Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

Društvo

anje đaka

etodologija

MilicaStanković

OliveraLeković

ilustracija

Žele da budu dio komisije

i učiteljica u Osnovnoj školi ,,Pavle rovinski“ Olivera leković,

koja je takođe, iz Prosvjetne zajednice, negoduje što nijesu

informisani o formiranju komisije.

- Ne mogu da vjerujemda nastavljaju po staroj praksi. Nigdje

nije objavljeno ko su ti ljudi, po kojem kriterijumu su izabrani.

to treba da se objavi i to je glavno pitanje... Ne želimda nipo-

daštavamnikog, ali 23 godine samu učionici i stalno se vrte

ista imena. to nijesu naši pravi predstavnici – rekla je ona.

istakla je da su nedavno predstavnici Prosvjetne zajednice

bili na sastanku sa predstavnicima i direktorom Zavoda za

školstvo kada im je obećana saradnja, ali da očito ništa nema

od toga.

- i sad na ovaj način saznajemo da je već formirana komisija.

Zajedno bismo došli do boljeg rješenja, jer krajnji cilj su djeca

– rekla je ona. istakla je, takođe, da kritičko promišljanje kod

djece forsiraju već 15-ak godina.

jesu objektivni i da svi favori-

zuju „fantastično teorijsko

znanje“.

- Konačno, moramo imati ja-

snu,stabilnustrategijuiovead

hok poteze neutralisati. U ve-

ćinu stvari treba uključiti i ro-

ditelje makar konsultativno.

Treba skenirati i stavove uče-

nika (kad su već u fokusu za

ocjenjivanje) pa tek onda bez

utiskaavanturemijenjati stva-

ri… Na ovo ne pristajemo.

Odredićemo se prema inicija-

tivi Zavoda na sastanku

Upravnog odbora - poručio je

Vuković.

Podrška

Direktorica Osnovne škole

,,Štampar Makarije“ Milica

Stanković, međutim, smatra

da je odlična ideja Zavoda za

školstvo. Kaže da je danas sve

više djece koja su ,,često na-

prednijaodnečegštose traži“.

- Nerijetko se nastavnici drže

nekih stereotipa i ocjenjuju

onako kako su oni zamislili.

Stalno nastavnici nešto sabi-

raju - koliko je đak bio aktivan

načasu, kakvu jeocjenudobio

napismenom,aliviimatedije-

te koje se nikada ne javlja, a

kada ga pitate bilo šta ono sve

zna. Stalno se čuje priča kako

jedan profesor od đaka traži

jedno, drugi drugo, a to ne

smije da postoji. Treba da po-

stoje jasni kriterijumi ocjenji-

vanja, treba da budu ujedna-

čeni. I onda ćemo imati bolje

rezultate – rekla je ona.

Stankovićkažeda, takođe, tre-

badaseuredipitanjekakomo-

gukontrolisatinastavnikedali

realizuju zadatke ili ne.

- Ako ne radi posao kako je

propisano treba da snosi po-

sljedice. Ne možete da imate

proizvoljno ocjenjivanje, da vi

raditekakohoćete i kako ste vi

zamsilili – rekla je ona.

N.ĐURĐEVAC

Inspekcija provjerava

postupanje podgoričkog

centra za socijalni rad

PODGORICA

– Inspekcija je

jučepočelaprovjerudoku-

mentacijeupodgoričkom

centruza socijalni rad istra-

žujući da li jebilopropustau

slučaju samohranemajke

kojanijebilauprogramima

socijalnepodrške iako jebez

posla, a izdržavala je troje

djece i čija jedvogodišnja

kćeru srijeduujutroprona-

đenamrtvaunjihovompod-

stanarskomstanu.

Informaciju o smrti djevojčice

saopštila je organizacija „Ban-

ka hrane“ navodeći, pored

ostalog,dajedijetebolovalood

dijabetesa koji jenaslijedila od

oca.Prema saznanjima Pobje-

de i u Kliničkom centru, kao i

DomuzdravljaPodgorica,juče

su istraživali koji je ljekar vo-

dio djevojčicu, koju je terapiju

koristila, tekada joj jeustanov-

ljena dijagnoza.

Djevojčica je sahranjena juče,

a nalaz obdukcije koju je ura-

dila dr Dragana Čukić, i koji

treba da da odgovor o uzroku

smrti biće saopšten narednih

dana.

KakojePobjedipotvrđeno,po-

rodicadjevojčice jeusrijedu, u

osam sati ujutro, pozvala Hit-

nu pomoć, a tim koji je stigao

nakon 15-ak minuta samo je

mogao da konstatuje smrt.

Ustanovili su da je djevojčica

bilamrtva znatno prije nego je

upućen poziv Hitnoj, zbog če-

ga je ljekar inaložioobdukciju.

Smrt dvogodišnje djevojčice

izazvala je burne reakcije jav-

nosti posebno zbog toga što su

iz „Banke hrane“ podsjetili da

su u više navrata apelovali da

se pomogne toj porodici.

Grupa građana pokrenula je i

peticiju kojom traži ostavku

ministra rada i socijalnog sta-

ranja Kemala Purišića, koji je

nakon toga saopštioda jenalo-

žio da se ispita postupanje

ustanova koje pripadaju reso-

ru na čijem je čelu kako bi se

utvrdilo zašto ova porodica

nije imala socijalnupodršku.

Iz Centra za socijalni rad u

Podgorici odbili su bilo kakvu

odgovornost uz tvrdnju da oni

nijesunapravili propusteupo-

stupanju prema ovoj porodici.

Naveli su da je ova porodica

bila korisnik prava na materi-

jalno obezbjeđenje u periodu

od1. jula2000. godinedo1. no-

vembra 2002, kao i od 1. jula

2007. do 1. marta 2010. godine,

kaopotpuna porodica.

- Nakon toga, intervju sa su-

pružnicima je obavljen 22. de-

cembra 2015, kojom prilikom

je utvrđeno da porodica ne is-

punjava uslov za materijalno

obezbjeđenje, jer se suprug

tada nije nalazio na evidenciji

Zavodazazapošljavanje–ista-

kli su izCentra.

Iz „Banke hrane“ saopštili su

da jemajka sama izdržavala tri

kćerinakonštoihjeotacnapu-

štio.

Posljednju pomoć porodica je

primila2015.godine.IzCentra

su saopštili da su zahtjev za

jednokratnu pomoć dobili i u

septembru prošle godine i

odobrili ga, ali da M. B. nije

došladapreuzmenovacsabla-

gajne. Inspekcija će istragom

utvrditi zašto Centar, ali i re-

sornoministartsvo, nijesu rea-

govali nakonmedijskih objava

o lošim uslovima života ove

porodice.

N.Đ./K.K.

Podgorički centar za socijalni rad

Ministarstvo nauke

Vladimir Popović

tri sedmice u CERN-u

PODGORICA

–Profesor

VladimirPopović izGimna-

zije „SlobodanŠkerović“u

Podgorici učestovavaćeovog

ljetaod 1. do21. julauprogra-

muEvropskeorganizacije za

nuklearna istraživanja

(CERN) zaprofesore fizike

srednjih škola, saopšteno je

izMinistarstvanauke.

Program je, kako su kazali iz

tog resora, namijenjen profe-

sorima srednjih škola koji žele

daunaprijedeznanja izoblasti

fizike čestica, odgovarajućih

tehnologija i ostalih pitanja iz

ovihoblasti.

Komisija, na čelu sa nacional-

nomkontakt osobom za sarad-

nju sa CERN-om, profesori-

comsaPrirodno-matematičkog

fakulteta Univerziteta Crne

Gore dr NatašomRaičević jed-

noglasno je odabrala profesora

VladimiraPopovića. Ukomisiji

su još bili i profesor sa Elektro-

tehničkog fakulteta UCG dr

Božo Krstajić i profesor sa

PMF-aUCGdrGoranŠuković.

Popović je diplomirao na

PMF-u UCG, odsjek Fizika, a

magistrirao je na PMF-u, na

istom odsjeku u Novom Sadu,

sa užom specijalizacijom nu-

klearne fizike.

- Posjeduje odlično znanje en-

gleskog jezika, što potvrđuje i

činjenica da izvodi nastavu na

engleskom jeziku u dvojezič-

nimodjeljenjima Gimnazije u

Podgorici (I i II razred), kao i u

specijalističkom odjeljenju

matematičke gimnazije (II ra-

zred) – napisano je u obrazlo-

ženju. Radio je i kao saradnik

na PMF-u, a bio je i mentor

učenicima koji su učestvovali

na raznim takmičenjima iz

oblasti fizike, što pokazuju i

dobijene nagrade za mentor-

stva iz oblasti fizike.

J.B.

Prilikazaunapređenjeznanja

iše nije za život

Jakzemljotresoštetiostotinekućana sjeveru

ko bi se dogovorili na koji

način je najbolje da se ovaj

novac podijeli.

Istakao je i da ni cent Vladine

pomoći neće biti utrošen bez

konsultacije saVučinović.

- Ako damo sredstva građani-

ma,plašimsedaćeihpotrošiti

i da ih neće uložiti u radove.

VidjećemoštoVladapreporu-

čuje – naglasio je Šahmanović

i dodao da bi jedna od solucija

mogla biti pretakanje novca u

građevinskimaterijal.

Procjena štete biće gotova do

srijede, nakon čega će predati

finalni izvještaj Vladinoj ko-

misiji. Prema dosadašnjem

izvještaju opštinske komisije,

kako je rekao, čak 10 do 15 ku-

ća nijesu useljive, ali u njima

nikonije ni stanovao.

- S druge strane, sedam do 10

kuća suu kritičnomstanju, pa

ćemo vidjeti kako u ovom,

zimskom, periodu možemo

reagovati ili da sačekamopro-

ljeće, a da familijama obezbi-

jedimo bezbjedan smještaj –

kazao je Šahmanović.

Prema njegovim riječima,

očekivanjadaćeseodmahpo-

četi sa radovima sunerealna.

-Nasjeverugrađevinskasezo-

na trajedooktobra. Januar je i

ne može se mnogo raditi, ali

vidjećemouzavisnostiodvre-

menskih prilika – rekao je Ša-

hmanović.

J.BEHAROVIĆ

Opsežna istraga zašto porodica preminule

dvogodišnje djevojčice nije bila socijalno zbrinuta