Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 14. januar 2018.

Politika

Istoričari i analitičari o dometima političkih izjavamitropolit

PODGORICA

-Vrijeme je

da sevladikaAmfilohije

manepolitike ili da skine

mantiju - poručuju sagovor-

nici Pobjedekomentarišući

njegoveposljednje istupeo

odnosimaKosova i Srbije.

Amfilohije je prošle nedjelje

izjavio da se boji ,,da politika

predsjednika Srbije Aleksan-

dra Vučića vodi izdaji Srbije i

Kosova“.Ova izjava je izazva-

la burne reakcije i državnog

vrhaSrbije,aliipatrijarhaIri-

neja, koji se ogradio od Amfi-

lohija. Pravo je pitanje da li

ova izjava pokazuje duboke

podjele u crkvi ili može po-

služitikaoizgovorzanerješa-

vanje pitanja Kosova. Da li je

mitropolitAmfilohijeizložen

žestokoj kritici samo zato što

je pomenuo riječ izdaja kada

je rješenje kosovskog proble-

ma u pitanju, a ta riječ se od-

nosi na predsjednika Srbije, i

šta znači biti izdajnik ako iz-

dajom rješavate decenijski

problemSrbije i Kosova?

Za Pobjedu na ovu temu go-

vore pisac Filip David, istori-

čarBojanDimitrijević i anali-

tičar Boško Jakšić.

Štoznači izdajnik

- Na ovim našim prostorima

olako se upotrebljavaju riječi

izdajnik i strani plaćenik. To

su riječi koje su izgubile svoja

stvarnaznačenja, svoj stvarni

sadržaj, ostala jesamoprazna

ljuštura - objašnjava pisac Fi-

lipDavid odgovarajući na na-

še pitanje. On ocjenjuje da je

dogovor sakosovskimAlban-

cima jedini mogući put da se

na pravi način sačuvajupreo-

stali Srbi naKosovu, omogući

povratakizaštitasrpskihsve-

tinja i srpske imovine, a isto-

vremeno i pruži primjer kako

se i najteži sporovi mogu rje-

šavatizadobrosvihpružajući

ruku saradnje i dobrosusjed-

skihodnosa.

- Nerješavanje ili odlaganje

rješavanja kosovskog pitanja

uvlači Srbiju za dugo vrijeme

u opasnu zonu novih nasilja i

novihsukoba.Srpskipolitiča-

ri u posljednjih dvadesetak

godina propuštali su prilike

za pravičnim, pravovreme-

nim i miroljubivim rješenji-

ma sukoba, a na kraju su, što

je opštepoznato, morali da

prihvate ona lošija pa i poni-

žavajuća - smatraDavid.

Istoričar Bojan Dimitrijević

odgovarajući na isto pitanje

smatra da je mitropolit crno-

gorsko-primorski izložen

kritici zbog drugačijeg mi-

šljenja od onoga što smo čuli

od patrijarha o aktuelnoj po-

litičkoj garnituriuBeogradui

o procesu izlaska Kosova iz

srpskog državno-pravnog si-

stema.

- Te njegove riječi su sigurno

djelovale uznemirujuće jer

jedna stvar je kad to kaže po-

litičar, a druga stvar je kad to

kaže drugi ili treći čovjek cr-

kve - kažeDimitrijević.

Dimitrijevićkažedajetermin

izdajnik zloupotrebljavan na

više različitihnačinaod ideo-

loškog,nacionalnog,vjerskog

HERCEGNOVI

-Aktuelni

predsjednikSkupštineopšti-

neHercegNoviMilošBigo-

vićpodnijećeostavkuna tu

funkciju. Bigović ćepredsje-

davati narednomvanred-

nomsjednicomparlamenta,

koja ćebiti održanaunared-

nihdeset dana.

Još uvijek aktuelni predsjed-

nik novskog parlamenta po-

tvrdio je zaPobjedudapodno-

si ostavku. Kako je kazao,

zamijeniće ga odbornik DF-a

Boris Seferović.

-Razlozi za tosučistoprivatne

prirode,jerobavezekojeimam

oko privatnog posla, kao i na-

učnih radova kojima se bavim,

ne dozvoljavaju mi da u pu-

nomkapacitetu damdoprinos

radu Skupštine kao njen pred-

sjednik. Samim tim smatram

da ću veći doprinos dati dalje

kao odbornik, ne zapostavlja-

jući svoj posao - kazao jeBigo-

vić.

Podsjetićemo,Bigovićjenače-

lunovske Skupštine

od27.ma

-

ja2017. godine, ana tu funkciju

je izabran nakon vanrednih

lokalnih izbora, a na osnovu

koalicionog sporazuma izme-

đu Demokrata, DF-a, Novske

liste, SNP-a i koalicije SDP-

Ura, koji su formirali većinu u

lokalnomparlamentu.

Ž.K.

Bigović podnosi ostavku

PODGORICA

-CrnaGora

će, uznastavak sprovođenja

reformi i na temelju sop-

stvenihzasluga, biti spre-

mna zapredstojećunovu

strategijuproširenjaEvrop-

skeunije - poručeno je sa sa-

stankaministra evropskih

poslovaAleksandraAndrije

Pejovića sadirektoricomza

strategije i TurskuuGene-

ralnoj direkciji za susjedsku

politiku i pregovoreoproši-

renjuMirjamFeran i sa še-

fomJedinice zaCrnuGoruu

Generalnoj direkciji za su-

sjedskupolitiku i pregovore

oproširenjuTomasomHa-

glajtnerom.

Kako jesaopšteno izMinistar-

stvaevropskihposlova, kolege

izEvropskekomisijesuistakle

da je naša zemlja na temelju

ostvarenih rezultata izgradila

dobar integracijski rezultat i

zavrijedila povjerenje i punu

podršku EK i država članica u

ostvarenju članstva uEU.

- Izrazili su očekivanje da će,

uznastavak iskazanepolitičke

volje za sprovođenje reformi,

CrnaGora biti spremna za na-

redno proširenje i ponovili da

stupanje u članstvo EU zavisi

isključivo od individualnih

postignuća svake od država

kandidata, što će svakako biti

potcrtano i u novoj strategiji

proširenja koja će biti objav-

ljena u februaru – kaže se u

saopštenju.

Pejović je, kako se dodaje, po-

novio odlučnost Vlade da is-

puni sve obaveze iz pregova-

račkog procesa i otvori vrata

za članstvo u EU. U tom kon-

tekstu je informisao sagovor-

nikeoaktuelnostimaiplanira-

nim aktivnostima u više

pregovaračkihpoglavlja.

Tokom posjete Briselu, mini-

star je imao sastanke sa stal-

nimpredstavnicima Slovenije

Janezom Lenarčičem, te Au-

strije i Rumunije pri EUNiko-

lasomMaršikom i Teodorom

Odobeskuom, čije će države

predsjedavati EUudrugoj po-

lovini 2018, odnosnoprvoj po-

lovini 2019.

Sl.R.

Ministar Pejović u Briselu razgovarao sa

kolegama iz Evropske komisije

Crna Gora spremna za

novu strategiju proširenja

i da je to već konstanta odperi-

oda srednjeg vijeka do najsa-

vremenijihdana.

-Izdajnikjeterminkojijemoć-

no oružje u rukama bilo kog

protivnika, ali u najskorije vri-

jememnogosekoristi i plasira-

nje te riječi u medijima daje

dodatnu težinu. Iz istorije smo

naučili da se taj termin koristi

za ucjenjivanje neprijatelja, a

poslije određenog vremena vi-

di se da nije bilo nikakve izdaje

već da je drugačije mišljenje

bilo označeno kao izdaja u od-

nosu na neki glavni tok politič-

kih i ideoloških pravaca koji su

tadavladali-kažeDimitrijević.

Obožavanje

Podsjećajući da je još Slobo-

dan Milošević otvorio vrata

SPC tragajući za opštom po-

drškom i da je bilo kasno kada

jepokušaoda ihzatvori, anali-

tičar Boško Jakšić konstatuje

da je još od tada mitropolit

Amfilohije ,,lik za obožavanje

iliosporavanje“ida,,kodnjega

nema sredine, što je mnogo

puta do sada dokazao svojim

izjavama na različite teme iz

Predugo ga

i Crna Gora

FilipDavid:

Vjerski poglavari koji se pozivaju namitove

rade protiv interesa svoje vjere

BojanDimitrijević:

Ne smijemo potcjenjivati uticaj crkve

na politiku

Boško Jakšić:

Razne vladike godinama pričaju šta hoće,

zaklanjajući se iza oltara

Uvažavanje i domet SPC

- Po svim istraživanjima, crkva je institucija u srpskomnaro-

du kojoj se najviše vjeruje i ona ima uticaja u srpskomnarodu

u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, emigraciji. Zato ko god

je na političkom vrhumora da uvaži mišljenje crkvenih veli-

kodostojnika. To ne znači da crkva ima određeni uticaj koji

je veći od politike, ali svakako glas crkve je takav da morate

da vodite računa o njemu jer on u dobroj mjeri reprezentuje

narodnomišljenje - otuda ovakve izjave koje dolaze iz crkve-

nog vrha proizvode toliku pažnju u javnosti - smatra Bojan

Dimitrijević.

MirjamFeran i Aleksandar Pejović

MilošBigović

BojanDimitrijević

MitropolitAmfilohijeRadović

Promjene na čelu SOHerceg Novi