Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 15. januar 2018.

RAZGOVOR:

Direktorica Evropskog fonda za Balkan HedvigMorvai

Proširenje EU

je u prioritetim

PODGORICA

Strategija

Evropskeunije zaZapadni

Balkan, koja ćebiti objavlje-

nau februaru, zajedno sa sa-

mitomEUi ZapadnogBal-

kana, koji ćebiti održanu

maju, potvrda jeda sepoliti-

kaproširenjaEUvraćana

agenduBrisela, kazala jeu

razgovoruzaPobjedudirek-

toricaEvropskog fonda za

BalkanHedvigMorvai.

Ona smatra da ovakvim razvo-

jemsituacije, zemljeovog regi-

ona treba da budu zadovoljne,

imajući u vidu da je aktuelni

mandat Evropske komisije po-

čeo sa moratorijumom na pri-

jem novih članica, a da se pri-

bližava kraju sa najavom

proširenjaEU.

- I pored svih kriza koje su

Evropu u međuvremenu po-

godile i pored problema koji

postoje u našem regionu, po-

zitivni trendovi su evidentni i

oni rezultiraju ovim novim

zamajcem u evropskim inte-

gracijama - kazala jeMorvai.

Standardiprijerokova

Od togada li ćedržaveZapad-

nog Balkana u EU ući u isto

vrijeme ili u razmaku od ne-

kolikogodinamnogo jevažni-

jeda li ćeući kaouređene, sta-

bilnedržave, kojemeđusobno

sarađujuilikaorezultatnekog

geopolitičkog spleta okolno-

sti, ističe direktorica Evrop-

skog fonda zaBalkan.

- U tomkontekstu je važno da

najavljena strategija pred sva-

ku državu regiona stavi jasnu

perspektivu članstva i reafir-

miše transformacionu moć

politike proširenja. Na taj na-

čin će seu fokus ponovo stavi-

ti ono što se često zaboravlja -

da je suština evropskih

integracijasprovođenjerefor-

mi koje su osnov za duboko

ukorijenjene,nepovratnepro-

Sporazumo demarkaciji sa CrnomGoromdanas razmatra komisija za spoljne poslove kosovskog parlamenta, analitiča

Ogroman je pritisak javnogmnjenja, ali će

PODGORICA

Skupštinska

komisija za spoljneposlove

razmatraćedanas Sporazum

o razgraničenju saCrnom

Gorom, ali janeočekujemni-

štanovo, jer još uvijekovaj

dokument nemapodršku

dvije trećine glasovauko-

sovskomparlamentu - ocje-

njuje zaPobjedukosovski

analitičarAzemVlasi.

Ističe da bez obzira na veliki

pritisak javnog mnjenja nema

izgleda da to brzoprođe.

-Narodsebuni, smatrajuda su

oštećeni jernemavizne libera-

lizacije.Ali,kopitanarod,pita-

ju ga samona izborima, a onda

između glasanja političari ra-

deštahoće-kažekosovskiana-

litičar.

Političke igre

Vlasi jeponoviodaova situaci-

ja nema nikakve veze sa Cr-

nom Gorom i da naši odnosi

ostaju dobri, ali da političke

razmirice među partijama još

uvijek blokiraju pitanje de-

markacije.

- Sve parlamentarne grupe

uvijek ponavljaju ono što je

istina da Kosovo i Crna Gora

imajuprijateljskeodnose.Me

-

đutim, tu su problemi između

parlamentarnihgrupa,aliniko

ni zbog čega nije ljut naCr-

nu Goru. To se svodi na

sljedeće.Eto,akobiCr-

na Gora pristala da se

zajednodvijedržave

obrate arbitraži, a

arbitražni sud će

najvjerovatnije

potvrditi ovo

što je potpi-

sano,iliako

Podgorica

j o š j e d -

nom raz-

g ov a r a s a

Prištinompama-

kar bilo ispregovara-

no isto, čini se da bi de-

markacija odmah prošla.

Tu neko mora da

spašavaobrazipo

svemu sudeći to je

sadašnji premijer

Ramuš Haradinaj.

Dok je biouopo-

ziciji, pravio je

najvećiproblemokotoga,asad

se našao u ulozi premijera koji

treba da riješi to pitanje i jed-

nostavnonemanačinadapravi

saltomortale i da se pravi da je

sada sve u najboljem redu, pa

da to ratifikujemo - poručuje

Vlasi zaPobjedu.

Onobjašnjavadavladajućako-

alicija na Kosovu ima jedva

prostu većinu, a tu su i koalici-

oni partneri albanskihpartija.

- Mora se uzeti u obzir i da su

poslanici srpske manjine rekli

Predsjednik Srbije o optužbamamitropolita SPC

Vučić:

Pogodile su

me izjaveAmfilohija,

nijesamto zaslužio

PODGORICA

Predsjednik

Srbije Aleksandar Vučić

sinoć je gostujući u emisiji

,,Oko“ na RTS kazao da su ga

pogodile riječi mitropolita

Am ilohija.

Na pitanje novinara kako

komentariše izjavumitro-

polita SPC, koji je nedavno

rekao da se ,,boji da Vučić

vodi politiku izdaje Srbije i

Kosova“, srpski predsjednik

je kazao ,,da smatra da to

ničimnije zaslužio“.

Vučić je istakao da je najbolji

komentar na tu izjavu dao

patrijarh srpski Irinej ,,koju

nije na vrijeme čuo“, te da je

bio ,,na ivici da suzu pusti“.

Nedavno je patrijarh Irinej

kazao da ,,ljudi mogu da

pričaju ovo ili ono, ali da oni

vide koliko se Vučić bori da

sačuva Kosovo i Metohiju“.

- Veoma sam zahvalan

patrijarhu zbog toga…Pogo-

dile sume riječi mitropolita

Am ilohija, uopšte to neću

da krijem – rekao je Vučić,

dodajući da ne želi da ih

komentariše.

Istakao je da ne želi da govo-

ri loše o Srpskoj crkvi.

- Ne zbogmog bilo kakvog

dogmatskog pristupa ili stra-

ha. Neću da govorim zato

što je to loše za srpski narod.

Neću da dijelimnaš narod

na one koji vole i one koji ne

vole crkvu - kazao je on.

Dodao je da neće govoriti

ništa protiv Am ilohija niti

bilo koga drugog.

-Neka oni govore omeni

šta god hoće. Omeni će na

kraju da sude djela – istakao

je on.

Dodao je da su odnosi Srbije

i Crne Gore pristojni.

- Dali smo novac za izgrad-

nju srpske kuće, imamo

korektan odnos sa crno-

gorskim vlastima - rekao je

Vučić.

N.Đ.

AzemVlasi

Kosovski

parlament

mjene - poručuje sagovornica

Pobjede.

Morvai kaže i da otvaranje i

zatvaranje poglavlja ne treba

ni mistifikovati, ali ni banali-

zovati.

- Pregovaranje o članstvu u

EU je složen proces kroz koji

su u različitim formama i sa

različitimsadržajemprolazile

i druge države koje su danas

članice. Kraj tog procesa po-

drazumijeva usvajanje prav-

nih tekovina Evropske unije,

koje su u pregovorima podije-

ljene na različite oblasti u for-

mi pregovaračkih poglavlja.

Svakako da je najvažnije da li

su usvojeni i da li se primje-

njujuevropski standardi u tim

oblastima – ističeMorvai.

Sdruge strane, kažeona, otva-

ranje poglavlja se može po-

smatrati kao početni korak u

reformama, tako da to i jeste

jedan od indikatora uspjeha

pregovora.

- Naravno, to mjerilo nije su-

štinsko jer bi u tom slučaju,

recimo, Turska bila u sličnoj

fazi evropskih integracija u

kojoj suCrnaGora i Srbija, što

nije slučaj - rekla jeMorvai.

PosljediceBregzita

Komentarišući Bregzit i pri-

preme Britanije za napuštanje

EU, ali i mogućnost da neka od

zemalja Zapadnog Balkana za-

uzmenjenomjesto,Morvai ka-

žeda jeUjedinjenoKraljevstvo

u okviru Evropske unije uvijek

igralo važnu ulogu u našemre-

gionu i dugo je, smatra, bilo

Vladavina prava, borba protiv korupcije, reforma

pravosuđa, slobodamedija, otvorena bilateralna pitanja

su umanjoj ili većoj mjeri zajednički izazov za sve države

Zapadnog Balkana, naglašavaMorvai

HedvigMorvai

Želi da sačuvamir

Vučić je rekao da su u Srbiji ,,izgleda najveći rodoljubi oni koji

su uspjeli da izgube Crnu Goru, oni u čije je vrijeme proglaše-

na nezavisnost Kosova, oni dežurni rodoljubi koji su spremni

da ginu da budu bogatiji“.

-Ja nijesam spreman da ginemo. Ja nijesamplašljiv, ali neću

da brinemne samo za budućnost Danila, Milice i Vukana i

vaše djece tako što ću da kažemda idu da ratuju, hoću da im

sačuvammir i budućnost - rekao je Vučić.

AleksandarVučić