Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 15. januar 2018.

Aktuelno

PODGORICA

-CrnaGora

ostajerijetkamediteranska

zemljasarestriktivnomdr-

žavnompolitikomizdavanja

sportskihribolovnihdozvola

namoru, što jeranijihgodina

redovnodovodilodotogada

svi koji bihtjeli -nemogule-

galnodazabaceudicu, biloda

surezidenti ili stranci.

Sa druge strane, prema najava-

ma, država ove godine planira

da poveća broj inspektora koji

ćenamorukontrolisatikrivolov

ali, između ostalog, i sportske

ribolovce. Ako budu revnosni, a

dozvolu ,,ne ugrabite“ na vri-

jeme,odlazakuribolovmožeda

vas košta ne samo izgubljenih

udica već i 200 eura prekršajne

kazne.

Nemapromjena

Broj je i ove godine limitiran na

2.000 godišnjih dozvola za

punoljetne građane, koje su već

podijeljene sportskimklubovi-

makrajemdecembra.Dobardio

je već prodat jer to nijesu doz-

vole samo za Primorje već ih

može kupiti, pod uslovom da

nijesu prošle, svako ko ima

crnogorsku ličnu kartu a nam-

jerava da sportski ribolov prak-

tikuje na moru. Za juniore je

opredijeljeno 300 dozvola, ko-

liko i za takozvane privremene

dozvole koje se izdaju na 10 ili

30danapocijeni 15, odnosno30

eura, amogu ihkupiti rezidenti,

ali i stranci. Takođe, ako nijesu

prošle. Pritom, zakonnepozna-

jemogućnostizdavanjadnevnih

sportskihribolovnihdozvolana

moru…

Zvanično objašnjenje za

postavljene kvote i limite je što

država time želi da zaštiti more

odprelova,naštasportskiklubo-

vi i ribolovci upozoravaju da u

praksi ispaštaju sportisti, a ne

postojirealnaslikaotomekoliko

se stvarnoribe izvadi izmora.

- Broj dozvola za obavljanje

sportsko-rekreativnog ribolova

na moru je definisan Pravilni-

kom o sportsko-rekreativnom

ribolovu na moru, u skladu sa

Zakonomomorskomribarstvu,

i u ovoj godini nije planirana

izmjena ili dopuna navedenog

propisa–potvrđeno jePobjedi

izMinistarstva poljoprivrede i

ruralnograzvoja.

Kako su u odgovorima na upit

Pobjede odgovorili iz togVladi-

nog resora, do danas nijesu,

kažu, dobili zahtjev, predlog ili

inicijativuodSavezazasportski

ribolov na moru, sportsko-ri-

bolovnihklubovailizaintereso-

vane javnosti ,,naosnovukojebi

se pristupilo ocjeni razloga za

povećanjebrojadozvola koje se

mogu izdati za obavljanje

sportsko-rekreativnog ribolova

namoru“.

- Naglašavamo da je posljednja

izmjena navedenog pravilnika

rađena u konsultaciji sa pred-

stavnicima Saveza za sportski

ribolovnamoru– ističuuMini-

starstvu.

Staratema

Iz Saveza za sportski ribolov na

moru Crne Gore podsjećaju da

dozvolenijesunovatemaidasu

prije nekoliko godina jedva us-

pjeli da izdejstvuju da Minis-

tarstvo podigne kvotu sa

tadašnjih 1.500 na 2.000 što,

smatraju, odavnonijedovoljno.

Potpredsjednik Saveza Željko

Kosić, koji je i predsjednik lani

najtrofejnijeg domaćeg kluba –

SRK Igalo (tim koji je osvojio

svjetskuklupskubronzu),ističe

zaPobjeduda senemože izjed-

načiti situacija kada je Savez

imao11klubovasadanašnjih29.

-Dozvoleuklubovimamoguda

kupe svi građani Crne Gore, jer

je sportski ribolov dozvoljena

aktivnost.Upraksise,zbogkvo-

ta i restriktivne politike događa

daljudiželedakupedozvoluda

bi regularno, par puta godišnje

izašli na vodu, a dozvola nema

većpočetkomljeta.Ondanasta-

jepotragaizvanjetelefonomod

kluba do kluba, od Igala do Ul-

cinja ne bi li se negdje pronašla

koja–objašnjava stanjeKosić.

Premanjegovimriječima,Savez

situacijupremošćavatakoštose

neki klubovi sa dužom tradici-

jommoraju odricati broja doz-

voladabimanjiilinovijiklubovi

dobili makar po 20-30 dozvola,

što je svakakopremalo.

- U Igalu imate 5.000 stanovni-

ka, a klub raspolaže sa 100 doz-

vola. Dogodiće se u julu ili av-

gustu da neko iz Igala želi da

kupi dozvolu. Nećemo imati da

mu izdamo i mi, pored njegove

volje da bude legalan, pravimo

krivolovca jer će on svakako

poći da baci udicu. Da ne govo-

rim o tome da makar 50 odsto

turistakojidođuuCrnuGorusa

sobomponesu štap za pecanje i

kojibi,kaoštojetoslučajsvugd-

je u svijetu, kupili dnevnu doz-

volu… Takvoga neću moći da

pitamzaštoribabezdozvole,jer

on sve i da hoće da je kupi neće

imati

gdje.To

je suluda situacija

–smatraKosić.

Diskriminacija

Advokat Miljan Knežević, koji

je i pasionirani sportski ribolo-

vacironilac,ističedajecrnogor-

sko rješenje najblaže rečeno

čudno i diskriminatorsko, jer se

stvari postavljaju kao da je riječ

onekoj vrsti koncesije.

- Radi se o ustavnoj neravno-

pravnosti. Ako imate, primjera

radi,10.000ljudikojibisebavili

sportskim ribolovom, vi

ograničavate njihova prava (a

ribolov nije zabranjena djelat-

nost) i dajete šansu da tu vrstu

legalne razonode i hobija prak-

tikuje samo2.000 ljudi.

Pritom, neki klubovi jedva da

mogu da dobiju 30 dozvola, od

kojih treba da odvoje sredstva

za kotizacije i organizaciju tak-

mičenja,štojeuslovdanaredne

godine uopšte imaju pravo da

zaduže nove dozvole…Onda

imate situaciju da su troškovi

takmičarske strane ribolova

drastično visoki, a rekreativna

strana je pod restrikcijom

države–primjećujeKnežević.

To,kakokaže,zaposljedicuima

revoltgrađana,kojisvakakoup-

ražnjavaju ribolov, a od lojalnih

iregularnihribolovacapravimo

krivolovcebeznjihoveželje.

-Posebanproblemsuturistiko-

jinitiimajugdjedakupedozvo-

lu, niti poštuju pravila jer nema

ko da ih kontroliše. Koja se to

lovočuvarska služba može fi-

nansirati od tako malog broja

dozvola. Kome da tražite is-

prave, ako mu ne dajete šansu

da kupi dozvolu. Posljedica je

haosnavodi, izlovnedorasle ri-

be, anapapiru i pro forme sveu

skladu sa zakonom – navodi

Knežević.

Držesezakona

IzMinistarstva poljoprivrede i

ruralnog razvoja, međutim, is-

tiču da trenutno ne postoji za-

konska mogućnost da se

prevaziđu utvrđeni limiti,

odnosno nema mogućnosti za

uvođenje novog tipa dozvola

(konkretno dnevnih) za obavl-

janje sportsko-rekreativnog ri-

bolova.

- U toku je priprema novog za-

kona o morskom ribarstvu i

marikulturiikaoštojeuobičaje-

na praksa kod izrade zakono-

davnih akata, Ministarstvo će

razmotriti sve opravdane inici-

jative zauvođenjenovihzakon-

skih rješenja koja bi doprinijela

rješavanju uočenih problema i

prevazilaženju bilo koje vrste

nelegalnih aktivnosti, uključu-

jućiisvapitanjauoblastisports-

ko – rekreativnog ribolova –

kažu izMinistarstva.

Radna grupa za izmjene zako-

na, u koju je uključen i pred-

stavniksavezajošsenijesastaja-

la, pa se u 2018. ušlo sa starim

kvotama i pravilima koja su u

praksi pokazala da ne funk-

cionišu.

I.PERIĆ

Zanimljiva pravna situacija važiće i ove godine za jednu od glavnihmorskih rekreacija

Ribolovnedozvole

opet na kašičicu

Vuković:

Zaboravlja

se na sport

i turizam

Član radne grupe za

suzbijanje krivolova Alek

Vuković, kao predstavnik

neformalnog udruženja

ribolovaca, ronilaca i gra-

đana Stop krivolovu koje

je lani vodilo bitku protiv

dinamitaša i nelegalnog

ronjenja upozorava da

restriktivnimpristupomu

izdavanju dozvola država

potencijalno pravi – nove

krivolovce.

- Svi oni čiji je hobi sport-

sko-rekreativni ribolov

svake godine raznim triko-

vima i nastojanjima poku-

šavaju da dođu do dozvole.

Limit broja dozvola armiju

ribolovaca gura u prekršaj

jer i pored svih nastojanja,

dosta ih ne može doći do

tog parčeta kartona koje im

obezbjeđuje nekoliko sati

nedjeljno na vodi, ono što

koriste za sopstveni mir, a

ne da bi ekonomski sebe

obezbijedili – ističe Vuković.

Kako navodi, u toj situa-

ciji, sportski ribolovci koji

su ispravni, ili bi htjeli da

budu regularni, a takvih je

većina, ostaju zaboravljeni,

potisnuti u drugi plan, iako

svojimprimjerima prave

pozitivne stvari.

- Da ne govorimo o imidžu

koji u svijetu, i pored lošijih

inansija, grade naši sport-

ski ribolovci takmičari. Ili,

što se redovno zaboravlja,

sve analize ukazuju da bi

država mogla, regulisa-

njemove oblasti na pravi

način, da od održivog i na

pravi način kontrolisanog

sportskog ribolova ostvari

zavidan turistički pro it, po

uzoru na neke zemlje Evro-

pe – zaključuje Vuković.

Kosić: Zamislite kvotu za

vozačke legitimacije

Željko Kosić limitiranje broja ribolovnih dozvola izjednačava

sa potencijalnom situacijomu kojoj bi država limitirala druga

građanska prava.

- Možda bi dobro bilo predložiti Ministarstvu unutrašnjih

poslova da ograniči broj vozačkih dozvola, pa da recimo

3.000 ljudi ima pravo da dođe do njih. Kako biste ih vi ras-

podijelili? Ili da se ograniči broj lovaca i onih koji mogu da

regularno idu u lov na divljač. Vjerovatno bi takve situacije

bile neodržive – kaže Kosić.

On zaključuje da Savez i klubovi apeluju da svako treba da

ima pravo da kupi sportsko-rekreativnu dozvolu, ali i da se

uvedu dnevne i višednevne dozvole kako bi turisti i stranci

mogli regularno da praktikuju ribolov, koji inače praktikuju.

Ministarstvo: Ograničenje

zbog održivog upravljanja

-Razlog za utvrđivanje maksimalnog broja dozvola za ulov

ribe na moru, kako u privrednom tako i u sportsko-rekrea-

tivnom ribolovu, jeste zaštita, očuvanje i održivo upravljanje

ekonomski važnim vrstama riba i drugihmorskih organiza-

ma – saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva.

Pored ove restrikcije, prateća glasi da nosilac dozvole može

dnevno da ulovi tri kilograma ribe i jedan primjerak ribe teže

od tog limita, a za tu namjenumože koristiti najviše dva štapa

sa po tri udice…

Osnov za utvrđivanje maksimalnog broja dozvola, odnosno

ribolovnog napora umorskom ribarstvu, kako navode, sadr-

žan je u Zakonu omorskom ribarstvu i marikulturi.

- Radi racionalnog korišćenja i zaštite ekonomski važnih

vrsta riba i drugihmorskih organizama, na osnovumišljenja

Instituta za biologijumora, Ministarstvo utvrđuje: 1) broj i

veličinu plovnih objekata, snagu pogonskogmotora plovnog

objekta, vrstu i količinu ribolovnog alata i opreme kojima je

na određenim ribolovnimpodručjima ribolov dozvoljen; 2)

ograničenje, odnosno zabranu ribolova na određenom ribo-

lovnompodručju; 3) dozvoljenu količinu ulova ili sakupljanja

po jednoj dozvoli; 4) broj dozvola za određenu vrstu ribolova;

i ostale elemente bitne za održivo upravljanje raspoloživim

resursima mora - kažu iz Ministarstva.

KONTRADIKTORNOST:

Broj sportskihdozvola

ograničen, a ribolovbez

dozvole sekažnjava