Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Ponedjeljak, 15. januar 2018.

Kultura

PODGORICA

-Narodni he-

roj ČedomirLjuboČupić i

njegov čuveni osmijeh slo-

bodi uskoroćeuNikšićudo-

biti spomenik, a za izradu je

zadužennaš ugledni vajar

ZlatkoGlamočak, koji ga ra-

di u svomuateljeuuParizu.

Planirano jedadjelobude

završenodo 13. jula.

Za Pobjedu, Glamočak je ka-

zaodamuječast štoje izborza

izvođenje spomenika pao na

njega. Sa druge strane, kako je

istakao, tomu predstavlja i in-

timno zadovoljstvo, jer je ne-

koliko godina najranijeg dje-

tinjstva proveouNikšiću.

Univerzalni ideali

- Spomenik vidim kao podu-

hvat, ne samoodavanjaomaža

jednoj posebnoj ličnosti kakav

je bio Ljubo Čupić, već i kao

priključenje univerzalnim

vrijednostima pružanja otpo-

ranovojevropskojdesnici,pai

pokušajima aktuelne fašizaci-

je Evrope. Isto onako kako je

to Crna Gora uradila ustan-

kom 13. jula 1941. godine.

To su vrijednosti koje

CrnaGora baštini i da-

nas. Sponzor spome-

nika, pomommišlje-

nju, ovim gestom

našao se u sferi, ne

samo lične plemeni-

tosti i primjera, već i

visokih univerzalnih

ideala koji kažuda ne-

ma dominacije čovjeka

nadčovjekom, niti nacije

nadnacijom.Tosuidealiza

koje je život položio i Ljubo

Čupić - naglasio jeGlamočak.

Premanjegovimriječima, Ču-

pić se sa ljepotom i otmjeno-

šću holivudskog glumca upi-

sao u pop ikone, a osmjehom,

koji je bio njegovo jedino

oružje pred vodom za strije-

ljanje, i „danas spasava čovje-

ka u samom čovjeku i čovjeka

unama samima“.

-Spomenikćebiti ubronzi, vi-

sok nešto više od dva metra i,

ako mogu reći, realističkih

formi. Neće imati postament,

već će se miješati sa prolazni-

cima - pojasnio je Glamočak

zaPobjedu.

Kako je ranije objavio portal

RTCG-a, ktitor spomenika,

odnosno finansijerpoduhvata

je izrazio želju da, za sada,

ostane anoniman. Za spome-

nik Čupiću, kao donaciju

svom gradu, opredijelio se u

čast 13. jula, Dana državnosti

CrneGore i stogodišnjiceBer-

linskog kongresa na kome je

crnogorska državnost i neza-

visnost potvrđena i međuna-

rodnopriznata, prenosiportal

RTCG.

Spomenik je idejno zamišljen

kao „Heroj na korzu“, mjestu

na kome je, uNjegoševoj ulici,

Čupićživio i odaklesepriklju-

čio pokretu otpora protiv fa-

šizma. Korzo ima posebnu

simboliku za heroja, jer je

upravo nikšićkim šetalištem,

u lancima, proveden posljed-

njiput, opraštajući seuzosmi-

jehod svog grada.

Osmjehslobode

Čedomir Ljubo Čupić

bio je student prava,

politički komesar čete

uNikšićkomNOP odre-

du i narodni heroj Jugo-

slavije. Njegovo hrabro dr-

žanje i pobjedonosni osmjeh

na gubilištu ovjekovječen je

fotografijom, koja je obišla je

svijet i postala simbol otpora.

Rođen je 1913. godine, kao jed-

nooddesetorodjeceuradnič-

koj porodici Sava i Stane Ču-

pić, rođene Burić, iz Zagrede,

koja je dugo živjela u Sjever-

noj i Južnoj Americi.

Tridesetih godina 20. vijeka,

vratio seuNikšić, gdje je zavr-

šio gimnaziju. Studirao je na

Pravnom fakultetu u Beogra-

du i pripadao ljevičarskom

studentskompokretu, a 1940.

godine postao je članKPJ.

Poslije Aprilskog rata došao

je u Nikšić i kao član KPJ

učestvovao u pripremi

ustanka. Početkom jula 1941.

godine, izbjegao je iz okupi-

ranogNikšića, a po izlasku iz

grada pristupio je partizan-

skoj četi „ĐuroĐaković“.

Na dužnosti komesara samo-

stalne čete Nikšićkog parti-

zanskog odreda zarobljen je

aprila 1942. godine, u borbi

protiv četnika na Kablenoj

Glavici kod Nikšića. U zatvo-

ru, gdje je biomučen, pokazao

je junačkodržanje i prkos. Sud

mu je javno sudio u Nikšiću.

Prkosnimdržanjem i britkom

riječju otvoreno je izvrgao ru-

glu vijećnike tog suda i četnič-

ku izdaju, pa su organizatori

procesa na brzinu donijeli od-

luku o smrtnim presudama

grupi komunistameđukojima

je bio i Čupić.

Tako je 9. maja 1942. godine

izveden na strelište ispod Pe-

troveGlavice kodNikšića. I na

strijelištu je nastavio da bodri

drugove, čime je podizao duh

otporakodstanovništva,prisi-

ljenog da prisustvuje javnom

strijeljanjukomunista.

Ukazom predsjednika Fede-

rativne Narodne Republike

Jugoslavije Josipa Broza Tita,

10.jula1953.godine,proglašen

je za narodnogheroja.

A.Đ.

KOTOR

–Kotorskukoncer-

tnu sezonuveć trećugodinu

zaredomodlikujebogat

umjetnički programtokom

zimskihmjeseci. Sličnaprak-

sabiće nastavljena i ove zime

i tomasterklasomčuvenog

violinisteStefanaMilenkovi-

ća, koji ćebiti održanukon-

certnoj dvoranimuzičke

škole „VidaMatjan“ 28, 29. i

30. januara.

Kako saopštavaju iz direkcije

Kotor arta, đaci, studenti kao i

ostalizainteresovanipolaznici,

mogu poslati prijavu na mail

[email protected]

(ko-

ordinator koncertne sezone).

Polaznikeseminaraočekujutri

radna dana, kao i završni kon-

cert koji jezakazanza30. janu-

ar uCrkvi Sv. Duha.

- Presretni smo štoorganizuje-

mo seminar ovako istaknutog

svjetskog violiniste kakav je

Stefan Milenković, a fenome-

nalni odziv mladih umjetnika

nam je dokaz da ulažemo u

kvalitetne programe. Nestr-

pljivo očekujemo početak ča-

sova, a polaznicima želimo

dobrodošlicu i u našu školu i u

Kotor - istakla je direktorica

muzičke škole Laura Jovano-

vić.

Masterklas je organizovan u

oviru treće Kotorske koncer-

tne sezone čiji su organizatori

muzička škola „Vida Matjan“ i

međunarodni festival Kotor

art - Don Brankovi dani muzi-

ke.

Organizacioni timmanifesta-

cije najavio je bogatu sezonu

kakodječjih,školskihkoncera-

ta, tako i gostujućih umjetnika

iz regiona i svijeta. Takođe, na-

stavljaju praksu da što više

umjetnika koji dođu da pred-

stave svoju umjetnost održe i

seminar za sve đake kako bi

steklineophodnoiskustvo,vje-

štine i znanje za budući život

muzičara.

Informacije o koncertima i se-

minarima mogu se naći na

Fejsbuk stranicimuzičke škole

„Vida Matjan“ kao i na sajtu

www.vidamatjan.me

R.M.

PODGORICA

- Zavodza

udžbenike i nastavna sred-

stva izPodgoriceobjavio je

knjigu„CrnogorskoPoli-

mljeu srednjemvijeku“

prof. drBožidaraŠekularca i

doc.drMarijanaPremovića.

Kako autori navode u uvodu,

pojamCrnogorsko Polimlje u

ovoj monografiji odgovora

prostoru srednjevjekovnih

župa: Plav, Budimlja, Lim i

Ljubovuđa.Njihovhronološki

rad obuhvata period od dola-

ska Slovena na Balkansko po-

luostrvo do pada ove oblasti

podosmansku vlast i isteka 15.

vijeka.

Usagledavanjuovog prostora,

kako kažu, koristili su istorij-

ske, geografske i vojne karte

koje sudanas na raspolaganju.

Tekst je praćen manjim bro-

jemfotografijaobjekataodpo-

sebnog značaja za srednjovje-

kovnu istoriju ovog prostora.

Takođe, dato je više tabela sa

podacima o naseljima i sta-

novništu na osnovu osman-

skihdeftera.

-Naša istraživanja motivisana

su željom da se pruži nov do-

prinos naučnim saznanjima o

našoj ukupnoj srednjevjekov-

noj prošlosti, te da se ostvare

pretpostavke za dalja istraži-

vanja ove oblasti u srednjem

vijeku - bilježe autori.

Opsežna istraživanja

Oni su u knjizi obradili geo-

grafskipoložaj iprirodneodli-

ke,župe,naselja,stanovništvo,

političke prilike, privredne

djelatnosti, ostatke materijal-

ne kulture, manastire i crkve i,

na kraju, srednjovjekovnu pi-

smenost, a, kako kažu, na

osnovuraspoloživegrađeipo-

dataka iz opsežne literature

izvodili su zaključke o najvaž-

nijimpitanjimanavedenepro-

blematike.

-Srednjovjekovno stanovniš-

tvo na ovomprostoru je imalo

povoljne prirodne uslove za

život: pogodan reljef, zaklo-

njenost od vjetrova, umjerno-

kontinentalnu klimu, mnoš-

t vo povr š i na pr i so j nog

položaja, obradivo zemljište,

gustuhidrografskumrežu,do-

brupovezanost puteva, bogat-

stvo rudama, šumovitost, obi-

lje vlage i prostrane pašnjake.

Sve nabrojane odlike pružale

supovoljneuslovezaživotsta-

novništvu, tako da je prirodno

što je ova oblast bila vrlo nase-

ljena – zapisali su Šekularac i

Premović u zaključkudjela.

Sistematizovanagrađa

Oni naglašavaju da o naselje-

nosti ovogpodručjasvjedoče i

ostaci materijalne kulture, pa

su, u tom kontekstu, u knjizi

predstavili Grad u Plavu, Bi-

hor grad, Šudikovski kamen,

Jerinjin grad, Gradac, Zaltni

napon (koji je pronađen na

području Budmilje) i Samo-

grad.

-Sabrana i sistematizovana

građa o ovomprostoru u sred-

njemvijeku, koja je izložena u

ovomradu, pruža obilje novih

saznanja o životu, radu, nase-

ljima,stanovništvu,političkim

prilikama i privredi naprosto-

ru Gornjeg i Srednjeg Poli-

mlja. Razriješena su neka do

sadaunauci spornapitanja, ali

time nisu u potpunosti iscr-

pljenesvemogućnosti zadalja

istraživanja srednjovjekovne

prošlosti crnogorskog Poli-

mlja. U svakom slučaju dat je

podstrek i za dalja proučava-

nja ovog prostora – zaključili

su autori knjige.

R.M.

PODGORICA

- Izložba rado-

vaDamjanaBrkovićabiće

otvorenavečeras u20 sati u

galeriji ,,KonceptArt Space”.

Ovo je njegovo prvo samostal-

no predstavljanje podgoričkoj

publici,aovompostavkompo-

činje novi program galerije

naslovljen „Koncept 2018” u

okviru kojeg će biti predsta-

vjena 24 likovna stvaraoca iz

CrneGore i inostranstva.

Brkovićevu izložbu čini osam

radova - četiri ulja na platnu i

četiri kombinovane tehnike.

Sva djela nastala su u posljed-

njih 15 godina. Damjan Brko-

vić studirao je na Fakultetu za

konzervaciju na Cetinju, od-

sjek štafelajno slikarstvo, u

klasi profesora SmajaKaraila.

A.Đ.

Vajar Zlatko Glamočak o izradi spomenika Ljubu Čupiću u Nikšiću

Omaž slobodi

i ikoni otpora

VELIKAČASTIINTIMNOZADOVOLJSTVO:

ZlatkoGlamočak

Masterklas StefanaMilenkovića u Kotoru

Spomenik će

biti u bronzi, visok

nešto više od dvametra

i realističkih formi. Neće

imati postament, već će se

miješati sa prolaznicima -

pojasnio je umjetnik

za Pobjedu

Dajman Brković

izlaže u galeriji

,,Koncept Art Space”

Riječviše:

„Crnogorsko Polimlje u srednjemvijeku“

Važan

podstrek

za dalja

istraživanja

Sabrana građa o

ovomprostoru

pruža obilje novih

saznanja o životu,

radu, naseljima,

stanovništvu,

političkimprilikama...