Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 14. januar 2018.

Intervju

bjedničkoj euforiji 1918.

zbog Jugoslavije žrtvovali

Kraljevinu Crnu Goru ono-

me što smo smatrali višim

interesima. Vaš prađed je od

samog početka rata 1914. bio

saveznikkojisehrabroborio

protiv nadmoćnog neprija-

telja, ali je na Versajskoj mi-

rovnoj konferenciji to zabo-

ravljeno“, kazala je u maju

2017. direktorka za konti-

nentalnu Evropu Ministar-

stva vanjskih poslova Fran-

cuske Florans Manžen,

dodjeljujući crnogorskom

princuNikoli PetrovićuNje-

gošu francusku Legiju časti.

Da li ove riječi razumijete i

kaoizvinjenjeFrancuskeCr-

noj Gori?

BEŠLIN:

Apsolutno! To jeste

veoma zakasnelo, ali nedvo-

smisleno izvinjenjeCrnojGo-

ri zbog toga što je žrtvovana

usled ,,viših interesa“ evrop-

skih sila. Pojedine države EU

povlačilesusličnepotezepre-

ma Crnoj Gori i u periodu

2000. do 2006, ali, srećom, sa

drugačijimishodom.

Kada je reč crnogorskoj sud-

bini1918,stvariseipakmoraju

posmatrati kontekstualno. Ne

zaboravite da je Evropa te go-

ija nikada se nije

om“ Crne Gore

dine izašla iz najvećeg sukoba

do tada, u kojem su srušena

čak četiri carstva - nemačko,

rusko, Osmansko, austrijsko;

ceo jedan svet je odlazio u

istoriju. Silama pobednicama

u Versaju bio je potreban be-

dem sprampokušaja revanši-

stičkih, poraženih snaga da

obnove stari poredak. Evropu

tihgodinapotresajuipokušaji

socijalnih revolucija, odjeci

Oktobarske revolucije, ali i

užasnostanjenačitavomkon-

tinentu iscrpljenom ratom,

glađu, bolestima, nemašti-

nom... Velika država je, dakle,

u ovom delu Evrope bila ga-

rancija očuvanja Versajskog

poretka, ali i brana revolucio-

narnim pokretima. U takvim

okolnostimamalenaCrnaGo-

rabilajesitankusurugeopoli-

tičkoj igri i interesima velikih

evropskih sila pobednica. Po-

red toga, činjenica je da ni

kralj Nikola nije imao dovolj-

no kredibiliteta i političke ve-

štine da se nametne kao su-

bjekt istorije i ravnopravni

sagovornik velikim silama.

Zapad će takvog umešnog i

ravnopravnog crnogorskog

sagovornika, sa nesumnjivim

državničkim karakteristika-

ma, dobiti mnogo kasnije –

2006. i 2016.

POBJEDA:

Ove godine se

obilježava i sedam decenija

od Rezolucije Informbiroa i

Titovog sukoba sa Staljinom

1948.IstoričarkaLatinkaPe-

rović tvrdi dasuuSrbiji ,,po-

bijedili četnici i Informbi-

ro“. Jesu li?

BEŠLIN:

SlomomJugoslavije

1991. imalopre togauSrbiji su

pobedili njeni istorijski konti-

nuiteti: četništvo kao simbol

nacionalizma i IB kao paradi-

gma bezalternativne i slepe

odanosti interesima Moskve.

Takoposmatrano,LatinkaPe-

rović je imala pravo.

POBJEDA:

Štajezajedničko

četništvu i Informbirou?

BEŠLIN:

Izdaja! Četnička ko-

laboracija s okupatorima je

izdaja zemlje u ratnimuslovi-

ma; naklonost jugoslovenskih

komunista-staljinistaRezolu-

ciji Informbiroa u uslovima

neobjavljenog Staljinovog ra-

taJugoslaviji takođe jeprimer

najdirektnije izdaje. IB-ovci,

bilo da su ostali u zemlji ili da

su pobegli u SSSR, decenija-

ma su bili korišćeni u borbi

protiv Jugoslavije. Svaki put

kada bi se stanje u Jugoslaviji

liberalizovalo i humanizova-

lo, onibi agresivnijenastupali.

POBJEDA:

Zašto?

BEŠLIN:

Zato što se liberali-

zacija Jugoslavije ispravno

tumačila kao udaljavanje od

SSSR-a.

Naravno, nebi trebalopravda-

ti brutalnemetodeGolog oto-

ka, ali da nije bilo konfinacije

informbirovaca, cela Jugosla-

vija bi pod sovjetskom vlašću

bilaGoli otok.

POBJEDA:

Što potvrđuju i

mađarska 1956. i čehoslo-

vačka 1968. godina. Ali, gdje

pobjedu IB-a o kojoj govori

LatinkaPerovićprepoznaje-

teuSrbiji, a gdjeuCrnoj Go-

ri?

BEŠLIN:

U simboličkom zna-

čenju, ibeovskapolitika je sva-

ka ona koja interesima svoje

države i društva pretpostavlja

interes režima u Kremlju. To

jevrstamodernogkvislinštva i

izdaje. U Srbiji su procesi koji

se dešavaju na tom tragu veo-

ma ozbiljni. Srpski nacionali-

zamserusifikovao, identifiku-

jesesaruskim,padolazimodo

paradoksa: stepen ,,patriotiz-

ma“ u Srbiji meri se odanošću

Rusiji i njeniminteresima. I to

veomačestonaračunstvarnih

interesa Srbije.

Sa druge strane, ,,patrioti-

zam“uCrnojGorimeri seste-

penom crnogorske odanosti

interesima i Srbije i Rusije.

Bojim se da nema čistije defi-

nicije izdaje nego kada tuđe

interese pretpostavljate inte-

resima svoje države i društva.

POBJEDA:

Posmatrano u

tom kontekstu, vodi li, po

Vašem sudu, predsjednik

Aleksandar Vučić danas

proevropsku ili prorusku

politiku?

BEŠLIN:

Vučićvodi autokrat-

sku i nacionalističku politiku,

koja je, posvojimključnimka-

rakteristikama i ciljevima,

objektivno bliža Kremlju ne-

goBriselu. S druge strane, no-

vac koji Srbija nema je na Za-

padu. Ali, to je stara srpska

kontroverza,okojojjegovorio

Nikola Pašić: tehnika i novac

saZapada, a srce uRusiji.

Konfuzna spoljnopolitička

orijentacija Srbije i nemoguć-

nost određivanja stajne tačke

daljegrazvojatrajeodMiloše-

vića, Vojislava Koštunice, Bo-

risa Tadića do danas. Osim

Zorana Đinđića, svi su vodili

nekakvu maglovitu politiku

,,neutralnosti“, koje, razume

se, nema bez oslonca na Mo-

skvu. Iz toga onda proizilaze i

sve ostale koordinate.

Kada bi predsednik Vučić

imao jasnu koncepciju spolj-

ne i unutrašnje politike…

POBJEDA:

Reklistedajene-

ma.

BEŠLIN:

Kada bi je imao,

umesto politike koja se svodi

na davanje nerealnih obeća-

nja i Zapadu i Rusiji, Vučić bi

možda imao šanse da se izvu-

če iz trenutnog čeličnog za-

grljaja Rusije. ČimVučićeva

obećanja dođu na realizaci-

ju, ona se pokušavaju anuli-

rati u njegovim čudovišnim

tabloidima, koji objavljuju

histerične ,,analize“ plaće-

nih analitičara o nekakvim

,,neviđenim“ spoljnim pri-

tiscima na Vučića. Izvinite,

zar zaista mislite da je 1948.

Titu bilo lako da se izvuče iz

Staljinovog zagrljaja?! Na

koliko jugoslovenskihgrani-

ca su sovjetske trupe tada

,,podmazivale“ svoje tenko-

ve?Da ne pominjemda je či-

tava Titova partija svoj for-

mativni period provela pod

Staljinovom slikom, čitajući

kao Bibliju njegov ,,Kratki

kurs istorije SKP(b)“. Naj-

zad, da li je Milu Đukanovi-

ćubilo lakodauspešnozavr-

š i p r o c e s c r nogo r s ke

integracije u NATO?! U oba

slučaja je to bila neravno-

pravna borba Davida i Goli-

jata;uobaslučaja,,preskoče-

na“ su istorijska i strukturna

ograničenja, ali uoba slučaja

je ključnu ulogu odigrala dr-

žavnička hrabrost i mudrost

dvojice lidera. Nije važna

snaga ili veličina protivnika;

važan je istorijski cilj kojem

težite. Tito je znao da nema

slobode bez otpora Sovjeti-

ma, kao što je Đukanović

znao da je samo ulaskom u

NATO dugoročno garanto-

vanadržavnost inezavisnost

CrneGore.

POBJEDA:

Kako ocjenju-

jete politiku Srbije prema

Crnoj Gori?

BEŠLIN:

Ta se politika kon-

stantno vodi na dva kolose-

ka: načelno korektni odnosi,

a onda se iz budžeta Srbije

izdvoji 3,4 miliona eura za

nekakvu srpsku kuću u Pod-

gorici. Čemu onda Ambasa-

da Srbije?! Da ne govorim o

tomeda se taj novac stavljau

džepove ,,kontroverznim“

biznismenima u Crnoj Gori,

medijima koji ga podržavaju

i ljudima osumnjičenim za

pokušaj terorizma. Na teri-

toriji Srbije planirano je na-

silje u izbornom danu u Cr-

noj Gori, pa nije jasno zbog

čega srpske institucije odbi-

jajudasvojasaznanjapodele

sa crnogorskim institucija-

ma i da izruče osumnjičene.

Zašto kontrolisani mediji u

Srbiji vode ciklične kampa-

nje prema predsedniku

DPS-a?!

Sa druge strane, ako pogle-

dateodnos intelektualneeli-

te u Srbiji prema Crnoj Gori,

videćeteda stavovi Vučićeve

vlasti zaistadelujukaododir

MajkeTereze.

POBJEDA:

Zašto je taj od-

nos i dalje takav?

BEŠLIN:

Zato što se nacio-

nalistička Srbija nikada nije

pomirila sa ,,gubitkom“ Cr-

neGore.

TamaraNIKČEVIĆ

sa na Balkanu

Laži o nacionalnimpomirenjima

POBJEDA:

Demokratski

front je za 27. januar najavio

potpisivanje deklaracije

opomirenjupartizana i

četnika. Otkudu regionu ta

opsjednutost pomirenjima,

poravnavanjima, izjednača-

vanjima fašista i kvislinga

sa antifašistima, izjednača-

vanja dželata i žrtava? Čini

mi se da na tome posebno

insistirajupolitičke grupaci-

je ili pojedinci čiji je politički

imoralni kapacitet prilično

problematičan.

BEŠLIN:

Na kojim će se to

principima miriti ,,četnici“ i

,,partizani“ u današnjoj Crnoj

Gori? Na principima partizan-

skog antifašizma, nacionalne

ravnopravnosti i obnove

crnogorske državnosti ili na

principima četničke velike

Srbije, nestanka Crne Gore i

pokolja i genocida prema nje-

nombošnjačkom i musliman-

skom stanovništvu?! Može li

se na dve ovako divergentne

platforme napraviti bilo

kakvo pomirenje? I odakle to

optuženici za državni tero-

rizamodjednompostadoše

zastupnici pomirenja?!

Uzgred, ni sama ideja o

pomirenju nije ni nova ni

originalna. Naime, na našim

prostorima je ideju ,,naci-

onalnog pomirenja“ prvi

a irmisao nacionalistički

hrvatski predsednik Franjo

Tuđman. Setite se da je

upravo Tuđman hteo da

pomeša kosti dželata i žrtava

u Jasenovcu, što takođe nije

originalna ideja. Tzv. nacio-

nalno pomirenje, zapečaćeno

zajedničkim sahranjivanjem

poginulih fašista i antifašista

je, kao pokušaj normalizacije

fašizma i zatiranja antifa-

šističke levice, originalna

zamisao španskog diktatora

Fransiska Franka, memo-

rijalizovana kroz izgradnju

monumentalne „Doline palih“

na obroncima Gvadarame.

Kod Srba je „pomiriteljsku“

ideju prvi izneo Ljotićev bliski

saradnik, emigrant i fašista

Stanislav Krakov, i to u roma-

nu-apologiji o Milanu Nediću

početkom šezdesetih godina

20. veka.

POBJEDA: Šta je sa najav-

ljenomdeklaracijomo

očuvanju srpskognaroda,

koja će, kažu, u Srbiji i uBiH

biti objavljena 15. februara?

Je li cilj i togdokumenta

pomirenje?

BEŠLIN:

Nije. Baš kao i Crna

Gora, Bosna i Hercegovina

nikada nije prestala da bude

,,meta“ srpskog nacionalistič-

kog projekta. Pritom, Vučićev

režimnije prvi koji piše ova-

kve deklaracije. I Boris Tadić

je pisao svoju ,,nacionalnu

strategiju“, koja je imala

veoma sporan sadržaj i koja

je, kao i ova danas, pokazala

da je svaki pokušaj Srbije da

pod svoj patronat stavi Srbe

u regionu i da ih iskoristi je

ne samo nacionalizam, nego

i jasna teritorijalna pretenzija

prema susedima.

Verujemda će najavljena

deklaracija, potpuno oprav-

dano, izazvati nelagodu i

sumorne asocijacije u regi-

onu.

,,Patriotizam“uCrnoj Gorimjeri se stepe-

nomcrnogorske odanosti interesima i Srbije

i Rusije. Bojimsedanema čistije definicije iz-

daje negokada tuđe interese pretpostavljate

interesima svojedržave i društva