pet sati.

Vatra koja se najprije pojavila u

šanku, pa otuda i pretpostavka

da jenajvjerovatniji uzrokkvar

na elektroinstalacijama, ,,pro-

gutala“ je cijeli prostor na pr-

vomspratuukojemjesmješten

restoran i kuhinja. Drugi sprat

na kojem se nalaze smještajni

kapaciteti ostao neoštećen.

Mujević je kazao da je u resto-

ranu nastupila totalna materi-

jalna šteta koja se procjenjuje

na preko 20.000 eura.

- Naš radnik na recepciji je u

vrijeme izbijanja požara spa-

vaonaspratugdjejeosjetiodim

i toplotu. Sišao je u prizemlje i

zatekaopožarnakončegameje

alarmirao i pozvao vatrogasce.

Iako smo pretrpjeli ogromnu

izazovu incident napadajući

kolege iz vlasti verbalno, ali i

fizički. Nastavili su sličnu ko-

munikaciju i nakon povratka

na plenarna zasijedanja, pa je

jedan od njih već kažnjen odu-

zimanjem deset odsto plate

zbog neprimjerenih riječi.

Nadmetanje

Tomić kaže da je uzrok ova-

kvog ponašanja taj što se poli-

tički protivnik doživljava kao

neprijatelj, a ne kao takmac.

- Voljela bih kada bi mogao da

se renovira antički koncept –

,,agona“. Odatle riječ - agonija,

to jenadmetanje.Nijedanagon

nijemoguć ako ne vjerujemda

je moj takmac bolji od mene.

Zato je bilo mogućno da nam

Antička Grčka u amanet ostavi

koncept vrijednosti, samo ako

vas toliko uvažavam i mislim

da ste bolji odmene, da bihpo-

željelada se savama takmičim.

U čemu? U raspravi – kaže To-

mić.

Prema njenim riječima, kada

bi tobilomoguće, ondabipoli-

tički dijalog bio korak ka ,,re-

noviranju scene u kojoj bi se

političari stvarno nadmetali

argumentima“.

- Ili šarmom, možda dosjet-

kom. Ali bi zajednički interes

bio ono što je u korijenu riječi

„dijalog“ - dija – logos, odno-

sno kroz razum i razgovor da

se stigne do nečega što ima

važnost i zamene i za vas – ka-

zala jeTomić.

Na pitanje jesmo li daleko od

toga, ona kaže da ,,ne misli da

smo takodaleko“.

-Uvijekmorada sepojavi neko

ko će da postavi standarde u

svemu, pa i u komunikaciji. Pr-

vi koji bi iskazao duboko uva-

žavanje prema svom politič-

kom takmacu u parlamentu,

prema onome šta on govori,

uprkos različitima pogledima,

postavio bi temelje novompri-

stupuuparlamentarnoj komu-

nikaciji – istakla jeTomić.

Ona kaže da je ,,uvredljiv rječ-

nik apsolutno neprimjeren za

javnost“.

- Javno zahtijeva govor koji će

očuvati dignitet tom prostoru.

Ako je javnost razvodnjena i

ako ne postoji kao specijalno

ekskluzivno mjesto, onda je

moguće da imate i ružne riječi.

Koncept javnosti u izvornom

smislu riječi ne da to ne podra-

zumijeva, nego javnost mora

samu sebe da štiti – dodala je

Tomić.

Profesorica Tomić kaže da je

,,opšta površnost stigla sa onli-

ne,digitalnomdemokratijom“.

-Mnogi su digli ruke od politi-

ke i njihov jedini angažman je

da lajkuju ili žestoko kritikuju

parlamentarcenekadaizličnih

razloga, nekada potpuno neo-

baviješteno povodeći se logi-

komvećine, napadaju ili hvale,

a ne znaju o čemu se radi. To je

taopštapovršnost koja je stigla

sa sajber demokratijom– kaže

Tomić.

Anonimnost

Prema njenim riječima, komu-

nikacija građana sa političari-

ma putem interneta donosi ve-

likiproblem,atojeanonimnost.

- Izloženi ste, a komentatori su

anonimni. Poslanik će izabrati

na koji će od komentara reago-

vati, ali ništa mu ne garantuje

daizanekogpotpisastojistvar-

naosoba sa tim imenom–kaže

Tomić.

Ona smatra da svakomoderno

društvomorada radi na rekon-

strukciji javnog prostora da bi

javna riječ imala težinu.

- Ako je javni prostor toliko ra-

zuđen, ako pati od svojevrsne

bezobalnosti, onda ona više ne

može da ima težinu i nećemo

uspjeti da razlikujemo važnost

ličnosti koje nam nešto saop-

štavaju.Posljedicatogajetotal-

na konfuzija, da više ne znamo

šta su prave informacije a šta

nijesu–dodala jeTomić.

I.KOPRIVICA

Pokvario se skener

uKliničkomcentru

Uvrtićima će biti

mjesta za svudjecu

PODGORICA

Iz Kliničkog centra saopšteno je da je juče došlo

do kvara na 64-slajsnom skeneru u Centru za radiološku dijago-

stiku, te da će svi zakazani pacijenti za dijagnostiku na ovom apa-

ratu obaviti pregled na drugom skeneru, koji je u punoj funkciji.

- Odmah su preduzete sve neophodne aktivnosti za brzo otkla-

njanje kvara, o čemu ćemo javnost blagovremeno obavijestiti –

saopštili sumoleći pacijente za strpljenje i razumijevanje.

N.Đ.

Ministar prosvjete Damir Šehović o širenju

kapaciteta predškolskih ustanova

PODGORICA

Ograničava-

njebrojaupisanedjecenije i

nećebiti izborMinistarstva

prosvjete, kazao je resorni

ministarDamir Šehović.

Gužvauvrtićima jeevidentna,

a Šehović je objasnio da se to

ne odnosi na sve opštine.

-Naprotiv,uvelikombrojuop-

ština imamo potrebu za pove-

ćanjemobuhvatadjece- rekao

je Šehović agencijiMina.

Problem velikog broja djece

se, prema njegovim riječima,

bilježi najviše u vrtićima u

glavnomgraduijednomdijelu

primorskih opština. Istakao je

da je na ovu situaciju uticalo

veliko povećanje broja upisa-

ne djece, ali i demografska

kretanja.

- Ograničavanje broja upisane

djecenijebioniti ćebiti naš iz-

bor, jer naš izbor nikada nije

ono što je lakše za nas, već ono

što je bolje za djecu - rekao je

on.

Podsjetio je da je u toku reali-

zacija projekta sa Bankom za

razvojSavjetaEvropeuokviru

koga je definisana izgradnja

sedamobjekata, a da je država

opredijelila dodatni novac za

gradnju vrtića van tog projek-

ta.

Prema riječima ministra, u

okviru projekta sa Bankom za

razvoj vrijednog 17 miliona

eura, biće izgrađeno sedam

objekata, i točetiri uPodgorici

i po jedan u Baru, Pljevljima i

Ulcinju. Jedan vrtić u Zagori-

ču, kapaciteta za oko 250 dje-

ce, završen je, ada suradovi na

objektunaStaromaerodromu

u završnoj fazi.

-Preciznije, ovaj objekatvrije-

dan je 2,7 miliona eura, moći

će da prihvati oko 340 djece i

njegov završetak se očekuje u

prvoj polovini ove godine - re-

kao je Šehović dodajući da su

preostalihpetobjekataurazli-

čitimfazama.

Ministar je naveo da je za

objekteuTuzima i Baru raspi-

san tender za izgradnju, za vr-

tić u Pljevljima pripremne ak-

tivnosti na izboru izvođača

radova su u toku, a da je za

objekat u Bloku šest u toku

izrada glavnog projekta.

Sumirajući postignute rezul-

tate Ministarstva u proteklih

godinuineštodana, Šehović je

ukazao da je otvoreno 550 no-

vih mjesta u predškolskim

ustanovama u glavnomgradu,

a da će, kada se završi projekat

sa CEB-om, taj broj dostići 1,6

hiljada.

N.Đ.

Damir Šehović

Posljedice

požara

ZoricaTomić

štetu, velika je sreća štosevatra

nije proširila na gornji sprat i

potkrovljeobjekta,odnosnošto

niko nije povrijeđen – kazao je

Mujevićiuputiozahvalnostva-

trogasnoj službi na brzom rea-

govanju.

Iz Službe zaštite su kazali da

sunakonštoimjeprijavljenpo-

žaruputili pet vatrogasaca, koji

su ugasili vatru u rekordnom

roku i uspjeli da hlađenjem

plinskih boca spriječe njihovu

mogućueksploziju, čimebi po-

sljedice vatrene stihije mogle

biti katastrofalne – kazali su iz

te službe.

F.K.