Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Ponedjeljak, 15. januar 2018.

Milionski pazari

i štednja ne znače

rast standarda

deksima cijena robe namalo.

Posljednjih godina u stalnom

porastu je i štednja građana i

privrede u crnogorskim ban-

kama. Prema podacima Cen-

tralne banke, ukupni depoziti

su na kraju oktobra prošle go-

dinenamjesečnomnivouzabi-

lježili rast od 1,6 odsto na 3,19

milijardi eura, dok suna godiš-

njemnivouporasli 12,2 odsto.

Oročeni depoziti činili su 39

odsto ukupnih, a oni po viđe-

nju 60,3 odsto. Preostalih 0,7

odsto odnosilo se na sredstva

na eskrou računu.

U strukturi oročenih depozita

najveće učešće imali su oni

ročnosti tri mjeseca do jedne

godine, 49,8 odsto. Depoziti

ročnosti od jedne do tri godine

činili su 37,3 odsto.

Ukupni depoziti stanovništva

nakrajuoktobraiznosilisuoko

1,64 milijarde eura, 1,5 odsto

više nego u septembru, dok su

upoređenjusaistimmjesecom

2016. godine porasli deset od-

sto. U ročnoj strukturi depozi-

tastanovništvaoročeni sučini-

li 47,8 odsto, a oni po viđenju

52,2 odsto.

Depoziti

Kostićsmatradajepriličnone-

pouzdano povlačiti paralele

između rasta standarda i rasta

depozita stanovništa

bez uvida u for-

mu i strukturu

depozita sta-

novništva.

- To može da

PODGORICA

Zavrijeme

novogodišnjih i božićnih

praznikauprodajnim

objektima crnogorskih tr-

govačkih lanaca zabilježe-

ne suogromne gužve i, pre-

ma saznanjimaPobjede,

ostvareni višemilionski

prometi. Takođe, ucrno-

gorskimbankama izmjese-

caumjesec raste štednja

građana. No sve to, kako

smatra, ekonomski analiti-

čarVasilijeKostićne znači i

nepokazujeda rasteživotni

standardgrađana.

- Uzimati praznične gužve u

trgovinama kao pokazatelj

standarda bi bilo vrlo disku-

tabilno i prilično nepouzda-

no, iz razumljivih razloga,

mada pod određenimuslovi-

ma i te kupovine mogu biti

izvjestanindikator.Usvakom

slučaju, izvlačiti konačne za-

ključke na osnovu izuzetnih

situacija nije pouzdano, a ni

uputno - kazao je Kostić Po-

bjedi.

On je dodao da su velike gu-

žve u prodajnim objektima

karakteristične za novogo-

dišnje, božićne i druge pra-

znike i tome, kako kaže, ne

treba naročitog komentara.

- To suposebni trenuci za ko-

je se ljudi posebno priprema-

ju, pa je u takvim situacijama

iponašanjeukupovini,odno-

sno potrošnja „posebna“,

mnogo veća nego u običnim

danima. Jasno je da je pove-

ćan promet vezan sa poseb-

nošću trenutka ili trenutaka i

u razumijevanju takvog po-

našanja bi prije mogla dati

relevantna objašnjenja bihe-

vioralna ekonomija nego što

je to u stanju klasična eko-

nomska nauka, a koju gotovo

uvijekuzimamo za jedinu re-

levantnu - objasnio jeKostić.

Iznajvećihcrnogorskihtrgo-

vačkih lanaca Pobjeda nije

mogla dobiti zvanične podat-

ke o ostvarenom prometu za

vrijeme praznika.

U ,,Domaćoj trgovini“, u

okviru koje posluju Aroma

marketi i Konto diskonti tra-

dicionalnojeintenzivanperi-

odkupovinezavrijemenovo-

godišnjihibožićnihpraznika,

Značajan uticaj sive ekonomije na potrošnju

Kostić je naglasio da je sigur-

no i to da na ukupnu potroš-

nju ima značajnog uticaja i

siva, odnosno neformalna

ekonomija.

- Siva ekonomija je nerijetko,

mimo uvriježenog shvatanja,

često socijalni amortizer,

pa je to i razlog što na njene

pojedine oblike (sa malim

ekonomskim kapacitetom)

mnoge zajednice gledaju

blagonaklono, da ne kažem

žmure na njih - smatra Kostić.

Prema posljednjimprocjena-

ma, od prije tri godine, koje

je uradio Ekonomski fakultet,

u Crnoj Gori je bilo 24 hilja-

de radnika koji su radili ,,na

crno“, dok su 27 hiljada poslo-

davci osiguravali na minima-

lac, odnosno 193 eura. Prema

nekim istraživanjima, u sivoj

zoni radi 40 hiljada osoba.

- Više je nego jasno svima, i to

nije nova stvar, da zvanična

statistika odražava stanje u

formalnoj ekonomiji, a da se

o neformalnomdijelu – sivoj

ekonomiji samo nagađa,

saopšteno je Pobjedi iz ove

kompanije.

- S obziromna to da je početak

godine i da se još uvijek sumi-

raju rezultati, podaci kojima

trenutno raspolažemo kažu da

jedošlodouvećanjaprodajeod

oko pet odsto u odnosu na isti

prošlogodišnji period. Razlozi

povećanja prodajnih rezultata

su stabilna cjenovna politika i

ponuda,tepovjerenjekojesmo

do sada stekli kod naših potro-

šača - kazali su iz ,,Domaće tr-

govine“.

Podaci

Prema posljednjim podacima

Monstata, promet robe u trgo-

vini na malo u no-

vembru prošle

godine je u od-

nosu na i st i

mjesec 2016.

godine bio veći

5,8 odsto u te-

kućimi3,6odsto

u stalnim ci-

jenama.

Statističari sunavelida jestopa

prometa u trgovini na malo u

periodu od januara do novem-

bra prošle godine u odnosu na

isti period 2016. veća 5,1 odsto

u tekućim cijenama i 3,1 odsto

u stalnimcijenama.

IzMonstata je saopšteno da je

najveće učešće u ukupnom

prometu trgovine na malo u

Crnoj Gori imala djelatnost

prehrane, koja je u novembru

činila 64,5 odsto od ukupnog

prometa.

Iz Monstata je objašnjeno da

promet robeutrgovini namalo

predstavlja vrijednost prodate

robepreduzećakoja jeprodata

krajnjim potrošačima, odno-

sno stanovništvu za ličnu po-

trošnjuiupotrebuudomaćin-

stvu, kao i preduzećima i

građanimazaobavljanjedje-

latnosti. Indeksi prometa

robe u stalnim cijenama su

dobijeni deflacioniranjem

indeksa u tekućim cijenama,

odgovarajućim in-

Za vrijeme praznika trgovački lanci zabilježili

velike promete, povećani i depoziti u bankama

Rast depozita je evidentan, a pri tome nema nikakve veze

sa standardom građana iakomože tako da izgleda.

Prije će biti da su značajni deponenti uvećali svoje

depozite, objašnjava Vasilije Kostić

Primjena pravilnika o zahtjevima za eko dizajn

Dio klasičnih

sijalica neće biti u

prodaji od 1. jula

PODGORICA

Stavljanjena

tržišteklasičnih sijalica sa

žarnomniti snage 100Wi

većenećebiti dozvoljeno

nakon 1. jula 2018. godine,

saopšteno je izMinistarstva

ekonomije.

To je, kakopojašnjavaju, pred-

viđeno Pravilnikom o zahtje-

vimazaekodizajnneusmjere-

nih sijalica za domaćinstva,

koji jedonioovaj resor, akoji je

objavljen u Službenom listu

CrneGorekrajemprošlegodi-

ne. Pravilnik je, kako dodaju,

jedan od 16 propisa kojim se

uređuje uvođenje zahtjeva za

eko dizajn određenih grupa

proizvoda koji utiču na po-

trošnju energije, a koji propi-

suju postepenu eliminaciju

određenih tehnologija sa trži-

šta, shodno praksi EU koja

sprovodi ovaj proces od 2012.

godine.

- Kada su u pitanju klasične

sijalice sa žarnom niti, neće

biti dozvoljeno stavljanje na

tržište onih snage 100W i ve-

će nakon 1. jula 2018. godine.

Isto važi za sijalice snage od

75Wi veće od 1. januara 2019,

za sijalice snage od 60W i ve-

ćeod1. jula2019, aod1. janua-

ra 2020. godine neće biti do-

zvoljeno stavljanje na tržište

svih klasičnih sijalica sa žar-

nomniti, osimonihbaziranih

nanekojnovoj, energetski efi-

kasnijojtehnologiji–saopštili

su.

Ministarstvoekonomijeje,ka-

ko dodaju, uz podršku Nje-

mačkog društva za međuna-

rodnu saradnju (GIZ) i

Evropske banke za rekon-

strukciju i razvoj (EBRD), u

prethodnomperiodu donijelo

25 propisa kojim se uređuje

uvođenjezahtjevazaekodiza-

jn i označavanje energetske

efikasnosti (energetska klasa

uređaja). Kada su u pitanju

propisi kojima se regulišu za-

htjevi eko dizajna za proizvo-

dekojisuprvenstvenonamije-

njeni sektorima usluga i

industrije (npr. električni mo-

tori, pumpe, električna napa-

janja, ventilatori i dr.) novija

praksa je, dodaju iz ovog reso-

ra, pokazala da ovi sektori već

uveliko prate kretanja tehno-

logija na tržištu, zbog čega se

neočekujedaćedonesenipra-

vilnici vlasnicima proizvesti

veće obaveze.

- U procesu informisanja pri-

vredeodonesenimpravilnici-

ma, ali i onim čija izrada je

planirana u narednomperio-

du, Ministarstvo ekonomije

će preko Privredne komore

Crne Gore uspostaviti konti-

nuiranu saradnju sa relevan-

tnim subjektima. Pored toga,

imajući u vidu da primjena

propisakoji seodnosi naupo-

trebu klasičnih sijalica sa žar-

nom niti počinje sredinom

ovegodine,Ministarstvoeko-

nomije će u saradnji sa Upra-

vom za inspekcijske poslove

raditi na uspostavljanju siste-

ma kontrole primjene propi-

sanih zahtjeva na tržištu –

istakli su.

N.Đ.

VasilijeKostić

Pravilnik je jedan od 16 propisa kojim se

uređuje uvođenje zahtjeva za eko dizajn

određenih grupa proizvoda koji utiču

na potrošnju energije, a koji propisuju

postepenu eliminaciju određenih

tehnologija sa tržišta, shodno praksi EU

koja sprovodi ovaj proces od 2012. godine