Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Bankarskom

ombudsmanuzapomoć seu

prošloj godini obratilo490

klijenata i žiranata, što jene-

znatnovišenegou2016. Naj-

više supomoć tražili korisni-

ci kreditau švajcarskim

francimakodAdikobanke

(ranijeHAAB), kao i onihko-

je jebankaustupila fakto-

ringkompanijiHETA i B2

Kapital, kazao jePobjedi

bankarski ombudsmandr

HalilKalač.

- Osnovni razlog njihovog

obraćanje je nepostupanje

Adiko banke, HETE i Kapital

B2poZakonuokonverzijikre-

dita u švajcarskim francima u

eure - objašnjava on.

Žalbeklijenata

Kalač dodaje da imse uprvom

kvartalu žalilo 150, u drugom

130, trećem 90 i četvrtom 120

klijenata i jemaca. Klijenti su

se, osim na kredite u švajcar-

skim francima, žalili i na ote-

žaneuslovezadobijanjekredi-

ta za refinansiranje obaveza iz

ranijeg perioda.

- Bilo je i žalbi na blokadu za-

radeilipenzijevišeodpolovi-

ne, na troškove korišćenja i

zatvaranja račina ili kartice,

kao i neoslobađanja kolate-

rala. I dalje se obraćaju i ži-

ranati uvezi sa aranžmani-

ma sklopljenim u periodu

kreditne ekspanzije čija je

realizacija u toku zbog pa-

sivnosti banaka i MFI da na-

platu kredita vrše od klijenta i

zbog toga dovođenje žiranata

u loš ekonomski položaj -

objašnjavaKalač i dodajedasu

primali i žalbe odpreduzeća.

- Prigovori preduzeća odnose

se na otežane uslove za dobija-

nje kredita - visoke kamatne

stope, veliki kolateral za obe-

zbjeđenje kredita. Prije dono-

šenja izmjena i dopunaZakona

o sporazumnomrestrukturira-

nju finansijskih dugova prema

finansijskiminstitucijama, isti-

cali su slabu primjenu ovog za-

konskog akta u rješavanju ni-

hovih problema kod kreditne

zaduženosti i problema likvid-

nosti - kaže bankarski ombud-

sman.

Lani su procesuirali 39 prigo-

vora - dva pravnih lica, 37 gra-

đana, odčega jebiloosamžira-

nata i 31 klijent.

- Odprocesuiranihpostupaka,

35 se odnose na banke, a četiri

na MFI. U toku godine okon-

čana su 33 postupka. Iz toga se

vidi da su banke unaprijedile

zaštitu finanijskih prava klije-

nata i jemaca, u odnosu na ra-

nije godine. Značajno je po-

boljšanje u ovoj oblasti u

odnosu na period kreditne ek-

spanzije. Tome je doprinijelo i

donošenje zakona o potrošač-

kim kreditima, o zaštiti kori-

snika finansijskih uluga, o do-

brovoljnom finansijskom

restrukturiranju dugova, o

konverziji kredita u švajcar-

skim francima. Ovi zakoni sa-

drže standarde evropskih di-

rektiva u ovoj oblasti. Banke i

MFI profesionalnije i odgo-

vornije vode interni postupak

po prigovorima od klijenata i

jemaca, odgovornije i profesi-

onalnije postupaju u vansud-

skim postupcima koje vodi

bankarski ombudsman - ocije-

nio jeKalač.

Izmjenezakona

Centralna banka je pripremila

promjenu mnogih zakona, a

ombudsman kaže da se njima

uvode standardi EU na naše

tržište.

- CBCG je pripremila izmjene

zakona o Centralnoj banci, o

bankama, o sanaciji banaka, o

finansijskom lizinu, faktorin-

gu, mikrokreditiranju i kredit-

no-garantnimposlovima. Neki

su usvojeni, a neki su u proce-

duriusvajanja.Ovipropisiuvo-

de standarde EU u poslovanje

banaka i drugih finansijskih

institucija, što je vrlo značajno,

jer poglavlje devet u pristupa-

nju EU definiše kao obavezu

harmonizaciju nacionalnog

zakonodavstva u oblasti finan-

sija sa evropskim. Usvajanje i

primjenaovihakatadovešćedo

kvalitetnijeg poslovanja ban-

karskog sektora. Jačanjem re-

gulativeinadzorauovojoblasti

povećaće se nivo profesional-

nosti i dobre bankarske prakse

- smatraKalač.

M.P.M.

PODGORICA

- Promet naMontenegroberzi udecembru

prošle godinebio je4,9miliona eura i za 249odsto jeveći u

odnosunaprethodnimjesec - navedeno jeuBiltenukoji je

berza jučeobjavila.

Upoređenju sadecembromprošle godine, promet je veći za 168

odsto. Zaključena je 371 transakcija.

-Najveći rast cijene udecembruod 117 odsto zabilježile su akci-

je kompanije ,,Primorje“ hotels & restaurants Tivat, čija je pro-

sječnacijenaiznosila5,09eura.AkcijeRačicaTivatzabilježilesu

najveći pad od 65 odsto, pa je prosječna cijena iznosila 1,39 eura

–navodi se ubiltenu.

M.P.M.

JOHANNESBURG

–Lanac

brzehraneodpiletineKFC

prihvatio jeplaćanjaubit-

koinimana teritorijiKana-

de. Premanavodimana saj-

tukanadskogKFC-a,

ponudili sumušterijamau

Kanadi korpuproizvoda

kojemoguplaćati ubitkoi-

nima, kojauključujedeset

originalnihrecepata za

ukupno20dolara.

- Za određeno vrijeme pri-

maćemo narudžbe samo za

zoneisporukeuKanadi.Izvi-

njavamo se ostatku svijeta –

navodi kompanija na svom

sajtu.

Kompanija se na ovaj način

pridružilanizuugostiteljskih

i trgovačkih lanaca koji testi-

raju kriptovalutu kao metod

plaćanja. Kod nas je to omo-

gućio Strateks, koji upravlja

turističkim kompleksom na

budvanskoj Zavali.

KFC je osnovan 1952. godine

u Kentakiju i sada ima 14 hi-

ljada restorana u svijetu. Po-

sluje u svimeks ju državama,

osimuCrnoj Gori.

R.E.

PODGORICA

– Izbornajpo-

voljnijegponuđača zauspo-

stavljanje elektronskog siste-

ma javnihnabavki očekuje se

udrugoj polovini 2018.

-Ovaj sistemtrebadaomogu-

ćiti potpunu realizaciju po-

stupaka javnih nabavki u

elektronskoj formi.Uvođenje

elektronskih nabavki će po-

boljšati efikasnost i transpa-

rentnost javnihnabavki iuna-

prijediti monitoring sistema.

To u krajnjem vodi daljem

otvaranju tržišta javnih na-

bavkiiboljemupravljanjupo-

dacima, radi praćenja ciklusa

u ovoj oblasti - smatraju u

Vladi.

Podsjetimo da je Crna Gora u

ciljuunapređenja transparen-

tnosti sistema, započela aktiv-

nosti na uspostavljanju elek-

tronskog sistema javnih

nabavki kroz projekat IPA

2014, vrijednosti 1,65 miliona

eura.

M.P.M.

PODGORICA

-Na sajmu

turizmaFERIEN2018. u

Beču, koji jeokupio850

izlagača iz80zemalja, po-

sjetiocima jepredstavljena

turističkaponudaCrne

Gore sa akcentomnakul-

turnubaštinu, aktivni od-

mor i izletničke ture.

- Primjetno je veliko intere-

sovanjezacrnogorskeplaže,

kulturne i prirodne vrijed-

nosti zemlje. Aktivni odmor

privlačisvevećupažnju-na-

vodi se u saopštenjuNTO.

Na sajmu u Beču, koji je po-

čeo u četvrtak, učestvuju

predstavnici NTO, Nacio-

nalnih parkova, PKCG, turi-

stičkih organizacija Budve,

Bara, Tivta, Kotora, Ulcinja i

Podgorice, HG Budvanska

rivijera iMontenegroerlajn-

za.

S.P.

ljan stanjemu kojem je zatekao firmu

a novim

a Luku

funkcioniše kako treba jer

imamo odličnu saradnju i sa

agentima i špediterima - izja-

vio jeFranović.

Komentarišući moguće pre-

nošenje iskustva Luke Kopar,

naveo je da je ova slovenačka

luka vodeća na istočnoj obali

Jadrana sa obimom prometa

od20miliona tona godišnje.

- Taj podatak jeste za poštova-

nje, ali svaka luka ima svoje

specifičnosti. Rukovođeni

svojimspecifičnostima i pred-

nostima, unapređujemo po-

slovanje kroz stalno angažo-

vanje na poboljšanju usluga

pretovara i skladištenja, kroz

nabavku nove opreme, ulaga-

njeuljudskeresurse, valoriza-

cijusvihpotencijala- izjavioje

Franović.

Nakon posjete Luci Kopar

prošle godine iz Ministarstva

saobraćaja je saopšteno da je

identifikovano 12 glavnih vr-

sta lučkih usluga, koje bi se

najvećim dijelom mogle im-

plementirati iunašimlukama.

S.POPOVIĆ

Kvalitetom i cijenama ne

zaostaju za Pločama i Dračom

Ogovarajući na pitanje zašto Luka Bar nemože da radi za tržišta

Albanije i BiH Franović je kazao da su sve države regiona njeno

gravitaciono područje, ali se u tim zemljama suočava sa jakom

konkurencijomlukaPloče iDrač.

-LukaBarkvalitetomicijenamanezaostajezaovimlukama,alije

značajnijeprisustvonaovimtržištimaograničenosaobraćajnom

infrastrukturom, što otežava i poskupljuje transporta - kazao je

Franović i najavio da će nastojati da iskoristi komparativne pred-

nosti LukeBar.

-AjednaodnajznačajnijihjetaštojegazLukeBarpreko13metara,

dok jeuDraču8,3metra. Upregovorimasmosasvimprevoznici-

ma kako bismo na tržištu nastupili sa konkurentnimcijenama -

poručio jeFranović.

Nekvalitetnih zajmova 7,1 odsto

Nekvalitetnihkredita(NPL)bezkamataivremen-

skih razgraničenja, na kraju oktobra prošle godi-

nebiloje7,1odsto.UdioNPLuukupnimkreditima,

kazao je Kalač, još je relativno visok u odnosu na

onaj iz perioda prije globalne ekonomske i inan-

sijskekrize, koji je iznosio3,2odstonakraju2007.

-Primjenazakonaorestrukturiranjudugovaban-

kamavećjedalarezultateinivoNPLjesmanjenza

25,9 odsto. Ovaj podatak govori da su izmjene i

dopunepomenutogzakonadalenovepodsticaje

bankama,klijentimaidržavi-kažeKalačiističeda

iskustvo pokazuje da je u većini slučajeva za po-

vjerioce,dužnikeidržavupovoljnijesporazumno

inansijskorestrukturiranjeodstečaja.

Ključni motiv za izmjene i dopune ovog zakona,

podsjećaKalač,ještorealnaekonomijaidaljeima

probleme sakreditimakojenemožeda servisira.

Izmjenamazakonaproširen jenjihovobuhvat.

PoslovanjeMontenegroberze u decembru

Promet 4,9miliona

USD

1.21370

JPY 134.88000

GBP 0.88983

Kursna lista

CHF

1.17870

AUD

1.54170

CAD

1.51940

NTO predstavlja

turističku ponudu

na sajmu u Beču

Austrijanci

zainteresovani

za Crnu Goru

Uspostavljanje elektronskog sistema javnih nabavki

Izbor ponuđača u

drugoj polovini godine

KFC prihvatio bitkoin u Kanadi

Bankarskomombudsmanu u prošloj godini se obratilo 490 klijenata i žiranata

Pomoć najviše traže

zbog „švajcaraca“

Bilo je žalbi i na

blokadu više

od polovine

zarade ili penzije,

na troškove

korišćenja i

zatvaranja računa

ili kartice, kao i

neoslobađanja

kolaterala

Halil Kalač

ZarijaFranović