Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 14. januar 2018.

Politika

SPCAmfilohija Radovića

PODGORICA

–Šefovi po-

slaničkihklubova, zakori-

štenje službenihautomobila

od januaradonovembra

prošle godine, potrošili su iz

skupštinskogbudžeta4.633

eura. Od togapredsjednici

opozicionihklubovakoji su

bojkotovali Skupštinu, osim

Demokratakoji nekoriste

privilegije, potrošili su2.619

eura. To supodaci koji suPo-

bjedi saopšteni izparlamen-

ta.

Najviše jeskupštinski autoko-

ristio Goran Danilović, sada

nezavisni poslanik i predsjed-

nikUjedinjeneCrneGore,koji

je, prema podacima u koje je

Pobjeda imala uvid, potrošio

1.299 eura, iako je bojkotovao

Skupštinu skoro čitave prošle

godine. Danilović je službeni

auto zadužiodok je bio šef po-

slaničkog klubaDemosa.

Šef kluba SDP-a RaškoKonje-

vić je, za 11 mjeseci u prošloj

godini,zakorišćenjeskupštin-

skogautomobilatokombojko-

ta potrošio 911 eura. Milutin

Đukanović (DF), koji je bojkot

prekinuo tek u decembru, po-

trošiojezagorivo407eura.On

je, prema podacima iz parla-

menta, koristio skupštinski

autočetirimjeseca-ujanuaru,

februaru,oktobruinovembru.

Šef poslaničkog kluba Boš-

njačke stranke Ervin Ibrahi-

mović od januara do novem-

bra potrošio je za gorivo 1.297

eura iz skupštinskog budžeta.

Predsjednik kluba DPS-aMi-

odrag Radunović po istom

osnovupotrošio je 540 eura.

Najmanje skupštinskog novca

za gorivo potrošio je šef kluba

Socijaldemokrata i Liberalne

partije. Vujica Lazović, dok je

bio predsjednik tog kluba, za

korišćenje službenog auta po-

trošio je 144, a njegov nasljed-

nik Mićo Orlandić, koji je za-

dužio vozilo 11. septembra, 33

eura. To znači da je klub SD-

LP koštao Skupštinu po tom

osnovu 177 eura.

Predsjednici klubova poslani-

ka imaju pravo na korišćenje

službenog vozila, u skladu sa

Pravilnikomouslovima i nači-

nukorišćenjaslužbenihvozila

uSkupštini. Shodno internom

pravilu o utvrđivanju novča-

nog iznosa namijenjenog za

troškove goriva, šefovima klu-

bova dozvoljena je potrošnja

goriva do 120 euramjesečno.

Pravonakorišćenjeslužbenog

auta imaju, osimšefovaklubo-

va, predsjednik i potpredsjed-

nici Skupštine, predsjednici

radnih tijela, generalni sekre-

tar i njegov zamjenik. Takođe,

pravonakorištenje auta imaju

i drugi funkcioneri i zaposleni

u Službi Skupštine, i to u izu-

zetnimslučajevima,ponalogu

generalnog sekretara ili osobe

kojuonovlasti.

I.K.

političkog, društvenog i jav-

nog života“.

Ocjenjujući da se SPC agresiv-

no uselila u politički život ze-

mlje koja se nominalno smatra

sekularnom, Jakšić navodi da

se mitropolit posebno istakao

ultrakonzervativnim stavovi-

ma oko LGBT zajednice i tvrdi

daseutakvommiljeumitropo-

lit nametnuo kao lider konzer-

vativno-militantnog krila SPC.

- Klero-nacionalistička desni-

ca mu se divi kao živoj ikoni.

Liberalno-demokratskojSrbi-

ji je trn u oku od vremena nje-

govog vitriolskog govora na

odru ubijenog premijera Zo-

ranaĐinđića.Držaojeliturgij-

sko opelo bivšoj Vladi Alek-

sandra Vučića. Od dijela

javnosti bio je osporavan sve

vrijeme kao ,,političar u man-

tiji“ i ,,general SPC“, ali takve

kritikenijesudolazileizvlada-

jućih vrhova i bile su najčešće

medijski blokirane. Sada je,

potpisomuApelu za očuvanje

KiMi intervjuomcrnogorskoj

TVNovi po svimstandardima

jedne savremene demokrat-

ske zemlje prešao Rubikon.

Nema vlasti kojane reagujena

optužbu za ,,izdaju“ - kaže

Jakšić.

Dimitrijević ponavlja da ova-

ko teški problemi kao što je

kosovski uvijek polarišu javno

mnjenje i da je sasvimsigurno

bez obzira ko je na vlasti ako

pokušaneštodaučini štosene

uklapau standardnupolitičku

matricudaćemudruga strana

pripisati termin izdajnika.

Za Jakšića je takođe sporno

značenjepitanjaizdaje.Onna-

vodi da jezarazlikuod jeftinih

populista, oduvijek smatrao

da su elite, ukoliko su istinske,

te koje na osnovu vizija, zna-

nja i iskustva, kvaliteta koje

većinanema, trebadavodeze-

mlje.

-Elitestojenabrdu i videviše i

dalje od onih u ravnici. Njiho-

vo jedadonosehrabreodluke,

čiji će smisao većina tek shva-

titi vremenom - poručuje Jak-

šić.

Stvarniuticaj crkve

Ipak, bez obzira na kritike na

liniji SPC - aktuelna vlast, po-

stavlja sepitanjezaštosepred-

stavnicivlastiobazirunaizjave

iz crkvenog vrha bez obzira na

njihov sadržaj.

Filip David smatra da je uobi-

čajeno uvjerenje da crkva ima

veliki uticaj unarodu. Aiz toga

potiče zloupotreba toga utica-

ja kako od strane dobrog dijela

sveštenstva tako i od manipu-

lativnihpolitičara.

Skrenuvši pažnju da je rastući

uticajcrkveopštifenomen,ko-

tolerišu

Srbija

ji nije tipično vezan samo za

društva u tranziciji kakva su

nastala poslije pada Berlin-

skog zida, Jakšić navodi pri-

mjer da jeDonaldTramp do-

b i o na j v i š e g l a sova i z

,,jevanđeoskog pojasa“ SAD,

područja konzervativnih bi-

jelaca.

On ističe da je islamu naletu,

hinduistiibudistisveglasnije

traže svojemjesto. Zato, kako

kaže, izgleda da će biti u pra-

vu slavni francuski književ-

nik i mislilac Andre Malro,

ministar kulture kod Šarla de

Gola, koji je prije više od 50

godinapredviđaodaće21. vi-

jek biti ,,vijek religije“.

- U takvomambijentu nemo-

guće je ignorisati stavove cr-

kve. Činjenica da je u Srbiji

SPC, uz vojsku, organizacija

koja ima najveće povjerenje

građana govori dovoljno. Go-

vori i o vlastima, institucija-

ma, pravnoj državi ili mediji-

ma, koji to povjerenje nijesu

stekli. Sve dok je tako, razne

vladikemoći ćedapričaju šta

hoće, zaklanjajući se iza olta-

ra i tvrdeći da je to Božija vo-

lja - zaključuje Jakšić.

Nakon svega što se dešavalo

posljednjih decenija na rela-

ciji crkva - državni politički

vrh, zanimljivo je i koliki je

stvarni uticaj SPC na odluke

političara i da li se taj uticaj

koristi kao izgovor kada se

rješenja za određene proble-

me kose sa mitom, sada kon-

kretno oKosovu?

- Taj uticaj, bio on stvaran ili

ne,uzimasekaoizgovordase

neke bitne političke odluke

odlože ili ne donesu. Istorija

kojaseuvelikojmjerizasniva

na mitovima je lažna istorija,

a političari i vjerski poglavari

koji se uvijek i iznova poziva-

junamitove radeprotiv inte-

resasvojevjere, svoganaroda

i umjesto istinenudezablude

-odgovaraDavidinapominje

šta ne smijemo zaboraviti.

- U mračnim devedesetim

godinama mnoga sveštena

lica podržavala su notorne

zločince, blagosiljala ih prije

odlaskauratnepohodeipod-

sticala svojom nacionalistič-

kom retorikom. Ako ništa

drugo, takvi bi se zbog toga

morali duboko i iskreno po-

kajati, a ne iznova upadati u

taj veliki, jedan od najvećih

grehova, grijeh netolerancije

imržnje - zaključujeDavid.

VioletaCVEJIĆ

Kada crkva tone umulj i blato?

- Ozbiljni teoretičari religije, vrsni teolozi i razumni crkveni

velikodostojnici pisali su i govorili kako je vjera iznad politike,

iznad nacije, a da je podređivanje vjere politici i naciji blasfe-

mija. Mnogo je primjera koliko su i kako vjera i duhovni poziv

iznevjeravani kada se crkva ponašala izvan onoga što bi

trebalo da je njeno suštinsko djelovanje. Tada je tonula umulj

i blato dnevnopolitičkih zahtjeva i često postajala saučesnik

zločina - objašnjava Filip David.

Direktno

učestvovao

u konfliktima

Beograda i

Podgorice

- Ipak, vladika Am ilohije

je dugo bio tolerisan i od

demokratskih vlasti, recimo

u periodu u kome je Boris

Tadić bio predsjednik.

Vladika je umnogome kori-

stio uticaj SPC da bi preko

crkvenih kanala direktno

učestvovao u kon liktima

koje je država Srbija imala

sa CrnomGorom ili Make-

donijom. Očigledno je imao

uticaj kako na bivšeg patri-

jarha Pavla tako i sadašnjeg

Irineja u oblikovanju stavo-

va SPC prema kosovskom

pitanju, koje je crkva isko-

ristila da se predstavi kao

najveći zaštitnik ,,srpskog

Jerusalima“ i ,,najskuplje

srpske riječi“ - kaže Boško

Jakšić.

Nijesubojkotovali

službena vozila

Najviše je skupštinski auto koristio Goran Danilović, sada

nezavisni poslanik i predsjednik Ujedinjene Crne Gore,

koji je, prema podacima potrošio 1.299 eura

Kongres Crnogorske zakazan za 27. januar

Pavićević očekuje

podršku za lidera partije

PODGORICA

- Politički sa-

vjetnikpredsjednikaCrno-

gorskeVladimirPavićević

kazao jedaočekujeda ćebiti

podržanza lidera strankena

kongresuzakazanomza 27.

januar i najavioda ćenanaj-

većempartijskomskupu

predstaviti novukoncepciju

razvojaCrneGore.

Onjerekaodasvaki članparti-

je koji prema Statutu ispunja-

vakriterijumemožedasekan-

diduje za predsjednika, ali da

misli da se niko osim njega

neće kandidovati za tu funkci-

ju.

Pavićević je kazao da će na

kongresu učestvovati 150 de-

legata koji će birati predsjed-

nika i potpredsjednike partije

i da očekuje podršku za pro-

gramkoji će predstaviti.

„Vjerujemda nema razloga da

tu podršku ne dobijem, a da li

ću,toćepokazatiglasanje“,re-

kao jePavićevićagencijiMina.

Kongres će, prema njegovim

riječima, biti započet izvješta-

jima i usvajanjem izvještaja

sadašnjeg predsjednikaCrno-

gorske.

Kada je riječ o izmjenama u

programskim dokumentima,

Pavićević je kazao da tu neće

bitipromjena,alihoćedodata-

ka.

Pavićević je kazao da njegova

kandidatura za predsjednika

stranke dolazi kao posljedica

rada unutar Crnogorske već

godinu.

„Za to vrijeme samzajedno sa

članovima Crnogorske radio

na izradi, azatimipredstavlja-

nju i usvajanjunekolikodoku-

menata koji na ključan način

definišupolitičkuorijentaciju,

naše vrijednosti i stavove o

najvažnijimpitanjimadruštva

i države“, istakao jePavićević.

R.P.

Vladimir Pavićević

Parking za službenavozila

SkupštinaCrneGore

BoškoJakšić

FilipDavid

Predsjednici poslaničkih klubova prošle

godine potrošili za gorivo 4.633 eura