Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 14. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Upravi za

nekretnine za dva i po mjese-

ca podnijeto je 400 zahtjeva

za legalizaciju bespravno

izgrađenih objekata.

Koliko će sve to koštati gra-

đane još se ne zna, jer opštine

nijesu donijele pravilnik o

naknadama za opremanje

građevinskog zemljišta, iako

je rok za to istekao sredinom

decembra prošle godine.

Kako prenosi portal RTCG,

kada se odlučite da pokrenete

postupak legalizacije kuće ili

vikendice, prvo bi trebalo da

angažujete geodetu koji će

da premjeri taj objekat i odre-

di spratnost. Vaše je da mu

dostavite list nepokretnosti i

koordinate graničnih tačaka

parcele. To je prvi korak i on

košta.

- Te su cijene manje-više

iste. Snimanje objekta spo-

lja instrumentom 100 eura,

etažna razrada je od 40 do 50

eura, zavisno koliko ima pd-a

- kazao je za TVCG geodeta

Slavko Adžić.

Elaborat ovjerava Uprava za

nekretnine i košta 20 eura i

taksa pet eura. Popunjen obra-

zac za legalizaciju i ovjereni

elaborat nosi se u opštinski

katastar. Koliko će vas naredni

koraci koštati nije poznato.

Iako su opštine imale rok do

sredine decembra da završe

pravilnik o visini naknade

za opremanje građevinskog

zemljišta, samo su Petnjica i

Rožaje završile taj dio posla.

- Tako da, ukoliko ostale opšti-

ne ne pristupe poslu Ministar-

stvo održivog razvoja i turiz-

ma će preuzeti da definiše sve

što je potrebno zakonom za

potpunu implementaciju i pri-

mjenu - istakao je predstavnik

tog resora Marko Čanović.

Kada opštine ispune svoj dio

posla i kada predate papire za

pokretanje legalizacije, lokal-

na uprava ima rok od 15 dana

da vam potvrdi da li možete

da završite legalizaciju. Iz Mini-

starstva savjetuju građane

da ne dograđuju ili započinju

gradnju novih objekata jer će

biti porušeni, čak i oni koji se

nalaze u planu.

Sl. R.

Do 2020. u zimski

turizambiće uloženo

više od 60miliona eura

Podnijeto 400

zahtjeva za legalizaciju

PODGORICA

- Predsjednik

Vlade Duško Marković ocije-

nio je tokom jučerašnje posje-

te Žabljaku da je zimska turi-

stička sezona odlično počela.

On je, kako prenosi Pink M,

najavio da će do 2020. godine

u zimski turizam biti uloženo

više od 60 miliona eura, te da

će to rezultirati kvalitetnijom

ponudom, novim investito-

rima, radnimmjestima, što

će sve zajedno uticati na

ekonomiju i kvalitet života na

sjeveru.

- Raspisan je tender za izra-

du nove žičare šestosjeda

i novih staza u dužini četiri

kilometra. Ono šta radimo i u

Kolašinu i Mojkovcu i Bijelom

Polju nam govori da ćemo do

2020. godine na tom prosto-

ru uložiti više od 60 miliona

eura. Imaćemo novu kvalitet-

nu zimsku i ljetnju ponudu,

nove investitore koji će graditi

hotele, otvarati nova radna

mjesta i vjerujem da će to biti

snažan podsticaj našoj ekono-

miji i kvalitetu života na sjeve-

ru – kazao je Marković.

U susret zimskoj turističkoj

sezoni, nadležni organi i

preduzuća koja se bave

turizmom, prema njegovim

riječima, uradili su sve što je

neophodno.

- Na Žabljaku i u Kolašinu

obnovljen je dio infrastruktu-

re koji se tiče žičara, staze su

dobro pripremljene, a putevi

do ski centara su prohodni.

To je rezultiralo odličnim

početkom sezone, izvanred-

nom posjećenošću za vrijeme

praznika. Danas na Žabljaku

vidimo da se sezona nastavlja.

Ovo će nam samo biti dodatni

podsticaj da politike koje smo

započeli realizujemo u što

kraćem roku - naveo je Mar-

ković.

Prema informacijama kojima

raspolaže TO, na Žabljaku

boravi 800 gostiju.

Na skijalištu Savin kuk sva-

kodnevno boravi više od

1.000 skijaša, a u ski centru

Javorovača cijene su iste kao

prethodnih godina.

Ski pas košta osam eura za

odrasle, pet za djecu, dok

je ski oprema deset eura za

odrasle, a osam za djecu.

Sl. R.

Premijer Duško

Marković zadovoljan

početkomzimske

turističke sezone

Podaci Uprave za nekretnine

Izvršni direktor Luštice Development Daren Gibson o planovima za o

Otvaraju prvi

hotel sa 111

soba i marinu

sa 176 vezova

Marinanaselje

Darren Gibson

„Čedi Luštica Bay“

se ubrzano gradi

kako bi bio spreman

za otvaranje i

primio prve goste

već ovog ljeta.

,,Čedi“ će biti prvi

od sedamhotela

čija je izgradnja

predviđena u

okviru turističkog

kompleksa - kazao

je Gibson

PODGORICA

-Ove godine

bićeotvorenaLušticaBay

marina sa 176vezova,Mari-

nanaselje sanekoliko stam-

benihkvartovakoji podra-

zumijevajurazličitevrste

stambenih jedinica–od sta-

novadonajluksuznijihobje-

kata–porodičnihkuća i vila

- najavio je zaPobjedu izvrš-

ni direktorLušticaDeve-

lopmentaDarenGibson i

dodaoda ćeovaj turistički

kompleks dobiti i prvi hotel

– ,,Čedi“. Uovoj godini tako-

đe će započeti i gradnjuna-

seljaCentral površine

240.000kvadratnihmetara.

- ,,Čedi Luštica Bay“ se ubrza-

no gradi kako bi bio spreman

za otvaranje i primio prve go-

ste već ovog ljeta. Čedi će biti

prvi od sedam hotela čija je

izgradnjapredviđenauokviru

Luštice Bay, turističkog grada

vrijednog 1,1 milijardu eura -

kazao jeGibson.

Brojni sadržaji

On ističe da će hotel sadržati

111 soba, 51usklopuhotela i 60

uviduprivatnihkondominiju-

ma koji će biti dostupni kao

ekskluzivni studio apartmani

za odmor.

- Predviđen je internacionalni

restoran, cjelodnevni resto-

ran, bar, konferencijski i po-

slovni centar, kao i otvoreni

grijani bazen, spa i fitnes cen-

tar sa zatvorenimgrijanimba-

zenom i teretanom. U sklopu

hotela su i visokokvalitetni

maloprodajni i poslovni pro-

stori na šetalištumarine. Gru-

bi građevinski radovi su zavr-

šeni na cjelini sa hotelskim

sobama dok se na glavnoj

zgradi sa javnim sadržajima

privodekraju i uskoropočinju

fasadni radovi. Uređenje tere-

na i radovi na pripadajućoj in-

frastrukturi hotela se odvijaju

u skladu saplanom- najavio je

naš sagovornik.

UprojekatLušticaBay, kakoje

kazao, do sada je uloženo oko

120 miliona eura, dok su im

planiranagodišnjaulaganjana

nivouodoko 50miliona eura.

- PoredMarina naselja i prvog

hotela, najvažnija aktivnost

ove godine biće početak rado-

vana izgradnji naseljaCentral

kao administrativnog jezgra i

gradskogcentračitavoggrada.

Central će se graditi na oko

240.000 metara kvadratnih u

susjedstvu naselja Radovići i

predstavljaćežilukucavicuci-

jeleLušticeBay. Toćebiti čvo-

rište oblasti, veza ka ostalim

naseljima Luštice Bay ali i su-

sjednimpostojećimnaseljima

uKrtolima.StanoviuCentralu

su već u prodaji i cjenovno su

veoma konkurentni i na do-

maćem i na regionalnom trži-

štu - kazao jeGibson.

UCentralu, kako ističe, plani-

rani sukomercijalni, kulturni i

javni objekti, među kojima su

medicinska ustanova, vatro-

gasnaipolicijskastanica,škola

za180učenikatakodaseomo-

gući stalan život za oko 1.000

stanovnika, apovremenibora-

vak za još nekolikohiljada.

Otvorenapitanja

- Central će imati više od

20.000metarakvadratnihjav-

nih površina i zona za slobod-

ne aktivnosti za oko 95.000

metara kvadratnih stambene

površine.Gradnjaćebiti podi-

jeljena u sedam faza i planira-

nojedapočnesljedećegodine.

Zahvaljujući strateškoj pozi-

ciji „kapije“ na ulazu u lokaci-

ju i na spoju glavnih puteva

Ovakoće izgledati šetalište

CentRal:

Budući izgled