Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

Hronika

BAR

–DržavljaninKosovaValton

Duraj (21) uhapšen je sinoć zbog

sumnjeda jeučetvrtakvečepo-

kušaodaubijeBaraninaNusreta

MalikeLičinu (41) unaselju Ilino.

BarskapolicijaprivelajeiNusretovu

suprugu,SabihuLičinuzbogsumnje

da je pomogla Duraju i za samo 24

sata uspjela da riješi zločin koji se

odigraouporodičnoj kući Ličina.

Sabihu Ličinu i Duraja sinoć su sa-

slušali barski inspektori, koji su

ostali zatečeni međusobnim op-

tužbama osumnjičenih.

PremanezvaničnimsaznanjimaPo-

bjede, oni su prebacivali odgovor-

nost s jednog na drugo.

Nekoliko činjenica navelo je istraži-

telje da posumnjaju u priču Sabihe

Ličine, koja jenakon ranjavanjanje-

nogsupruga ispričalada jebilauku-

patilukada se zločindogodio.

Prema nezvaničnim informacijama

iz istrage, osnovano se sumnja da je

Sabiha ostavila otključana vrata i to

jebio tragda inspektori posumnjaju

unjen iskaz. Otkrili suda suLičina i

Duraj bili intimni prijatelji.

Istražitelji su pronašli pištolj u kući

Duraja koji je poslat na vještačenje.

Prema sumnjama policije, ona je

otvorila vrataDuraju.

Nusret Ličina je ranjen preksinoć u

barskom naselju Ilino. Napadač je

imao kapuljaču, ušao je u Ličininu

kuću i unjega ispalio više hitaca.

Ličina je u pucnjavi zadobio više

prostrijelinih rana, ali mu život nije

u opasnosti. Napadač je ispalio pet

hitacaodkojihsutripogodilaLičinu

– jedanuobraz, drugi u lijevi lakat, a

treći u desnu šaku. Kako je Pobjedi

saopšteno od izvora istrage, Sabiha

Ličinajeuvrijemenapadananjenog

suprugabilaukupatilu.

A.G.–V.K.V.

PODGORICA

–Predsjednik

opštinePlavOrhanŠahma-

nović sedopunjenomoptuž-

nicomtereti da jenanio

2.745. eura štetebudžetu, a

ne 12.000eurakoliko se

sumnjičioprvobitnimak-

tomTužilaštva.

Sudski proces vodi sutkinja

SuzanaMugoša.

Šahmanović je juče ispred

zgrade Višeg suda u Podgorici

medijimasaopštiodasepotvr-

dilo ono što je ispričao tokom

prvog suđenja, da nije oslobo-

dio investitora od plaćanja

11.000 eura već 2.745 eura ako

plaća u ratama, ili 2.100 eura

akoplati cjelokupan iznos.

- To sampotpisao. Uslov je bio

i da investitor zaposli do 15 lju-

di–kazaojeŠahmanović.

B.R.

PODGORICA

–Srpski dr-

žavljaninMiljanBulatović i

Vladimir Šmanja izBanjalu-

ke juče suupodgoričkomVi-

šemsudunegirali učešćeu

organizaciji likvidacijeBud-

vaninaĐorđaBorete i slu-

čajne žrtveDraganaZečevi-

ća, 7. decembra 2016. godine.

Sudski proces vodi sutkinja

BiljanaUskoković.

PoredBulatovića i Šmanje, op-

tužnicom za ubistvo Borete i

Zečevića obuhvaćeni su Bud-

vaninVasilijeRafailović,kojije

označen kao organizator kri-

minalne grupe, i članovi Ratko

Vušović iz Budve i Bjelopoljac

IvanCicmil koji suubjekstvu.

Istražitelji su, kako senavodi u

optužnici,pronašliDNKoptu-

ženog Bulatovića na kacigi ko-

ja jesamotorombilasakrivena

u iznajmljenoj garaži u Potko-

šljunu. Ukacigi jebio i ključna

kojem su takođe tragovi optu-

ženogBulatovića, piše između

ostalog u aktu tužilaštva.

-Nijesambio člannikakve kri-

minalne organizacije niti po-

znajem bilo koga iz optužnice

osimŠmanje sa kojim samdu-

gogodišnji prijatelj. Nijesam

poznavao ni pokojne Boretu i

Zečevića – kazao je optuženi

Bulatović.

Zakupgaraže

On je naveo da već dugo radi u

Agenciji za nekretnine koju je

nekadavodiosakumomŠćeki-

ćem. Nakon kumove pogibije,

Bulatovićnavodidajenastavio

posao izdavanja stanova ali i sa

poslom fitnes instruktora ko-

jimse ranije bavio.

Bulatović je kazao da ga je po-

četkom 2016. telefonom po-

zvala osoba koja se predstavila

kaoĐole ili Đuro.

-Pitaomedalimogudamuna-

đem garažu koju bi zakupio,

što sam i uradio – kazao je Bu-

latović.

On je naveo da se za pomoć

obratioŠmanjikojijeradiokao

konobar.

- Šmanja je zbog prirode posla

kojimse bavio znaodosta ljudi

a i biomi jedužan500, 600eu-

rakoje samhtiodaprebijemsa

njim preko ovog posla. Šmanji

samrekaodajegaražazamene

- kazao jeBulatović.

Poslije nekoliko dana osoba

kojajehtjeladaiznajmigaražu

se javila Bulatoviću koji mu je

tom prilikom kazao da je pro-

našao traženi prostor i da za-

kup za godinu iznosi 700 eura.

- Iznajmljivanje je iznosilo

600 eura za godinu, ali ja sam

rekao da je cijena 700 eura.

Moja zarada je bila 100 eura -

ispričao jeBulatović.

On je naveo da je osobi koja ga

je zvala telefonom pokazao

gdje se nalazi garaža.

- To je jedini put da sam bio u

blizini garaže. Nijesam ni ula-

zio unutra već sam rekao da je

garažno mjesto treće u redu.

Tada sam od zakupca uzeo

400 eura. Rekao mi je da će se

javiti za mjesec da mi da osta-

tak novca – ispričao je Bulato-

vić.

Poslije nekog vremena, kako

objašnjava, neko ga je pozvao i

pitao da li garaža može da se

pregradi.

- Nakon konsultacija Šmanje

sa vlasnikom garažnog mjesta

javio sam klijentima da mogu

da naprave pregradu, pod

uslovomdanakonistekazaku-

pauklonepregraduivratepro-

stor uprvobitno stanje.

Odgovarajući na pitanje svog

branioca, advokataMarka Ra-

dovića,Bulatović jekazaoda je

poslije ubistva Borete pozvan

da dođe u zgradu budvanske

policije, što je i učinio.

- Došao sam u zgradu policije

pola sata nakon poziva. Tamo

sam dao izjavu. Slučajno sam

od policijskih službenika koji

su razgovarali između sebe

čuoda je Šmanja u tomtrenut-

kuprisustvovaopretresugara-

že – ispričao jeBulatović.

Optuženi Vladimir Šmanja je

iskazom koji je juče dao pred

sudom potvrdio Bulatovićeve

navode vezano za iznajmljiva-

nje garažnogmjesta.

ODNK

Prije nego je počeo sa izlaga-

njem, Šmanja je kazao da je ja-

ko uplašen zbog svega što mu

se dešava.

- Osjećam se toliko preplašeno

jer nijesam kriv. Imao sam dva

puta problem u Istražnom za-

tvoru. Pokušali su dva puta da

me napadnu i zbog toga sam u

potpunoj izolaciji. Zato sam

ovakoiuplašen–pojasniojeon.

Nakon pauze od nekoliko mi-

nuta, kolikomu je trebaloda se

sabere, Šmanja je ispričaoda je

sve počelo kada mu je Miljan

tražio da za njega nađe garaž-

nomjesto.

Garažu je iznajmio od Ljubiše

Baćovića koji se bavi izgrad-

njomzgrada.

- Sa njimsamsklopio ugovor o

zakupu i tomprilikommu dao

100 eura. Baćović mi nije pra-

vio problemoko ostatka novca

koji sam mu ostao dužan –

ispričao je Šmanja.

Zato, kada ga je Baćović po-

zvao zbog neke štete na rampi,

nepostavljajući pitanjekako je

do nje došlo, platio je dvadeset

eura za popravku.

Istakao je da je samo jednom

bio u garaži, a da je drugi put

tamo otišaoupratnji policije.

-Tamo jebilapolicija sadugim

cjevima. Bili su vidno uznemi-

reni jer jepretresgaražepočeo

u 17.30 časova kada je već pao

mrak–kazao je Šmanja.

Za vrijeme pretresa garaže on

je stajao ispred sa još dva svje-

doka i tužiocem, dok suuunu-

trašnjosti bili forenzičari.

Šmanja nije sporio da je potpi-

sao zapisnik o pretresu, ali je

kazaodajetouradiojerjesma-

traoda tomora učiniti.

Istakao je da ne poznaje nikog

od optuženih, osim Bulatovi-

ća, kao ni stradale u pucnjavi

koja se dogodila u lokalu „Tro-

fej“ uBečićima.

Šmanja jekazaodauoptužnici

nijenavedenogdjejetačnoina

kom predmetu nađen njegov

DNK.

Uloge

Prema navodima optužnice,

RafailovićiBulatovićoznačeni

sukaoorganizatorikriminalne

grupekojajelikvidiralaBoretu

dok je kao slučajna žrtva stra-

dao Zečević. Tomprilikomra-

njen je i vlasnik lokala Ivo Sta-

nišić.

Kaočlanoviovekriminalneor-

ganizacije koji su, prema stavu

istražitelja, pomogli izvršenje

ovog zločina označeni su Vu-

šović, Cicmil i Šmanja.

Rafailović i Vušović se terete

da sudirektni izvršioci ubistva

Borete i Zečevića.

Kako se navodi u optužnici,

Rafailović je prema Boreti,

Stanišiću ali i ostalim gostima

lokala „Trofej“ ispalio više hi-

taca iz automatske puške sa

motora kojim je upravljao Vu-

šović.

Likvidacija je, kakosenavodi u

aktima Tužilaštva, planirana

pola godine.

Kako je prema planu sve bilo

obezbijeđeno za likvidaciju

Borete, Vušović i Rafailović su

7. decembra iz garaže uzeli

motor i oružje, nakon čega su

se uputili prema lokalu „Tro-

fej“ u Bečićima gdje je Boreta

ispijao kafu.

- Vušović je uzeomotocikl dok

je Rafailović automatsku puš-

ku zavio u materijal kako bi je

prikrio–navodiseuoptužnici.

Pošto su ostvarili naum, ubice

su vratile motor u garažu, dok

je pušku iz koje je počinjen

zločin, kako se navodi u aktu

Tužilaštva, Rafailović ponio sa

sobom.

B.R.

Barska policija uhapsila osumnjičene za pokušaj ubistva sugrađanina Nusreta Ličine

Supruga žrtve i njen prijatelj sa

Kosovameđusobno se optužuju

Suđenje optuženima za učešće u organizaciji ubistva Borete i Zečevića

Optuženi negiraju zločin,

DNKBulatovića na kacigi

Jovan Boreta: Ne znamzaštomi je sin ubijen

Jovan Boreta juče je u sudnici Višeg suda ka-

zao da ne zna zbog čega je njegov sin Đorđe

ubijen.

- Kao roditelj bio sam izuzetno ponosan na

svog sina. Bio je speci ično dijete, nikad se nije

svađao ni sa porodicomni sa bilo kim. Nije se

suprotstavljao nikompa ni stricu koji je pone-

kadznaodagaprekorištoneradiviše.Samobi

izašaoizprostorije,alisenebisuprotstavljaoni

svađao–kazaojeotacpokojnogĐorđaBorete.

Onjenaveodajebioubudvanskojkafani ,,Mo-

gren“ kada jeprijatelju sakojim je sjedio javlje-

nodamu jesinubijen.

Prijatelj mu je rekao da će on da ga vozi, što je

JovanBoretaodbiojerjeucentarBudvedošao

svojimautomobilom.

Navodi da jepomislioda seĐorđeozbiljnopo-

vrijedio kosom jer je prethodno otišao da po-

kosi porodično imanje.

- Kada sam ušao u kuću zatekao sam sestru

koja je čupala kosu i snahu koja je plakala. Oti-

šao samsaprijateljima tamo i vidio što samvi-

dio. Užas – ispričao jeJovan.

Istakao jeda jepoznavaođedaoptuženogVa-

silija Rafailovića i da su Borete bliske sa tom

porodicom.

- ZnamđedaRafailovića, Vasastarog. Nikadni-

jesmo imali sukoba jer za to nijesmo imali ra-

zloga–kazao jeon.

JovanBoreta,kaoipunomoćnicaporodicepo-

kojnog Zečevića, advokatica Irena Petričević,

pridružili susekrivičnomgonjenjuoptuženih.

Šahmanović

se tereti da je

nanio štetu

od 2.745, a ne

12.000 eura

PODGORICA

–LiderPokre-

ta zapromjene i članpred-

sjedništvaDF-aNebojša

Medojevićodazvao se juče

napozivSpecijalnogpolicij-

skogodjeljenja gdje su, kako

tvrdi, pokušali da saznaju

šta sve zna i komudostavlja

informacije.

-Svrhamogdanašnjegpoziva-

nja u Specijalno policijsko

odjeljenje je da braća Milo i

Aco Đukanović i Zoran Lazo-

vić saznaju šta ja sve znami ko

mi iz ANB-a dostavlja infor-

macije. Rekao sam imda neću

dati te informacije sve dok je

MilivojeKatnić glavni spcijal-

ni tužilac, jer bi topredstavlja-

losaučesništvouzataškavanju

krivičnih dijela i pomaganje

mafiji –kazao jeMedojević na

jučerašnjoj konferenciji za

medije. U tom kontekstu je

naveo i kako posjeduje sazna-

nja da je prije nekoliko dana

obijena kuća bliskog rođaka

ZoranaLazovića.

-U toj kući nađeno je više nov-

canegoštojeSinđelićdobiood

crnogorskogrežimazaorgani-

zaciju državnog udara i više

novca nego što su imali terori-

sti za pripremu krvoprolića –

naveo jeMedojević.

Lider DF-a je juče i bez ijed-

nog dokaza optužio glavnog

specijalnog tužioca Milivoja

Katnića da je planirao dvije li-

kvidacije.

Đ.Ć.

Lider PZP-a saslušan u

policijskomodjeljenju

Medojević:

Zanima ih ko

mi dostavlja

informacije

Saprivođenja jednogodokrivljenih

ValtonDuraj

Nusret i SabihaLičina