Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 15. januar 2018.

Društvo

HERCEGNOVI

- Pripadnici

službi zaštite i spašavanja

HercegNovog iKotora i nji-

hovekolege izOpatije, Rije-

ke, Dubrovnika i saMljeta

učestvovali suprotekla tri

danauvježbi simulacijepri-

rodnekatastrofe - zemljo-

tresa, koja jeodržananapla-

niniOrjen.

Obuku je pohađalo dvadese-

tak pripadnika jedinica za po-

traguuzemljotresima i sedam

potražnihpasa.Nakonzavrše-

nog teorijskog dijela, praktič-

ni dio obuke sastojao se od

nekolikosegmenata: pružanje

prvepomoći, spašavanje savi-

sina i dubina, potrage sa po-

tražnim psima obučenim za

potrage u ruševinama i na

otvorenomprostoru.

Prema ocjenama instruktora,

vježba je odrađena bez greš-

ke, uprkos tome što se ovi ti-

movi susrijećuprvi put. Pred-

s j e d n i k Po v j e r e n s t v a

vatrogasnih i potražnih timo-

va uHrvatskoj ZoranLaslavić

je imao samo riječi hvale na

račun profesionalnosti i spo-

sobnosti spasilaca izBoke.

- Vidimovdje veliki potencijal

zabudućnostitrebadabudete

ponosni na ove ljude. Što se

nas tiče na raspolaganju smo

štagoddavamtreba.Naravno,

više bih volio da vježbamo hi-

ljadu dana nego da jedan dan

moramo da radimo. Ipak, sa-

mo vježbanjemmožemo biti

spremni za dan za koji se svi

nadamodanećedoći-rekaoje

Laslavić.

Načelnici novske i kotorske

službe zaštite, ZlatkoĆirović i

MaksimMandić,suuimesvo-

jih timova iskazali zadovolj-

stvo organizacijom i sarad-

njom, uz nadu da će se ovakvi

susreti nastaviti i stalno una-

pređivati uslovi za radonihod

kojih u kritičnimmomentima

zavise ljudski životi.

Ž.K.

PODGORICA

–Jačanjekapa-

citeta sudova i tužilaštvane-

ophodni suzaunapređenje

sajber bezbjednosti, pa je za

CrnuGoruznačajnoda for-

miraposebnuorganizacionu

jedinicupri Tužilaštvukoja

ćebiti zadužena zavisoko-

tehnološki kriminal - ocijenio

je zaPobjedudekanFakulte-

ta za informacione tehnolo-

gijeUniverzitetaMediteran

prof. drAdisBalota.

Komentarišući Strategiju saj-

ber bezbjednosti 2018. – 2021,

koju je uradilo Ministarstvo

javne uprave, a Vlada usvojila

krajem 2017. godine, Balota

naglašava da je to važandoku-

ment koji govori o pravcu i te-

žnji države da pojača kapaci-

tete na polju sajber prostora.

Funkcionisanjesistema

- Da bi se na valjan način pri-

mijenila Strategija, neophod-

no je da funkcioniše definisa-

na organizaciona nacionalna

struktura.Posebnojevažnoda

privatni sektor u Crnoj Gori,

kojiupravljanacionalnomkri-

tičnominfrastrukturom, bude

maksimalno uključen kako u

izradu pravnih dokumenata

tako i u razmjenu podataka sa

relevantnimdržavnimorgani-

zacijama. Prevashodno mi-

slim na provajdere interneta,

bankarski sektor i elektropri-

vredu - pojasnio jeBalota.

Onkaže da je za svaku zvanič-

nu razmjenu informacija sa

međunarodnimpartnerimaili

organizacijama neophodno

da postoji i zvanični nalog ili

zamolnica nadležnog organa,

a najčešće tužilaštva ili suda.

- Neophodno je, zato, jačati

kapacitete za odbranu od ta-

kozvanih hibridnih napada,

širenja dezinformacija putem

internet i sajber terorizma. U

posljednjihdvije do tri godine

vidjeli smo kakomože doći do

nestabilnosti u jednoj državi

zbog dezinfomacija koje se ši-

re putem interneta i društve-

nihmreža,kaoisinhronizova-

nim sajber napadima - rekao

jeBalota.

On smatra da je naša država

2011.prepoznalaznačajsajber

prostora i pravovremeno kre-

nula u procese jačanja bilate-

ralnih veza i međunarodne

saradnje.

-Jedanodglavnihstubovasaj-

ber bezbjednosti je međuna-

rodnasaradnjasarelevantnim

institucijama i organizacija-

maFIRST,ITU,ENISAiNaci-

onalnimCERTiCIRTtimovi-

ma pojedinačnih država.

Kako bi se unaprijedila sajber

bezbjednost, mo-

raju se razu-

mjeti i po-

d r ž a t i

ključni

donosio-

ci odluka

koji su za-

duženi za ovu problematiku.

Pravna regulativa, koja se

ogleda u definisanju i usvaja-

njuStrategije, zakona, uredbi i

pravilnika, mora biti u potpu-

nosti usaglašena sa preporu-

kama i zahtjevima međuna-

rodnih partnera. Za oblast

sajber bezbjednosti ne postoji

tzv. ,,vrijeme harmonizacije“

sa pravnom tekovinom EU,

već jeneophodnodaonobude

i u ovom trenutku na

istom nivou kao i

kod članica EU. U

suprotnom, po-

sljedice za druš-

tvomogudabu-

dunesagledive

- upozorava

Balota.

Još jedan

važan faktor, smatraon, pored

pravno fomalnog definisanja

sajber bezbjednosti predstav-

lja i kadrovski potencijal.

- I puno veće i bogatije države

imaju problem da obezbijede

adekvatne kadrove. Zato je

neophodno stalno usavršava-

nje postojećihkroz formalno i

neformalnoobrazovanje,kaoi

obezbjeđenje značajno veće

materijalne podrške za njih -

rekao jeBalota.

Rizik

Naš sagovornik ističe da je

upoznavanjesamogućimrizi-

cima u sajber prostoru važno,

a da za promociju bezbjedno-

sti na tompolju treba da budu

zaduženi kakodržavni organi,

tako imediji, društveno odgo-

vorne kompanije i pojedinci.

- Programske edukacije treba

pokrenuti od osnovne škole.

Zaštita djece na internetu je

značajna tema kako za rodite-

lje tako i za djecu. U okviru

određenih nastavnih listi za

srednje škole treba da bude

omogućenodaseučeniciupo-

znajusa informaciono-komu-

nikacionim tehnologijama,

sigurnošću i zaštiti informaci-

onih sistema i drugim sajber

izazovima - naglasio jeBalota.

Kakojekazao,jednaodosnov-

nih funkcija Nacionalnog

CIRTtimasupreventivaipro-

mocija, jer taj tim kroz formu

javnog obavještavanja putem

veb portala ima i preventivnu

funkciju o svimmogućim saj-

ber incidentima.

- Putem definisanja raznih

priručnika ili obrade određe-

nih tema koje su javno dostu-

pne, dodatno se podiže svijest

svih koji čitaju navedena do-

kumenta - zaključio jeBalota.

K.JANKOVIĆ

Profesor Adis Balota o preduslovima kvalitetne sajber bezbjednosti

Znanje i pripravnost

jedina odbrana

MOJKOVAC

- Dvavozau

kojima senalazi višeod 180

putnika sinoćnijesumogli

daljeodMojkovca zbogkva-

ranakontaktnojmreži uKo-

lašinu. Zaputnike, koji suče-

kali satima, organizovan je

prevoz.

U saopštenju Željezničkog

prevoza Crne Gore navodi se

da je juče oko 17.57 sati teretni

vozpokidao kontaktnumrežu

na ulaznimskretnicama u sta-

nici Kolašin.

- To je izazvalo prekid saobra-

ćaja međunarodnog voza koji

je juče ujutro u 9.10 krenuo iz

Beograda zaBar i lokalnog vo-

za iz Bijelog Polja za Bar. Ovi

vozovi se nalaze uMojkovcu.

Željeznički prevoz Crne Gore

jeorganizovaoprevozautobu-

sima putnika odMojkovca do

PodgoriceiBara.Takodasutri

autobusa već krenula iz Moj-

kovca, aočekujese i četvrti au-

tobus koji će prevesti i preo-

stalih 45 putnika – navodi se u

saopštenju Željezničkog pre-

voza.

Ističu da su u toku radovi na

kontaktnoj mreži i nadaju se

da će saobraćaj biti što prije

ponovonormalizovan.

R.D.

Planeta

je onlajn

Sajber prostor važan je za

cjelokupno društvo, a u pri-

logtomeideičinjenicadaje

prošle godine internet kori-

stilo3,8milijardi ljudi nasvi-

jetu,štojeza10odstovišeu

odnosu na 2016. godinu -

naveo jeBalota.

Kako je rekao, danas je

nezamisliv život bez

svakodnevne upo-

treberaznihuređajai

sistema koji su me-

đusobno povezani i

integrisani putem in-

terneta.

- Broj korisnika druš-

tvenihmedijaiznosioko

2,8milijarde, što je pove-

ćanjeuodnosuna2016.go-

dinu za 21 odsto. Broj kori-

snikamobilnihmrežajeoko

4,92milijarde što predstav-

lja povećanje za 5 odsto u

odnosu na 2016. godinu -

naveo jeBalota.

Značajan podatak, prema

njegovim riječima, pred-

stavljaibrojkorisnikakojina

mobilnimuređajima koriste

društvene mreže i on za

2017. godinu iznosi 2,56mi-

lijarde,štojeza30odstoviše

uodnosuna2016. godinu.

Osnovno polazište

Prvi Savjet za informacionu bezbjednost, čiji je značaj naglašen u

Vladinomdokumentu, formiran je 2013. godine i on predstavlja

„značajanmehanizamu nacionalnoj strukturi za organizaciju

sajberbezbjednosti“.

- Savjet trebadapredstavlja tijelo sanajvećimautoritetomu

državi, akojesebavi strateškimpitanjimaupoljusajberbe-

zbjednosti.VažnojedauSavjetbuduuključenisvirelevan-

tnifaktori,kaoštosupredstavniciprivatnogsektora-pro-

vajderi internet, bankarski sektor, ali i predstavnici

akademske zajednice. Savjet ima obavezu da učestvuje

ukoordinacijisvihključnihinstitucija,ude inisanjuprav-

ne regulative, u de inisanju programa obuke na polju

sajberbezbjednosti,ujačanjumeđunarodnesaradnje,

kao i podnošenju izvještaja Vladi Crne Gore sa daljim

predlozimaipreporukama-pojasniojeBalota.

Upoznavanje

samogućim rizicima

u sajber prostoru važno,

a za promociju bezbjednosti

na tompolju treba da budu

zaduženi kako državni organi,

tako i mediji, društveno

odgovorne kompanije

i pojedinci – ističe

Balota

Na Orjenu održana vježba simulacije u slučaju zemljotresa

Saradnja spasilaca

iz Boke i Hrvatske

Iz Željezničkog prevoza Crne Gore potvrdili

Na Lovćenu sinoć nestala dvojica Budvana

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA

Poredpravno formalnogdefinisanja

sajber bezbjednosti jedanodvažnih

faktora sigurnosti predstavlja i ka-

drovski potencijal – kažeBalota

AdisBalota

Savježbe

Dva voza stala uMojkovcu zbog

havarije na kontaktnoj mreži

CETINJE

-Napodručju

Lovćenadozaključenja li-

sta tekla jepotraga zadvo-

jicomlovaca izBudve, čiji

jenestanakprijavljen sinoć

u20:40 sati.

Informaciju o potrazi za

Budvanima objavio je Radio

Cetinje. U potragu su uklju-

čeni članovi Službe zaštite i

spašavanja i prijatelji.

Oni su, kako je rečeno Radio

Cetinje izSlužbezaštite i spa-

šavanja, nestali na lokalitetu

Hum,nakojemjesinoćpadao

snijeg. Nezvanično, radi se o

BudvanimaN. L. i V. V.

RukovodilacSlužbespašava-

nja prijestonice Aleksandar

Zuber potvrdio je sinoć Po-

bjedi da je njihova ekipa na

terenu, ali da do 23.40 nijesu

locirali Budvane čiji jenesta-

nakprijavljen.

R.P.

Potraga za lovcima