Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

Društvo

Prosvjetari različito sagledavaju ideju o novimstandardima za ocjenji

Član Savjeta AZLP Radenko Lacmanović

Stepeništa i hodnici

nemogu da se snimaju

RadenkoLacmanović

PODGORICA

-Videonad-

zorna stepeništima i uhod-

nicima stambenihzgradana

osnovukojegbi semogloza-

ključiti učiji se stambeni

prostorulazi narušiobi pri-

vatnost onogkoji dolazi i

vlasnika stambenih jedinica,

ocijenio je članSavjeta

Agencije za zaštitu ličnih

podataka i slobodanpristup

informacijamaRadenko

Lacmanović.

OnjeagencijiMinakazaodaje

veliki izazov Agenciji u vezi

zaštite ličnihpodataka uproš-

loj godini bio sistem video

nadzora, podjednako u stam-

benimzgradama,kodprivred-

nih društava i na javnimpovr-

šinama.

- Suočili smo se sa pokušajima

da se video nadzor u stambe-

nimzgradama instaliraulifto-

vima, na stepeništima ili hod-

nicima na spratovima, za što

nijesmodali saglasnost - rekao

jeLacmanović,naglasivšidaje

instaliranje video nadzora u

liftovima zakonom zabranje-

no.

Video nadzor na stepeništima

i uhodnicimana osnovukojeg

bi se moglo zaključiti u čiji se

stambeni prostor ulazi, prema

njegovim riječima narušio bi

privatnost onog koji dolazi, a i

vlasnika stambenih jedinica.

Lacmanović je kazao da se vi-

deo nadzor, kada su u pitanju

stambene zgrade, lamele ili

ulazimože isključivopostaviti

na ulazima i u zajedničke pro-

storije.

To, kako je objasnio, podrazu-

mijeva da se može snimati

ulaz i izlaz iz stambenezgrade

i zajedničkih prostorija poput

garaža,mjestazaodlaganjebi-

cikala i prostora za društvene

aktivnosti.

- Da bi ovo bilo urađeno, mora

biti istaknuto obavještenje na

vidnom mjestu da je zgrada

podvideonadzoromitonana-

čin da vaše oko prije vidi nat-

pisnegokameravas–objasnio

jeLacmanović.

Kako je kazao, neophodno je

da bude istaknut broj telefona

osobekodkojesečuvajusnim-

ci napravljeni posredstvom

video nadzora kako bi se o nji-

mamogli obavijestiti.

- Snimci koji budu zabilježeni

posredstvom video nadzora

ne mogu se distribuirati ili či-

niti dostupnim posredstvom

interneta, kablovske televizije

ilinadruginačinkojipodrazu-

mijeva elektronsku komuni-

kaciju - kazao jeLacmanović.

Sl.R.

Vuković: Sporna

PODGORICA

– Inicijativa

Zavoda za školstvodana-

stavnicimaodredi standar-

de zaocjenjivanjeđakapre-

makojima će seosim

savladanognivoa gradiva iz

knjigavrednovati i kritičko

promišljanje, odnosno stav

učenikaoodređenimpoja-

vama, uprosvjetnoj zajedni-

ci naišao jenapodijeljena

mišljenja– jedni smatrajuda

je todobra ideja, dokdrugi

upozoravajuda je sporna

metodologija.

Kritika

Pobjeda je prije nekoliko dana

objavila da je Zavod za škol-

stvo osnovao komisiju koja će

precizirati kriterijume za

ocjenjivanje đaka, te da će se

ova novina u školama primje-

njivati od septembra.

Odseptembradrugačiji načinocjenjivanja

Predsjednik udruženja Pro-

svjetna zajednica Crne Gore

KrstoVuković, koji jeprofesor

sociologije u Srednjoj mješo-

vitoj školi ,,Danilo Kiš“, sma-

tra, međutim, da se „ovoj oz-

biljnojpričipristupilopovršno

i paušalno“. Ističe i da ono što

iz Zavoda najavljuju kao novi-

nu – da će se u standardima za

ocjenjivanje primijeniti Blu-

mova taksonomija, nastavnici

su već odavno u obavezi da

sprovode.

- To je nevjerovatno. U pro-

svjeti sam25godina i znaseda

su tri domena Blumove takso-

nomije - kognitivni, afektivni i

psihomotorički već operacio-

nalizovani i da ih nastavnici

shodnoprirodi svogpredmeta

moraju uzimati u obzir, a sada

neko izmišlja toplu vodu – ka-

tegoričan je on.

Iako su iz Zavoda kazali da se

Blumova taksonomija u pri-

rodnimnaukama nemože ko-

ristiti, Vuković je drugačijeg

mišljenja.

- Profesor biologije može da

govori o teoriji evolucije, pa se

onda pojavi neko drugi iz

društvenih nauka koji će da

priča nešto iz domena teorije

KrstoVuković

Stalno se čuje

priča kako jedan

profesor od đaka

traži jedno, drugi

drugo, a to ne

smije da postoji.

Treba da postoje

jasni kriterijumu

ocjenjivanja,

treba da budu

ujednačeni. I onda

ćemo imati bolje

rezultate – rekla

je direktorica

OŠ ,,Štampar

Makarije“ Milica

Stanković

kreacionizmakoja je suprotna

pozicija u odnosu na teoriju

evolucije. Učenici mogu da

,,šetaju“ od jedne do druge

krajnjepozicijeitumogudase

postavljaju brojna pitanja i

kritički sagledavaju stvari.

Čak i u nastavi fizike je mogu-

će razvijati intelektualne po-

tencijale učenika upravo kri-

tičkim promišljanjem. Fizika

nijenauka koju smodobili kao

paket prije pet dana i touobli-

ku dogme već ima dug razvoj-

ni put. Uostalom, kritičko mi-

šljenje nije ekvivalent za

kritiku nego je širi pojam, a

izvornaBlumova taksonomija

objavljena 1956. godine tretira

dominantno samo kognitivni

domen. Ostale su dorađivali i

etablirali drugi autori – rekao

je on.

Vuković je kategoričan i da će

bitispornanovametodologija.

Pita se kako će vrednovati sta-

vove i biti sigurni danijesupo-

griješili. U ovom slučaju, kako

kaže, đaci mogu i da prevare

profesore.

- Profesor istorije, kako kažu,

treba da razvija kritičko mi-

šljenje i moralitet kod đaka,

kaoistav,naprimjerofašizmu,

nacizmu…Đakmožebiti sklon

dafavorizujenekuretrogradnu

ideologiju, odnosno sa 17 ili 18

godina može da bude ultra

desničarski nastrojen, ali

uprkos tome može profesoru

pričati suprotno i tako ga

prevariti. I imaće peticu.

Mo ž e i m a t i i z r a z i t o

homofobičan stav po pitanju

homoseksualnosti,alidatona

časovima ne prezentuje. Kako

će neko da vrednuje stav uče-

nika koji jedno priča, možda

drugačijemisli,atrećeuživotu

radi –pita naš sagovornik.

U ovoj priči su, prema njego-

vim riječima, potrebni preci-

zni parametri koji se naslanja-

junapreciznuanalizustanja,a

nikako na paušalne procjene

da ,,tamo „neki“ nastavnici ni-

Prve procjene štete od zemljotresa pokazuju da situacija u Andrijevici nije bolja nego u Plavu

Marjanović: Veliki broj kuća

Vladina hitna interventna pomoć za Andrijevicu od 40.000 eura nije dovoljna finansijski, ali je dovoljna da se

sad, u prvom talasu, pokaže porodicama da nijesu ostavljene na cjedilu, da ih država i društvo nijesu ostavili –

kazao je predsjednik opštinskih komisija za procjenu štete od nedavog zemljotresa RadeMarjanović

PODGORICA

–Opština

Andrijevicanijeuopšte

prošlaboljeodPlava, nego

je čakunekimmjestima

situacija imnogogora. Krov

nijeproblem, da se lako

popraviti, ali kadzidovi

puknu, ugaoni kamen ili

ćošak, u takvimsekućama

višenemože živjeti –nagla-

sio je zaPobjeduRadeMar-

janović, predsjednikopštin-

skihkomisija zaprocjenu

šteteodnedavnog zemljo-

tresakoji jepogodio sjever

države.

Onjeinačeluandrijevičkeko-

misije i ističe da je intenzitet

zemljotresa od 4. januara isti,

ako ne, kako kaže, i veći, u

rubnimdijelovima Andrijevi-

ce nego u Plavu, a „stepen

oštećenja kuća u selima Gra-

čanica, Gornji Lug i Ulotina u

velikombroju je i 100odsto“.

Marjanović podsjeća i da je

epicentar zemljotresa bio na

planini Visitor, na sedam i po

kilometara prema Andrijevi-

ci,zbogčegasuselakojagravi-

tirajupremaPlavuipretrpjela

velika oštećenja.

- UseluUlotina 95 odsto kuća

imaoštećenjaod70do100od-

sto. Ista je situacija i u selu

Gračanica i u Gornjem Lugu.

Najviše su oštećene kuće sa

tradicionalnom crnogorskom

gradnjom, odnosno kuće

pravljeneodkamena–istakao

jeMarjanović.

On tvrdi da postoje kuće koje

nijesuzastanovanjeiukojima

niko ne bi smio da provede

noć.

-Zidoviukućamatradicional-

ne gradnje, koji imaju vidljive

spoljnje napukline, samo se

zbog novih pomjeranja tla vi-

še šire, padaju plafoni i slično.

I kodmodernije gradnje ima-

mo puno oštećenja, ali su u

manjoj mjeri, odnosno nijesu

toliko opasna kao kod tradici-

onalne – opisao je Marjano-

vić.

Vladinapomoć

Vlada je na sjednici u četvrtak

usvojila odluku o hitnoj inter-

ventnoj podršci opštinama

Plav, Andrijevica, Gusinje i

Berane u ukupnom iznosu od

190.000 eura. Od toga Andri-

jevici je pripalo 40.000 eura,

što prema mišljenju našeg sa-

govornika,nijedovoljno,aliće

uspjeti najurgentnijim sluča-

jevima da izađu u susret, do

završetka procesa procjene

štete.

- Nije dovoljno, ali će pomoći

dasesaduprvomtalasupoka-

že porodicama da nijesu

ostavljene na cjedilu, da ih dr-

žava i društvo nijesu ostavili –

poručio jeMarjanović.

Do juče je komisiji stiglo 578

zahtjeva za procjenu štete. Na

terenu se suočavaju i sa poku-

šajem prevara. Mahom, kako

kaže, nailaze na zloupotrebe,

odnosno ispostavi se da na-

vodna oštećenja koja su pri-

javljena su ili neprimjetna ili

seradiostarimpukotinama–i

tomaltera, ne zida.

- Obavezni smo da uradimo

procjenu za svaki zahtjev, ali

ako mislimo kvalitetno da

odradimoposao, finalni izvje-

štaj ne može biti završen za

najmanjemjesec dana. Na ru-

bovimaplanina već jepao sni-

jeg, to su razuđena područja,

do mnogih kuća ne možete

doći drugačije osim pješke –

objasnio jeMarjanović.

Sastanak

Uplavskoj opštini jošneznaju

na koji način će podijeliti

70.000 eura koliko im je pri-

palo od iznosa koji je Vlada

izdvojila za hitnu pomoć

ugroženim područjima. Prvi

čovjekoveopštineOrhanŠah-

manović za Pobjedu je kazao

da će se u ponedjeljak sastati

sapredsjednicomVladineko-

misije, ministarkom bez por-

tfeljaMarijomVučinović, ka-

RadeMarjanović

OrhanŠahmanović