Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 14. januar 2018.

Društvo

Hrapović smatra da je realno da centar za autizampočne sa

radomuskoro, s obziromda je obezbijeđen prostor i kom-

pletna oprema neophodna za funkcionisanje te ustanove i da

se intenzivno radi na osposobljavanju kadra.

- Kadrovski problemi vezano za dječju psihijatriju prevaziđe-

ni su angažmanomdoktorke Zorice Barac, a u toku su i pre-

govori sa ljekarima iz Srbije, koji bi dva puta nedjeljno dolazili

u kontinuitetu da bismo djeci pružili servise iz ove oblasti

- objasnio je ministar.

Kada je u pitanju nedostajući kadar za puno davanje ser-

visa djeci s autizmom, Hrapović je kazao da su na putu da

problem riješe angažmanompostojećeg kadra i kadra koji

postoji na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, prije svega psi-

hologa, visokihmedicinskih sestara i izioterapeuta.

On je rekao da je spreman programedukacije za dijagnostiku

i ranu intervenciju u oblasti autističnog spektra koji će sačiniti

doktori Milica Pejović- Milovančević i Nirvana Pištoljević.

- Kadar koji se odnosi na izikalnumedicinu već postoji, dakle

imamo specijalistu izikalne medicine i obučene izioterapeu-

te za rad sa djecom sa usporenimpsihomotornim razvojem,

tako da smatramda su dati rokovi realni - rekao je Hrapović.

Uskoro počinje da radi

centar za autizam

PODGORICA

- Stopa smrt-

nosti odkardiovaskularnih i

malignihbolesti imoždanog

udara značajno je snižena

nakonviše godina, rekao je

ministar zdravljaKenan

Hrapović.

On je, govoreći o postignutim

rezultatima Ministarstva u

prethodnoj godini, ukazao da

je Crna Gora u 2017. napravila

najveći pomakna listi rangira-

nih35 zemalja.

- To smatramo jednim od naj-

većih rezultata, jer on pred-

stavlja sumaciju svih naših

aktivnosti u ovoj godini, iako

postoje i aktivnosti kojenijesu

obuhvaćenebodovanjem,ami

smo ih sproveli i na njih smo

ponosni - rekao je Hrapović

agencijiMina.

Hrapović je kazaoda su rezul-

tati ostvareni prije svega upo-

trebom savremene terapije i

savremenih protokola liječe-

nja koji su najzad postigli že-

ljeni efekat.

Recepti i zakazivanje

Onjepodsjetioda jeprošlego-

dine uvedeno elektronsko za-

kazivanje specijalističkih pre-

gleda i novi elektronski servis

e-Recept.

Istakao je da je zadovoljan

sprovođenjem projekta zaka-

zivanja specijalističkih pre-

gleda, alidaniječinjenicomda

se 38 odsto pacijenata ne oda-

ziva na preglede.

- Taj problem ćemo riješiti

unapređenjem softverskog si-

stema, koji će omogućiti paci-

jentu da bude kontaktiran

šestog, petog i četvrtog dana

predzakazani pregled, gdje će

pacijent jednostavnim odabi-

rombrojkina tastaturi prihva-

titi ili otkazati svoj dolazak na

pregled. Na taj način ćemo u

slučajukada seotkažepregled

pacijentima otvarati nova slo-

bodna mjesta za zakazivanje -

objasnio jeministar.

Prema njegovim riječima,

elektronsko zakazivanje se

pokazalokaoodličanalat udi-

jagnostikovanju uskih grla u

sistemu, a za odgovornog ru-

kovodioca je odlično oruđe za

unapređenje sopstvenog ru-

kovođenja i efikasnosti rada.

Hrapović je istakao da sistem

trpi izmjene i da će se još na-

dograđivati i usavršavati.

- Već smo na putu da ljekar

manjimbrojem informatičkih

koraka dođe do traženog spe-

cijalističkog pregleda, a već se

primjećuje i da su ljekari ušli u

sistem,savladalitehnikuisada

ima manje nedoumica, manje

pogrešnih upućivanja i slično,

što znači da sistem lagano

„osvaja teren“ - naveo je Hra-

pović.

On je podsjetio da je u završ-

noj, odnosno fazi testiranja,

Projekat digitalnog potpisiva-

nja elektronskog recepta, što

stvara pretpostavke za isklju-

čivanje štampane verzije re-

cepta iz zdravstvenog sistema

CrneGore.

Prevencija

On je istakao da su preventiv-

ne aktivnosti najveći izazov

predMinistarstvomuovoj go-

dini.

Hrapović je kazao da će se ra-

diti na snaženju skrining pro-

grama,prijesvegaradipreven-

cijeiranogdijagnostifikovanja

karcinoma dojke, grlića mate-

riceikolorektuma,aliidaćese

ove godine baviti i akreditaci-

jom zdravstvenih ustanova,

koje će unijeti standardizovan

pristup u javnim i privatnim

zdravstvenimustanovama.

R.P.

Manja smrtnost

od karcinoma i

moždanog udara

Ministar zdravlja Kenan Hrapović o rezultatima

ostvarenimu 2017. godini

KenanHrapović

Iz Uprave za šume priznaju da se radi o problemu na koji do sada institucije

nijesu odgovorile na pravi način, ali najavljuju da ubuduće to neće biti tako

Za vraćanje imovine Crnogorskoj crkvi

PODGORICA

- Peticija za

ukidanje vlasništva Srpske

pravoslavne crkve nad crno-

gorskimmanastirima i crkva-

ma pokrenuta je na stranici

peticija24.com.

Kako je navedeno u opisu,

nezavisna i međunarodno pri-

znata Kraljevina Crna Gora je

1918. okupirana i aneksirana

od Srbije.

- Suprotno međunarodnom

pravu, ugovorima, običajnim

pravnim pravilima i moralu,

kao i normama crnogorskog

Ustava i zakona, tada je pre-

stala da postoji samostalna

država Crna Gora. Nakon

toga, pored ostalog, vladajući

krugovi Kraljevstva SHS pri-

stupili su i realizaciji projekta

uspostavljanja Srpske patri-

jaršije.

Tada je i pokrenut postupak

ukidanja autokefalne Crno-

gorske pravoslavne crkve. On

je sproveden bez legitimiteta,

na način suprotan normama

Ustava Crne Gore (1905), tada

još uvijek formalno – prav-

no punovažnog, te Ustava

Svetoga sinoda Crnogorske

pravoslavne crkve (1903), koji

je u to vrijeme, takođe, bio na

snazi - navedeno je u opisu

peticije.

R. P.

Pokrenuta peticija za ukidanje vlasništva SPC nad crnogorskimmanastirima i crkvama

Nadležni iz Uprave za šume

priznajudaseradi oproblemu

nakoji do sada institucijenije-

su odgovorile na pravi način,

ali najavljuju da ubuduće to

neće biti tako.

- Bespravna - nekontrolisana

sječabilokogobima,pasamim

tim i hrasta, cera i lužnjaka je

strogo zabranjena bilo da se

radi o državnim ili pak o pri-

vatnim šumama. Do sada ovo

pitanje nije bilo u fokusu

Uprave za šume, nijesmo se

ozbiljnije bavili ovim proble-

mom,

ali ćemo u narednom

periodu posvetiti ovoj pojavi

pažnju, ne kršeći poštovanje

tradicije i drugih vrijednosti –

kazao je Pobjedi direktor

Uprave za šumeNusret Kalač.

On je pojasnio da je Upravi za

š ume p r ema Zakonu o

šumama povjeren resurs na

upravljanje i gazdovanje, bez

obzira na kvalitet i strukturu.

- Dakle, sve šume koje imaju

karakter četinara i lišćara te

samim tim i hrast, cer i lu-

žnjak. Obaveza je da se poštu-

ju planski akti koji uređuju

način korišćenja šuma, a kon-

trolna funkcija da li se ti akti

implementiraju u skladu sa

projektovanim dokumentima

pripadaUpravi za šume i nad-

ležnoj šumarskoj inspekciji –

kažeKalač.

Prema njegovim riječima, za-

štita šuma jedna je od priori-

tetnih obaveza Uprave, ali da

su u ovom konkretnom pro-

blemu potrebne i edukativne

kampanje.

-

Cijenim da treba biti posve-

ćen ovom izazovu uz podršku

pozitivno vođenih kampanja

za zaštitu prirode, pa samim

tim u konkretnom slučaju cr-

nogorskihšuma–kazao jeKa-

lač.

Kontrola

Božić je bio i prošao, podsjetio

nas na porodične vrijednosti,

političkamimoilaženja i zlou-

potrebe praznika u dnevne

svrhe. U opštoj klimi hipokri-

zije i prećutnog odobravanja

degradacijevjerskogpraznika

badnjacima su se posljedično

bavili samokomunalci.Ali bez

mandatadazabrane, većsamo

kontrolišui sačuvajujavnepo-

vršine.

-Vezanozavanpijačnuproda-

ju badnjaka, komunalna in-

spekcija je uklanjala badnjake

koji supostavljeni naulicama i

trotoarima tako da zaklanjaju

vidljivost i pregledvozačimau

saobraćaju. Takođe, uklanjani

su subjekti koji su badnjake

izlagali na prikolicama po-

stavljenim na trotoarima i ze-

lenim površinama kako bi se

spriječila devastacija javnih

površina – navedeno je u od-

govoru komunalne inspekcije

uPodgorici.

Naredni će praznik posvjedo-

čiti da li će se ovo pitanje treti-

rati nadrugačiji način.Zasada

nije bilo zvanične reakcije ili

apela ni crkve, od koje bi se

očekivalodaususretpraznici-

ma razjasni što je običaj, a što

nije i kako se i da li se uopšte

prodaja badnjaka i nelegalna

sječa uklapaju u praznovanje

Hristovog rođenja.

Jedino je na društvenimmre-

žama, uporedo sa statusima

posvećenim Badnjem danu i

Božiću, tekla polemika i uka-

zivanje na to kako su sječa,

prodaja i bacanje hrastovih

grana u kontejnere i na depo-

nije mnogo daleko od izvor-

nog prazničnog duha.

I.P.

Tokompraznovanja Božića ponovila se sudbina

nelegalno posječenog hrastovog drveta

Od badnjaka

do smetlišta

Tragovi praznika

Radnici Čistoće imali su nezahvalnu dužnost da, ne prvi put,

počiste tragove praznika sa podgoričkih pločnika.

- Na nekoliko lokacija u Podgorici prodavci su ove godine

ostavili za sobomodređenumanju količinu badnjaka.

S obziromda su bili ostavljeni na javnimpovršinama, naše

ekipe su ih nakon praznika uklonili i odvezli na privremeno

odlagalište biljnog otpada, u blizini gradske deponije – potvr-

đeno je Pobjedi iz tog preduzeća.

I.M.

Kamion ,,Čistoće“ odvozi ,,zaboravljene“ badnjakenadeponiju

PODGORICA

–Dosadani-

ko jošnijepokušaodazau-

stavi, kakobi tokomunalci

rekli, ,,vanpijačnuprodaju“

badnjakaprethodnonele-

galnoposječenihuzduž i

poprijekohrastovih

šuma

u

CrnojGori.

Tako su i ove godine mnoge

grane drveta, mahom cera i

hrasta lužnjaka, čije je nalaga-

nje u središtu običaja pravo-

slavnog slavljenja Božića, do-

živjele tužan epilog: što je

vlasnicima,,tamića“i,,fapova“

preteklo i ostalo neprodato

gradske su službe morale od-

voziti traktorima i kamionima

na deponije.

Zabrana

Dalizbogbogobojažljivogpri-

stupa institucija, političkekal-

kulacije ili procjene da zbog

socijalnih prilika nije pamet-

no otvarati front protiv zlou-

potrebe vjerskih praznika i

zarade na nezakonit način –

posebno kada primjedbi ne-

maju crkveni oci – badnjaci

iznova prolaze put od izvito-

perenog tumačenja običaja do

sudbine biljnog otpada.