Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

CrnomGorom

KOLAŠIN

– Skoropetnaest

kilometaraodplanineBjela-

sice i budućeg tunela

„Ključ“naputuBerane–

Kolašin, pa svedoobaleTa-

re „putuje“ zemljakoja se

iskopa i potomistovarana

lokaciji Sportske zone. Njo-

me sepopunjavaudubljenje

pored samog šetališta i ubli-

zini rijekeTare.

Ta operacija koja je „nuspro-

dukt“velikogprojekta izgrad-

nje puta od Berana doKolaši-

na, preko planine Bjelasice,

izazvala je brojne kontrover-

ze.Dalisezemljamoralavozi-

ti toliko kilometara, da li je

kvalitetna da bude podloga

zeleniluSportskezone, koliko

košta i ko ima sve koristi od

tog transporta. Činjenica jeda

se kubici zemlje na atraktiv-

noj lokaciji nijesu mogli isto-

variti bez znanja i saglasnosti

lokalne uprave. No, o kakvom

se poslu radi i ko ga je zaklju-

čio nijesmo saznali, jer na pi-

Kolašin:

Kontroverze zbog gomila zemlje na atraktivnoj lokaciji

Ko ,,zatrpava“ sportsku zonu

tanja poslata opštinskom se-

kretarijatu nijesmo dobili

odgovore.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, lokalna uprava je na-

platila lokaciju za istovaranje

zemlje. Prema drugoj, ustupi-

la ju je besplatno da bi se po-

punila udubljenja pored šeta-

lišta koje „razdvaja“ rijeku

TaruodSportske zone.

A građani negoduju. Milidrag

Bulatović, inženjer poljopri-

vrede u penziji, nekadašnji

direktor preduzeća „Sinjavi-

na“ i službenik koji je u lokal-

noj upravi vodio računa o ze-

lenim površinama, najavio je

podnošenje krivične prijave

protivNN lica

.

- Ovo je primjer neodgovor-

Nejasnomi je zašto ćute ekolozi i nevladine organizacije. Kada posijeku jednu jelu ili lipu

svi „skoče“, a sada ćute iako se urušava ovaj lijepi prostor – negodujeMilidrag Bulatović

nogodnosaprematakodrago-

cjenom prostoru kao što je

Sportska zona. Skoro pola vi-

jeka se prostor poredTare ču-

va da bude Sportska zona. Sa

ovim gomilama zemlje se na-

stavlja njegovo urušavanje i

zbog toga ću podnijeti krivič-

nu prijavu. Nejasno mi je za-

što ćute ekolozi i nevladine

organizacije. Kada posijeku

jednu jelu ili lipusvi „skoče“, a

sada se ćuti iako se urušava

prostorSportskezone–nego-

dujeBulatović.

On jenegodovanje izrazio i na

Fejsbuk stranici „Kolašin ima

Budućnost“ i dobio podršku

velikogbrojaKolašinaca.Eko-

lozi se zvanično još ne izjaš-

njavaju, ali su u komentarima

kazali da se radilo o nekvali-

tetnoj zemlji koja je izvađena

prilikomkopanja tunela i koja

ne može biti dobra podloga

budućemzeleniluuSportskoj

zoni.

Na potezu je lokalna uprava

da odgovorima stavi tačku na

kontroverze.

Dr.DRašKoViĆ

naDlEŽniĆUTE:

Zemljakoja je istovarenauSportskoj zoni

KoToR:

Kontrafor vraćen namjesto, nastavljena sanacija bedema

Stubovi ojačani sa

šest kubika betona

Podvodni snimci pokazali su na višemjesta sklonost ka daljemobrušavanju

drevnih bedema, što podrazumijeva nastavak radova na njihovomučvršćivanju

cijelomdužinomuz rijeku Škurdu sa sjeverne strane grada - kazao je Rato Brajković

SniMCiPoKaZaliRanJiVoST:

Radovi nakontraforu

KOTOR

-Kontraforurijeci

Škurdi, koji seudecembru

2016. godineodvojiooddije-

lakotorskihbedema, vraćen

jena svojemjesto. Juče je

počelo izlivanje temelja is-

podpovršinevode, podbeto-

niranje, bedema i stope, a

posaoćebiti završendanas

dokrajadana– rekao jedi-

rektorDirekcije zauređenje

i izgradnjuKotoraRato

Brajković.

Više od šest kubika betona je

izliveno u temelj prvog kon-

trafora, na prostoru između

ljetnje pozornice i mosta pre-

ma Tabačini. To je manji dio

količine kojom će konačno taj

dio bedema biti učvršćen i

spriječenonjegovodaljeobru-

šavanje.

Snimak

Kontrafor je stopa koja služi

za ojačanje drevnih zidina, ali

koja za njih nije konstrukcio-

no vezana. Brajković dodaje

da će na isti način biti osnažen

susjednikontrafor,kojegjevo-

da takođe potkopala, kao i zi-

dovi izmeđunjih.

Kontrafor je stopa koja

služi zaojačanje drevnih

zidina, ali koja zanjihni-

je konstrukciono vezana

- Sve je napunjeno betonom,

injektirano i trajno obezbije-

đeno - kazao jeBrajković.

Prijepočetka radovanavraća-

njukontraforaDirekcija jena-

ručila snimanje dna na lokaci-

jama gdje se stubovi nalaze,

koje su uradili ronioci Regio-

nalnogcentrazaobukuronila-

cazapodvodnodeminiranjeiz

Bijele.

- Na više mjesta se pokazala

sklonost ka daljem obrušava-

nju drevnih bedema, što po-

drazumijeva nastavak radova

na njihovom učvršćivanju ci-

jelom dužinom uz rijeku

Škurdu sa sjeverne strane gra-

da - kazao jeBrajković.

On dodaje da snimci precizno

pokazuju da su kontrafori

praktičnovisiliidanijesuima-

li nikakav oslonac.

-Voda jeodradilasvoje i treba-

će dosta angažovanja i rada da

se saniraju sva problematična

mjesta koja su se pojavila na

bedemima –dodaje on.

Bedemi

Po završetku radova na kon-

traforu i sanacije južnog be-

demskog zida na Gurdiću,

uslijediće dalje ojačavanje di-

jelabedemačiji su temelji uri-

jeci Škurdi.

- Odmah poslije ovih radova

nastavlja se sa obezbjeđenjem

cjelokupnih bedema koji su u

rijeci, a treba da se podbetoni-

ra i obezbijedi i diobedemaod

Gurdića. Predstoji raspisiva-

nje tendera, što će samo uspo-

riti nastavak radova, ali neće

uticati na efikasan i stručan

rad koji će biti završen u pred-

viđenom roku. Taj složeni po-

sao je usaglašen sa Upravom

za zaštitu kulturnih dobara,

tako da je vraćanje kontrafora

sprovedeno u potpunosti po

projektu - podsjetio je Brajko-

vić.

Posao vraćanja kontrafora uz

bedem i izlivanje temelja ko-

štao je nešto manje od 50.000

eura.

S.M.

RatoBrajković

Podstaći razvoj malih

i srednjih preduzeća

CEDIS: Radovi

u opštini Cetinje

TIVAT

– Ambasadorka Ujedi-

njenog Kraljevstva Velike Bri-

tanije i Sjeverne Irske u Crnoj

Gori Alison Kemp boravila je

juče u prvoj zvaničnoj posjeti

Tivtu, a domaćini su joj bili

predsjednica opštine, dr Sne-

žana Matijević i potpredsjed-

nik Dejan Maslovar.

Kako je saopšteno iz kabineta

Matijević, ambasadorka je

razgovarala sa predstavni-

cima lokalne uprave o njiho-

vom viđenju uticaja inostra-

nih projekata na dalji razvoj

Tivta, o strateškom značaju

Aerodroma Tivat, o proble-

mima sa kojima se lokalna

uprava suočava, ali i o viziji

budućnosti grada.

- Bilo je riječi i o položaju

manjina, te važnosti jednakog

odnosa ka svim činiocima

društvenog života. Poseban

akcenat posjete stavljen je na

važnost podsticaja razvoja

malih i srednjih preduzeća,

odnosno preduzetništva,

pa je ambasadorka tokom

posjete upoznata o svim akiv-

nostima opštine na tom polju.

Ambasadorka je podsjetila

kako će Velika Britanija u julu

2018. godine biti domaćin

samita Berlinskog procesa

koji okuplja zemlje Zapadnog

Balkana - navodi se u saopšte-

nju.

S.K.

Ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva posjetila Tivat

BiloJERiJEČiioManJinaMa:

Matijević, Kemp iMaslovar

PODGORICA

– Crnogorski elektrodistributivni sistem danas

nastavlja radove za kvalitetnije i sigurnije napajanje električ-

nom energijom samo u opštini Cetinje. Od osam do 16 sati bez

struje ostaće naselja Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari,

Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štita-

ri, Orašani, Mikulići i Tomići.