Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- LukaBar je

lani imala45odstoveći pre-

tovaruodnosuna 2016. go-

dinu, naveo je izvršni direk-

tor kompanijeZarija

Franović. Naglasio jeda je

izakompanije finansijski

uspješna godina, iakokapa-

citeti lukenijesubili dovolj-

no iskorišćeni donjegovog

dolaskana čelo firmeuav-

gustu2017.

- Ostvareni obim pretovara je

veći od 1,7 miliona tona, što je

povećanje za 524 hiljade tona,

ili 45odsto. Značajno jenagla-

siti da se na bazi ugovorenih

poslova i stalnihkomunikacija

saposlovnimpartnerima,oče-

kuje rastući trendposlovanja i

u ovoj godini - kazao je Frano-

vićPobjedi.

U ukupnom pretovaru domi-

niraju rasuti tereti sa učešćem

od79,5odsto, zatimtečni tere-

ti 16 odsto i ro-ro tereti 20,5

odsto, a strukturapretovara se

mijenja kroz nove poslove.

-Očekujemdaćemonakonsu-

miranja rezultata za 2017. go-

dinu imati znatno bolju finan-

sijsku sliku nego 2016. godine,

uprkos tome što od 1. maja ne-

mamo više prihod od upotre-

be obale, shodno Zakonu o lu-

kama - rekao jeFranović.

Kao ilustrativan podatak o

uspješnosti poslovanja navodi

da je stepennaplate75odsto, a

daje1.avgustaprošlegodineje

bio41,3 procenta.

-Definisana sudvaosnovna ci-

lja poslovne politike i to pove-

ćanje iskorišćenosti postojećih

i razvoj novih kapaciteta. Iz

toga je jasno da nijesam zado-

voljan stanjem koje sam zate-

kao u Luci Bar. Pokrenuo sam

set aktivnosti primarnousmje-

renih na povećanje stepena

iskorišćenosti lučkihkapacite-

ta. Pošto je dobar dio njih već

realizovan, nadam se da ćemo

uskoro imati razloga za zado-

voljstvo - izjavio jeFranović.

Prema njegovim riječima ak-

tuelnimenadžment jeuprote-

klih pet mjeseci uradio sve što

jepotrebnodaupunoj funkciji

budu svi lučki kapaciteti, a ra-

dili su i na tomeda ihprezenti-

raju i ponude saradnju svim

potencijalnim poslovnim par-

tnerima udržavi i regionu.

- Održali smo niz investicio-

nih foruma i prezentacija i

svakodnevno smo u komuni-

kaciji i pregovorima sa sadaš-

njim i budućim poslovnim

partnerima. Sa zadovoljstvom

mogu reći da su naši napori

urodili plodom i da smo otvo-

rili nove poslove - kazao je

Franović i dodao da su u toku

pregovori za nove poslove u

ovoj godini.

-Novih tržišta ima na područ-

ju Srbije, Kosova i Makedoni-

je. Držeći se principa savje-

snog poslovanja i poslovne

tajne, još neću iznositi detalje

- rekao jeFranović.

Podsjetio je da, osim tržišta

Crne Gore, Luka Bar trenutno

radi sa tržištima Srbije (Fiat

vozila, Bmaterija, sirćetna ki-

selina, so), Kosova ( koncen-

trati), BiH, Italije i Hrvatske

(cement).

- Najveći korisnici naših uslu-

ga su kompanije Uniprom,

Uniprom metali, Grimaldi,

Cemex, Jugopetrol, MSK Ki-

kinda. Složeni lučki sistem

PODGORICA

-Državni zapisi vrijedni 41,5

miliona euraprodati su jučenaprvoj ovo-

godišnjoj aukciji. Kamatana zapise je0,41

odsto.

- Nominalna vrijednost emisije državnih zapi-

sa bila je 24,45 miliona a dostavljenih ponuda

60,35 miliona. Prihvaćene su ponude vrijedne

41,5miliona eura - pokazujupodaci CBCG.

Ovi zapisi na naplatu dospijevaju 16. jula ove

godine. Prošle godine održano je osam aukcija

sarokomdospjećaod182danaijednasa91dan.

M.P.M.

PODGORICA

- Prosječan

decembarski računza elek-

tričnuenergijuzadomaćin-

stvananivouCrneGore

iznosi 41,5 eura, saopšteno je

izElektroprovrede (EPCG).

Ponovojenajnižapotrošnjana

Žabljaku od 20,87 eura, a naj-

veća u Kotoru od 54,26 eura.

Račun veći od 150 eura dobiće

2,44 odsto potrošača, dok je

potrošnja između100i 150eu-

ra očitana kod 5,1 odsto kupa-

ca.

Decembarskeračuneumanje-

ne za iznos popusta za redov-

ne platiše dobiće 54,3 odsto

domaćinstava u Crnoj Gori,

odnosno 185,5 hiljada kupaca.

Iz EPCG su saopštili da su do-

maćinstva u decembru potro-

šila 130,67 miliona kilovatsati

električne energije, što je 25,3

odstovišeuodnosunanovem-

barsku potrošnju, odnosno 1,5

odsto manje u odnosu na po-

trošnju ostvarenu tokom de-

cembra 2016. godine.

Iz kompanije su podsjetili da

organizuju nagradnu igru

Zlatni tim– popusti i nagrade,

a u bazi za izvlačenje dobitni-

ka bogatog nagradnog fonda,

automatski će se naći sva do-

maćinstva koja 31. januara ove

godinene budu imaladugova-

nja za utrošenu električnu

energiju. Zbog interesovanja

kupacaEPCGjedonijelaodlu-

ku da se akcija Podijelimo te-

ret 5 nastavi i tokom januara.

Akcija omogućava domaćin-

stvima koja imaju dug za stru-

ju da ga što jednostavnije ot-

plate.

S.P.

PODGORICA

-Realni planovi Vlade su šansa zabankarski

sektor kaovažan faktorukupnog ekonomskog razvojaCrne

Gore, saopšteno jenakon sastankapremijeraDuškaMarko-

vića sa rukovodstvomNLBgrupe, na čelu sapredsjednikom

upravnogodboraBlažomBrodnjakom.

Na sastanku je bilo riječi o poslovnimplanovima banke u Crnoj

Gori i regionu kao i omogućoj podršci NLB grupe projektima u

našoj zemlji. Marković je, kako se navodi, iskazao zadovoljstvo

prisustvomove renomirane slovenačke banke unašoj zemlji.

- Predsjednik UONLB grupe istakao je da ta grupacija buduć-

nost vezujeza region i daposlujeušestdržava, kao i danamjera-

vadapojačainvesticioneaktivnosti.Premijerjeutomkontekstu

upoznao sagovornike sa projektima i mogućnostima ulaganja u

saobraćajnu i turističku infrastrukturukao i unašupoljoprivre-

du. Predsjednik Marković je ocijenio da se posebni uslovi za

unapređenje investicionog ambijenta stvaraju u Sjevernom re-

gionu pri čemu je sagovornike detaljno upoznao sa projektom

zimskihcentaranaBjelasici i sadržajaučije jepripremedosada

uloženo ili je kapitalnim budžetom predviđeno više desetina

miliona eura - navedeno je u saopštenju.

M.P.M.

PODGORICA

–Nakrajude-

cembrabilo je 16.200kompa-

nijaublokadi za 563,07milio-

na eura, pokazujupodaci

Centralnebanke.

Blokiranih jeneznatnovišene-

go na kraju novembra ali je

iznos blokade manji za 10,75

odsto. Koncentracija duga i da-

lje je relativno velika, tako da

deset najvećih dužnika, odno-

sno 0,06 odsto ukupno eviden-

tiranih, učestvujesa16,19odsto

u ukupnom iznosu blokade.

Njima je blokirano 87,3miliona

eura. Oko 37,9 odsto ukupnog

iznosablokadeili204,5miliona

otpada na 50najvećihdužnika,

koji čine 0,31 odsto evidentira-

nih. U neprekidnoj blokadi do

godine bilo je 2,18 hiljada duž-

nika čija je blokada 37,36milio-

na. Dužeodgodinuublokadi je

14,05 hiljada kompanija ili pre-

duzetnika, kojima je blokirano

ukupno skoro 525,7miliona.

M.P.M.

PODGORICA

- Promet

robeu trgovini namalo

unovembru jeuodnosu

na istimjesec 2016. go-

dinebioveći 5,8odstou

tekućimi 3,6odstou

stalnimcijenama, poka-

zujupodaciMonstata.

Stopa prometa u trgovini

namaloodjanuaradono-

vembra prošle godine u

odnosu na isti period

2016. veća je 5,1 odsto u

tekućimcijenamai3,1od-

sto u stalnim cijena-

ma. Najveći rast ostvaren

je u trgovini na malomo-

tornim gorivima i to 19,9

odstoustalnimcijenama.

Najveće učešće u uku-

pnom prometu trgovine

na malo imala je prehra-

na, koja je u novembru

činila64,5odstoukupnog

prometa.

S.P.

PODGORICA

-Montenegro

erlajnz (MA) imao je lani je-

danod svojihnajboljihpo-

slovnihrezultata i prevezao

568,59hiljadaputnika, od-

nosnočetvrtinuod2,18mili-

onaputnikanaoba aerodro-

ma, apozitivan trend se

nastavlja, saopšteno je iz

avio-kompanije.

Taj broj putnika je, kako su ka-

zali, približno isti kao u 2016.

godini kada se saobraćalo sa

šest avionau floti, aneodstupa

značajno od broja prevezenih

putnika u ranijim godinama

kadajeuflotibiloisedamavio-

na.Lani je,međutim,MAimao

pet aviona i ostvario ukupan

nalet od 10,38 hiljada blok sati,

odnosno 6,96hiljada letova.

- Rezultat dodatno dobija na

značaju uzimajući u obzir

konstantno rastuću konku-

renciju. Tokomjanuaraprošle

godine ka Crnoj Gori je sao-

braćalo 12 avio-kompanija, a

tokom jula čak 54 - precizirali

su izMA i dodali da su u prvih

sedamdanaove godinepreve-

zli 7,48 hiljada putnika u re-

dovnom, čarter i kod-šer sao-

braćaju, što je 11 odsto više u

odnosu na isti prošlogodišnji

period.

- Ovi rezultati pokazuju da je

MA bila i ostala jedan od stu-

bova turističke privrede i da

ostvaruje svoj cilj, a to je pro-

mocija i glavni doprinos ra-

zvoju turizma i naše zemlje u

cjelini – ističu izMA.

S.P.

Na prvoj ovogodišnjoj aukciji

Domaćinstva u decembru potrošila 130,6miliona kWh električne energije

Prosječan račun 41,5 eura

Premijer primio rukovodstvo NLB grupe

Vladini projekti šansa za banke

Novembarski podaci

Monstata o trgovini

namalo

Promet

povećan

5,8 odsto

Na kraju decembra u blokadi 16.200 kompanija

Firme duguju 563miliona

Direktor barske kompanije Zarija Franović nije zadov

Pregovaraju

partnerima

Aktuelni

menadžment je

u proteklih pet

mjeseci uradio sve

što je potrebno da

u punoj funkciji

budu svi lučki

kapaciteti, a radili

smo i na tome da

ih prezentiramo

i ponudimo

saradnju svim

potencijalnim

partnerima u

državi i regionu,

naveo je Zarija

Franović

U slobodnoj zoni fale proizvodni programi

Trenutnibrojaktivnihugovorazaraduslobodnoj

zoni Luka Bar je 58, dok ih je 1. avgusta prošle go-

dine, kada je Franović stupio na funkciju bilo 32.

Franovićnavodidaseugovoridominantnoodno-

senapretovar, skladištenje i kupoprodajurobe.

- Evidentan je trendrastabrojaugovorauslobod-

nojzoni,alistepeniskorišćenjapotencijalanijena

zadovoljavajućemnivou - upozorio je Franović i

istakao da je očigledan izostanak proizvodnih i

programa izopsega trgovačke funkcije luke.

- Zato smo intenzivirali aktivnosti na povećanju

stepena iskorišćenja potencijala i pokrenuli ak-

tivnosti na definisanju seta podsticajnihmjera u

cilju privlačenja novih korisnika slobodne zone,

kao i uvođenje finansijske discipline - poručio je

Franović.

Montenegro erlajnz uspješno završio prošlu godinu

Prevezli 568 hiljada putnika

Prijemkodpremijera

Prodati zapisi

za 41,5miliona