Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

Politika

Amfilohijevo

gužvanje

Istrčao je Am ilohije na politički teren optužbom srbijanskog

predsjednika Vučića da se sprema da izda Kosovo. I diže se

odmah velika dževa, reakcije, kontrareakcije... Desilo se i veliko

iznenađenje: crnogorska vlast je prvi put javno priznala da se –

makar u nečemu - ne slaže sa Am ilohijem.

No, kad srpski mitropolit pljuje po crnogorskoj naciji i državi,

domaća vlast ćuti kao zalivena. Drugo je kad Am ilohije napada

bratsku srpsku vrhušku; to nekako ne ide - domaći vlastodršci

u tom slučaju prinuđeni da, istina stidljivo, izraze neslaganje sa

politički hiperaktivnimmitropolitom.

A kako stvari zaista stoje, Srbija će ipak priznati Kosovo i

automatski ući u Evropsku uniju. Ne mora ispuniti ni jedan od

drugih traženih uslova. Može ući u EU čak i prije Crne Gore, u

najmanju ruku ući će zajedno. Sporedno je što je Crna Gora

u pregovorima značajno odmakla i što je već članica NATO:

Evropskoj uniji je posebno stalo do Srbije i otuda papagajski

ponavlja da će Srbija i Crna Gora zajedno stupiti u evropsku

zajednicu. Nije baš blagonaklono za Crnu Goru, ali tako je kako

je.

Razmotrimo drugu Am ilohijevu optužbu na srbijanskog pred-

sjednika: srpski mitropolit u Crnoj Gori ga optužuje za pred-

sjednicu Vlade, gospođu Brnabić. Znajući razloge Am ilohije-

vog ranijeg istupanja i sad je jasno: srpski mitropolit prebacuje

Vučiću zbog premijerkine seksualne orijentacije.

Što i nije za čuđenje. Am ilohije odavno vodi otvoreni rat protiv

LGBT populacije, proklinje i bogoradi na sva zvona. Grmi i seva

– što bi rekli Srbi.

Istovremeno, ne smeta mu kolega Kačavenda. I pored očigled-

nih dokaza, čak snimaka, koji svjedoče o otvorenoj Kačavendi-

noj pedo iliji, Srpska crkva ga ne kažnjava i on opet, naravno u

vladičanskompoložaju, služi svečanu božićnu liturgiju.

Ispada da Am ilohijev rat protivu LGBT osoba nije ni najmanje

u saglasju sa pogledima njegove crkve prema ovoj vrsti „pre-

stupa“. Jer, da Srpskoj crkvi stvarno tako smetaju gejevi, valjda

bi ih trijebili u svojoj torini. Ili su, možda, njihova ,,topla braća“

savimOK, samo zato što su iz SPC?

Što se tiče crnogorske vlasti, e tu već imamo dosljednost: ne bi

ih Am ilohije, u kompromitantnim javnimbesjedama, nikako

zaobišao. Eto, kaže, negdašnja Crna Gora je u balkanskim rato-

vima, oslobodila Metohiju, svete Dečane i Pećku patrijaršiju, a

današnja Crna Gora priznala je Kosovo! I to je, pogađate, crno-

gorska izdaja.

Ozbiljno? Mi to nijesmo znali kad smo Metohiju oslobađali, ali

kad je srpska vojska po oslobođenju Metohije zakašnjelo stupi-

la na pomenuti prostor, odmah je zahtijevala da ga Crnogorci

napušte. To, vele, nije bila izdaja, nego bratsko oduzimanje. I

kad je Radomir Vešović komandovao Crnogorcima: puške na

gotovs! - Srbi su rekli: U redu, ali ćemo vamuzeti i Ćipur.

Jedva su dočekali da propane Crna Gora i da se i na Ćipuru

razgaće. Kralj Nikola je čeznuo za Metohijom koja je mogla biti

bolja žitnica za Crnu Goru nego Skadarski bazen, za koga je

izginula čitava jedna generacija crnogorskih ratnika. Pa, dakle,

vidi, vidi, što je smislio Am ijohije - mi treba da branimo Metohi-

ju koju su namuzeli?! Ma nemoj!

Samo, dok se ovdje šepuri i, što se ono kaže, može mu biti,

gospodin Am ilohije autoriteta nema u Srbiji. Tamo je poznat

kao dozlaboga konzervativno zakeralo koje svakog časa nešto

ogovara i proklinje. Međutim, ne boj mu se! Za Srbiju je završio

više nego važan zadatak: nametnuo je priglupim i neobaviješte-

nimCrnogorcima tuđu okupatorsku crkvu kao tobože njihovu,

uzima im i pare i svijest, gradi i razgrađuje, a u istinu se sprda sa

svim crnogorskim vrijednostima.

Pogotovu kad tvrdi da je Srpska crkva na crnogorskom tlu

stara vjekovima. Da je Srpska crkva zaista vjekovima postojala

na crnogorskoj teritoriji, o crnogorskoj slobodi ne bi bilo govo-

ra. Takva kakva je, SPC je vjekovima predstavljala ropsku usta-

novu. Samo je Crnogorska pravoslavna crkva, odnosno njena

Cetinjska mitropolija, bila glavni organizator crnogorskog

otpora Osmanskoj imperiji. Zamislite, koliki je to bezobrazluk,

kad Srpska crkva želi da prigrabi slavu cetinjskihmitropolita i

oslobodilačkihmartira?

Opet, vidimda, po najnovijim anketama, Crnogorci imaju naj-

manje povjerenja u - Crnogorsku pravoslavnu crkvu. To govori

o našoj znavenosti i neznavenosti. Da nije Crnogorska pravo-

slavna crkva kriva za sve što nam se nepovoljno događa? Da li

je CPC donijela i ove burazerske privatizacije i pljačku najvećeg

dijela državne, alijas društvene imovine; je li krivac i za nezapo-

slenost i za korupciju, i niz nerasvijetljenih ubistava i korupciju

kojoj se slabo vidi kraj?

Ko zna, možda za sve treba kriviti baš Crnogorsku pravoslavnu

crkvu i nikoga drugog. Zamislite, da nema Crnogorske pravo-

slavne crkve, ko bi nosio taj teret grijeha - vlast, vlada, ministri;

ili, možda, policija, sudstvo ili prosvjeta? Bože sačuvaj!!!

Kome zaista smeta Crnogorska pravoslavna crkva oca mu

je*emo njegovom trošku!

»

Piše:

RajkoCEROVIĆ

Stav

PODGORICA

–Višeod 15hi-

ljada građanaKosovado sada

jepotpisaloonlajnpeticiju

kojomsekosovskevlasti po-

zivajudausvojeSporazumo

demarkaciji saCrnomGo-

rom, objavio jedrugi kanal

Kosovske televizijeRTK2.

Peticiju, koja je i protiv ukida-

nja Specijalnog suda, pokre-

nuo je prištinski aktivista i no-

vinar Berat Bužalja, a očekuje

sedaćeonauskorobiti predata

predsjednikuSkupštineKadri-

juVeseljiju.

U peticiji se navodi da kosov-

skimgrađanimaprijeti izolaci-

ja ukoliko se međudržavni

ugovor postignut sa Crnom

Goromne usvoji.

PotvrđivanjesporazumasaCr-

nomGorom je ključni uslov za

viznu liberalizaciju za građane

Kosova. Ratifikaciji se protivi i

premijerRamušHaradinaj ko-

me su, zbog tog stava, SAD od-

bile da izdaju vizu. EU i SAD

snažno podržavaju sporazum

o razgraničenju Kosova sa Cr-

nom Gorom, pa su više puta

upozorilekosovskefunkcione-

re da taj dokument mora biti

usvojen.

Potpredsjednica skupštinske

komisije za spoljneposloveTi-

meKadrijaj jezaRadioKosovo

izjavilada će članovi ovekomi-

sije u ponedjeljak još jednom

razmatrati sporazumo razgra-

ničenju sa CrnomGorom i bez

obzira na njihov stav proslije-

diti ga parlamentu.

Snažanzagovorniksporazuma

je kosovski predsjednikHašim

Tači ali bezobzirana touovom

trenutku pitanje je da li postoji

dvotrećinska većina potrebna

za potvrđivanje tog sporazu-

ma.

Sporazum o razgraničenju sa

CrnomGorom je već dvije i po

godine predmet sporenja uko-

sovskomparlamentujernjego-

vi protivnici tvrde da Kosovo

timegubivišeod8.000hektara

teritorije, bez obzira što su

predstavnici obijedržaveuBe-

ču 2015. godine potpisali Spo-

razumodemarkaciji.

Sa druge strane, funkcioner

Demokratske partije socijali-

sta Nikola Gegaj očekuje da bi

se mogla formirati većina za

potvrđivanje sporazuma.

- Mislimda će svako kašnjenje

ratifikacije uticati na evropsku

budućnost Kosova i bezvizno

putovanje za njegove građane.

Siguransamdaodgađanjerati-

fikaciještetiukupnomkredibi-

litetu državeKosovo nameđu-

narodnoj sceni. Ipak, vjerujem

da kosovske institucije imaju

demokratskog kapaciteta da

donesu odluke koje će samo

ojačati državu u svim poljima.

Očekujem da će i u Skupštini

Kosova biti obezbijeđena veći-

na parlamentaraca koji će po-

držatiSporazumodemarkaciji

Crne Gore i Kosova - rekao je

Gegaj.

Prema njegovim riječima, Cr-

na Gora je povodomdemarka-

cije granice saKosovomuradi-

la sve što je trebalo nakon

sporazuma uBeču.

- To je unutrašnje pitanje Ko-

sova,odnosno,razlikaumišlje-

nju među partijama, a otvore-

nog međudržavnog spora

nema.Tosuvišeputasaopštilii

političari ali i predstavnici ci-

vilnog sektora na Kosovu - za-

ključio jeGegaj.

N.Z.

PODGORICA

–Odukupno

19 izbornih listakoje ćeuče-

stvovati na lokalnimizbori-

ma4. februarauBeranama i

Ulcinjunjihosamnije ispo-

štovaloobavezuotvaranja

posebnihžiro računa, saop-

šteno je juče izAgencije za

sprečavanjekorupcije.

Obaveza otvaranja posebnih

žiro računa za finansiranje

troškova izborne kampanje

propisana jeZakonomofinan-

siranju političkih subjekata i

izbornih kampanja. ASK je ju-

če upozorila sve političke su-

bjekte koji još nijesu otvorili

posebne žiro računa da to uči-

ne u najkraćem roku i o tome

obavijeste Agenciju, kako bi se

izbjeglo pokretanje zakonom

propisanihpostupaka imjera.

Među partijama koje su otvo-

rile žiro račune za kampanju u

Ulcinju nalaze se Demokrat-

ska partija socijalista, Socijal-

demokrate, Socijaldemokrat-

skapartija,Građanskipomkret

URA, Demokrate, Forca i Boš-

njačka stranka. Sa druge stra-

ne, tu obavezu još nijesu ispo-

štovali Demokratska unija

Albanaca i koalcije koju čine

Socijalistička narodna partija i

Demokratski front, kao i De-

mokratskapartija,Perspektiva

i Demokratski savez.

Kada je riječ o izborima u Be-

ranama, posebne račune otvo-

PODGORICA

- Predsjednik

Evropske komisije Žan Klod

Junker poručio je da do kraja

ovogmanadata Komisije niko

neće ući u EU porodicu, jer

nijesu ispunjeni svi uslovi za to,

ali i najavio kako će se tokom

narednogmandata na tome

raditi bliže i ciljano.

- Obaveza sljedeće Komisije,

od novembra 2019. do novem-

bra 2024. godine biće da

pogura zemlje članice i javno

mnjenje u tompravcu - poru-

čio je Junker nakon sastanka

predstavnika EK i bugarskih

zvaničnika u So iji.

Junker i bugarski premijer

Bojko Borisov su ocijenili da će

pitanje približavanja Zapadnog

Balkana Uniji biti evrop-

ski prioritet u nared-

nomperiodu.

- Zadovolji smo

što se bugar-

sko pred-

sjedavanje

zauzima za

pitanje Zapad-

nog Balkna i

poklanja mu

pažnju koje ono

zaslužuje - rekao

je Junker.

Najavio je

i da

Sporazumo demarkaciji naredne sedmice u parlamentu Kosova,

peticiju potpisalo više od 15 hiljada građana

ASK poziva partije da ispoštuju zakonske

obaveze uoči izbora u Ulcinju i Beranama

Osam lista još nije

otvorilo posebne

žiro račune

rile su koalicije od kojih jednu

čineDPS, SDi BS, adruguSDP

i Demos, kao i Demokrate i

GrađanskipokretURA.Poseb-

ne račune još uvije nemajuko-

alicioni partneri SNP, DF, Srp-

ska stranka i Ujedinjena Crna

Gora, tri grupe građana „Ri-

ječ“, „Glas“ i „Napredno“, kao i

Stranka pravde.

Za finansiranje troškova iz-

borne kapanje za predstojeće

lokalne izbore opština Ulcinj

izdvojila je 15.800, a Berane

14.622 eura.

Od tog iznosa se, u roku od

osam dana od isteka roka za

dostavljanje izbornih lista, 20

odsto raspoređuje u jednakim

iznosima političkim subjekti-

ma,a80odstosrazmjernobro-

juosvojenihmandata.

Đ.Ć.

Predsjednik EK za naredni mandat Komisije

najavio rad na proširenju EU

Junker: Otvoriti vrata

Balkanu da se ne bi

ponovila prošlost

Traže potvrdu

ugovora o granici

sa CrnomGorom

će u So iji 17. maja biti održan

Samit Zapadnog Balkana i

EU, a da će on tokomposjete

regionu krajem januara, lično

razmotriti očekivanja različitih

igrača.

- Kada je ova Komisija počela

sa radom ja sam rekao da neće

biti moguće u toku njenog

mandata primiti nove članice

u EU. Pripreme nijesu dovoljno

odmakle da bismo to uradili.

Ali tokom sljedećegmandata

EK svakako ćemo na tome

raditi bliže i ciljano - rekao je

Junker.

Predsjednik EK je naglasio

kako je za Zapadni Balkan

veoma važno da zadrži i ima

potvrđenu evropsku perspek-

tivu.

- U suprotnompostoji

opasnost u ovom

komlikovanom

regionu Evrope da

dođe do događaja

koji nas mogu

vratiti u rane 90.

prethodnog vijeka,

a to svakako ne

želimo - zaključio je

Junker.

Đ. Ć.

ŽanKlodJunker

ParlamentKosova