Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

CrnomGorom

ULCINJ:

Sekretar Aleksandar Dabović o primjeni Zakona o planiranju i izgradnji

Računajuna 54miliona

od ,,divljih“ objekata

ULCINJ

–Lokalna samou-

pravabi od legalizacijenele-

galnihobjekataunarednih

deset godinamoglada zara-

di 54miliona eura–kazao je

Pobjedi sekretar zaprostor-

noplaniranje i održivi ra-

zvoj AleksandarDabović.

On dodaje da uUlcinju ne po-

stoji precizna evidencija o

broju ,,divljih“ objekata, ali

pretpostavljada ihimanekoli-

kohiljada.

- Sudeći po podacima koje na

terenu prikuplja komisija za

identifikacijunelegalnihobje-

kata, očekujemo da će ih biti

više od 5.000–kažeDabović.

Na osnovu te procjene, objaš-

njava on, napravljena je raču-

nica o potencijalnim prihodi-

ma od legalizacije.

- Pretpostavimo da prosječni

nelegalniobjekatima300kva-

dratnihmetara, adaprosječna

cijena naknade bude 36 eura.

Kada to pomnožimo sa pret-

postavljenim brojem od

5.000 nelegalnih objekata,

dobijamo da će opština u

narednih120mjesecipri-

hodovati54milionaeura

–precizirao jeDabović.

Zahtjevi

Zakon o planiranju i iz-

gradnji važi od 16. okto-

bra prošle godine. Vla-

snicibespravnihobjekata

treba da podnesu zahtjev za

legalizaciju u roku od devet

mjeseci od stupanja zakona

na snagu, odnosno zaključno

sa 17. julom2018. godine. Ako

to ne urade, predviđeno je

plaćanje naknade za korišće-

nje prostora opštini, uveća-

nogporezazabespravniobje-

kat i konačno uklanjanje

objekta. Dabović kaže da je

interesovanje građana solid-

no.

Opština je djelimično ispunila uslove koji proističu iz zakona. Donijeli smo programprivremenih

objekata, imenovali glavnog gradskog arhitektu, u toku je izrada deset planskih dokumenata,

predstoji donošenje odluke o naknadi za komunalno opremanje, o naknadi za korišćenje

prostora, te odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja – kaže Aleksandar Dabović

KOMISIJAPOPISUJENELEGALNEOBJEKTE:

Ulcinj

AleksandarDabović

- Interesovanja ima, građani

dolaze,uzimajuobrascezale-

galizaciju i angažuju geome-

tre. Do sada su podnijeta 22

zahtjeva, nijedan nije odbi-

jen, samo su oni koji su bili

nepotpuni vraćeninadopunu

–kazao jeDabović.

Obaveze

Lokalna uprava djelimično je

ispunila obaveze koje ima po

Zakonu o planiranju i izgrad-

nji. Prostorno-urbanistički

plan donijet je umartu prošle

godine, a teritorija opštine

(Ne)moguća legalizacija

Zakon ne predviđa legalizaciju svih ,,divljih“ objekata.

- Oni objekti koji ne budumogli da se legalizuju biće uklonje-

ni, shodno članu 170 Zakona o planiranju prostora. Do ukla-

njanja objekta, njegovi vlasnici su dužni da plaćaju lokalnoj

samoupravi godišnju naknadu za korišćenje tog prostora

– objašnjava Aleksandar Dabović.

,,pokrivena“ sa još 45 plan-

skihdokumenata.

- Sekretarijat ćezapočeti reor-

ganizaciju u skladu sa Zako-

nom o planiranju prostora.

Donijeli smo program privre-

menih objekata i imenovali

Valjona Buzukua za vršioca

dužnosti glavnog gradskog ar-

hitekte. U toku je izrada deset

planskih dokumenata koji bi

trebalodabuduusvojenido14.

jula. Takođe, donijećemo od-

luke o naknadi za komunalno

opremanje, o naknadi za kori-

šćenje prostora, te odluku o

obezbjeđivanju alternativnog

smještaja. Završićemo izradu

započetih planskih dokume-

nata i donijeti plan komunal-

nog opremanja građevinskog

zemljišta –najavio jeDabović.

Brojke

PremapodacimaMinistarstva

održivog razvoja i turizma iz

2015. godine, uCrnoj Gori ima

43.870 nelegalno podignutih

objekata. Riječ je o objektima

zakojenije izdatagrađevinska

dozvola, izvođač jeprekoračio

dozvoljene gabarite ili ne po-

stoji upotrebna dozvola. Naj-

više ih je u Podgorici - 16.548,

slijedi Bar u kojem je besprav-

no podignuto 5.614 objekata,

paUlcinj (4.968),Tivat (2.636)

i Bijelo Polje (1.913). Na zače-

lju liste su Šavnik i Plužine u

kojimapostoji samojedan, od-

nosno šest ,,divljih“ objekata i

Andrijevica sa 59.

I.TERZIĆ

zahtjeva za legalizacijupod-

nijeta su sekretarijatudo sada

22

ROŽAJE

– Planinarsko-skijaš-

ki klub ,,Hajla“ ovog vikenda,

22. put, organizuje Memorijal-

ni pohod „Safet Mavrić Ćako“.

Pedsjednik kluba Fevzija Kur-

tagić kaže da je interesovanje

veliko te da je učešće potvrdi-

lo 220 ljubitelja planine.

- Ekspedicija će krenuti u

subotu u sedam časova

iz Bandžova ka vrhu Hajle

visokom 2.403 metra. U plani-

narskim domovima ,,Grope“

i ,,Bandžov“ biće smješteno

oko stotinu učesnika, dok

je kompletno selo Bandžov

rezervisano za ostale planina-

re. Jedan dio gostiju će pres-

pavati u gradskim smještajnim

objektima. Za sve učesnike

predviđen je topli obrok u pla-

ninarskom domu

,,Grope“, a da bi cijela manife-

stacija bila uspješna pobrinu-

li su se naši prijatelji, lokalna

uprava, Planinarski savez Crne

Gore, Turistička organizacija

Rožaje, Ski-centar ,,Hajla“,

kompanija ,,Elkos“, rožajsko

OB i mnogi drugi – naglašava

Kurtagić. Ukoliko im vrijeme

bude naklonjeno, planinari će

se popeti na vrh Hajle oko 14

časova.

- Kuriozitet ovog pohoda je taj

što će u ekspediciji učestvova-

ti nekoliko planinara iz bivših

jugoslovenskih republika

koji su osvojili Mont Everest,

što nam je zaista čast – kazao

je Kurtagić.

Pohod na Hajlu održava se u

znak sjećanja na Safeta Mavri-

ća Ćaka, poznatog planinara

koji je prije 22 godine tragično

izgubio život na Hajli pripre-

majući se za osvajanje Mont

Everesta.

F.KALIĆ

Rožaje 22. put domaćin ljubitelja planine

Hajlu pohodi 220

planinara iz regiona

Dar kompanije Telemah opštini Nikšić

Straševina dobila dječje igralište

NIKŠIĆ

–Uokviruekološke

kampanje „Neprljaj. Nemaš

izgovor“ kompanijaTele-

mah i Total TVdonirali su

tri igralištaNikšiću, Podgo-

rici i Baru. IgrališteuNikši-

ćupostavljeno je, po izboru

opštine, unaseljuStraševi-

na.

Sekretar za uređenje prostora

i zaštitu životne sredine u op-

štini Nikšić Nebojša Adžić za-

hvalio je u ime lokalne uprave

na poklonu.

- Srećni smo i zahvalni Tele-

mahu što su naši mališani za

Novu godinu dobili ovako di-

vanpoklon. Igralište jevećpo-

stalojednoodnjihovihomilje-

nih mjesta za igru. Koristim

priliku da pozovem i druge

kompanije da prate primjer

Telemaha, kako bismo Nikšić

zajednoučinili jošboljimmje-

stom za život - saopštio je Ad-

žić.

Direktorica kompanije Tele-

mahTanjaMilošević kazala je

da će tokom kampanje, pored

DJECAUŽIVAJU:

Detalj sa igrališta

postavljanja igrališta, organi-

zovati brojne akcije čišćenja i

ozelenjavanja, a mališani će

učiti o zaštiti prirode.

- Donacijom želimo da omo-

gućimomališanimaprostorza

igru na otvorenom, te da ih na

taj način povežemo sa priro-

dom. Poredmobilijara kao što

su tobogani, ljuljaške, klacka-

lice i penjalice, postavili smo i

kante za smeće, kako bismo ih

od malih nogu naučili gdje se

odlaže otpad i kako se čuva

okolina. Dječija igrališta pla-

niramodapoklonimoidrugim

gradovima u Crnoj Gori, a za

mališane pripremamo eduka-

tivne predstave i zanimljive

knjige o zaštiti prirode - saop-

štila jeMilošević.

S.D.

Uokviru ekološke kam-

panje „Ne prljaj. Nemaš

izgovor“ kompanija Te-

lemah i Total TVdonira-

li su tri igralištaNikšiću,

Podgorici i Baru