Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 15. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

-RadnicaRa-

dio-TelevizijeCrneGore

RajkaGardašević, koja jepo-

vrijeđenaueksploziji u su-

botu, uSkadru, stabilnog je

zdravstvenog stanja, piše

portal RTCG.

Kako navodi ovaj portal, al-

banska policija intenzivno ra-

di na rasvjetljavanju eksplozi-

je, a kako je za TVCG kazao

novinar TV Skadar Simon

Škrelja, devet osoba je prive-

deno, dok tužilašvo istražuje

snimke sa sigurnosnih kame-

ra.Ueksploziji kojasedogodi-

la u subotu povrijeđeno je još

pet osoba.

Albanskapolicija sumnjada je

meta napada bio albanski bi-

znismen LjuljzimKula, kome

se ljekari bore za život.

Prema navodima albanskih

medija, bomba jeaktiviranau

trenutku kada je Kula izlazio

iz automobila, ispred zgrade

u kojoj su prostorije srpske i

crnogorske manjine u Alba-

niji.

Kula i još dvije osobe koje su

teže povrijeđene u eksploziji

transportovani su helikopte-

romubolnicuuTirani.

C.H.

PODGORICA

– Viši sud

potvrdio je optužnicu

protiv Marka Laševića

(22) iz Podgorice koji se

sumnjiči da je 27. okto-

bra prošle godine ubio

godinu starijeg Momira

Zečevića.

Laševiću se na teret stav-

lja da je počinio krivično

djelo ubistvo u sticaju sa

krivičnimdjelomnedo-

zvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

Prema navodima

optužnice, Lašević je 27.

oktobra oko 17.50 ubio

Zečevića.

- Nakon kraće prepirke i

svađe sa M. Z. okrivljeni

je izvadio pištolj marke

,,radomVIS” mod 35

N15567, fabričkog broja

N1477, kalibra 9mm,

koji je držao neovlašće-

no i bez odobrenja za

nabavku oružja, a zatim

je u predjelu glave Z. M.

ispalio hitac. Tomprili-

komnanio je oštećenom

strijelnu ranu – ustrelinu

od koje je nastupila smrt.

Nakon toga okrivljeni je

pobjegao - piše u optuž-

nici.

Lašević je ranije na saslu-

šanju kod tužioca tvrdio

da nije imao namjeru da

ubije Zečevića, te i da je

pištolj slučajno opalio.

On je tokom istrage ispri-

čao da je razlog njihove

svađe to što je odbio da

Zečeviću pozajmi novac.

Naveo je i da ga je dva

puta udario drškomod

pištolja, da je krenuo

da ga udari i treći put,

ali se Zečević izmakao i

glavomudario u cijev

pištolja koji je u tom

trenutku opa-

lio.

M. L.

PODGORICA

–Zaprotekle

dvije godine četiri osobeubi-

jene suuCrnoj Gori kada su

nanjihovimvozilimapod-

metnutepa aktiviranebom-

be. Tri osobe izbjegle supu-

komsrećomtakvu smrt, a

bilo je i onihkoje supreživje-

le saposljedicama.

Surove likvidacije eksploziv-

nim napravama su učestale, a

za istražitelje svaki bombaški

napad kompleksna je stvar, ali

ne i nemoguća za dokazivanje.

Iako eksplozija, kako se sma-

tra, uništava dokaze, krivce za

bombaški napad moguće je

identifikovati i privesti pravdi,

smatra kriminologVelimir Ra-

kočević.

Tragovi

-Nijetačnodavatraueksplozi-

ji uništava sve materijalne tra-

gove. Nesporno da u svakom

raznesenomili izgorjelomma-

terijalu ostane veliki broj tra-

gova koji kriminalističkom

obradommogu dovesti do uči-

niocaovihkrivičnihdjela - isti-

čeRakočević.

On objašnjava da prilikom ra-

svjetljavanja bombaških napa-

da nije dovoljno otkriti samo

tragove u centru eksplozije,

već jepotrebno istražiti, istraž-

nim žargonom rečeno - šire li-

cemjesta.

- Kriminalci koriste eksploziv-

ne naprave koje se sve češće

tempiraju ili aktiviraju daljin-

skim, kao i patrone za čije pa-

ljenje služi detonator sa štapi-

nom. Ako se koristi plastični

eksploziv, on se zalijepi za ci-

ljani predmet ili lokaciju. Zbog

toga članovi organizovanih

kriminalnih grupa imaju stal-

no obezbjeđenje vozila i obje-

kata koje koriste, kako bi spri-

ječili opasna iznenađenja.

Prilikom postavljanja eksplo-

ziva učinioci ne moraju biti u

blizini eksplozije, već sve mo-

gu posmatrati sa bezbjedne

distance - navodi Rakočević.

Žrtve

Onističedaobračunikriminal-

nih klanova, odnosno likvida-

cije, kao i drugi surovi zločini,

nose opasnost da izazovu stra-

danje nevinihosoba.

-Tojasnogovoriovisokomste-

penu bezobzirnosti delinkve-

nata koji i po cijenu stradanja

nedužnih ljudi hoće da ostvare

naum- ističeRakočević.

Komentarišući obračune kri-

minalnih grupa, on navodi da

su takvi sukobi uvijek postojali

uz stalno usavršavanjemetoda

djelovanja.

- Sve kreće od nezakonitog sti-

canja bogatstva. Od nelegalnih

aktivnosti na globalnomnivou

organizovane kriminalne gru-

pe ostvaruju zaradu od najma-

nje pet odsto svjetskog bruto-

društvenog proizvoda.

Obračuni su posebno učestali

zbogvisokoprofitabilnihneza-

konitih aktivnosti kao što su

krijumčarenje droga, oružja -

dodajeRakočević.

On navodi da ubrzani tehno-

loški i elektronski razvoj siste-

ma u bankarstvu i finansijama

pogoduje snaženju kriminal-

nih tržišta.

- Sukobi između kriminalnih

grupa traju onoliko dugo koli-

ko traje i borba za prevlast u

kriminalnommiljeu uz sve če-

šće likvidacije zbog prelaska iz

jedne kriminalne grupe u dru-

gu, što je za njihove vođe neo-

prostivo - ističeRakočević.

Policija, kako navodi naš sago-

vornik, je brojnimoperativno-

taktičkim i dokaznim radnja-

ma usp j e l a da u t i če na

evidentno slabljenje pojedinih

kriminalnihklanovačiji sučla-

novi uhapšeni i procesuirani.

- Ovo će bitno uticati na sma-

njenje najtežih zločina. Više je

negoočiglednodaimjepostalo

tijesno na našoj teritoriji zbog

čegamijenjajumjestoboravka,

a samim tim i centar kriminal-

nih aktivnosti. Međutim, uvi-

jekmože bolje i više i građani s

pravom očekuju da ih policija

zaštiti odsvihoblikaugrožava-

nja - pojašnjavaRakočević.

Djelovanje

Da bi se stalo na put obračuni-

ma kriminalnih grupa, Rako-

čević smatra da je potrebno

pripremiti i osposobiti nadlež-

ne organe, naročito policiju

kako bi odgovorila izazovima.

- Potrebno je strategiju suzbi-

janja organizovanog krimina-

liteta temeljiti naproaktivnom

pristupu. Dosadašnji pristup

podrazumijevao je preduzi-

manje radnji nakon izvršenog

krivičnog djela. Potrebno je

djelovati znatno prije zločina -

dodajeRakočević.

Polcija, kako ističe, mora biti

permanentnona terenu i imati

potrebne informacije o svim

opasnostima koje mogu uzro-

kovati krivičnodjelo.

- Kriminal semora predvidjeti

ispriječitiunajranijojfazi.Ovo

što sada radi naša policija kroz

pojačanu kontrolu i nadzor

osoba, objekata i prostora do-

bar je primjer proaktivne dje-

latnosti. Policijske aktivnosti

moraju biti prodorne i dina-

mičneprikupljanjeminforma-

cija savremenim metodama.

Policijski službenici treba da

šire spektar profesionalnih

znanja kako bi se mogli nositi

sanovimoblicimaugrožavanja

bezbjednosti - zaključio je Ra-

kočević.

M.LAZAREVIĆ

Dva dana nakon eksplozije u Skadru

Gardašević stabilno,

privedeno devet osoba

Kriminolog Velimir Rakočević o stradanju nevinih osoba u obračunima klanova

Bombaši ne prezaju

od kolateralnih žrtava

Surovi napadi

5.septembra2016.

Kotorani Goran Biskupo-

vić (28) i njegov prijatelj Miloš Bošnjak (25) ubi-

jeni su kada je nepoznati napadač aktivirao ek-

splozivnu napravu dok su pontom išli ka

porodičnoj kući Biskupovića u naseljuMuo. Bi-

skupović jebiočlanškaljarskogklana.

19.decembra

MarkoMartinović(38)izPodgo-

ricezadlaku je izbjegaosmrt kada jeekSploziv-

nanapravaaktivirana ispodnjegovogautomo-

bila. Martinović je obezbjeđivao braću Igora i

JovicuVukotića.

29.decembra 2016.godine

stradaoPljevljak

MilojeMrđa Vojinovića (37) dok je bio za vola-

nom „tojota rav 4“, ispod koje je daljinskim

upravljačemaktiviranaeksplozivnanaprava.

Vojinović je stradao kod Krivogmosta. Snažna

eksplozijaodbacilajeautomobilsaputanastije-

nekoritaMorače.

19.januara2017.godine

ĐorđeSekulovićubi-

jen je u neposrednoj blizini Osnovne škole

,,MaksimGorki“. Ekplozivnanaprava jeaktivira-

na ispod njegovog automobila. Teške povrede

tada jezadobilaJelenaKorać.

25.aprila2017.

Duško Roganović teško je po-

vrijeđenuHercegNovom upodmetnutojbom-

biispodautomobila.TeškopovrijeđenomRoga-

novićusuljekariuspjelidaspasuživot,alisumo-

ralimladićudaamputirajuobjenoge.

Potvrđena

optužnica protiv

Podgoričanina

za ubistvo

Lašević

uskoro

pred

sudom

Obračuni

kriminalnih klanova,

odnosno likvidacije, kao

i drugi surovi zločini, nose

opasnost da izazovu stradanje

nedužnih ljudi. To jasno govori o

visokom stepenu bezobzirnosti

delinkvenata koji po svaku

cijenu hoće da ostvare

naum, kaže Rakočević

SauviđajakodOŠ „MaksimGorki“

VelimirRakočević

ARHIVAPOBJEDE

SaeksplozijeuSkadru