Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Predstav-

nikHrvatskeuEvropskom

parlamentuposlanikJozo

Radoš smatrada jenedavna

sjednicaParlamentarnog

odbora za stabilizaciju i pri-

druživanjekoja jeodržana

ucrnogorskomparlamen-

tu, kojoj suprisustvovali i

poslaniciDemokratskog

fronta, primjer kako sasta-

nakmeđuparlamentarne

delegacije - nebi trebaloda

izgleda.

- Nije bilo prostora za ozbilj-

nuraspravunitipojednojtač-

ki dnevnog reda. Kompletno

vrijeme je pojela opozicija

kojasevratilaioptuživalasve,

vrlogrubo,uključujućiiizvje-

stioca Čarlsa Tanoka, tako da

prostora zakonstruktivnu ra-

spravu oko ključnih pitanja

nije bilo - rekao je Radoš u

razgovoru zaPobjedu.

Radoš, koji je prisustvovao

sjednici, kazao je da ponaša-

nje DF-a u Skupštini nije na-

čin na koji bi parlament tre-

baloda funkcioniše.

-Smatramdaovakvesjednice

i zasijedanje Skupštine Crne

Gore ne smiju funkcionisati

takodabudutaoci jednepoli-

tičke skupine koja je odlučila

da se vrati u parlament - kaže

poslanikEP.

Onsmatradazbogponašanja

dijela opozicije nijesu pri-

hvaćenezajedničkepreporu-

ke POSP-a i ističe da to ne

PODGORICA

–Predsjedniš-

tvaDPS-a i SD-a trebalobi

narednihdanadausaglase

kadrovska rješenjakoja će či-

niti cetinjskuvlast i koćebiti

novi gradonačelnik– saznaje

Pobjeda. Kakonamjenezva-

nično rečeno, DPSčekapar-

tijskog lideraMilaĐukanovi-

ćada sevrati iz inostranstva,

nakončega ćebiti održana

sjednicaPredsjedništva.

Zvanično o ovoj temi nije htio

da govori politički direktor

DPS-a Tarzan Milošević, već

nas je uputio na predstavnike

pregovaračkog tima Dalibor-

kuPejović iJovanaMartinovi-

ća. Oni se, međutim, nijesu ja-

vili naPobjedine pozive.

VlastuprijestonicivršićeDPS,

sa 16 odbornika, i Socijalde-

mokrate, koje imaju dva od-

borničkamjesta.Socijaldemo-

krate su u pregovaračkoj

PODGORICA

- Predsjednik

Skupštine Crne Gore Ivan Braj-

ović i ambasadorka Sjedinjenih

Američkih Država Margaret

En Uehara konstatovali su pri-

likom jučerašnjeg sastanka da

povratak dijela opozicije dopri-

nosi kvalitetnijempolitičkom

dijalogu, na šta je u prethod-

nomperiodu ukazivano kako u

domaćoj tako i umeđunarod-

noj javnosti.

Ambasadorka Uehara je česti-

tala predsjedniku parlamenta

na postignutim rezultatima

od preuzimanja mandata

u novembru 2016. godine,

posebno akcentujući dodatno

unapređenje izbornog zako-

nodavstva, imajući u vidu

predstojeće predsjedničke i dio

lokalnih izbora. Sagovornici su

se složili da se mediji u Crnoj

Poslanik Evropskog parlamenta Jozo Radoš

smije biti pravilo.

- Moglo se ozbiljnije ući u ra-

spravu,aligospodaizopozicije

samo su željela optužiti sve,

koga su stigli. Prostora za

argmentovanu raspavu nije bi-

lo. Kad se na takav način vode i

redovne sjednice Skupštine,

ondatonijedobarnačinkomu-

nikacije, jer se procesi u parla-

mentu zasnivaju na argumen-

tovanoj raspravi, a ne samo na

međusobnom optuživanju,

poručio jeRadoš.

Komentarišući činjenicu da je

takozvanagrađanskaopozicija

i dalje van parlamenta, Radoš

kaže da je napuštanje skup-

štinskih klupa i bojkot riskan-

tankorak.

-Kadajednomnapustiteparla-

mentondaseteškovratiti.Zato

smatram da je za dobro Crne

Gore bolje da se vrate u parla-

ment, pa makar suočeni i sa

teškimoptužbama,asveunadi

da će se djelovanjem u parla-

mentu ublažiti zategnuti od-

nosi i da će ta komunikacija

postati malo uljudnija - rekao

je sagovornikPobjede.

Govoreći o najboljem načinu

pristupanja Crne Gore Evrop-

skoj uniji, Radoš kažeda jepri-

stup regate po kojemse napre-

dak svake zemlje mjeri prema

vlastitim postignućima bolji

način od tzv „paket“ pristupa,

iako je, priznaje, na početku

procesa zagovarao zajednički

pristup.

- To ne znači da se zemlje ne

bi vrednovale pojedinačno, ali

bi se na neki način pokušalo

cjelovito i možda više pristu-

pati tim zemljama, zato što se

suočavajusasličnimproblemi-

ma - smatraRadoš.

Prevlakanijeprepreka

Predsjednik Evropske komisi-

je ŽanKlod Junker nedavno je

kazaodazemljeZapadnogBal-

kanaprijepristupanjaEU,mo-

raju riješiti granična pitanja.

Radoš međutim smatra da ne-

riješeno pitanje Pre-

vlake neće nega-

tivno uticati na

pregovaranje

Crne Gore sa

Briselom.

- Prevlaka ne

bi trebalo da

bude pro-

blem. Hr-

vatska i Cr-

naGorasuse

dogovor i l e

da sva pitanja

koja ne uspiju

riješiti bilateral-

nim putem, ri-

ješenameđunarodnimsudovi-

ma. To recimo u Sloveniji nije

bio slučaj. Slovenija je odbijala

riješiti granično pitanje na tim

sudovima i očekivalada tomo-

že riješiti na neki drugi način

povoljniji za sebe, objasnio je

Radoš. Zbog toga je, kaže, Slo-

venija blokirala Hrvatsku, a

onda tražila adhok arbitražu.

-Po tomdogovoru, Slovenija je

za sebe pokušala postići po-

voljniju poziciju, aHvratska je

na to morala pristati kako bi

skinulablokadu.Tojebilaneka

vrsta ucjene - rekao je Ra-

doš.

Vjeruje da se to neće

dogoditi u hrvatsko-

crnogorskim odno-

sima.

- Mislim da bi sve

zemlje na tom

prostoru trebale

prihvatiti to nače-

lo. Dakle da se gra-

ničnisporovirješava-

ju na međunarodnim

redovnim sudskim

instancama za koje onda nema

ni prethodnih ugovora i koji se

onda bespogovorno moraju

prihvatiti - dodajeRadoš.

Očekuje da će pitanje Prevlake

biti pokrenuto sa crnogorske

strane, jer, kako kaže, nema ra-

zlogadaHrvatskatoneprihva-

ti, ubijeđendaZagrebneće ko-

ristiti ili zloupotrebljavati

položaj članiceEU, kaošto je to

Hrvatskoj radila Slovenija.

UticajMoskve

Odgovarajući na pitanje o

eventualnom ruskommiješa-

njuupredsjedničke izborekoji

na proljeće očekuju Crnu Go-

ru, Radoš kažeda seuticajMo-

skve teškomože izbjeći.

- Rusija na sve moguće načine

pokušava da se uključu u unu-

trašnjepolitičkeprocesepoku-

šavajući da pojača svoj interes

na tomprostoru, ne samouCr-

nojGorivećinaširemprostoru

jugoistočne Evrope, tako da se

to ni ovog puta nemože isklju-

čiti - ocijenio je on.

On naglašava da jasna pravila i

razvijeneiprecizneprocedu-

re izbora otežavaju svako

stranouplitanje.

- Interes Crne Gore je da ima

takveproceduregdjećemije-

šanje Rusije ili bilo koga dru-

gog sa strane biti ako ne one-

mogućeno onda makar

otežano - naglasio jeRadoš.

Dodaje i da je za validan iz-

borni proces neophodno

uvažiti preporuke OEBS-a i

da bi bilo dobro da je u njiho-

voj realizaciju učestvovala i

opozicija, ali s obzirom da se

to nije desilo onda je, vjeruje,

na vlastima još veća odgovor-

nost.

-Odnosi uCrnojGori sudo te

mjere zategnuti, koliko god

da je kvalitetna implementa-

cija i primjena tihpreporuka,

teško je očekivati da neće biti

prigovora na vjerodostojnost

izbora. Ali na vlastima je da

pokušaju da učine sve da taj

izborni process bude vrlo ja-

san vrlo transparentan i pra-

vedan - zaključio jeRadoš.

JovanaĐURIŠIĆ

EU se nećemiješati u izbor

predsjedničkih kandidata

Komentarišući mogućnost da se bivši premijer Milo Đuka-

nović kandiduje za predsjednika Crne Gore, ali i spekulacije

da EU ne podržava takvu odluku, Radoš kaže da niko nema

pravo da se miješa u odluku bilo koga da se kandiduje i bude

izabran.

- Zbog svog dugogodišnjeg vladanja, Đukanović jeste osoba

koja je kontroverzna i trn u okumnogima. Međutim, teško

će se bilo komoći miješati u demokratsko pravo svakog

građanina da se kandiduje i da bude izabran pa makar to bio

i Milo Đukanović. Pretpostavljamda se EU u to neće miješati,

ni direktno, ni iza kulisa. On ima pravo da se kandiduje i to

je pitanje njegovih političkih, i procjena njegove stranke. Ne

očekujembilo kakvomiješanje ili sugestije sa strane - poručio

je poslanik EP.

Cetinje i dalje bez formirane vlasti

Novi gradonačelnik „čeka“

predsjedništva DPS-a i SD-a

platformi potencirale da im

rukovodeće pozicije nijesu

prioritet, već „programi način

rješavanja brojnih izazova u

kojima se Cetinje nalazi“.

Ipak, DPS je prihvatila njihov

zahtjev da Aleksandar Bogda-

nović više ne bude prvi čovjek

Cetinja. Iako još nema konač-

nog dogovora o kandidatu za

gradonačelnika, umedijima se

pominjaloimeAleksandraKa-

šćelana, člana cetinjskog od-

bora DPS-a, ali i Oskara Hute-

ra, Borislava Prlje, Borislava

Pravilovića,MilošaRažnatovi-

ća i SretenaMrvaljevića.

Pregovori o formiranju vlasti

počeli su 13. decembra. Prego-

varački timDPS-a čine mini-

star poljoprivredeMilutin Si-

mović, članica Predsjedništva

DPS-a Daliborka Pejović, no-

silaclisteDPS-anaizborinana

Cetinju Aleksandar Bogdano-

vićipredsjednikOODPSCeti-

nje Jovan Martinović. U ime

Socijaldemokrata pregovarali

su potpredsjednik Damir Še-

hović, predsjednikOOSDCe-

tinje Ivan Gazivoda, kao i Go-

ranPetrović i Ivan Ivanović.

Izbori na Cetinju održani su

26. novembra.

I.K.–N.Z.

Povratak opozicije doprinosi

kvalitetnijemdijalogu

Gori nalaze pred izazovima

dalje profesionalizacije i objek-

tivnog izvještavanja, posebno

kada je riječ o Javnom servisu.

Brajović je zahvalio Sjedinje-

nimAmeričkimDržavama na

kontinuiranoj podršci reform-

skimprocesima usmjerenim

ka nastavku demokratizacije

crnogorskog društva, čemu je

članstvo u NATO-u dalo poseb-

nu potvrdu.

R.P.

Predsjednik Skupštine primio ambasadorku SAD

Margaret EnUehara i IvanBrajović

JozoRadoš

Cetinje

Skupština ne

smije biti talac

Demokratskog

fronta