Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 48 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

Drugi pišu

Dado, možeš se kandidirati,

nemam ništa protiv – bile su

posljednjeriječikoje jeAndrej

Plenković uputio DarkuMili-

noviću prije sjednice Pred-

sjedništva HDZ-a na kojoj je

raspuštenažupanijskaorgani-

zacijaLičko-senjskežupanije.

Šef HDZ-a i njegov zamjenik

Milijan Brkić razgovarali su s

Milinovićem koji je čak poka-

zao želju da povuče ostavku,

alidvaključnačovjekastranke

tonisuprihvatila.

Bila je to kulminacija sukoba

na relaciji Zagreba i ličkih

HDZ-ovaca koji su Milinovi-

ćevi ljudi i uporno tvrde da ih

stranačko vodstvo zaobilazi u

kadroviranju. Kap koja je pre-

lilačašubilojeimenovanjeTo-

mislava Kovačevića za čelnog

čovjeka Plitvica, a i tome je

prethodila burna rasprava iz-

međuDarkaMilinovića i stra-

načkog vrha. Prije dva tjedna

MilinovićjePlenkovićurekao:

,,Ja te molim da nam pomo-

gneš“, kada je već bilo izgled-

nodaministarTomislavĆorić

,,gura“ svog kandidata, Kova-

čevića.,,Ok,vidjetću“,rekaoje

Plenković, a samo četiri dana

prije nego što je sukob eskali-

rao Gordan Jandroković je,

kako tvrdeMilinovićevi ljudi,

rekao: ,,Dado, kada je toupita-

njuiakoje jednoglasnaodluka

Županijskog odbora da ne bu-

deKovačević, tako će i biti. “

SMSporuke

Ali, nije bilo. Čim je Kovačević

imenovan,DarkoMilinovićpo-

slao jeSMS-poruku i Plenkovi-

ću i Jandrokoviću: ,,Podnosim

ostavku.“Stranački vrhostao je

miran, jer ionako već duže vri-

jeme nisu zadovoljni događaji-

ma u Lici. Smatraju da je vrije-

me zapromjene, aKovačević je

jedan od tih novih ljudi. Što će

dalje biti, teško itko može pro-

gnozirati,jerćenakonnekoliko

mjeseci uslijediti novi izbori.

,,Ne znamuovomtrenutkuho-

ću li se kandidirati, vidjet ću.

Ljudi me zovu, daju potporu,

kao što su zvali kada sam dao

ostavku“, kaže Milinović, dok

se u stranačkom vrhu ne izjaš-

njavaju i samo poručuju da se

neće miješati. Navodno je sam

Brkić poručio: ,,Ako želite da

ostane sve kao do sada, birajte

Dadu.“ A vrh HDZ-a, to je po-

sve jasno, ne želi da ostane kao

što je bilo do sada, pa se računa

na nove ljude, IvicuMataiju ili

Darka Nekića, koji je na čelu

povjerenstva koje će ličke

HDZ-ovce voditi do izbora. U

povjerenstvo suušli iMilinovi-

ćevi ljudi, Plenković nije imao

ništaprotiv toga, ali jedojamda

je više onih koji nisu skloni lič-

komžupanuiveteranustranke.

,,Dado, razumijem ja tebe, ali

to je trebalo riješiti u obitelji“,

rekaojeMilijanBrkićnaPred-

sjedništvu stranke Milinovi-

ću, što ga je posebno ražestilo.

Pa on na probleme s kadrovi-

ranjem u Lici upozorava već

više od godinu dana. Njegovi

ljudi kažuda je valjda već i do-

jadiokolegamauPredsjedniš-

tvu jer stalno govori da se za-

postavljaju kadrovi iz Like, a

da su i dalje na ključnimmje-

stima još SDP-ovci. Tako je

glavni čovjek HAC-a za Liku

članSDP-a, kao i glavni čovjek

Hrvatske pošte, koji je ujedno

i predsjednik SDP-a Gospić,

dokmu je supruga na rukovo-

dećemmjestuuParkuprirode

Velebit. ,,Mi smo tukada treba

vući, a kada se odlučuje, onda

je tu Zagreb“, poručivao je če-

stoMilinović, kojem je, očito,

biloizuzetnostalodakontroli-

ra kadroviranje na Plitvicama,

zlatnoj koki Like.

Ali, umiješaose iministarĆorić

i kada je Milinović predložio

dviježene,AntonijuDujmović i

Maju Strilić, navodno je iz Mi-

nistarstva stigao odgovor da

,,nemaju zamjerki“. Ali, za-

mjerke su itekako postojale jer

MajaStrilićnijeimalabašneka-

kvo radno iskustvo i Milinovi-

ćeva je kuma, a Antonija Duj-

mović imala je ,,minuli rad“

preko supruga koji je nekoć vo-

dio Plitvice i bio optužen za ne-

dopuštene radnje, a i protiv nje

jebilapodignutakaznenaprija-

va koja je kasnije odbačena.

S druge straneministar Ćorić i

Kovačević, mladi HDZ-ovac,

prijatelji su iz mladosti i Mili-

novićevi ljudi tvrde da je ime-

novanje dogovoreno u samoj

Lici, ,,par kuća dalje odmjesta

gdje stanuje Milinović“. Kada

je Milinović vidio da bi bilo

nezgodno da među kandidati-

ma bude njegova kuma, ona je

otpala,azaAntonijuDujmović

se svesrdno zauzeo. U među-

vremenu je bilo još imenova-

nja koja su razljutila župana i

glavnogHDZ-ovcauLici,kada

je kao stručni ravnatelj nacio-

nalnog parka Sjeverni Velebit

izabran SDP-ovac, iako je lički

HDZ imao svog kandidata.

Ćorićevaporuka

A onda je Tomislav Ćorić, do-

znajemo, poručio Milinoviću

uvezi s imenovanjemKovače-

vića: ,,JanaPlitvicamamoram

imati povjerljivog čovjeka!“

Kada je ta Ćorićeva poruka

došla do njega, toliko ga je to,

kažu upućeni, ražestilo da se

prisjetio svih sukoba koje je

imaousvojoj političkoj karije-

ri, od Jadranke Kosor do To-

mislava Karamarka i Milijana

Brkića. Za dvojicu posljednjih

je znao govoriti da su mu ,,ra-

dili o glavi“, iako je posljednju

Karamarkovu godinu na čelu

HDZ-abiosnjimupomirljivi-

jim odnosima. A onda jeMili-

nović izabran, uz Hasanbego-

vića, s najviše glasova u

stranačko Predsjedništvo u

kojem je i danas, te je nakon

odlaskabivšegministra kultu-

re iz stranke HDZ-ovac s naj-

većom podrškom dobivenom

na izborima u najvišem stra-

načkomtijelu.

Pale su i teške riječi, pa jeMili-

novićrekaoĆorićuda“nekase

srami”, a ovaj je turao Plenko-

viću odbačenu kaznenu prija-

vu protiv Antonije Dujmović.

Tada je i Brkić reagirao i rekao

daodbačeneprijaveinisuneki

dokaz protiv nekog, aMilino-

vić je Ćoriću, doznajemo, na-

vodno rekao: ,,Kada ti prođe

ministarski mandat, ako prije

nešto ne pođe za tebe po zlu,

imat ćeš je i ti, sigurno.“

Više nitko sukob nije mogao

zaustaviti, aPlenković je samo

čekao razvoj situacije i nije se

želiomiješati. Ali, nije bio sre-

tan što u Lici već duže stranka

ne funkcionira najbolje, a po-

kazatelj toga je gubitak na

prošlim lokalnim izborima u

Gospiću, Otočcu...

DarkoMilinović nakon svega

nije demoraliziran. Njegovi

ljudi kažu da ionako nema što

izgubiti, župan je, a ako se po-

novo kandidira i pobijedi na

stranačkim izborima, u većim

problemima bit će stranački

vrhnegoonsam. Istovremeno

Milinovićporučujeda,,ovoni-

jesukobsAndrejomPlenkovi-

ćem“ i upire prst u Ćorića.

Uporni Ličanin se ne da, ali i

središnjica ima svoju taktiku

koja će se tek početi provoditi

kadaNekićbudeaktivnijiuLi-

ci.Lomit ćesesigurnoMilino-

vićevi kadrovi, a već sada se

razgovaralo s nekim njemu

bližim suradnicima. Ništa se

nikome ne imputira, ali poru-

ka je jasna, ispod tepiha, ,,vri-

jeme je za promjene“.

Klijentelizam

,,Mi smo u Lici postali cirkus,

svi nam se smiju, jer je ovo s

Milinovićem pokazalo da smo

klijentelistička stranka“, kaže

nam jedan HDZ-ovac koji ne

podržavadonedavno,,svemoć-

nog Dadu“, dok nam njegov

kadar poručuje: ,,Pa nemojmo

bitinaivni, politika je i kadrovi-

ranje.“ Kada je Milinović na

Predsjedništvu stranke nadu-

gačko ispričao što je sve pret-

hodilo njegovoj ostavci, mini-

star Tomislav Tolušić nagnuo

se prema obojici i rekao: ,,Mi-

slim da je ministar pogriješio

jernijeslušaožupanijskuorga-

nizaciju, alimislimi da jeDado

pogriješio što je tako reagirao.“

Prava bitka za HDZ u Lici tek

predstoji.Sadasesvizagrijava-

ju, razgovara se i lobira na sve

strane, rade sve moguće kom-

binatorike. Zagreb je svjestan

daMilinović ima infrastruktu-

ru, da i kao županmože dobro

organizirati ,,svoje“, a Nekić

koji s njim navodno nije u do-

brim odnosima polako gradi

svojumrežu. ,,Dado i daljemi-

sli da je svemoćan, postavio je

na mnoga mjesta u HDZ-u

svoje vjerne ljude koji uvijek

glasaju kako on kaže. Ali, to

vrijeme je prošlost“, kažu pro-

tivnici župana koji svakomalo

priprijeti da se može vratiti u

Sabor.Aondabiinjegovaruka,

možda, postala ,,opasna“ za

Plenkovićevuvećinu, pa je i šef

stranke snizio tonove iako je

javno rekao da Milinovićeva

reakcija nije bila primjerena.

Interesi, sukobi, svađe, optuž-

be, svega toga ima i bit će i da-

lje. Milinovićevi ljudi posprd-

no sumnjaju u Kovačevićevu

stručnost i spominjunovinske

tekstove koji navode da je na-

pisao knjižuljak koji je debelo

naplatio i ,,otkrio“kako jeLika

dobro geografski smještena. A

Milinovićevi protivnici kažu

da se župan već davno odmet-

nuo i nije spreman čuti niti

jednodrugomišljenje.

Tako stranačka bitka za Liku

tek ulazi u zanimljivu fazu,

gdje neće nedostajati drama-

tičnih obračuna koji će poka-

zati bliži li sepolitičkakarijera

Darka Milinovića kraju ili će

stranački veteranponovopre-

uzeti Liku, u inat Plenkoviću i

Brkiću.

Mladi Saveza nezavisnih soci-

jaldemokrata (SNSD) su 8. ja-

nuara dijelili na trguKrajine u

Banjaluci knjižice koje su na-

zvali pasoš Republike Srpske

(RS). Istosuuradili i 9. januara

u 11 opština ovog bh. entiteta.

Na ovom „dokumentu“ oti-

snut je datum izdavanja 9. ja-

nuar 2018.

Da li se radi samooduhovitom

potezumladihiliizaovogasto-

je ozbiljne ideje na kojima ova

stranka već godinama radi?

Predsjednik mladih SNSD-a

Denis Šulić izjavio je da se na

ovaj način želi obilježiti „Dan

Republike Srpske“.

-Zaovupriliku smoorganizo-

validijeljenjepromotivnebro-

šure pasoša RS-a jer smo svje-

snidaonaimaveliketurističke

potencijale. Željeli smo da

ovom aktivnošću promoviše-

mo te turističke potencijale,

našimljudima izRS-a, ali i lju-

dima koji dolaze sa strane, i

pokažemo da ima dosta pri-

rodnih bogatstava koje može-

mo iskoristiti za razvoj turiz-

ma i RS, kazao je Šulić.

Prvi ovaj dokument dobila je

premijerka RS-a i potpred-

sjednicaSNSD-aŽeljkaCvija-

nović, zakojujeovaakcijakre-

ativna i kojom može da se

privučepažnjunaonoštojeste

najvažnije zaRS.

- Ovo je jedna fina akcija mla-

dih socijaldemokrata. Mislim

da je pasoš sadržajan, da sadr-

ži onošto trebadasadrži, dase

dobro promovišemo, tako da

to nije stvar na kojoj ćemo se

zaustaviti, izjavila je Cvijano-

vić.

S druge strane, ministar civil-

nih poslova Bosne i Hercego-

vine Adil Osmanović ocijenio

je izradu nepostojećeg pasoša

sgrbombosanskohercegovač-

kog entiteta RS-a provokaci-

jom, ali i pustimželjama poje-

dinaca.

- To čak nije ni krivotvorenje

jer se ovdje radi o nepostoje-

ćimpasošima kojih nema nig-

dje. To je isto kao kada bi neko

napravio pasoš ili ličnu kartu

neke mjesne zajednice u BiH.

Taj takozvani pasoš ne vrijedi

ni u Banjaluci, kazao je Osma-

nović.

Mladi SNSD-a sličan potez

predDanRS-apovuklisuipri-

je dvije godine kada su na

adresu Ureda visokog pred-

stavnika (OHR)poslali hiljade

čestitki sporukomdaValentin

Incko i strane sudije treba da

idukući.

Iako ovo može izgledati i kao

duhovitost podmlatka SNSD

na ovaj način se nastavlja pro-

movirati politiku ove stranke

odnosnonezavisnostRepubli-

ke Srpske u futuru, ocjenio je

sociolog SrđanPuhalo.

- Oni retorički ne odustaju od

te ideje nezavisne Republike

Srpske, ali ne daju nikakve ga-

rancije i nikakva obećanja ka-

da će se to desiti. Oni samo ka-

žudasuoninosiociteidejeida

će predano raditi na tome,

objašnjavaPuhalo.

Kako kaže Puhalo, problema-

tično je što ovu ideju niko u

ovombh. entitetu ne dovodi u

pitanje.

- Opozicija mudro ćuti. Inte-

lektualci mudro ćute, navijaju

ili se slažusa tim. Takoda jedi-

ne reakcije dolaze i Federacije

BiHštonegdjeDodik i želi. To

mudiže rejting i to ga pozicio-

nirakaonekogakojenosilacte

ideje i čovjek koji se najviše za

to zalaže, i ajde da kažemo

eksluzivni patriota, dodaje

Puhalo.

I kroz jučerašnje obilježava-

nje 9. januara jedna od domi-

nantnih tema je bilo isticanje

RS-a kao države i ujedinjene

sa Srbijom.Međutim, ovaj put

Milorad Dodik se u promociji

te idejemanje pojavljuje ali su

zato o tome govorili gosti.

Kako suHDZ-ovci slamali Milinovića

Plenković Ćorić Milinović Brkić

Ćorić:

Ja na

Plitvicamamoram

imati povjerljivog

čovjeka!

Milinović:

Srami

se! Imat ćeš ti

kaznenu prijavu!

Dječije „igre državnosti“

„Pasoš“ RepublikeSrpske