Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

Hronika

NIKŠIĆ

– Inspektori iz Nikšića

uhapsili su sugrađanina Igora

Koprivicu (27), zbog posje-

dovanja veće količine nar-

kotika, dok će protiv Koste

Koprivice (33), takođe iz

Nikšića, biti podnijeta

prekršajna prijava, jer je

pretresompronađena

manja količina droge.

U stanu Igora Kopri-

vice pronađeno je 40

grama heroina, devet

pvc pakovanja sa koka-

inom, vaga i pribor za

pakovanje. Njemu se na

teret stavlja da je počinio

krivično djelo neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavlja-

nje u promet opojnih droga.

Kod Koste Koprivice policija je

pronašla dva pvc pakovanja

marihuane i kokaina, a protiv

njega će biti podnesena prekr-

šajna prijava.

S.D.

PODGORICA

– Policajac

Odjeljenja bezbjednosti Dani-

lovgrad Vesko Šćepanović (35)

uhapšen je zbog nezakonitog

nošenja pištolja.

On je uhapšen nakon što su

kod njega kontrolompronašli i

oduzeli pištolj u privatnom vla-

sništvu. Za ovo oružje policajac

ima oružni list, ali je nosio oruž-

je na javnommjestu suprotno

zakonskimpropisima. Protiv

njega će biti iniciran disciplin-

ski postupak kao i prijedlog o

suspenziji.

Službenici Centra bezbjednosti

Podgorica – Stanice policije za

javni red i mir su, u sadejstvu

sa službenicima PJP, 11. 01.

2018. godine, tokompojačane

kontrole, u Ulici cetinjski put,

kontrolisali vozilo „golf 3“,

danilovgradskih registarskih

oznaka, kojim je upravljao Šće-

panović. Pregledom Šćepano-

vića pronađen je pištolj „glok

43“, kalibra 9milimetara, luger,

sa okviromu kojem se nazilo

pet metaka, i sa oružnim listom

za ovaj pištolj izdatimna ime

Šćepanovića.

Iz policije podsjećaju da je

Zakonomo oružju zabranjeno

nošenje oružja na javnommje-

stu, uz izuzetke koji su propisa-

ni ovim Zakonom (član 33).

- Dakle, iako V. Š. za predmetni

pištolj posjeduje oružni list za

držanje i nošenje oružja (član

23), on je ovo oružje, kako se

sumnja, nosio na način koji je

suprotan ovom Zakonu – navo-

di se u saopštenju.

Sa događajem je upoznat

tužilac koji se izjasnio da se

V. Š. uhapsi zbog postojanja

osnovane sumnje da je počinio

krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija. Protiv njega će biti

inicirano pokretanje disciplin-

skog postupka, a takođe će biti

podnijet i prijedlog za njegovu

suspenziju.

C.H.

BIJELOPOLJE

– Policija je

utvrdila da je 9. juna prošle

godine u 23.50 sati D. D. (32)

iz Bijelog Polja prijavio da se

uklubu„Sparta“, uUlici Voja

Lješnjaka u Bijelo Polju, na-

lazi eksplozivna naprava –

bomba. Nakon toga grupa za

antiteroristički pregled

Uprave policije izvršila je

protivdiverzioni predgled u

klubu„Sparta“ ikontrolomje

ustanovljenoda jedojavabila

lažna.

C.H.

PODGORICA

-Crnogorski

istražitelji u spisimapred-

meta imaju tri razgovora

srpskogdržavljaninaSaše

AleksandraSinđelića i nje-

govog sunarodnikaNema-

njeRistićakoji seosnovano

sumnjiči da jebiodio logi-

stičkemrežekoja jepripre-

malaoperaciju 16. oktobar

koja je za cilj imala trajnu

destabilizacijuCrneGore.

Razgovore između Sinđelića i

Ristića je, prema pouzdanim

saznanjima Pobjede, snimila

Bezbjednosno informativna

služba Srbije i dostavila ih cr-

nogorskimvlastima.

KomunikacijaizmeđuSinđeli-

ćakoji jedobio status svjedoka

saradnika i optuženog Ristića

dio je dokaznogmaterijala ko-

je će Tužilaštvo prezentovati

protiv četrnaest okrivljenih

koji se terete za pripremanje

terorističkihnapada.

Dokazi

U razgovoru od 16. oktobra

Sinđelić se interesuje da li je

Ristić vidio šta se dešava u Cr-

noj Gori.

-NemanjaRistićkonstatujeda

ih je neko namjestio i raspola-

že informacijomko je naručio

likvidacije čelnika opozicije

ako pobijede. Sinđelić ga je pi-

tao odakle ta informacija, na

što mu je Ristić odgovorio:

,,Od Federalne službe be-

zbjednosti (FSB)“. Sinđelić je

sugerisao Ristiću da obrate

pažnju, jer raspolaže nepro-

vjerenim informacijama da

autobus sa Albancima kreće

ka Podgorici“ – navodi se u

razgovorima.

Ristić je istakao, nevezano za

Dikićevu grupu, ,,da se tamo“

nalazi veliki broj jedinica za

specijalnenamjeneFSBidaće

oni završiti sve. U razgovori-

ma Sinđelić sugeriše Ristiću

da ,,šalje što više ljudi tamo“.

Ristić mu odgovara da će sa-

kupiti dovoljno ljudi i da on

(Đukanović - p.a.) gubi na iz-

borima. Sinđelić mu na kraju

razgovora kaže da ga pozove

ako zatreba i da ne smiju do-

zvoliti da ti ljudi ostanu tamo

- navodi se u transkriptu sni-

mljenih razgovora.

Tužilaštvoosimrazgovorako-

ji su vodili Sinđelić i Ristić u

spisima ima i snimljenu ko-

munikacijuizmeđujošnekoli-

cine optuženih koja će biti

predstavljena nakon što od-

brana da komentare na iskaz

svjedoka saradanika. Optuž-

nicaprotivokrivljenihnapisa-

na je na 129 strana, gdje su, iz-

međuostalog,iskazisvjedokai

devet pravosnažnihpresuda.

Optužnica

Tokompostupka biće prezen-

tovano 118 materijalnih doka-

za i preslušana 33 telefonska

razgovora snimljena podmje-

rama tajnognadzora i sasluša-

no 11 svjedoka.

Osim Ristića na optužnici je

još trinaest osoba a kao ključ-

ne figure operacije označeni

suruskidržavljaniEduardŠiš-

makov i Vladimir Popov.

Sudi se i liderimaDF-aAndriji

Mandiću i MilanuKneževiću,

službenom vozaču DF-a Mi-

hailu Čađenoviću i

srpskim državljani-

ma Bratislavu Dikiću,

Predragu Bogićeviću, Sr-

boljubu Đorđeviću, Milanu

Dušiću, Draganu Maksiću,

Milošu Jovanoviću, Branki

Milić i KristiniHristić.

Rezultati iz istragepokazali su

da su Šišmakov i Popov ofor-

mili grupe na teritoriji Crne

Gore, Srbije i Rusije s ciljem

„vršenja neodređenog broja

krivičnih djela terorizam“ i

krivičnih djela ,,ubistvo najvi-

šihpredstavnikaCrneGore“.

UVišem sudu je do sada održa-

no 31 ročište na kojima su od-

branu dali okrivljeni a saslušan

je i svjedok saradnik koji je do

detalja ispričao šta je planirano

nakon zatvarnja biračkih mje-

stauoktobru2016.godine.

M.Ž.

NIKŠIĆ

- ProtivV.M. (57) izNikšićapodnije-

ta jeprijava zbogosnovane sumnjeda jepo-

činilakrivičnodjelozloupotreba službenog

položaja i produženokrivičnodjelo falsifi-

kovanje isprave, dok seG. D. (56) izNikšića

tereti za falsifikovanje isprave.

Kako se sumnja V. M. je u svojstvu službenog

lica (samostalni referent – arhivar) u FOND-u

PIO Područne jedinice Nikšić, tokom 2015. i

2016. godine, raspolažući pečatima FOND-a,

popunjavalaiovjeravalaobrascezaadministra-

tivne zabrane za žirante koji nijesu bili nosioci

penzionog prava.

- Ona je, sumnja se, to radila na osnovu ličnih

karata koje joj je donosioG. D, a koji je naknad-

no na osnovu tako ovjerenih administrativnih

zabrana, kako se sumnja, omogućio nosiocima

kredita podizanje novca kod poslovih banaka i

mikrofinansijskihinstitucija–,,Lovćenbanke“,

„Atler modus“, i „Erste banke“, u ukupnom

iznosu od oko 100.000 eura. G. D. je, kako se

sumnja, falsifikovane administrativne zabrane

za žirante ovjerene u FOND-u PIO, tj. admini-

strativne zabrane za lica koja nijesu nosioci

penzionog prava, upotrijebio kao prave, prila-

žući zajedno sa dokumentacijom za dobijanje

kredita kodposlovnih banaka iMFI, te je na taj

način nosiocima kredita omogućio podizanje

kredita, a novac od kredita nosioci supredavali

G. D. – saopšteno je.

Iz policije su saopštili da je provjeromkod po-

slovih banaka ustanovljeno da su u prethod-

nomperiodu svi krediti uredno servisirani.

BERANE

–ProtivA.A. (14) izBeranapodnijeta

je prijava zbog postojanja osnovane sumnje da

je počinio krivično djelo teška krađa na štetu

marketa „Naš diskont – Voli“ – piro centar

„Mirnovac“ koji senalazi uUliciDragišeRade-

vića. On je, kako se sumnja, 2. januara provalio

vrata od kontejnera za prodaju pirotehnike

„Mirnovac“ i iznjega ukrao većukoličinupiro-

tehničkihsredstva. Beranskipolicajcisunakon

osamdana podnijela prijavu protivN. D. (18) iz

Berana jer se sumnjiči da je odM. K. ukrao vo-

zilo „jugo“.

C.H.

PODGORICA

–Podgorička

policijapodnijela je tužiocu

uPodgorici krivičnuprijavu

protivD.M. (57) izPodgori-

ce, odkojeg suprethodno

oduzeli lovačkupušku.

Kako se navodi u saopštenju

policije, 8. januara, u mjestu

Balabani u Zeti, kontrolisan je

vozačD.M. i odnjega jeoduze-

ta lovačka puška „beneli“, bez

municije, sa oružnimlistomna

ime njegovog sinaM. M, sa ro-

kom važenja do 27. februara

2018. godine. D. M. se sumnjiči

da je počinio krivičnodjelone-

dozvoljenodržanjeoružja i ek-

splozivnihmaterija.

C.H.

PODGORICA

- I. N. (35) iz

Podgoriceuhapšen je zbog

sumnjeda jeod 17. do31. de-

cembra 2017. godinepočinio

pet krađa.

Kako se navodi u saopštenju

policije, sumnja se da je I. N.

prvo krivično djelo počinio 17.

decembra, iskoristivši to što je

„renopremium“biootključan

i iz ovog vozila, koje je bilo

parkirano u Ulici 27. marta,

ukrao torbicu u kojoj je bilo

2.000 eura.

Pet dana kasnije, on je, kako se

sumnja, izprostorija oglasnog

odjeljenja dnevnog lista Dan,

iskoristivši trenutak kada je

zaposlena pošla u drugu pro-

storiju, ukrao torbu u kojoj se

nalazilo 170 eura, sunčane na-

očari, bankovone kartice i

druge stvari. Sjutradan je I. N,

sumnja se, iz otključanog vo-

zila „audi A5“, na Bulevaru

Džordža Vašingtona, ukrao

torbu u kojoj je bilo 380 eura,

kao i bankovne kartice i druge

stvari. On je takođe, kako se

sumnja, provaliouobjekat pe-

kare„Dušan“uUliciRadosava

Burića, iz koje je ukrao 490

eura iz registar kase.

Sumnja se i da je provalio i u

objekat pekare „Tri princa“ u

Donjoj Gorici iz koje je ukrao

tritorte.Osumnjičenijeprive-

denODTuPodgorici.

C.H.

Kod dvojice Nikšićana

policija pronašla drogu

Zaplijenjen

heroin, kokain

i marihuana

Najavljeno pokretanje

disciplinskog postupka

protiv Veska Šćepanovića

Policajac

dok je bio na

bolovanju

nosio pištolj

Podgorica: Oduzeta

lovačka puška

Uhapšen osumnjičeni za pet teških krađa

počinjenih u decembru prošle godine

Osumnjičen da je uzeo

više od 3.000 eura,

bankovne kartice i tri torte

Bjelopoljac prijavio

lažnu bombu u „Sparti“

Krivični postupak protiv dvoje Nikšićana

Terete se da su Fond PIO

oštetili za 100.000

Rasvijetljene dvije krađe u Beranama

Ukrali pirotehniku i vozilo

Tužilaštvo raspolažemnogobrojnimdokazima protiv okrivljenih za pokušaj terorizma

BIA snimila tri razgovora

Sinđelića i Ristića

Aleksandar Sinđelić

NemanjaRistić