Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 15. januar 2018.

onovo

Brisela

Podpokroviteljstvom

nekoliko važnih člani-

ca EU, Berlinski pro-

ces je unionovudina-

mikuuodnosimau

regionu i postavio

tempo zanjegovuda-

lju evropeizaciju

Odnosi Crne Gore i SAD se neće pogoršati zbog Jerusalima

Bečić odbio inicijativu

Lekića za štohitniji sastanak

Vujanović

: Nesuprotstavljamo

se američkompredsjedniku

PODGORICA

Predsjednik

DemokratskeCrneGore

AleksaBečićodbio je ideju

lideraDemosaMiodragaLe-

kića za štohitniji sastanak

tzv. građanskeopozicijena

nivou lideranakojembi se

razgovaraloodaljoj strategi-

ji djelovanja. Lekić je, prema

saznanjimaPobjede, taj sa-

stanak inicirao sredinom

prošle sedmice, ali nijenai-

šaonapozitivanodgovor od

ostalih lidera, pogotovo

predsjednikaDemokrata

AlekseBečića.

IzvorPobjedeiztzv.građanske

opozicije je kazao da je zbog

Bečićevog javnog stava da ,,ni-

je žurba“ taj sastanak koji je li-

der Demosa planirao za danas

- otkazan.

BečićjeuintervjuuzaTVVije-

sti, koji je objavljen u subotu,

kazao da je spreman za novo

okupljanje tek nakon lokalnih

izbora uBeranama i Ulcinju.

- Imajući uvidudauovomtre-

nutku nemamo ni datum na-

stupajućih političkih procesa,

ne znamo da li će biti objedi-

njeni predsjednički i lokalni

izbori, da jedan broj subjekata

iz ovog sastava nastupa sa su-

bjektima koji nijesu dio ovog

sastava na predstojećim lokal-

nimizborimauBeranamaiUl-

cinju, da naši politički protiv-

nici ćute i čekaju, mislim da

nije žurba i da je krajnje racio-

nalno da jedan takav sastanak

organizujemo odmah nakon

lokalnih izbora u Beranama i

Ulcinju, štosemene tiče,može

već 5. februara - kazao je Bečić

u intervjuu zaTVVijesti.

Izvor Pobjede iz građanske

opozicije je kazao da uBečiće-

vim riječima prepoznaje kriti-

ku na račun SNP-a, koji će u

Beranama iUlcinjunastupiti u

koaliciji sa Demokratskim

frontom.

-Nakontakvog javnogstava ja-

sno je bilo da od sastanka koji

je bio planiran za ponedjeljak

nema ništa - rekao je izvor Po-

bjede.

Bečićev stav uslijedio je dva

dana nakon što se lider Demo-

sa Miodrag Lekić u intervjuu

za TV Vijesti javno založio za

štohitniji sastanak.

-TakodasamjauimeDemosa,

kao koordinator posljednjeg

sastanka, dva puta pokrenuo

inicijativu, negdje polovinom

decembra, i juče, da se mora-

mosastatiidaotklonimosvete

nedoumice koje postoje, i koje

je javnost primijetila. Mi smo

proizveli određena očekivanja

kod javnosti, i to one javnosti

do koje držimo, demokratske,

zrele, ozbiljne, u tom smislu

smo dužni da sve to što prije

raspravimo i dođemodonekih

zaključaka kako dalje - apelo-

vao je tadaLekić.

N.Z.

PODGORICA

Odbijanje

CrneGoredapriznaJerusa-

limkaoprijestonicu Izraela

nije suprotstavljanje ame-

ričkompredsjednikuDonal-

duTrampu i odlukamaSje-

dinjenihAmeričkihDržava,

kazao jepredsjednikCrne

GoreFilipVujanović.

Odluka o Jerusalimu je, kako

je Vujanović kazao u inter-

vjuu Glasu Amerike, pokaza-

telj da naša država podržava

mirovne pregovore na Bli-

skomistoku.

-CrnaGoraimapotrebudain-

tenzivno gradi svoje odnose i

sa Palestinom i sa Izraelom i

maksimalno podržava mirov-

ni proces koji se vodi, smatra-

jući da to, prije svega, treba

biti dijalog dvije države u

funkciji njihovih suvereniteta

i afirmacije. Mi smo smatrali

da sve treba da bude u toj

funkciji i u tom smislu se na-

damo da se ništa u tommirov-

nomprocesu neće poremetiti

- istakao jeVujanović.

Crnogorski predsjednik vje-

ruje da se bilo koji stav Crne

Gore u Ujedinjenimnacijama

može tumačiti samo kao stav

naklonosti uspjehu u mirov-

nimpregovorima idobrimod-

nosimaPalestine i Izraela.

- Vjerujemda se to tako razu-

mjelo i uSAD-u - dodao jeVu-

janović, prenosi TVCG.

Iz Ministarstva vanjskih po-

slova su istakli da Sjedinjene

Državedoživljavajukaoprave

saveznike.

- Naše savezništvo sa SAD-

om, zasnovano na zajednič-

kimciljevima i vrijednostima

na kojima počivaju moderna

demokratska društva, se u

kontinuitetu razvija i jača,

kako na bilateralnom planu,

tako i unutar NATO-a, ali i u

ostalim regionalnim i multi-

lateralnim okvirima, uklju-

čujući i sistemUN-a. Nezavi-

sno od različitog pristupa u

jednompojedinačnomglasa-

nju, ovo savezništvo ostaje

jednakočvrstokaoštoje ibilo

- saopšteno je iz Ministar-

stva.

N.Đ.

Nesuglasice u tzv. građanskoj opoziciji

oko termina novog okupljanja lidera

AzemVlasi nije optimista

porazumteško proći

Narod se buni,

smatraju da su

oštećeni jer nema

vizne liberalizacije.

Ali, ko pita narod,

pitaju ga samo na

izborima, a onda

između glasanja

političari rade šta

hoće -kaže Vlasi

da ne smiju zbog Beograda da

glasaju, jer će time ispasti da

priznaju Kosovo kao državu. I

zato nema glasova za ratifika-

ciju. To su sve unutrašnjo-po-

litička pitanja i nemaju veze sa

odnosima sa Crnom Gorom -

poručujeVlasi.

Peticija

Više od 15 hiljada građana Ko-

sova do sada je potpisalo on-

lajnpeticijukojomsekosovske

vlasti pozivaju da usvoje Spo-

razumodemarkacijisaCrnom

Gorom, objavio je drugi kanal

kosovske televizijeRTK2.

Peticiju, koja je i protiv ukida-

nja Specijalnog suda, pokre-

nuo je prištinski aktivista i no-

vinar Berat Bužalja, a očekuje

sedaćeonauskorobitipredata

predsjedniku Skupštine Ka-

drijuVeseljiju.

U peticiji se navodi da kosov-

skimgrađanimaprijetiizolaci-

ja ukoliko se međudržavni

ugovor postignut sa Crnom

Goromne usvoji.

Potvrđivanje sporazuma sa

CrnomGorom je ključni uslov

za viznu liberalizaciju za gra-

đane Kosova. Ratifikaciji se

protivi i premijer Ramuš Ha-

radinaj kome su, zbog tog sta-

va, SAD odbile da izdaju vizu.

EU i SAD snažno podržavaju

SporazumorazgraničenjuKo-

sova sa Crnom Gorom, pa su

više puta upozorile kosovske

funkcionere da taj dokument

mora biti usvojen. Sjedinjene

Američke Države su pozvale

kosovske političke partije da

ratifikuju Sporazum o pogra-

ničnoj demarkaciji sa Crnom

Gorom, upozorivši da odgađa-

nje ratifikacije šteti kredibili-

tetuKosova nameđunarodnoj

sceni.

Sporazum o državnoj granici

između Crne Gore i Kosova

potpisan je 26. avgusta 2015.

godine u Beču, nakon trogo-

dišnjih pregovora komisija za

granicu.

Uskladusaodredbomčlana 12

potpisanog sporazuma, Crna

Gora i Kosovo obavezali su se

da će potvrditi, odnosno ratifi-

kovati sporazumu cilju stupa-

nja na snagu. Skupština Crne

Gore je na sjednici 28. decem-

bra 2015. godine donijela Za-

kon o potvrđivanju ovog spo-

razuma, uz očekivanje da i

SkupštinaKosovaizvršinjego-

vo potvrđivanje, odnosno rati-

fikaciju.

Mr.J.

FilipVujanović

Sa jednogod

sastanakaopozicije

snažan zagovornikproširenja.

- Iako je procedura izlaska

Britanije izEUuvelikou toku,

svjedocismodaonanijezaso-

bom povukla smanjeno inte-

resovanje za Zapadni Balkan.

Naprotiv, pripreme za samit u

Londonu su odavno počele,

traje proces širokih konsulta-

cijaistrateškogpromišljanjao

tome šta bi mogli biti njegovi

ishodi. To pokazuje sa koli-

komozbiljnošću i zaintereso-

vanošću Ujedinjeno Kraljev-

stvo gleda na ovaj dio Evrope,

i da je i unjihovominteresuda

se države Zapadnog Balkana

što jeprijemoguće integrišuu

EU- ocijenila jeMorvai.

Izazovi

Govoreći o izazovimau regio-

nu,Morvai kažeda svedržave

saovogpodneblja imajusreću

i nesrećuda se susreću sa slič-

nim izazovima u procesu

evropskih integracija.

- Sreća je jer to otvaramoguć-

nost da se kroz regionalnu sa-

radnju ti izazovi bržeprevazi-

SjedišteEvropske

komisijeuBriselu

đu, a nesreća je to što je za

prevazilaženje nekih izazova

potrebna politička volja koja

često izostaje - ističe naša sa-

govornica.

Vladavina prava, borba protiv

korupcije, reformapravosuđa,

slobodamedija, otvorenabila-

teralna pitanja su izazovi koji

su, smatra ona, umanjoj ili ve-

ćoj meri zajednički izazov za

sve države regiona.

- Značaj rješavanja nekih od

pobrojanih problema su jasno

istaknuti kroz pregovarački

proces i uslovnostpoglavlja23

i 24, dok jenaprimjer inicijati-

va za rješavanje otvorenih bi-

lateralnih pitanja pokrenuta u

okviru Berlinskog procesa.

Čvršćimpovezivanjem regio-

na, razmjenom iskustava i sa-

radnjom na različitim nivoi-

ma, ovi i drugi izazovi mogu

biti mnogo brže prevaziđeni,

bez obzira na to koja je država

u kojoj fazi pristupanja EU -

ističe direktorica Evropskog

fonda zaBalkan.

-Podpokroviteljstvomnekoli-

ko važnih članica EU, Berlin-

ski proces je unio novu dina-

miku u odnosima u regionu i

postavio tempo za njegovu

dalju evropeizaciju. Podstica-

njemčvršće i sadržajnije poli-

tičke, ekonomske, naučne, be-

zbjednosne i svake druge

saradnje, uključivanjem civil-

nogdruštva regionaudonoše-

nje odluka, insistiranjem na

rješavanju problema koji su

zajednički za cio region poput

korupcije i organizovanogkri-

minala, ovaj proces ponovo

povezuje ljude koji žive na

ovim prostorima i time po-

stavljatemeljezatrajnustabil-

nost i mir u regionu. Takav re-

gionalni pristup Evropske

unije je ono što ovaj proces či-

ni važnim– zaključila jeMor-

vai.

J.ĐURIŠIĆ

Izvor Pobjede iz tzv.

građanske opozicije

je kazaoda je zbog

Bečićevog javnog

stavada ,,nije žur-

ba“ taj sastanak ko-

ji je lider Demosa

planirao zadanas -

otkazan

CETINJE

-PredsjednikDveri

Boško Obradović i predsjed-

nik srpskog skupštinskogOd-

bora za Srbe u regionu Ivan

Kostić sastali su se na Cetinju

sa mitropolitom crnogorsko-

primorskim Amfilohijem sa

kojimsu razgovarali obuduć-

nostiKosova- saopštila je juče

ta stranka.

Drugog dana posjete Crnoj

Gori delegacijaDveri posjeti-

ćeMaticu srpsku i Srpsku te-

leviziju u Podgorici, i susresti

se sa više srpskih političara iz

CrneGore.

R.P.

CETINJE: Amfilohije se

sastao sa čelnicimaDveri