Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Upozorenje

kojeposljednjihdanakruži

društvenimmrežamada li-

jekparacetamol p-500na-

vodno sadrži smrtonosanvi-

rus nije istinito, akako su

Pobjedi kazali izAgencije za

ljekove imedicinska sred-

stva, ovih tableta i nemau

crnogorskimapotekama.

IzKalimsaapelujunagrađane

da ljekove uzimaju isključivo

u apotekama uz savjet ljekara.

U suprotnom, postoji rizik od

nabavke medikamenata ne-

provjerenog kvaliteta, pa i fal-

sifikovanih ljekova.

Bezdokaza

Vijest o navodnom prisustvu

,,mačupo“ virusa u tabletama

paracetamola, kako objašnja-

vaju iz Agencije, pojavila se na

internetu prvi put u Maleziji

još početkom 2017, na privat-

nom tviter profilu, a bez ikak-

vih dokaza ili izvora za iznese-

nu t vrdn j u , a na našem

govornompodručjuinformaci-

ja jeprenesenapočetkomjanu-

ara opet putemprivatnognalo-

ga na društvenimmrežama.

- Tu vijest ranije je demanto-

valo više zvaničnih institucija,

odnosno nadležnih tijela za

kontrolu ljekova u svijetu po-

put Malezije, Indonezije, Sin-

gapura –naveli su izAgencije.

Na tržištuCrneGore, kakona-

glašavaju, postojeregistrovani

ljekovi drugih proizvođača

koji sadrže paracetamol, u ra-

zličitimjačinama i farmaceut-

skim oblicima (tablete, si-

rup...) i to su proizvodi koji su

ispunili sve zahtijevane stan-

dardeupogledukvalitetadabi

mogli biti uprometu.

-Unacionalnoj bazipodatakao

neželjenim dejstvima ljekova,

ukojuseunoseprijaveod2009.

godinenalazi sesamopetprija-

va sumnji na neželjena dejstva,

kojasuispoljenanakonprimje-

ne paracetamola koji su u pro-

metu u Crnoj Gori i radi se o

očekivanim, blagim, neželje-

nim reakcijama koje su rijetko

moguće i koje se očekuju kod

određenihpacijenta,usljednji-

hove preosjetljivosti na neku

od supstanci u lijeku (poput

osipa) –kažu izAgencije za lje-

kove imedicinska sredstva.

Nemarizika

Prema njihovim riječima, niti

u Crnoj Gori, niti u bazi Svjet-

skezdravstveneorganizacijeo

globalnoprijavljenimneželje-

nim dejstvima ljekova, nijesu

prijavljeni slučajevi koji bi

mogliukazivatinapovezanost

primjene tableta paracetamo-

la sa bilo kojominfekcijom.

- Dosadašnja saznanja o para-

cetamolu idu u prilog pozitiv-

nog odnosa korist/rizik od

primjene ovog lijeka i nijesu

identifikovani bilo kakvi rizici

koji bi se doveli u vezu sa po-

menutimnavodima–kazalisu

iz Agencije, podsjetivši da pa-

racetamolimapozitivniefekat

na snižavanje povišene tem-

perature i liječenjebolovabla-

gog intenziteta.

Sl.R.

PODGORICA

-Ministarstvo

zdravljaupotpunosti je

otvorenoza regionalnu sa-

radnju, usvajanjenovihzna-

nja i razmjenu iskustavau

stručnomkliničkomradu,

kojadoprinoseunapređenju

prevencije, dijagnostike i li-

ječenja čestih i teškihobolje-

nja - poručila jepredstavnica

tog resoraMilicaŠkiljević.

DelegacijaMinistarstvazdrav-

lja učestvovala je u Sarajevu na

prvom sastanku partnera iz

Hrvatske,BosneiHercegovine

i Crne Gore, u okviru IPA pro-

jektaNeurNet, čiji je cilj unap-

ređenje tretmanapacijenata sa

epilepsijom i sa Parkinsono-

vombolešću.

Projekat se, kako jeobjašnjeno,

baviunapređenjemkomunika-

cije i saradnje referentnih cen-

tara i bolnica na području tri

države, poboljšavanjem i olak-

šavanjem kretanja na preko-

graničnom nivou bolesnika s

farmakorezistentnom epilep-

sijom i pacijenata u poodma-

klomstadiju Parkinsonove bo-

lesti.

Planirano je uspostavljanje

mreže koja će da omogući au-

dio-vizuelnu komunikaciju,

daljinsku dijagnozu, razmjenu

medicinskih podataka, drugog

mišljenja, konsultacije i druge

medicinskeusluge referentnih

centara i bolnica u realnom

vremenu.

- Cilj je poboljšanje zdravstve-

nih usluga, transfer i imple-

mentacija ekspertize i najbo-

ljihpraksizabolniceuregionu,

izgradnja kapaciteta bolnica,

smanjenje transporta pacije-

nata i poboljšanje njihovog

kvaliteta života – piše u saop-

štenju.

Kako Crna Gora nema kapaci-

tete za liječenje ovakvih paci-

jenata, Škiljević navodi da je

država omogućila njihovo lije-

čenje u centrima, prvenstveno

država regiona, tako da se oni

upućuju u Kliničku bolnicu

DubravauZagrebuiliKliničku

bolnicuRijeka.

- Oni djeluju kao referentni

centri za ove bolesti u regionu,

gdje su uključeni u ispitivanja

najnovijih potencijalno i učin-

kovitijih antiepileptičkih lije-

kova ili suupućeni naneurohi-

rurško liječenje - kazala je

Škiljević.

Ona je najavila da je jedan od

prioriteta rada Ministarstva

zdravlja unapređenje teleme-

dicine, koja je i neizostavni či-

nilac ovog projekta i čija pri-

mjena nije stvar prestiža

zdravstvenih sistema, već

standard bez kojeg se nemože

govoriti o savremenoj medici-

ni.

Za Crnu Goru planirana je na-

bavka EEG aparata sa softve-

romzaEEGanalizu, neurološ-

ke stanice i serverski sistem

ukupne vrijednosti 70.000 eu-

ra. Oprema će biti instalirana

(po jedanaparat) uOpštoj bol-

niciBar iKliničkomcentruCr-

ne Gore. Projektom je predvi-

đena i obuka dok t ora i

medicinskog osoblja.

Sl.R.

PODGORICA

- Zavodza za-

pošljavanje raspisaćedanas

dvakonkursa za realizaciju

mjera aktivnepolitike zapo-

šljavanja, nakon što jeUprav-

ni odborna jučerašnoj sjed-

nici odobrio sprovođenje

programaobrazovanja i os-

posobljavanjaodraslih, za

najmanje 1.000nezaposlenih.

- Program podrazumijeva ak-

tivnosti kojima se osobi koja

tražizaposlenjepružamoguć-

nost da stekne kvalifikaciju za

prvo zanimanje, inovira zna-

nja u okviru istog zanimanja i

nivoa obrazovanja, prekvalifi-

kuje se i stekne ključne vješti-

ne - navodi se u saopštenju.

Za tu namjenu opredijeljeno

je 550.000 eura.

Upravni odbor donio je odlu-

kuo realizaciji programa javni

rad čiji je cilj zapošljavanje na

određeno vrijeme - do šest

mjeseci, prioritetno teže za-

pošljivih osoba, radi očuvanja

i unapređenja njihovih radnih

sposobnosti,kaoiostvarivanje

određenog javnog interesa.

- Kroz programe u oblasti ob-

razovanja, kulture, zaštite ži-

votne sredine, zaštite osoba sa

invaliditetom, pomoći starim

osobama, borbe protiv bolesti

zavisnosti i u drugim oblasti-

ma od javnog interesa omogu-

ćićesezapošljavanjenajmanje

950 osoba sa evidencije Zavo-

da - saopštili su iz ove institu-

cije.

Navodi sedase iovegodinere-

alizuju, na državnom nivou,

ustaljeni programi - njega sta-

rih lica i personalni asistenti.

Za javne radove na raspolaga-

nju je 1,34miliona eura.

Utedvijemjereaktivnepoliti-

ke zapošljavanja, vrijedne bli-

zu 1,9 miliona, biće uključeno

oko 2.000 osoba sa evidencije

Zavoda.

UkupanbudžetZavodazaovu

godinu iznosi 11,1milion eura.

Finansijskim okvirom za rea-

lizacijuprogramaradaZavoda

predviđeno je 4,6 milona za

mjere aktivne politike zapo-

šljavanja, 500.000eurazakre-

dite za samozapošljavanje,

šest miliona za profesionalnu

rehabilitaciju i zapošljavanje

osoba sa invaliditetom i teže

zapošljivih osoba, dok je 10

miliona predviđeno za novča-

ne nadoknade po osnovu ne-

zaposlenosti.

N.K.

PODGORICA

-Agencija

Ujedinjenihnacija za izbje-

glice (UNHCR) donirala je

jučeopremuzahitne inter-

vencijeDirektoratuzavan-

redne situacijeMUP-avri-

jednuoko36.500eura i

Crvenomkrstuartikleuvri-

jednosti od29.500eura, sa-

opšteno je iz teorganizacije.

- Direktorat je na korišćenje

dobio3.200termalnihćebadi,

1.200 sunđerastih podloga za

spavanje, 130 plastičnih cera-

da, 70 vreća za spavanje, šest

montažnih objekata za hitni

smještajljudi,tečetiriplastič-

ne cerade – precizirali su iz

UNHCR-a. Prvi čovjek Di-

rektorata Mirsad Mulić za-

hvalio je na vrijednompoklo-

nu.

Crvenom krstu donirana su

ćebad, vrećeza spavanje, pod-

metači za spavanje, plastične

cerade, kreveti, stolovi i stoli-

ce.

J.B.

Iz Agencije za ljekove i medicinska sredstva saopštili da nemamjesta za uzbunu

Smrtonosnog virusa nema

u lijekuparacetamol p-500

Virus nemože

preživjeti u

tabletama

,,Mačupo“virus,naglašava-

ju iz Kalimsa, nemože pre-

živjeti sam tehnološki pro-

ces proizvodnje tableta.

Oniobjašnjavajuda,,maču-

po“ virus, ili virus bolivijske

hemoragične groznice,

izaziva simptome poput

groznice, bolova u mišići-

maizglobovima,krvarenje

izdesni,akodpojedinihpa-

cijenata se javljaju i neuro-

loški simptomi poput drh-

tavice, gubitka kontrole

nadmišićima...

- Infekcija se može razviti

nakon direktnog kontakta

savirusom,kojisenajčešće

prenosiputemfecesailiuri-

na in iciranih glodara (mi-

ševa)idodanassuinfekcije

ovimvirusomdokumento-

vanesamouJužnojAmeri-

ci – naveli su iz Agencije za

ljekove i medicnska sred-

stva.

Registrovani ljekovi koji sadrže paracetamol su proizvodi koji su

ispunili sve zahtijevane standarde u pogledu kvaliteta da bi mogli biti

u prometu – kazali su iz Agencije za ljekove i medicinska sredstva

Ministarstvo zdravlja partner u IPA projektu NeurNet

Planirana nabavka

dva EEG aparata

MilicaŠkiljevićpredvodilanašudelegaciju

Vrijedan poklon UNHCR-a

Zavod za zapošljavanje raspisao dva konkursa

Posao za najmanje

hiljadu osoba

hiljada eura za sprovođenje

programa obrazovanja i

osposobljavanja odraslih

550